1. Đăng nhập
 2. Đăng kư
Hiện kết quả từ 1 tới 3 của 3
 1. #1
  Tham gia ngày
  Aug 2011
  Bài gửi
  462
  Cảm ơn
  3
  Thanked 121 Times in 78 Posts

  Tổng hợp Các Dạng Bài Tập Pascal của Tin Học 11 - Phần 1

  ►Xem: 25337 ►Trả Lời: 2
  ►Chia Sẽ:
  25-07-2012

  1/Sắp Xếp Theo Tên:
  Code: 
  Program Sap_Xep_Theo_Ten;
   TYPE
    ConTro = ^HoSo;
    HoSo = RECORD
           HoLot : String[17];
   Ten  : String[7];
   Diem : Real;
    End;
   VAR
           a : Array[1..50] Of HoSo;
           Tam    : ConTro;
           i,j,PhanTu : Integer;
   BEGIN
     PhanTu := 0;
     New(Tam);
     With Tam^ Do
     Repeat
      Write('-Nhap ho lot ( 0 de ket thu): ');
      Readln(HoLot);
      If HoLot <> '0' Then
           Begin
           Write('-Nhap ten : ');
         Readln(Ten);
         Write('-Nhap diem : ');
         Readln(Diem);
         PhanTu := PhanTu + 1;
         a[PhanTu] := Tam^;
        End;
     Until HoLot = '0';
     For i := 1 To PhanTu - 1 Do
           For j := PhanTu DownTo i+1 Do
           If a[j].Ten[1] < a[j-1].Ten[1] Then
           Begin
           Tam^ := a[j];
           a[j] := a[j-1];
           a[j-1] := Tam^;
           End;
     Writeln;
     Writeln('------------------------------------');
     Writeln('|    HO VA TEN     | DIEM |');
     Writeln('|--------------------------|-------|');
           For i := 1 To PhanTu Do
             With a[i] Do
             Writeln('|',HoLot:17,' ',Ten:7,' |',Diem:5:1,' |');
     Writeln('------------------------------------');
     Readln
   END.
  2/Sắp xếp điểm tăng:
  Code: 
  Program Sap_Xep_Diem_Tang;
   TYPE
   ConTro = ^Lop;
   Lop = RECORD
      HoTen        : String[24];
      NamSinh      : Integer;
      DiemTb       : Real;
    End;
   VAR
     Hs     : Array[1..50] Of lop;
     i,j,n : Integer;
     Tam  : ConTro;
   Begin
     Writeln('SAP XEP DIEM TANG DAN);');
     Writeln('Giai thuat noi Buble');
     Writeln('--------------------');
     New(Tam);
     Writeln;
     Write('-So hoc sinh: ');
     Readln(n);
     For i := 1 To N Do
      With Hs[i] Do
        Begin
         Write('+Ho ten hoc sinh thu: ',i:2,' la: ');
         Readln(Hoten);
         Write('+Nam sinh: ');
         Readln(NamSinh);
         Write('+Diem trung binh: ');
         Readln(DiemTb);
        End;
     For i := 1 To N-1 Do
      For j := 1 To N-i Do
        If Hs[j].DiemTb > Hs[j+1].DiemTb Then
         Begin
           Tam^ := Hs[j];
           Hs[j] := Hs[j+1];
           Hs[j+1] := Tam^;
         End;
     Writeln;
     Writeln('    DANH SACH SAP XEP');
     Writeln;
     For i := 1 To N Do
           With Hs[i] Do
           Writeln('-',HoTen:24,' :',Namsinh:4,' , ',DiemTb:5:2);
           Readln
   End.
  3/Hóa Đơn:
  Code: 
  Program Hoa_Don;
   CONST
           Max = 100;
   TYPE
    ConTro = ^HoaDon;
    HoaDon = RECORD
      NguoiMua : String[24];
      TenHang : String[10];
      DonGia  : Real;
      SoLuong : Integer;
     End;
   VAR
     a  : Array[1..Max] Of HoaDon;
     DsTenHang : Array[1..Max] Of String[10];
     Tam    : ConTro;
     Spt, SoTenHang, i, j : Integer;
     Tong         : Real;
     KiemTra       : Boolean;
    
   BEGIN
     Writeln('HOA DON BAN HANG');
     Writeln('----------------');
     Writeln;
     Spt := 0;
     New(Tam);
     With Tam^ do
     Repeat
        Write('-Ten nguoi mua (go 0 de thoat): ');
        Readln(NguoiMua);
        If NguoiMua <> '0' Then
           Begin
   Write('-Ten hang: ');
           Readln(TenHang);
           Write('-Don gia : ');
           Readln(DonGia);
           Write('-So luong: ');
           Readln(SoLuong);
           Spt := Spt + 1;
           a[Spt] := Tam^;
           End;
     Until NguoiMua = '0';
     SoTenHang := 0;
     For i := 1 To Spt Do
           Begin
           KiemTra :=False;
           For j := 1 To SoTenHang Do
           If DsTenHang[j] = a[i].TenHang Then
           KiemTra := True;
           If NOT KiemTra Then
           Begin
           SoTenHang :=SoTenHang + 1;
           DsTenHang[SoTenHang]:=a[i].TenHang;
           End;
           End;
     Writeln;
     For i := 1 To SoTenHang Do
           Begin
           Tong := 0;
           For j := 1 To Spt Do
           With a[j] Do
           If TenHang = DsTenHang[i] Then
           Tong := Tong + (DonGia * Soluong);
         Writeln(' +Tong so tien mua: ',DsTenHang[i]:10,' = ',tong:10:2);
           End;
     Readln
   END.
  4/Thư viện sách:
  Code: 
  Program Thu_Vien;
   Uses Crt;
   TYPE
     ConTro = ^ThuVien;
     ThuVien = RECORD
           TenSach : String[30];
           TacGia  : String[24];
   Namxb  : Byte;
   NguoiMuon: String[24];
   Next   : ConTro;
     End;
   VAR
     First,Last,Newp    : ConTro;
     ds,dm : Integer;
     Ch : Char;
     HeapTop : ^Integer;
   BEGIN
     ClrScr;
     GotoXY(5,25);
     Write('Bam <Enter> de tiep tuc, bam <Esc> de thoat');
     Window(1,1,80,24);
     Writeln('QUAN LY THU VIEN');
     Writeln('----------------');
     Writeln;
     ds := 0;
     dm := 0;
     First := Nil;
     Mark(Heaptop);
           Repeat
           New(Newp);
           With Newp^ Do
           Begin
             Write('-Ten sach : ');
             Readln(TenSach);
             If TenSach <> '' Then
              Begin
                   ds := ds + 1;
                   Write('-Tac Gia: ');
                   Readln(TacGia);
                   Write('-Nam xuat ban : ');
                   Readln(Namxb);
                   Write('-Nguoi muon (Khong co ai muon thi bam <Enter>: ');
                   Readln(NguoiMuon);
                   If NguoiMuon <> '' Then
                           dm := dm + 1;
              End;
           End;
      If First = Nil Then
           First := Newp
      Else
        Last^.Next := Newp;
        Last :=Newp;
        Last^.Next := Nil;
      Ch := ReadKey;
     Until Ch = #27;
     ClrScr;
     Writeln('QUAN LY THU VIEN');
     Writeln('----------------');
     While First <> Nil Do
      With First^ Do
        Begin
         Writeln('-Ten sach: ',TenSach);
         Writeln('-Tac gia : ',TacGia);
         Writeln('-Nam Xuat ban: ',Namxb);
         Writeln('-Nguoi muon : ',NguoiMuon);
         First := Next;
        End;
     Writeln;
     Writeln('+Tong so sach: ',Ds);
     Writeln('+So sach cho muon: ',Dm);
     Release(HeapTop);
     Writeln;
     Write(' Bam <Esc> de thoat');
     Readln
   END.
  5/Hồ Sơ Nhân Viên:
  Code: 
  Program Ho_So_Nhan_Vien;
   Uses Crt;
   TYPE
     ConTro = ^HoSo;
     HoSo = RECORD
     HoTen : String[24];
     Tuoi : Integer;
     Luong : LongInt;
     Next : ConTro;
     End;
   VAR
     First, Last, Newp : ConTro;
     Hoten1, Hoten2             : String[24];
      i,TuoiMax,TuoiMin         : Integer;
     LuongMax, LuongMin,LuongTb : LongInt;
     Ch             : Char;
     HeapTop :^Integer;
   Begin
     ClrScr;
     Writeln('HO SO NHAN VIEN');
     Writeln('---------------');
     Writeln;
     GoToXY(5,25);
     Write('Bam <Enter> de tiep tuc, bam <Esc> de thoat ');
     Window(1,2,80,25);
     First :=Nil;
     Mark(HeapTop);
     i := 0;
     Repeat
      i := i + 1;
      New(Newp);
      With Newp^ Do
        Begin
           Write('-Ho ten nhan vien thu: ',i:2,' la= ');
           Readln(HoTen);
           Write('-Tuoi   = ');
           Readln(Tuoi);
           Write('-Bac luong = ');
           Readln(Luong);
           TuoiMax := Tuoi;
           TuoiMin := Tuoi;
           LuongMax := Luong;
           LuongMin := Luong;
           HoTen1  := HoTen;
           HoTen2  := HoTen;
        End;
        If First = Nil Then
         First := Newp
        Else
         Last^.Next := Newp;
         Last := Newp;
         Last^.Next := Nil;
         Ch := ReadKey;
     Until Ch = #27;
     Writeln;
     While First <> Nil Do
       With First^ Do
           Begin
             If Tuoi > TuoiMax Then
              TuoiMax := Tuoi
             Else
             If Tuoi < TuoiMin Then
              TuoiMin := Tuoi;
             If Luong > LuongMax Then
              Begin
                LuongMax := Luong;
                HoTen1 := HoTen;
              End
             Else
              If Luong < LuongMin Then
                Begin
                   LuongMin := Luong;
                   HoTen2 := HoTen;
                End;
             First := Next;
           End;
     Writeln;
     Writeln('Nhan vien co tuoi lon nhat la: ',TuoiMax);
     Writeln('Nhan vien co tuoi nho nhat la:',TuoiMin);
     Writeln('Nhan vien: ',HoTen1,' ,co bac luong lon nhat: ',LuongMax:10);
     Writeln('+Nhan vien: ',HoTen2,' ,co bac luong nho nhat: ',LuongMin:10);
     Release(HeapTop);
     Writeln;
     Write(' Bam <Enter> de ket thuc ');
     Readln
   End.
