Tại sao nói: Xây dựng Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng. Phân tích TTHCM về xây dựng Đảng trong lĩnh vực tư tưởng- lư luận ,chính trị.


* Nói : Xây dựng Đảng là quy luật tồn tại và phát triển của Đảng v́:

- Theo HCM xd chỉnh đốn Đảng là 1 nhiệm vụ tất yếu thường xuyên để Đảng có thể hoàn thành vai tṛ tiên phong của ḿnh trước gc, dt và nhd

- Trong quan niệm của HCM xd chỉnh đốn Đảng gắn liền với sự tồn tại của Đảng,Đảng c̣n hoạt động, c̣n cần phải tổ chức xd, chỉnh đốn Đảng.

- Tính tất yếu khách quan của công tác xd, chỉnh đốn Đảng được HCM lư giải theo các căn cứ sau đây:
· Xd chỉnh đốn Đ bị chế định bởi quá tŕnh phát triển liên tục của sự nghiệp CM do Đảng lănh đạo.
· Đối với toàn Đ HCM cũng chỉ rơ: Đ sống trong xh, là 1 bộ phận hợp thành cơ cấu xh, mỗi đảng viên đều chịu ảnh hưởng, tác động cả tích cực lẫn tiêu cực của xh
· Xd, chỉnh đốn Đ là cơ hội để mỗi cán bộ, đảng viên tự rèn luyện, giáo dục và tu dưỡng tốt hơn, hoàn thành các nhiệm vụ mà Đảng và nhd giao phó, đặc biệt là giữ được phẩm chất đạo đức CM.
· Trong điều kiện Đảng đă trở thành Đ cầm quyền, việc xd chỉnh đốn Đ lại được HCM coi là công việc càng phải tiến hành thường xuyên.Bởi lẽ Người thấy được cả mặt trái của quyền lực

=> Tóm lại theo HCM xd và chỉnh đốn Đ là 1 quy luật khách quan, là nhu cầu tồn tại và phát triển của bản thân Đ, làm cho Đ xứng đáng là 1 Đ CM chân chính lănh đạo sự nghiệp CM to lớn của gc và dt, 1 Đảng là Đạo đức, là Văn minh, 1 Đảng tiêu biểu cho trí tuệ, danh dự, lương tâm của dt và thời đại.

* Phân tích TTHCM về xd Đảng trong lĩnh vực tư tưởng- lư luận ,chính trị.


- XD Đảng về tư tưởng, lư luận


+ Việc họctập, nghiên cứu, tuyêntruyền CN M-L phải luônphù hợp với từng đối tượng
+ Việc vận dụng CN M-L phải luôn phù hợp với từng hoàn cảnh: Theo HCM vận dụng CN M-L phải tránh giáo điều, đồng thời chống lại việc xa rời các nguyên tắc cơ bản của CNM-L.
+ Trong quá tŕnh hoạt động, Đảng ta phải chú ư học tập, kế thừa những kinh nghiệm của ḿnh để bổ xung chủ nghĩa M-L: CNM-L là học thuyết nêu lên những vấn đề cơ bản nhất, trên cơ sở đó mỗi đảng viên vận dụng vào hoàn cảnh, điều kiện riêng của ḿnh.
+ Đảng ta phải tăng cường đtr để bảo vệ sự trong sáng của CNM-L.

- XD Đảng về chính trị


+ TTHCM về xd Đ về chính trị bao gồm các nội dung: xd đường lối chính trị, bảo vệ chính trị, xd và thực hiện nghị quyết, xd và phát triến hệ tư tưởng chíh trị…Trong đó theo HCM đường lối chính trị là 1 vấn đề cốt tử trong sự tồn tại và phát triển của Đ
+ Để xd đường lối chính trị đúng đắn theo HCM cần phải coi trọng những vấn đề sau:

· Đường lối lư luận phải dựa trên cơ sở lư luận cảu CNM-L phải luôn phù hợp với hoàn cảnh cụ thể
· Trong xd đường lối chính trị phải học tập kinh nghiệm của các ĐCS anh em, nhưng phải lưu ư đến điều kiện cụ thể của đất nước và của thời đại trong từng gđ.
· Đảng phải thật sự là đội tiên phong dũng cảm, là bộ phận tham mưu sáng suốt của gccn, của nhd lao động và của cả dt.

Xem thêm bài khác