  6/Tính điểm xếp hạng:
  Code: 
  Program Tinh_Diem_Xep_Hang;
   TYPE
     ConTro = ^Lop;
     Lop = RECORD
      HoTen : String[24];
      NamSinh              : Integer;
      Tb1,Tb2,Tb    : Real;
     End;
   VAR
     Hs : Array[1..50] Of lop;
     i,j,n,Hang: Integer;
     Tam   : ConTro;
   Begin
     Writeln('TINH DIEM VA XEP HANG);');
     Writeln('Giai thuat noi Buble');
     Writeln('--------------------');
     Writeln;
     New(Tam);
     Write('-So hoc sinh: ');
     Readln(n);
     For i := 1 To N Do
       With Hs[i] Do
           Begin
         Write(' +Ho ten hoc sinh thu: ',i:2,' la: ');
         Readln(Hoten);
         Write(' +Nam sinh: ');
         Readln(NamSinh);
         Write(' +Diem trung binh hoc ky 1: ');
         Readln(Tb1);
         Write(' +Diem trung binh hoc ky 2: ');
         Readln(Tb2);
         Tb :=(Tb1 + Tb2)/2;
         Writeln;
         End;
     For i := 1 To N-1 Do
      For j := 1 To N-i Do
        If Hs[j].Tb < Hs[j+1].Tb Then
           Begin
           Tam^ := Hs[j];
           Hs[j] := Hs[j+1];
           Hs[j+1] := Tam^;
         End;
     Writeln;
     Writeln('    DANH SACH XEP HANG');
     Writeln;
     Hang := 1;
     For i := 1 To N Do
           Begin
           If (i > 1) And (Hs[i].Tb <> Hs[i-1].Tb) Then
           Hang := i;
         Writeln('   .Hoc sinh : ',Hs[i].HoTen);
         Writeln('   .Nam sinh : ',Hs[i].NamSinh);
         Writeln('   .Diem trung binh ca nam : ',Hs[i].Tb:5:2);
         Writeln('   .Xep hang ca nam    : ',Hang);
   End;
           Readln
   End.
  7/Hoán vị chuỗi:
  Code: 
   Program Hoan_Vi_Chuoi;
   Uses Crt;
   VAR
     Chuoi1,Chuoi2,Tam :^String;
   Begin
     ClrScr;
     Writeln('HOAN VI 2 CON TRO THAY CHO HOAN VI NOI DUNG');
     Writeln('-------------------------------------------');
     Writeln;
     New(Chuoi1);
     New(Chuoi2);
     Chuoi1^ := 'Giao trinh Turbo Pascal 7.0';
     Chuoi2^ := 'Giao trinh FoxPro 2.6';
     Writeln;
     Writeln('NOI DUNG BAN DAU CUA 2 CHUOI');
     Writeln('----------------------------');
     Writeln;
     Writeln('-Chuoi thu nhat: ',Chuoi1^);
     Writeln('-Chuoi thu hai : ',Chuoi2^);
     Writeln;
     Writeln('NOI DUNG SAU KHI HOAN VI 2 CON TRO');
     Writeln('----------------------------------');
     Writeln;
     Tam := Chuoi1;
     Chuoi1 := Chuoi2;
     Chuoi2 := Tam;
     Writeln('-Chuoi thu nhat: ',Chuoi1^);
     Writeln('-Chuoi thu hai : ',Chuoi2^);
     Dispose(Chuoi1);
     Dispose(Chuoi2);
     Writeln;
     Write('   Bam <Enter> . . . ');
     Readln;
   End.
  8/Tách danh sách chẳn lẻ:
  Code: 
   Program Tach_Danh_Sach_Chan_Le;
   Uses Crt;
   TYPE
           Mang = Array[1..100] Of Integer;
   VAR
           i,j,k,n : Integer;
   a,b,c : Mang;
   Begin
     ClrScr;
     Writeln('           NHAP DANH SACH');
     Writeln('           --------------');
     Write('-So phan tu: ');
     Readln(n);
     For i := 1 To n Do
      Begin
        Write('-Phan tu thu: ',i:2,' = ');
        Readln(a[i]);
      End;
     Writeln;
     Writeln('TACH THANH 2 DANH SACH');
     Writeln('----------------------');
     Writeln;
     j := 1;
     k := 1;
     For i := 1 To n Do
      If Odd(a[i]) Then
        Begin
         b[j] := a[i];
         j := j + 1;
        End
      Else
        Begin
         c[k] :=a[i];
         k := k + 1;
        End;
     Writeln;
     Writeln('    -Danh sach thu nhat ( so le ) ');
     Writeln;
     For i := 1 To j-1 Do Write(b[i],' ');
     Writeln;
     Writeln;
     Writeln('    -Danh sach thu hai ( so chan ) ');
     Writeln;
     For i := 1 To k-1 Do Write(c[i],' ');
     Writeln;
     Write('     Bam <Enter> . . . ');
     Readln
   End.
  9/Đảo ngược danh sách:
  Code: 
   Program Dao_Nguoc_Danh_Sach;
   Uses Crt;
   TYPE
     ConTro = ^Nut;
     Nut = RECORD
       So : Integer;
       Next : ConTro;
     End;
   VAR
     Nut1,Tam1,Tam2 : ConTro;
     Ch    : Char;
   BEGIN
     ClrScr;
     Writeln('        DAO NGUOC DANH SACH');
     Writeln('        -------------------');
     Nut1 := Nil;
     Repeat
      New(Tam1);
      Write('-Nhap so: ');
      Readln(Tam1^.So);
      Tam1^.Next := Nut1;
      Nut1 := Tam1;
      Write('        Nhap nua khong ? (c/k) ');
      Readln(Ch);
     Until UpCase(Ch)= 'K';
     Tam1 := Nut1;
     Nut1 := Nil;
     Repeat
      Tam2 := Tam1^.Next;
      Tam1^.Next := Nut1;
      Nut1 := Tam1;
      Tam1 := Tam2;
     Until Tam1 = Nil;
     Writeln('Sau khi dao: ');
     Tam1 := Nut1;
     While Tam1 <> Nil Do
       Begin
        Write(Tam1^.So:6);
        Tam1 := Tam1^.Next;
      End;
     Writeln;
     Write('   Bam <Enter> . . . ');
     Readln
   END.
  10/Ghép Chuỗi:
  Code: 
   Program Ghep_Chuoi;
   Uses Crt;
   TYPE
    ConTro = ^Nut;
    Nut = RECORD
      Kt  : Char;
      Next : ConTro;
    End;
   VAR
     Dau1,Cuoi1 : ConTro;
     Dau2,Cuoi2 : ConTro;
     Tam    : ConTro;
     Ch     : Char;
     i     : Integer;
   BEGIN
     ClrScr;
     Writeln('CHUOI THU NHAT');
     Writeln('--------------');
     Writeln;
     i := 0;
     Repeat
      i := i + 1;
      New(Tam);
      Write('-Ky tu thu: ',i:2,' : ');
      Readln(Tam^.Kt);
      If i = 1 Then
      Begin
         Dau1 := Tam;
         Cuoi1 := Tam;
      End
      Else
      Begin
         Cuoi1^.Next := Tam;
         Cuoi1 := Tam;
      End;
      Write('Nhap nua khong ? (c/k) ');
      Readln(Ch);
     Until UpCase(Ch) = 'K';
     ClrScr;
     Writeln('CHUOI THU HAI');
     Writeln('--------------');
     Writeln;
     i := 0;
     Repeat
      i := i + 1;
      New(Tam);
      Write('-Ky tu thu: ',i:2,' : ');
      Readln(Tam^.Kt);
      If i = 1 Then
        Begin
         Dau2 := Tam;
         Cuoi2 := Tam;
        End
      Else
        Begin
         Cuoi2^.Next := Tam;
         Cuoi2 := Tam;
        End;
      Write('Nhap nua khong ? (c/k) ');
      Readln(Ch);
     Until UpCase(Ch) = 'K';
     Cuoi1^.Next := Dau2;
     Cuoi2^.Next :=Nil;
     Writeln;
     Writeln(' KET QUA');
     Writeln('---------');
     Tam := Dau1;
     While Tam <> Nil Do
       Begin
        Write(Tam^.Kt);
        Tam := Tam^.Next;
       End;
     Writeln;
     Write('   Bam <Enter> . . . ');
     Readln
   END.
  11/Cây nhị phân (hay):
  Code: 
   Program Cay_Nhi_Phan;
   Uses Crt;
   TYPE
     Str = String[24];
     ConTro = ^BanGhi;
     BanGhi = RECORD
      HoTen : Str;
      Luong : Real;
      Trai,Phai : ConTro;
      End;
   VAR
     Goc    : ConTro;
     Nv    : BanGhi;
     Ketthuc : Boolean;
     Ch     : Char;
   {--------------------------------}
   Procedure Chen(Var Goc : ConTro; Nv : BanGhi);
     Var
           P,P1 : ConTro;
     Begin
       If goc = Nil Then
         Begin
           New(Goc);
           With Goc^ Do
             Begin
                   HoTen := NV.HoTen;
            Luong := NV.Luong;
                   Trai := Nil;
            Phai := Nil;
              End;
         End
       Else
         Begin
           P := Goc;
           P1 := Nil;
           While P <> Nil Do
            Begin
             P1 := P;
              If Nv.HoTen <= P^.HoTen Then
                   P := P^.Trai
              Else
                   P := P^.Phai;
             End;
         New(P);
         With P^ Do
           Begin
           HoTen := NV.HoTen;
            Luong := NV.Luong;
            Trai := Nil;
            Phai := Nil;
           End;
         If NV.HoTen <=P1^.HoTen Then
           P1^.Trai := P
         Else
           P1^.Phai := P;
        End;
     End;
   {--------------------------------}
   Procedure Xoa(Var Goc : ConTro; Nv : BanGhi);
   Var
     P,P1,Q,Q1 : ConTro;
     Nhanh :(NhanhTrai,NhanhPhai);
     Begin
      If Goc = Nil Then Writeln('Cay rong')
      Else
        Begin
         P := Goc;
         P1 := Nil;
         While (P <> Nil) And (P^.HoTen <> Nv.HoTen) Do
           Begin
           P1 := P;
            If Nv.HoTen < P^.HoTen Then
                   Begin
                   P := P^.Trai;
               Nhanh := NhanhTrai;
              End
            Else
                   Begin
                   P := P^.Phai;
               Nhanh := NhanhPhai;
              End;
           End;
         If P = Nil Then
           Writeln('Khong tim thay')
         Else
           Begin
           If (P^.Trai = Nil) Then
                   Q := P^.Phai
            Else
                   Begin
                   Q := P^.Trai;
               Q1 := Nil;
               While Q^.Phai <> Nil Do
                   Begin
                   Q1 := Q;
                  Q := Q^.Phai;
                 End;
               If Q1 <> Nil Then
                   Begin
                   Q1^.Phai := Q^.Trai;
                  Q^.Trai := P^.Trai;
                 End;
               If P1 = Nil Then
                   Goc := Q
               Else
                   Begin
                   If Nhanh = NhanhTrai Then
                   P1^.Trai := Q
                  Else
                   P1^.Phai := Q;
                 End;
               Dispose(P);
              End;
           End;
        End;
     End;
   {--------------------------------}
   Procedure Tim(Goc : ConTro; Nv : BanGhi);
   Var
           P : ConTro;
   Begin
   P := Goc;
   While (P <> Nil) And (P^.HoTen <> Nv.HoTen) Do
   If NV.HoTen < P^.HoTen Then
     P := P^.Trai
   Else
     P := P^.Phai;
   If P = Nil Then    Writeln('Khong tim thay')
      Else
           Begin
           Writeln('Tim thay');
         Writeln(P^.HoTen,' ', P^.Luong:8:1);
        End;
     End;
   {--------------------------------}
   Procedure LNRLietKe(Goc : ConTro);
     Begin
           If Goc = Nil Then
           Begin
           Writeln('Cay rong, chua co du lieu');
        End
      Else
           Begin
           If Goc^.Trai <> Nil Then
           LNRLietKe(Goc^.Trai);
         Writeln(Goc^.HoTen,', ',Goc^.Luong:8:1);
         If Goc^.Phai <> Nil Then
           LNRLietKe(Goc^.Phai);
        End;
     End;
   {--------------------------------}
   BEGIN
   Repeat
           ClrScr;
           Writeln;
           Writeln('CAC CHUC NANG CAY NHI PHAN');
           Writeln('--------------------------');
           Writeln;
           Writeln('1-Khoi tao cay');
           Writeln('2-Noi them vao cay');
           Writeln('3-Xoa khoi cay');
           Writeln('4-Tim kiem tren cay');
           Writeln('5-Liet ke danh sach');
           Writeln('6-Ket thuc chuong trinh');
      Writeln;
           Write('Chon cac chuc nang tu 1 den 6: ');
           Readln(Ch);
           Case Ch Of
           '1'       : Begin
                   ClrScr;
                                             Writeln('1-KHOI TAO CAY');
              Writeln('Cay co thu tu LNR');
              Writeln('-----------------');
              Writeln;
             Goc := Nil;
             KetThuc := False;
            Repeat
              With Nv Do
               Begin
                Write('-Ho ten hoac <Enter> de ngung: ');
                 Readln(HoTen);
                 If HoTen <> '' Then
                   Begin
                   Write('-Bac luong : ');
                           Readln(Luong);
                           Chen(Goc,Nv);
                   End
                   Else
                   KetThuc := True;
                   End;
            Until ketThuc;
                   End;
           '2'       : Begin
                   ClrScr;
                   Writeln;
                   Writeln('2-NOI VAO CAY THEO THU TU');
              Writeln('-------------------------');
              Writeln;
             KetThuc := False;
              Repeat
              With Nv Do
               Begin
               Write('-Ho ten hoac <Enter> de ngung: ');
               Readln(HoTen);
               If HoTen <> '' Then
               Begin
                   Write('-Bac luong : ');
                           Readln(Luong);
                           Chen(Goc,Nv);
                   End
                   Else
                           KetThuc := True;
                   End;
                   Until ketThuc;
                                   End;
        '3'  : Begin
           ClrScr;
            Writeln;
           Writeln('3.XOA KHOI CAY');
            Writeln('--------------');
            Writeln;
            KetThuc := False;
            Repeat
            With Nv Do
            Begin
            Write('Ho ten can xoa, hoac <Enter> de ngung: ');
            Readln(HoTen);
            If HoTen <> '' Then
            Xoa(Goc,NV)
                 Else
                   KetThuc := True;
            End;
            Until KetThuc;
           End;
        '4'  :        Begin
                                   ClrScr;
                                   Writeln('4-TIM KIEM TREN CAY');
              Writeln('-------------------');
              Writeln;
              ketThuc := False;
              Repeat
                   With Nv Do
                   Begin
                   Write('Ho ten can tim, hoac <Enter> de ngung: ');
                  Readln(HoTen);
                  If HoTen <> '' Then
                   Tim(Goc,NV)
                  Else
                   KetThuc := True;
                 End;
              Until KetThuc;
                           End;
        '5'  :        Begin
                                   ClrScr;
                                   Writeln('5-LIET KE NOI DUNG CAY');
              Writeln('Hien thi theo thu tu ABC...');
              Writeln('---------------------------');
              Writeln;
              LNRLietKe(Goc);
              Writeln;
              Write('Xem xong bam <Enter> . . . ');
              Readln
                                                   End;
        '6'  :                Begin
                                   Writeln('7- KET THUC CHUONG TRINH');
              Writeln;
                                                   End;
      End;
     Until Ch = '6'
   END.
  12/Đổi thập phân ra nhị phân:
  Code: 
  Program Doi_thap_phan_ra_nhi_phan;
  Var
    He10,N,Y:Word;
    He2,Tam:String;
  Begin
    Writeln('DOI SO TU HE THAP PHAN SANG HE NHI PHAN');
    Writeln('     -----------------');
    Writeln;
    Write('-Nhap so nguyen he thap phan: ');
    Readln(He10);
    N:=He10;
    He2:=' ';
    Repeat
      Y:=He10 Mod 2;
     Str(Y, Tam);
     He2:=Tam + He2;
     He10:= He10 Div 2;
    Until He10 = 0;
    Writeln;
    Writeln('+So he 10 la   : ',N);
    Writeln('+Doi sang he 2 la: ',He2);
    Writeln;
    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.
  13/Mảng kí tự:
  Code: 
  Program Mang_Ky_Tu;
    Var
      a:Array[Char] Of Integer;
     Ch:Char;
  Begin
    Writeln('IN MA ASCII CUA CAC KY TU');
    Writeln('------------------------');
    For Ch:='A' To 'Z' Do
      Begin
       a[Ch]:=Ord(Ch);
       Writeln('-Ky tu: ',Ch,' ma ASCII = ',a[ch]);
     End;
    Writeln;
    Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.
  14/Trung b́nh cộng:
  Code: 
  Program Tb_cong;
    Var
      i,so,dem,tong:Integer;
     Tb:Real;
     A:Array[1..100] Of Integer;
  Begin
    Writeln('TINH TRUNG BINH CONG CAC SO NGUYEN');
    Writeln('----------------------------------');
    Writeln;
    dem:=0;
    Tong:=0;
    Write('-Nhap so nguyn: ');
    Readln(so);
    While so > 0 Do
      Begin
       dem:=dem+1;
       a[dem]:=so;
       Write('-Nhap so nguyen (-1 de ngung): ');
       Readln(so);
     End;
    For i:=1 to dem Do
      Tong:=Tong+A[i];
    Tb:=Tong/dem;
    Writeln;
    Writeln('+Trung binh cong cua: ',dem:2,' so vua nhap = ',Tb:8:2);
    Writeln;
    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  15/Chèn một số vào hàng:
  Code: 
  Program Chen;
    Var
      i,spt:Integer;
     so,vitri:Integer;
     a:Array[1..100] Of Integer;
  Begin
    Writeln('CHEN MOT SO VAO MANG');
    Writeln('--------------------');
    Write('-Co bao nhieu phan tu: ');
    Readln(spt);
    For i:=1 To spt Do
      Begin
       Write('-Phan tu A[',i,']= ');
       Readln(a[i]);
     End;
    Writeln;
    Writeln('MANG TRUOC KHI CHEN');
    For i:=1 To spt Do
    Write(a[i]:6);
    Writeln;
    Write('-Can che so: ');
    Readln(so);
    Write('-Vao vi tri: ');
    Readln(vitri);
    For i:=spt+1 Downto Vitri+1 Do
      a[i]:=a[i-1];
    a[vitri]:=so;
    spt:=spt+ 1;
    Writeln;
    Writeln('MANG SAU KHI CHEN');
    For i:=1 To spt Do
      Write(a[i]:6);
    Readln
  End.
  16/Xóa phần tử trong mảng:
  Code: 
  Program Xoa_Pt;
    Var
      i,spt,vitri:Integer;
     a:Array[1..100] Of Integer;
  Begin
    Writeln('XOA PHAN TU TRONG MANG');
    Writeln('----------------------');
    Writeln;
    Write('-Mang co bo nhieu phan tu: ');
    Readln(spt);
    For i:=1 To spt Do
      Begin
       Write('-Phan tu A[',i:2,']= ');
       Readln(a[i]);
     End;
    Writeln;
    Writeln('       MANG TRUOC KHI XOA');
    Writeln('       -----------------');
    Writeln;
    For i:=1 To spt Do
      Write(a[i]:6);
    Writeln;
    Writeln;
    Write('-Vi tri muon xoa: ');
    Readln(vitri);
    For i:=vitri to spt - 1 Do
      a[i]:=a[i+1];
    spt:=spt - 1;
    Writeln;
    Writeln('       MANG SAU KHI XOA');
    Writeln('       ----------------');
    Writeln;
    For i:= 1 to spt Do
      Write(a[i]:6);
    Writeln;
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  17/Thống kê các số lẻ:
  Code: 
  Program So_le;
    Var
      a:Array[1..255] Of Integer;
     i,spt,sole:Byte;
  Begin
    Writeln('THONG KE CAC SO LE');
    Writeln('------------------');
    Write('-Can nhap bao nhieu so: ');
    Readln(spt);
    For i:=1 To spt Do
      Begin
       Write('-Phan tu A[',i:2,']= ');
       Readln(a[i]);
     End;
    sole:=0;
    For i:=1 To spt Do
    If Odd(A[i]) Then
      Inc(sole);
    Writeln;
    Writeln('-Tong so cac so da nhap: ',spt);
    For i:= 1 To spt Do
      Write(a[i]:6);
    Writeln;
    Writeln('-Tong so cac so le la: ',sole);
    Writeln;
    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  18/Tính giá trị của đa thức bậc N:
  Code: 
  Program Da_thuc;
    Var
      a:Array[1..255] Of Real;
     i,n:Byte;
     x,p:Real;
  Begin
    Writeln('TINH GIA TRI CUA DA THUC BAC N');
    Writeln('------------------------------');
    Writeln;
    Write('-Cho biet bac cua da thuc: ');
    Readln(n);
    For i:= N Downto 0 Do
      Begin
       Write('-Cho biet he so A[',i:2,']= ');
       Readln(a[i]);
     End;
    Writeln;
    Write('-Cho biet X= ');
    Readln(x);
    P:=a[n];
    For i:= N Downto 1 Do
      P:=x * p + a[i-1];
    Writeln;
    Writeln('+Tri cua da thuc P(x)= ',P:0:6);
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  19/Đổi số nguyên kiểu Word ra hệ thập lục:
  Code: 
  Program Doi_he_16;
    Const
      KyTuHe16:array[0..$F] Of Char ='0123456789ABCDEF';
    Var
      SoWord:Word;
     SoHex:String[4];
  Begin
    Writeln('DOI SO NGUYEN KIEU WORD RA HE THAP LUC');
    Writeln('--------------------------------------');
    Writeln;
    Write('-Nhap so kieu Word: ');
    Readln(SoWord);
    SoHex[0]:=#4;
    SoHex[1]:= KyTuHe16[Hi(SoWord) SHR 4];
    SoHex[2]:= KyTuHe16[Hi(SoWord) AND $F];
    SoHex[3]:= KyTuHe16[Lo(SoWord) SHR 4];
    SoHex[4]:= KyTuHe16[Lo(SoWord) AND $F];
    Writeln('+So nguyen kieu Word = ',soWord);
    Writeln('+Doi ra so he thap luc = $',SoHex);
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  20/Đổi số nguyên kiểu Word ra hệ nhị phân:
  Code: 
  Program Doi_he_2;
    Const
      KyTuHe2:array[0..1] Of Char ='01';
    Var
      SoWord:Word;
     SoBinary:String[16];
     i:byte;
  Begin
    Writeln('DOI SO NGUYEN KIEU WORD RA HE NHI PHAN');
    Writeln('--------------------------------------');
    Writeln;
    Write('-Nhap so kieu Word: ');
    Readln(SoWord);
    SoBinary[0]:=#16;
    For i:=15 DownTo 0 Do
      If (SoWord AND (1 SHL i)) = (1 SHL i) Then
       SoBinary[16-i]:= KyTuHe2[1]
     Else
       SoBinary[16-i]:= KyTuHe2[0];
    Writeln('+So nguyen kieu Word = ',soWord);
    Writeln('+Doi ra so he nhi phan= B ',SoBinary);
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.  21/Cộng 2 số nguyên:
  Code: 
  Program Cong_so;
    Uses Crt;
    Const
      spt=301;
    Type
      mang=Array[1..spt] Of Integer;
    Var
      a,b,kq:Mang;
     k,na,nb,nmax,tam:Integer;
  Begin
    ClrScr;
    Writeln('CONG 2 SO NGUYEN');
    Writeln('----------------');
    Writeln;
    Writeln('+SO THU NHAT (-1 de ket thuc) ');
    na:=0;
    Repeat
      na:=na+1;
     Write('-Chu so thu: ',na,' = ');
     Readln(a[na]);
    Until a[na]=-1;
    na:=na-1;
    For k:=0 To na-1 Do
      a[spt-k]:=a[na-k];
    For k:=1 to spt-na Do
      a[k]:=0;
    ClrScr;
    Writeln('+SO THU HAI (-1 de ket thuc) ');
    nb:=0;
    Repeat
      nb:=nb+1;
     Write('-Chu so thu: ',nb,' = ');
     Readln(b[nb]);
    Until b[nb]=-1;
    nb:=nb-1;
    For k:=0 To nb-1 Do
      b[spt-k]:=b[nb-k];
    For k:=1 to spt-nb Do
      b[k]:=0;
    If na>nb Then
      nmax:=na
    Else
      nmax:=nb;
    tam:=0;
    For k:=spt Downto spt-nmax Do
    Begin
      kq[k]:=(a[k]+b[k]+tam) Mod 10;
     tam:=(a[k]+b[k]+tam) Div 10;
    End;
    ClrScr;
    Writeln('KET QUA CONG 2 SO NGUYEN');
    Writeln('------------------------');
    Write('*So thu nhat: ');
    For k:=spt-na+1 To spt Do
      Write(a[k],' ');
    Writeln;
    Write('*So thu hai : ');
    For k:=spt-nb+1 To spt Do
      Write(b[k],' ');
    Writeln;
    Write('*Tong = ');
    For k:=Spt-nmax To spt Do
     Write(kq[k],' ');
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  22/Nhân 2 số nguyên:
  Code: 
  Program Nhan_so;
    Uses Crt;
    Const
      spt=900;
    Type
      mang=Array[1..spt] Of Integer;
    Var
      a,b,c,kq:Mang;
     i,j,k,na,nb,tam:Integer;
    {---------------------------}
    Procedure Nhap(Var a:mang; Var na:Integer);
      Var
       k:Integer;
    Begin
      na:=0;
     Repeat
       na:=na+1;
       Write('-Chu so thu: ',na,' = ');
       Readln(a[na]);
     Until a[na]=-1;
     na:=na-1;
      For k:=0 To na-1 Do
        a[spt-k]:=a[na-k];
      For k:=1 to spt-na Do
        a[k]:=0;
    End;
    {---------------------------}
    Procedure Cong(a:mang; Var b:mang);
      Var
       tam1,tam2,k:Integer;
    Begin
      tam1:=0;
     For k:= spt Downto 1 Do
       Begin
          tam2:=(a[k]+b[k]+tam1) Div 10;
         b[k]:=(a[k]+b[k]+tam1) Mod 10;
        tam1:=tam2;
        End;
    End;
    {---------------------------}
  BEGIN
    ClrScr;
    Writeln('NHAN 2 SO NGUYEN');
    Writeln('----------------');
    Writeln;
    Writeln('+SO THU NHAT (-1 de ket thuc) ');
    Nhap(a,na);
    ClrScr;
    Writeln('+SO THU HAI (-1 de ket thuc) ');
    Nhap(b,nb);
    For k:=1 To spt Do
      kq[k]:=0;
    For j:=spt Downto spt-nb Do
    Begin
      For k:=1 to spt Do
       c[k]:=0;
       tam:=0;
       For i:=spt Downto spt-na Do
       Begin
         c[j+i-spt]:=(b[j]*a[i]+tam) Mod 10;
        tam:=(b[j]*a[i]+tam) Div 10;
       End;
     Cong(c,kq)
    End;
    ClrScr;
    Writeln('KET QUA NHAN 2 SO NGUYEN');
    Writeln('-----------------------');
    Writeln;
    Write('*So thu nhat: ');
    For k:=spt-na+1 To spt Do
      Write(a[k],' ');
    Writeln;
    Write('*So thu hai : ');
    For k:=spt-nb+1 To spt Do
      Write(b[k],' ');
    Writeln;
    Write('*Tich = ');
    For k:=Spt-(na+nb)+1 To spt Do
     Write(kq[k],' ');
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  END.
  23/Ma trận vuông 10x10 phần tử:
  Code: 
  Program Ma_tran_vuong;
    Uses Crt;
    Var
      a:Array[1..10, 1..10] Of Integer;
     i,j:Integer;
  Begin
    Writeln('MA TRAN VUONG 10 x 10 PHAN TU');
    Writeln('-----------------------------');
    ClrScr;
    Window(10,5,60,25);
    For i:= 1 To 10 Do
      Begin
       For j:=1 To 10 Do
         Begin
          If i=j Then
            a[i,j]:=i
          Else
            a[i,j]:=0;
          Write(a[i,j]:5);
        End;
       Writeln(#10)
     End;
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  24/T́m một số trong mảng:
  Code: 
  Program Tim_so;
    Var
      a:Array[1..4,1..6] Of Integer;
     i,j,so,solan:Integer;
  Begin
    Writeln('TIM MOT SO TRONG MANG');
    Writeln('---------------------');
    Writeln;
    For i:=1 To 4 Do
      For j:=1 to 6 Do
       Begin
         Write('-Phan tu A[',i,',',j,']= ');
        Readln(a[i,j]);
       End;
    Writeln;
    Write('-So muon tim: ');
    Readln(so);
    solan:=0;
    For i:=1 To 4 Do
      For j:=1 To 6 Do
       If so=a[i,j] Then
         Begin
           solan:=solan+1;
          Writeln('+Lan: ',solan,' tai hang: ',i,' cot: ',j);
         End;
    Writeln;
    Writeln('+Tong so lan xuat hien la: ',solan);
    For i:=1 To 4 Do
      Begin
        For j:=1 To 6 Do
         Write(a[i,j]:8);
        Writeln;
     End;
    Readln
  End.
  25/Giải hệ phuơng tŕnh tuyến tính 2 ẩn:
  Code: 
  Program Giai_he_PT_tuyen_tinh;
    Var
      A:Array[1..2, 1..2] Of Real;
     C:Array[1..2] Of Real;
     x,y,dt,dtx,dty:Real;
     i,j:Integer;
  Begin
    Writeln('GIAI HE PT TUYEN TINH 2 AN');
    Writeln('--------------------------');
    Writeln;
    Writeln('-Nhap cac he so A cua he phuong trinh: ');
    For i:=1 to 2 Do
      For j:=1 To 2 Do
       Begin
         Write('+Phan tu A[',i,',',j,']= ');
        Readln(a[i,j]);
       End;
    Writeln;
    Writeln('-Nhap cac he so C cua he phuong trinh: ');
    For i:=1 to 2 Do
       Begin
        Write('+Phan tu C[',i,']= ');
       Readln(c[i]);
      End;
    Writeln;
    {Giai he phuong trinh}
    Dt:= a[1,1]*a[2,2]-a[1,2]*a[2,1]; {Dt: Dinh thuc}
    Dtx:=c[1]*a[2,2]-c[2]*a[2,1];
    Dty:=a[1,1]*c[2]-a[1,2]*c[1];
    If Dt <> 0 Then
      Begin
        x:=Dtx / Dt;
       y:=Dty / Dt;
       Writeln('X= ',x);
       Writeln('Y= ',y);
     End
    Else
      Begin
       If (Dtx=0) And (Dty=0) Then
         Writeln(#7,#7,#7,' Co vo so nghiem')
       Else
         Writeln(#7,#7,#7,'Vo nghiem');
     End;
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  26/Nhân ma trận:
  Code: 
  Program Nhan_ma_tran;
    Const
      Max=10;
    Type
      Matran=Array[1..Max,1..Max] Of Integer;
    Var
      A,B,C:Matran;
     hang1,cot1,i,j,m,n,q:Integer;
  Begin
    Writeln('NHAN MA TRAN');
    Writeln('------------');
    Writeln;
    Writeln('MA TRAN A:');
    Write('-So hang = ');
    Readln(m);
    Write('-So cot = ');
    Readln(n);
    For i:=1 To m Do
      For j:=1 To n Do
       Begin
         Write('+Phan tu A[',i,',',j,' = ');
        Readln(a[i,j]);
       End;
    Cot1:=m;
    Hang1:=m;
    Writeln;
    Writeln('MA TRAN B:');
    Write('-So hang = ');
    Readln(m);
    Write('-So cot = ');
    Readln(n);
    For i:=1 To m Do
      For j:=1 To n Do
       Begin
         Write('+Phan tu B[',i,',',j,' = ');
        Readln(b[i,j]);
       End;
    For i:=1 To Hang1 Do
      For j:=1 To n Do
       Begin
         c[i,j]:=0;
        For q:=1 To Cot1 Do
          c[i,j]:= c[i,j] + a[i,q] * b[q,j];
       End;
    For i:=1 to hang1 Do
      Begin
       For j:= 1 To n Do
         Write((c[i,j]):8);
       Writeln;
     End;
    Readln
  End.
  27/T́m và xóa các kí tự trùng nhau trong chuổi:
  Code: 
  Program Tim_Xoa;
    Var
      St,St1:String;
     Ch:Char;
     i,l,l1:Byte;
  
  
  Begin
    Writeln('TIM VA XOA CAC KY TU TRUNG NHAU TRONG CHUOI');
    Writeln('     -----------------');
    Writeln;
    Write('-Nhap mot chuoi: ');
    Readln(St);
    St1:=St;
    i:=1;
    l:=Length(St);
    While i <= l Do
      Begin
       i:=i+1;
       If St[i]=St[i - 1] Then
         Begin
          Writeln('+Ky tu thu: ',i:2,' la: ',St[i],' bi trung lap');
          Write('Ban co muon xoa ky tu nay khong (c/k)');
          Readln(Ch);
          If UpCase(Ch)='C' Then
            Begin
              Delete(St,i,1);
             i:= i - 1;
           End;
        End;
     End;
    l1:=Length(St);
    Writeln;
    Writeln('+Chuoi ban dau : ',St1,' co: ',l:2,' ky tu');
    Writeln('    Sau khi xoa ky tu trung nhau');
    Writeln(' Chuoi con lai: ',St,' gom: ',l1:2,' ky tu');
    Writeln;
    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.
  28/T́m chuổi 2 xuất hiện trong chuổi 1:
  Code: 
  Program Tim_chuoi;
    Var
      St1,St2:String;
     i,sl:Integer;
  Begin
    Writeln('TIM CHUOI HAI XUAT HIEN TRONG CHUOI MOT');
    Writeln('      --------------');
    Writeln;
    Write('-Chuoi thu nhat: ');
    Readln(St1);
    Write('-Chuoi thu hai : ');
    Readln(St2);
    sl:=0;
    For i:=1 To Length(St1) Do
      If St2 = Copy(St1,i,Length(St2)) Then
        sl:=sl+1;
    Writeln;
    Writeln('+Chuoi thu 2 xuat hien: ',sl:2,' lan trong chuoi 1');
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.
  29/Đổi số La mă ra số thập phân:
  Code: 
  Program So_La_Ma;
    Label l1;
    Var
      St:String;
     tiep:Char;
     i,So:Integer;
  Begin
    Writeln('DOI SO LA MA RA SO THAP PHAN');
    Writeln('    ------------');
    Writeln;
    L1:Write('-Nhap so La ma: ');
    Readln(St);
    So:=0;
    i:=Length(St);
    While i > 0 Do
      Case St[i] Of
       'I':Begin
           So:=So+1;
          i:=i-1;
         End;
       'V':If (i > 1) And (St[i-1] = 'I') Then
             Begin
              So:=So+4;
            i:=i-2;
           End
         Else
          Begin
              So:=So+5;
            i:=i-1;
           End;
        'X':If (i > 1) And (St[i-1] = 'I') Then
             Begin
              So:=So+9;
            i:=i-2;
           End
         Else
          Begin
              So:=So+10;
            i:=i-1;
           End;
        'L':If (i > 1) And (St[i-1] = 'X') Then
             Begin
              So:=So+40;
            i:=i-2;
           End
         Else
          Begin
              So:=So+50;
            i:=i-1;
           End;
        'C':If (i > 1) And (St[i-1] = 'X') Then
             Begin
              So:=So+90;
            i:=i-2;
           End
         Else
          Begin
              So:=So+100;
            i:=i-1;
           End;
        'D':If (i > 1) And (St[i-1] = 'C') Then
             Begin
              So:=So+400;
            i:=i-2;
           End
         Else
          Begin
              So:=So+500;
            i:=i-1;
           End;
        'M':If (i > 1) And (St[i-1] = 'C') Then
             Begin
              So:=So+900;
            i:=i-2;
           End
         Else
          Begin
              So:=So+1000;
            i:=i-1;
           End;
     End;
     Writeln('+So La ma    : ',St);
     Writeln('+Doi ra thap phan: ',So);
     Writeln;
     Write('-Tiep tuc nua khong (c/k) ');
     Readln(tiep);
     If UpCase(tiep)='C' Then
       Goto l1;
  End.
  30/Kiểm tra số nhập vào:
  Code: 
  Program Kiem_tra_so;
    Label tt;
    Var
      St:String;
     So:Real;
     Dung:Integer;
     tiep:Char;
  Begin
    Repeat
      Writeln('KIEM TRA SO NHAP VAO');
     Writeln('  -----------');
     tt:Write('-Nhap mot so: ');
     Readln(St);
     Val(St,So,Dung);
     If Dung = 0 Then
       Writeln(' +Ban da nhap mot so: ',So:8:2)
     Else
       Writeln(' +Khong phai so, xin nhap lai:');
    Until Dung = 0;
    Writeln;
    Write('-Co tiep tuc khong (C/K) ');
    Readln(Tiep);
    If UpCase(Tiep)='C' Then
      Goto tt;
  End.
  31/Chuơng tŕnh mă hóa:
  Code: 
  Program Ma_hoa;
    Var
      St:String;
     k:Integer;
     i,n:Integer;
  Begin
    Writeln('CHUONG TRINH MA HOA');
    Writeln('  -----------');
    Write('-Nhap chuoi: ');
    Readln(St);
    Write('-Nhap ma so k: ');
    Readln(k);
    k:=k Mod 26;
    For i:= 1 To Length(St) Do
      Begin
       n:=Ord(St[i]);
       If (n >=97) And (n<=122) then
         Begin
          n:=n+k;
          If n > 122 Then
            n:=(n Mod 122) + 96;
        End;
       St[i]:=Chr(n);
     End;
    Writeln;
    Writeln('+Sau khi ma hoa: ',St);
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.
  32/Ngắt từng từ trong câu:
  Code: 
  Program Ngat_tu;
    Var
      St:String;
  Begin
    Writeln('NGAT TUNG TU TRONG CAU');
    Writeln('  --------------');
    Writeln;
    Write('-Nhap mot cau: ');
    Readln(St);
    Repeat
      While (St[1] =' ') And (Length(St) <> 0) Do
       Delete(St,1,1);
     While (St[1] <> ' ') And (Length(St) <>0) Do
        Begin
         Write(St[1]);
        Delete(St,1,1);
        End;
     Writeln;
    Until Length(St)=0;
    Readln
  End.
  33/Kiểm tra kí tự trùng của 2 chuổi:
  Code: 
  Program Cung_Ky_Tu;
    Var
      St1,St2:String;
     Dung:Boolean;
     i:Integer;
  Begin
    Writeln('KIEM TRA KY TU TRUNG CUA 2 CHUOI');
    Writeln('    --------------');
    Writeln;
    Write('-Nhap chuoi 1: ');
    Readln(St1);
    Write('-Nhap chuoi 2: ');
    Readln(St2);
    Dung:=False;
    If Length(St1)=Length(St2) Then
      Begin
       Dung:=True;
       For i:= 1 To Length(St1) Do
         If Pos(St1[i],St2) = 0 Then
          Dung:=False
        Else
          Delete(St2,Pos(St1[i],St2),1);
     End;
    If Dung Then
      Writeln('+Hai chuoi co cung cac ky tu')
    Else
      Writeln('+Hai chuoi co cac ky tu khac nhau');
    Readln
  End.
  34/Kiểm tra chuổi đối xứng:
  Code: 
  Program Chuoi_Doi_Xung;
    Var
      St:String;
     l,i:Integer;
     Dung:Boolean;
  Begin
    Writeln('KIEM TRA CHUOI DOI XUNG');
    Writeln('  -------------');
    Writeln;
    Write('-Nhap chuoi: ');
    Readln(St);
    l:=Length(St);
    Dung:=True;
    For i:=1 To (l Div 2) Do
      If St[i] <> St[l-i+1] Then
       Dung:=False;
    If Dung Then
      Writeln('+Chuoi nay doi xung')
    Else
      Writeln('+Chuoi nay khong doi xung');
    Readln
  End.
  35/Đổi số thập phân ra số la mă:
  Code: 
  Program So_La_Ma;
    Var
      So,So1,i:Integer;
     St:String;
  Begin
    Writeln('DOI SO THAP PHAN SANG SO LA MA');
    Writeln('    ------------');
    Writeln;
    Write('-Nhap so nguyen: ');
    Readln(So);
    So1:=So;
    St:=' ';
    For i:=1 To (so Div 1000) Do
      St:=St+'M';
    So:=So Mod 1000;
    If So >= 900 Then
      Begin
       St:=St+'CM';
       So:=So-900;
     End
    Else
      If So >=500 Then
         Begin
          St:=St+'I';
        So:=So-500;
        End
     Else
       If So >=400 Then
         Begin
          St:=St+'CD';
          So:=So-400;
        End;
    For i:=1 To (so Div 100) Do
      St:=St+'C';
    So:=So Mod 100;
    If So >= 90 Then
      Begin
       St:=St+'XC';
       So:=So-90;
     End
    Else
      If So >=50 Then
         Begin
          St:=St+'L';
        So:=So-50;
        End
     Else
       If So >=40 Then
         Begin
          St:=St+'XL';
          So:=So-40;
        End;
    For i:=1 To (so Div 10) Do
      St:=St+'X';
    So:=So Mod 10;
    If So >= 9 Then
      Begin
       St:=St+'IX';
       So:=So-9;
     End
    Else
      If So >=5 Then
         Begin
          St:=St+'V';
        So:=So-5;
        End
     Else
       If So >=4 Then
         Begin
          St:=St+'IV';
          So:=So-4;
        End;
    For i:=1 To So Do
      St:=St+'I';
    Writeln;
    Writeln('+So thap phan: ',So1);
    Writeln('+So La ma  : ',St);
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.
  36/Măng số thực:
  Code: 
  Program Mang_so_thuc;
    Const
      Max = 100;
    Type
      Mang=Array[1..Max] Of Real;
    Var
      i,n:Integer;
     A:mang;
  Begin
    Writeln('MANG SO THUC');
    Writeln('------------');
    Repeat
      Write('-Cho biet so phan tu: ');
     Readln(N);
    Until N <= Max;
    For i:=1 To N Do
      Begin
       Write('+Phan tu thu: ',i,' = ');
       Readln(a[i]);
     End;
    Writeln;
    Writeln('IN THEO THU TU NGUOC');
    Writeln('--------------------');
    Writeln;
    For i:=N Downto 1 Do
      Write(a[i]:4:1,' ');
    Writeln;
    Writeln;
    Writeln('IN CAC DOI SO CUA CAC PHAN TU MANG');
    Writeln('----------------------------------');
    Writeln;
    For i:=1 To N Do
      Write(a[i]:4:1,' ');
    Writeln;
    Readln
  End.
  37/Tổng tích ma trận:
  Code: 
  Program Tong_Tich_Ma_tran;
    Uses Crt;
    Type
      Matran=array[1..3,1..3] Of Integer;
    Var
      a,b,c,d:Matran;
     i,j,k:Byte;
     Ch:Char;
    {*****************************}
    Procedure Nhap(Var m:Matran; Ten:Char);
    Begin
      ClrScr;
     GotoXY(26,6);
     Write('-Nhap ma tran: ',Ten);
     For i:=1 To 3 Do
       For j:=1 to 3 Do
         Begin
          GotoXY(20*i-8,10+2*j);
          Write(Ten,'[',i,',',j,']= ');
          Readln(m[i,j]);
        End;
    End;
    {*****************************}
    Procedure Xuat(m:Matran; Ten:Char);
    Begin
      ClrScr;
     GotoXY(26,6);
     Write('CAC PHAN TU CUA MA TRAN: ',Ten);
     For i:=1 To 3 Do
       For j:=1 To 3 Do
         Begin
          GotoXY(20*i-8,10+2*j);
          Write(Ten,'[',i,',',']= ',m[i,j]);
        End;
    End;
    {*****************************}
  BEGIN
    Nhap(a,'A');
    Nhap(b,'B');
    For i:=1 To 3 Do
      For j:=1 To 3 Do
       c[i,j]:=a[i,j]+b[i,j];
    Writeln;
    Writeln('MA TRAN TONG');
    Writeln;
    Xuat(c,'C');
    GotoXY(10,25);
    Write('Bam phim <Esc> de xem ma tran tich');
    For i:=1 to 3 Do
      For j:=1 To 3 Do
       Begin
         d[i,j]:=0;
        For k:=1 To 3 Do
          d[i,j]:=a[i,k]*b[k,j]+d[i,j];
       End;
    Repeat
      Ch:=Readkey;
     If Ch=#0 then
       Ch:=Readkey;
    Until Ch=#27;
    Writeln('MA TRAN TICH= ');
    Xuat(d,'D');
    Repeat
    Until KeyPressed;
  END.
  38/Sắp xếp mảng tăng dần:
  Code: 
  Program Mang_tang;
    Const
      Max=10;
    Var
      a:Array[1..Max] Of Integer;
     i,j,tam:Integer;
  Begin
    Writeln('SAP XEP MANG TANG DAN');
    Writeln('---------------------');
    Writeln;
    For i:= 1 To Max Do
      Begin
       Write('-Phan tu A[',i,']= ');
       Readln(a[i]);
     End;
    For i:=1 to Max-1 Do
       For j:= i+1 To Max Do
       Begin
         If a[i] > a[j] Then
          Begin
            tam:=a[i];
           a[i]:=a[j];
           a[j]:=tam;
          End;
     End;
    Writeln;
    Writeln('+Mang sau khi sap xep:');
    Writeln;
    For i:=1 To Max Do
      Write(a[i],' ');
    Writeln;
    Readln
  End.
  39/Sắp xếp mảng bảng giải thuật chèn:
  Code: 
  Program Gt_Chen;
    Const
      spt=10;
    Var
      a:array[1..spt] Of Integer;
     i,j,k,tam:Integer;
  Begin
    Writeln('SAP XEP MANG BANG GIAI THUAT CHEN');
    Writeln('---------------------------------');
    Writeln;
    For i:=1 To spt Do
      Begin
       Write('-Phan tu A[',i,']= ');
       Readln(a[i]);
     End;
    For i:=2 To spt Do
      If a[i] < a[i-1] Then
       Begin
         j:=1;
        While a[j] < a[i] Do
          j:=j+1;
        tam:=a[i];
        For k:=i Downto j+1 Do
          a[k]:=a[k-1];
        a[j]:=tam;
       End;
    Writeln;
    Writeln('Mang sau khi sap xep:');
    For i:=1 To spt Do
      Write(a[i]:6);
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  40/Sắp xếp mảng bảng giải thuật chọn:
  Code: 
  Program Gt_Chon;
    Const
      spt=10;
    Var
      a:array[1..spt] Of Integer;
     min,vitri,i,j:Integer;
  Begin
    Writeln('SAP XEP MANG BANG GIAI THUAT CHON');
    Writeln('---------------------------------');
    Writeln;
    For i:=1 To spt Do
      Begin
       Write('-Phan tu A[',i,']= ');
       Readln(a[i]);
     End;
    For i:=1 To spt Do
      Begin
       min:=a[spt];
       vitri:=spt;
       For j:=i To spt Do
         If a[j] < min Then
          Begin
            min:=a[j];
           vitri:=j;
          End;
       a[vitri]:=a[i];
       a[i]:=min;
     End;
    Writeln;
    Writeln('Mang sau khi sap xep:');
    For i:=1 To spt Do
      Write(a[i]:6);
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.  41/Sắp xếp mảng bằng giải thuật nổi bọt:
  Code: 
  Program Gt_Noi_bot;
    Const
      spt=10;
    Var
      a:array[1..spt] Of Integer;
     i,j,tam:Integer;
  Begin
    Writeln('SAP XEP MANG BANG GIAI THUAT NOI BOT');
    Writeln('-----------------------------------');
    Writeln;
    For i:=1 To spt Do
      Begin
       Write('-Phan tu A[',i,']= ');
       Readln(a[i]);
     End;
    For i:=1 To spt-1 Do
      For j:= spt Downto i+1 Do
       If a[j] < a[j-1] Then
         Begin
          tam:=a[j];
          a[j]:=a[j-1];
          a[j-1]:=tam;
        End;
    Writeln;
    Writeln('Mang sau khi sap xep:');
    For i:=1 To spt Do
      Write(a[i]:6);
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  42/Giải thuật t́m kiếm tuyến tính:
  Code: 
  Program Tim_Tuyen_Tinh;
    Const
      N=10;
    Var
      a:array[1..N] Of Integer;
     so,i:Integer;
  Begin
    Writeln('GIAI THUAT TIM KIEM TUYEN TINH');
    Writeln('------------------------------');
    Writeln;
    For i:=1 To N Do
      Begin
       Write('-Phan tu A[',i,']= ');
       Readln(a[i]);
     End;
    Writeln;
    Write('-So can tim: ');
    Readln(so);
    i:=1;
    While (i <=N) And (a[i] <> so) Do
      i:=i+1;
    If i <= N Then
      Writeln('+Tim thay o vi tri thu: ',i)
    Else
      Writeln('+Khong tim thay');
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  43/Giải thuật t́m kiếm nhị phân:
  Code: 
  Program Tim_Nhi_Phan;
    Const
      N=10;
    Var
      a:array[1..N] Of Integer;
     so,vt1,vt2,i:Integer;
  Begin
    Writeln('GIAI THUAT TIM KIEM NHI PHAN');
    Writeln('----------------------------');
    Writeln;
    For i:=1 To N Do
      Begin
       Write('-Phan tu A[',i,']= ');
       Readln(a[i]);
     End;
    Writeln;
    Write('-So can tim: ');
    Readln(so);
    vt1:=1;
    vt2:=n;
    While vt2 >= vt1 Do
      Begin
       i:=Trunc((vt1+vt2) Div 2);
       If so > a[i] Then
         vt1:=i+1
       Else
         If so < a[i] Then
          vt2:=i-1
        Else
          vt2:=-1;
     End;
    If vt2 = -1 Then
      Writeln('+Tim thay o vi tri thu: ',i)
    Else
      Writeln('+Khong tim thay');
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  44/Xóa bỏ các số trùng nhau:
  Code: 
  Program Bo_so_trung;
    Const
      Max=100;
    Var
    a:Array[1..Max] Of Integer;
    i,j,k,n:Integer;
  Begin
    Writeln('XOA BO CAC SO TRUNG NHAU');
    Writeln('------------------------');
    Writeln;
    Write('-Nhap so phan tu mang: ');
    Readln(n);
    For i:=1 To N Do
      Begin
       Write('-Phan tu A[',i,']= ');
       Readln(a[i]);
     End;
    i:=2;
    While i <= N Do
      Begin
       j:=1;
       While a[j] <> a[i] Do
         j:=j+1;
       If j < i Then
         Begin
          For k:=i to n-1 Do
            a[k]:= a[k+1];
          n:=n-1;
        End
       Else
         i:=i+1;
     End;
    Writeln;
    Write('-Mang con lai: ');
    For i:=1 to n Do
      Write(a[i]:8);
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  45/Dăy con:
  Code: 
  Program Day_con;
    Const
      k=10;
      a:Array[1..k] Of Integer=(1,3,2,8,10,12,7,29,6,3);
    Var
      i:Integer;
     vt,max:Integer;
     n,tong:Integer;
  Begin
    Vt:=1;
    max:=a[1];
    n:=1;
    tong:=a[1];
    For i:=2 To k Do
      Begin
       If (a[i] > a[i-1]) Then
         tong:=tong+a[i];
       If (a[i] < a[i-1]) Or (i=k) Then
         Begin
          If tong > max Then
            Begin
             max:=tong;
             vt:=n;
           End;
          n:=i;
          tong:=a[i];
        End;
     End;
    Writeln('-Day con la: ');
    i:=vt;
    Repeat
      Write(a[i]:6);
     max:=max-a[i];
     i:=i+1;
    Until max=0;
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  46/Chữ hoa:
  Code: 
  Program Chu_hoa;
    Uses Crt;
    Const
      a:Array[1..10] Of String[24]=('nguyen trung truc','dinh tien hoang',
       'nguyen cong tru','le thanh ton','le loi','le lai','tran hung dao',
       'nguyen hue','chu van an','mac dinh chi');
    Var
      k,j:Byte;
    {-------------------------}
    Procedure ChuHoa(x,y:Byte; a:String);
      Var
       k:Byte;
    Begin
      For k:=1 To length(a) Do
       If (k=1) Or ((a[k-1]=' ') And (a[k]<>' ')) Then
         Begin
          GotoXY(x+k-1,y);
          Write(UpCase(a[k]));
        End;
    End;
  Begin
    ClrScr;
    For k:=1 To 10 Do
      Begin
       GotoXY(5,k);
       Write(a[k]:-24);
       ChuHoa(5,k,a[k])
     End;
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  47/Tam giác Pascal:
  Code: 
  Program Tg_Pascal;
    Const
      n=10;
    Var
      a:Array[1..n, 1..n] Of Integer;
     i,j:Integer;
  Begin
    Writeln('TAM GIAC PASCAL');
    Writeln('---------------');
    Writeln;
    For i:=1 To n Do
      a[i,1]:=1;
    For j:=1 To n Do
      a[1,j]:=0;
    For i:=2 To n Do
      For j:=2 To n Do
       a[i,j]:=a[i-1,j-1]+a[i-1,j];
    For i:=1 To n Do
      Begin
       For j:=1 To i Do
         Write(a[i,j]:4);
       Writeln;
     End;
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  48/Phân tích số nguyên duơng nhỏ nhất:
  Code: 
  Program Phan_tich;
    Const
      n=15;
    Var
      a:Array[1..n, 1..n] Of Longint;
     i,j,i1,j1:Integer;
  Begin
    Writeln('PHAN TICH SO NGUYEN DUONG NHO NHAT');
    Writeln('----------------------------------');
    Writeln;
    For i:=1 To n Do
      For j:=1 To n Do
       a[i,j]:=i*i*i + j*j*j;
    Writeln;
    Writeln('IN KET QUA');
    Writeln('----------');
    For i:=1 To n Do
      For j:=1 To i Do
       Begin
         For i1:= i+1 To n Do
          For j1:=1 To j-1 Do
            If a[i,j]=a[i1,j1] Then
             Writeln(a[i,j],' = ',i,' ^3 ',' + ',j,' ^3 ',' = ',
             i1,' ^3 ',' + ',j1,' ^3');
       End;
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  49/Bảng cửu chuơng:
  Code: 
  Program Cuu_Chuong;
    Uses Crt;
    Type
      cc1=Array[1..5, 1..10] Of Byte;
     cc2=Array[6..10, 1..10] Of Byte;
    Var
     i,j:Byte;
    Procedure In1;
      Var
       a:cc1;
       cot,hang:Byte;
     Begin
       cot:=1;
       hang:=3;
       For i:=1 To 5 Do
          For j:=1 To 10 Do
           Begin
            GotoXY(cot,hang);
           a[i,j]:=i * j;
           TextColor(Yellow);
           Writeln(i:2,' lan ',j:2,' =',a[i,j]:3,'|');
           hang:=hang+1;
            If hang > 12 Then
              Begin
                hang:=3;
               cot:=cot+15;
              End;
         End;
     End;
    Procedure In2;
      Var
       a:cc2;
       cot,hang:Byte;
     Begin
       cot:=1;
       hang:=14;
       For i:=6 To 10 Do
          For j:=1 To 10 Do
           Begin
            GotoXY(cot,hang);
           a[i,j]:=i * j;
           Textcolor(LightMagenta);
           Writeln(i:2,' lan ',j:2,' =',a[i,j]:3,'|');
           hang:=hang+1;
            If hang > 23 Then
              Begin
                hang:=14;
               cot:=cot+15;
              End;
         End;
     End;
  
  
  BEGIN
    ClrScr;
    Textcolor(Cyan);
    Writeln('             BANG CUU CHUONG');
    Writeln('             ---------------');
    In1;
    Textcolor(LightBlue);
    Writeln('        -------------------------------------------');
    In2;
    Textcolor(LightGreen);
    Writeln('           Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  END.
  50/T́m 2 phần tử liên tiếp trong bảng X:
  Code: 
  Program Tim_PT_Mang;
    Uses Crt;
    Var
      a:Array[1..1000] Of Integer;
    {----------------------------}
    Procedure Tao;
      Var
       k:Integer;
    Begin
      Randomize;
     For k:=1 To 100 Do
       a[k]:=Random(100);
    End;
    {----------------------------}
    Procedure Tim;
      Var
       k,x:Integer;
    Begin
      Write('-Nhap gia tri X= ');
     Readln(x);
     For k:=1 To 999 Do
       Begin
         If a[k] +a[k+1] = X Then
           Writeln('a[',K,'] + a[',K+1,']= ',X)
         Else
           Writeln('Khong co 2 phan tu nao bang: ',X);
        End;
    End;
  BEGIN
    Writeln('TIM 2 PHAN TU LIEN TIEP BANG GIA TRI X');
    Writeln('-------------------------------------');
    Writeln;
    Tao;
    Tim;
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln;
  END.

  Xem thêm bài khác

 2. #2
  Tham gia ngày
  Aug 2011
  Bài gửi
  462
  Cảm ơn
  3
  Thanked 121 Times in 78 Posts

  101/Nhập số liệu cho 1 tập tin số nguyên:
  Code: 
  Program Tap_Tin_So_Nguyen;
  Uses Crt;
  Var
    f : File Of Integer;
    So : Integer;
    a : Array[1..10] Of Integer;
    Spt,i,j : Integer;
    Filename : String[11];
  Begin
    ClrScr;
    Writeln('NHAP SO LIEU CHO TAP TIN SONGUYEN.DAT');
    Writeln('-------------------------------------');
    Writeln;
    Assign(f,'songuyen.dat');
    ReWrite(f);
    For i := 1 To 10 Do
      Begin
       Write('-So thu: ',i:2,' = ');
       Readln(So);
       Write(f,so);
     End;
    Close(f);
    Spt := 0;
    Reset(f);
    While NOT EOF(f) Do
      Begin
       Spt := Spt + 1;
       Read(f,so);
       a[Spt] := so;
     End;
    Close(f);
    For i := 1 To Spt -1 Do
      For j := Spt Downto i + 1 Do
       If a[j] < a[j-1] Then
         Begin
          So := a[j];
          a[j] := a[j-1];
          a[j-1] := So;
        End;
    Writeln;
    Writeln('Sau khi sap xep: ');
    For i := 1 To 10 Do
      Write(a[i]:6);
    Writeln;
    Write(' Bam <Enter>... ');
    Readln
  End.
  102/Ghép tập tin:
  Code: 
  Program Ghep_Tap_Tin;
  Uses Crt;
  Var
    f1,f2,f3 : File Of Real;
    i : Integer;
    So : Real;
    Ch : Char;
  Begin
    ClrScr;
    Writeln('NHAP SO LIEU CHO TAP1.DAT');
    Writeln('-------------------------');
    Writeln;
    Assign(f1,'TAP1.DAT');
    Rewrite(f1);
    i := 0;
    Repeat
      i := i + 1;
     Write('-So thu: ',i:2,' = ');
     Readln(So);
     Write(f1,so);
     Write('  Nhap nua ? (c/k) ');
     Readln(Ch);
    Until Upcase(Ch) ='K';
    Close(f1);
    ClrScr;
    Writeln('NHAP SO LIEU CHO TAP2.DAT');
    Writeln('-------------------------');
    Writeln;
    Assign(f2,'TAP2.DAT');
    Rewrite(f2);
    i := 0;
    Repeat
      i := i + 1;
     Write('-So thu: ',i:2,' = ');
     Readln(So);
     Write(f2,so);
     Write('  Nhap nua ? (c/k) ');
     Readln(Ch);
    Until Upcase(Ch) ='K';
    Close(f2);
    ClrScr;
    Writeln('GHEP TAP1 va TAP2 thanh TAP3');
    Writeln('----------------------------');
    Writeln;
    Assign(f3,'TAP3.DAT');
    Rewrite(f3);
    Reset(f1);
    Reset(f2);
    While NOT EOF(f1) Do
      Begin
       Read(f1,So);
       Write(f3,So);
     End;
    While NOT EOF(f2) Do
      Begin
       Read(f2,so);
       Write(f3,so);
     End;
    Reset(f3);
    While NOT EOF(f3) Do
      Begin
       Read(f3,So);
       Write(So :8:1);
     End;
    Close(f1);
    Close(f2);
    Close(f3);
    Writeln;
    Writeln;
    Write('  Da ghep xong, Bam <Enter>...');
    Readln;
  End.
  103/Sổ tay điện thoại:
  Code: 
  Program So_tay_Dien_Tu;
  Uses Crt;
  Type
    DienThoai = RECORD
      HoTen : String[24];
     Tel  : LongInt;
     Add  : String;
     End;
  Var
    f    : File Of DienThoai;
    Tam   : DienThoai;
    St   : String;
    TimThay : Boolean;
  Begin
    ClrScr;
    Writeln('NHAP SO DIEN THOAI VA DIA CHI');
    Writeln('-----------------------------');
    Writeln;
    Assign(f,'Telephon.dat');
    Rewrite(f);
    With tam Do
      Repeat
       Write('-Ho ten, bam (0> de ket thuc: ');
       Readln(HoTen);
       If HoTen <> '0' Then
         Begin
           Write('-So phone : ');
          Readln(Tel);
          Write('-Dia chi : ');
          Readln(Add);
          Write(f,tam);
        End;
     Until Hoten = '0';
     Close(f);
     ClrScr;
     Writeln('TIM SO DIEN THOAI VA DIA CHI');
     Writeln('----------------------------');
     Writeln;
     Write('-Ho ten nguoi muon tim: ');
     Readln(St);
     Reset(f);
     TimThay := False;
     While NOT EOF(f) Do
       Begin
         Read(f,Tam);
        With Tam Do
          If St = HoTen then
            Begin
             TimThay := True;
             Writeln(HoTen);
             Writeln('-So Telephone: ',Tel);
             Writeln('-Dia chi   : ',Add);
           End;
       End;
     If Not TimThay Then
       Writeln('Khong tim thay');
     Close(f);
     Writeln;
     Write('  Bam <Enter>... ');
     Readln
  End.
  104/Che dấu tập tin:
  Code: 
  Program CheDau_TapTin;
  Uses Dos,Crt;
  Var
    f : File; {hoac f : Text }
    Filename : String;
    Ch : Char;
  Begin
    Repeat
      ClrScr;
      TextColor(14);
      TextBackGround(2);
      GotoXY(23,4);
      Writeln('DAT THUOC TINH CHE DAU TAP TIN');
      GotoXY(23,5);
      Writeln('------------------------------');
      Writeln;
      TextColor(12);
      GotoXY(11,6);
      Writeln('*Khong hien thi duoc ten tap tin khi dung lenh DIR cua DOS*');
      GotoXY(15,8);
      TextColor(1);
      TextBackGround(14);
      Write('-Cho biet ten tap tin: ');
     Readln(Filename);
     TextColor(4+Blink);
     TextBackGround(14);
     GotoXY(25,24);
     Writeln('DANG THUC HIEN, XIN CHO DOI...');
     Assign(f,Filename);
     SetFAttr(f,Hidden);
     TextColor(4);
     TextBackGround(15);
     GotoXY(15,10);
     Case DosError Of
       0 : Writeln('Da hoan thanh tot dep');
       2 : Writeln('Khong tim thay tap tin nay');
       3 : Writeln('Khong tim thay duong dan')
     Else
       Writeln('Tap tin duoc bao ve, khong sua duoc');
     End;
     GotoXY(19,24);
     TextColor(14);
     TextBackGround(4);
     Writeln('Bam phim bat ky de tiep tuc, <Esc> de thoat ');
     Ch := Readkey;
     TextColor(White);
      TextBackGround(Black);
      ClrScr;
    Until Ch = #27;
  End.
  105/Cập nhật dữ liệu:
  Code: 
  Program Cap_Nhat_Du_Lieu;
  Uses Crt;
  Type
    HoSo = RECORD
      Holot : String[17];
     Ten  : String[7];
     Tuoi : 18..60;
     ChucVu: String[20];
     BacLuong : 300000..900000;
     End;
  Var
    f : File Of HoSo;
    Nv : HoSo;
    ans : Char;
  Begin
    ClrScr;
    Writeln('CAP NHAT DU LIEU VAO TAP TIN LUONG.DAT');
    Writeln('----------------------------------');
    Writeln;
    Assign(f,'LUONG.DAT');
    Reset(f);
    Seek(f,Filesize(f));
    Repeat
      With Nv Do
       Begin
         Write('-Ho lot: ');
        Readln(Holot);
        Write('-Ten  : ');
        Readln(Ten);
        Write('-Tuoi : ');
        {$R+}
        Readln(tuoi);
        Write('-Chuc vu : ');
        Readln(ChucVu);
        Write('-Bac luong: ');
        Readln(BacLuong);
        Write(f,Nv);
       End;
     ans := Readkey;
    Until ans = #27;
    Close(f);
  End.
  106/Đọc tập tin:
  Code: 
  Program Doc_Tap_tin;
  Var
    f : Text;
    Filename : String;
    Ch : Char;
  Begin
    Writeln('DOC TAP TIN VAN BAN');
    Writeln('-------------------');
    Writeln;
    Write('-Cho biet ten tap tin: ');
    Readln(Filename);
    Assign(f,filename);
    Reset(f);
    While Not EOF(f) Do
      Begin
       Read(f,Ch);
       Write(Ch);
     End;
    Close(f);
    Writeln;
    Write('Bam <Enter>... ');
    Readln
  End.
  107/Đọc chậm tập tin theo từng chử:
  Code: 
  Program Doc_Tung_Chu;
  Uses Crt;
  Var
    Filename : String;
    f : Text;
    Line : String[251];
    k : Integer;
  Begin
    ClrScr;
    Writeln('DOC CHAM TAP TIN THEO TUNG CHU');
    Writeln('------------------------------');
    Writeln;
    Write('-Cho biet ten tap tin: ');
    Readln(Filename);
    Assign(f,Filename);
    Reset(f);
    While Not EOF(f) Do
      Begin
       Readln(f,line);
       For k := 1 To Length(line) Do
         Begin
          Write(line[k]);
          Delay(150);
        End;
       Writeln;
     End;
    Close(f);
  End.
  108/Đọc ghi tập tin:
  Code: 
  Program Doc_Ghi_Tap_Tin;
  Var
    f1,f2 : Text;
    Filename : String;
    i : Integer;
    St : String;
  Begin
    Writeln('DANH SO DONG TAP TIN');
    Writeln('--------------------');
    Writeln;
    Write('-Cho biet ten tap tin: ');
    Readln(Filename);
    Assign(f1,filename);
    Reset(f1);
    Assign(f2,'Newfile.txt');
    Rewrite(f2);
    i := 0;
    While Not EOF(f1) Do
      Begin
       i := i + 1;
       Readln(f1,st);
       Writeln(f2,i,' ',St);
     End;
    Close(f1);
    Close(f2);
    Writeln;
    Writeln('Da danh so dong va ghi vao tap tin NEWFILE.TXT');
    Writeln;
    Write('   Bam <Enter> de xem tap tin NEWFILE.TXT ');
    Readln;
    Assign(f2,'Newfile.txt');
    Reset(f2);
    While Not EOF(f2) Do
      Begin
       Readln(f2,st);
       Writeln(St);
     End;
    Close(f2);
    Writeln;
    Write('Xem xong, ban <Enter> ');
    Readln
  End.
  109/Tạo tập tin âm thanh Lambada:
  Code: 
  Program Lambada;
  Uses Crt;
  Var
    f : Text;
    Note,dur : Word;
    Buf : Array[1..10240] Of Byte;
  {---------------------------------}
    Procedure Play(Caodo,Truongdo : Word);
    Begin
      Sound(Caodo);
     Delay(Truongdo);
     NoSound;
    End;
  {---------------------------------}
  BEGIN
    ClrScr;
    TextColor(Yellow);
    Writeln('TAO TAP TIN AM THANH');
    TextColor(Red);
    Writeln('--------------------');
    Writeln;
    TextColor(Green);
    Writeln('Bam phim bat ky de tat am thanh');
    Repeat
      Assign(f,'lambada.not');
      SetTextBuf(f,buf);
      Reset(f);
      While (Not EOF(f)) And (Not KeyPressed) Do
        Begin
         Readln(f,Note,dur);
         Play(Note,Dur);
        End;
    Until KeyPressed;
    Close(f);
    NoSound;
  END.
  110/Karaoke:
  Code: 
  Program Karaoke;
  Uses Crt;
  Const
    Lento = 10;
  Type
    ConTro = ^Nhac;
    Nhac = RECORD
      Note,Dura : Word;
     Next   : ConTro;
     End;
  Var
    f : Text;
    P,First, Last,HeapTop : ConTro;
  {------------------------------------}
    Procedure AssignList(Filename : String);
    Begin
      Assign(f,Filename);
     {$I-}
     Reset(f);
     {$I+}
     If IOResult <> 0 Then
       Halt(1);
     First := Nil;
     Mark(HeapTop);
     While NOt EOF(f) Do
       Begin
         New(p);
        Readln(f,p^.Note,p^.Dura);
        If First = Nil Then
          First := p
        Else
          Last^.Next := p;
        Last := p;
        Last^.Next := Nil;
       End;
     Close(f);
    End;
  {------------------------------------}
    Procedure Music;
    Begin
      p := First;
     While (p <> Nil) And Not (KeyPressed And (Readkey = #27)) Do
       Begin
         Sound(p^.Note);
        Delay(Lento*p^.Dura);
        p := p^.Next;
        If p = Nil Then
          p := First;
       End;
    End;
  {------------------------------------}
  BEGIN
    ClrScr;
    Writeln('  CHUONG TRINH NHAC EM DIU');
    Writeln('Truong do cham 10 lan so voi BT15_10');
    Writeln('   Bam <Esc> de ket thuc');
    Writeln('-------------------------------------');
    AssignList('Lambada.Not');
    Music;
    NoSound;
  END.
  111/Ghi điểm vào tập tin:
  Code: 
  Program Nhap_Diem;
  Type
    HocBa = RECORD
      HoTen : String[24];
     Van,Toan,Ly,Hoa,Tb: Real;
     End;
    FileHB = File Of HocBa;
  Var
    f : FileHB;
    HS : HocBa;
    q : Boolean;
  Begin
    Writeln('CHUONG TRINH GHI DIEM VAO TAP TIN');
    Writeln('--------------------------------------');
    Writeln;
    Assign(f,'DIEM.DAT');
    ReWrite(f);
    q := True;
    While q Do
      With HS Do
       Begin
         Write('-Ho ten hoc sinh,(<Enter> de ket thuc): ');
        Readln(HoTen);
        If HoTen = '' Then
            Q := False
          Else
            Begin
            Write('-Diem Van : ');
           Readln(Van);
           Write('-Diem Toan: ');
           Readln(Toan);
           Write('-Diem Ly : ');
           Readln(Ly);
           Write('-Diem Hoa : ');
           Readln(Hoa);
           Tb := ((Van*2)+(Toan*2)+Ly+Hoa)/6;
           Write(f,HS);
            End;
       End;
  End.
  112/Ghi thêm điểm vào tập tin:
  Code: 
  Program Nhap_Them_Diem;
  Type
    HocBa = RECORD
      HoTen : String[24];
     Van,Toan,Ly,Hoa,Tb: Real;
     End;
    FileHB = File Of HocBa;
  Var
    f : FileHB;
    HS : HocBa;
    q : Boolean;
  Begin
    Writeln('CHUONG TRINH GHI THEM DIEM VAO TAP TIN');
    Writeln('--------------------------------------');
    Writeln;
    Assign(f,'DIEM.DAT');
    Reset(f);
    Seek(f,filesize(f));
    q := True;
    While q Do
      With HS Do
       Begin
         Write('-Ho ten hoc sinh,(<Enter> de ket thuc): ');
        Readln(HoTen);
        If HoTen = '' Then
            Q := False
          Else
            Begin
            Write('-Diem Van : ');
           Readln(Van);
           Write('-Diem Toan: ');
           Readln(Toan);
           Write('-Diem Ly : ');
           Readln(Ly);
           Write('-Diem Hoa : ');
           Readln(Hoa);
           Tb := ((Van*2)+(Toan*2)+Ly+Hoa)/6;
           Write(f,HS);
            End;
       End;
  End.
  113/T́m điểm theo họ tên:
  Code: 
  Program Timp_Diem;
  Type
    HocBa = RECORD
      HoTen : String[24];
     Van,Toan,Ly,Hoa,Tb: Real;
     End;
    FileHB = File Of HocBa;
  Var
    f : FileHB;
    Hs : HocBa;
    St : String;
    TimThay : Boolean;
  Begin
    Writeln('CHUONG TRINH TIM DIEM THEO HO TEN');
    Writeln('---------------------------------');
    Writeln;
    Write('-Ho ten hoc sinh muon tim: ');
    Readln(St);
    Assign(f,'DIEM.DAT');
    Reset(f);
    Timthay := False;
    While Not EOF(f) Do
      Begin
        Read(f,Hs);
          With Hs Do
           If St = HoTen Then
             Begin
               TimThay := True;
              Writeln(HoTen);
                Writeln('-Diem Van : ',Van:5:2);
              Writeln('-Diem Toan: ',Toan:5:2);
              Writeln('-Diem Ly : ',Ly:5:2);
              Writeln('-Diem Hoa : ',Hoa:5:2);
              Writeln('-Diem trung binh := ',Tb:5:2);
              End
     End;
    If Not Timthay Then
      Writeln('Trong danh sach khong co hoc sinh: ',St);
    Close(f);
    Writeln;
    Write('  Bam <Enter>... ');
    Readln;
  End.
  114/Hồ sơ:
  Code: 
  Program Ho_So;
  Uses Crt;
  Type
    LyLich = RECORD
      HoTen : String[24];
     NamSinh : Integer;
     ChucVu : String[20];
     BacLuong : Real;
     End;
  Var
    f : File Of LyLich;
    q : Boolean;
    Nv : LyLich;
    Stt : Integer;
    Ch : Char;
  Begin
    ClrScr;
    Assign(f,'HOSO.DAT');
    Rewrite(f);
    q := True;
    While q Do
      With Nv Do
        Begin
         Write('-Ho ten CBCNV (<Enter> de ngung): ');
         Readln(HoTen);
        If HoTen = '' Then
          q := False
        Else
          Begin
            Write('-Nam sinh: ');
           Readln(NamSinh);
           Write('-Chuc vu: ');
           Readln(Chucvu);
           Write('-Bac luong: ');
           Readln(BacLuong);
           Write(f,Nv);
          End;
       End;
     Repeat
       GotoXY(28,24);
       Write('Co can sua khong? (c/k) ');
       Readln(Ch);
       If UpCase(Ch) = 'C' Then
         Begin
          Write('-Thay doi so thu tu : ');
          Readln(Stt);
          If Stt >= 1 Then
            Begin
             Seek(f,Stt-1);
             With Nv Do
               Begin
                Write('-Ho ten CBCNV : ');
                Readln(HoTen);
                Write('-Nam sinh: ');
                 Readln(NamSinh);
                 Write('-Chuc vu: ');
                 Readln(Chucvu);
                 Write('-Bac luong: ');
                 Readln(BacLuong);
                 Write(f,Nv);
              End;
           End;
        End;
     Until UpCase(Ch) = 'K';
    Close(f)
  End.
  115/Trộn tập tin:
  Code: 
  Program Tron_Tap_tin;
  Uses Crt;
  Var
    f1,f2,f3 : File Of Integer;
    So1,So2 : Integer;
    i : Integer;
    Ch : Char;
    ok1,ok2 : Boolean;
  {--------------------------------}
    Function Layso1(Var So1 : Integer): Boolean;
    Begin
      If Not EOF(f1) Then
       Begin
         Read(f1,So1);
        LaySo1 := True;
       End
     Else
       layso1 := False;
    End;
  {--------------------------------}
    Function Layso2(Var So2 : Integer): Boolean;
    Begin
      If Not EOF(f2) Then
       Begin
         Read(f2,So2);
        LaySo2 := True;
       End
     Else
       layso2 := False;
    End;
  {--------------------------------}
  BEGIN
    Assign(f1,'so1.dat');
    Rewrite(f1);
    ClrScr;
    Writeln('NHAP TAP TIN SO1');
    Writeln('----------------');
    Writeln;
    i := 0;
    Repeat
      i := i + 1;
     Write('-So thu: ',i:2,' = ');
     Readln(So1);
     Write(f1,so1);
     Write('-Nhap nua ? (c/k) ');
     Readln(Ch);
    Until Upcase(Ch) = 'K';
    Close(f1);
    Assign(f2,'so2.dat');
    Rewrite(f2);
    ClrScr;
    Writeln('NHAP TAP TIN SO2');
    Writeln('----------------');
    Writeln;
    i := 0;
    Repeat
      i := i + 1;
     Write('-So thu: ',i:2,' = ');
     Readln(So2);
     Write(f2,so2);
     Write('-Nhap nua ? (c/k) ');
     Readln(Ch);
    Until Upcase(Ch) = 'K';
    Close(f2);
    Assign(f3,'so3.dat');
    Rewrite(f3);
    Reset(f1);
    Reset(f2);
    ok1 := Layso1(So1);
    ok2 := Layso2(so2);
    While ok1 Or ok2 Do
      Begin
       If ok1 And ok2 Then {co ca 2 tap tin}
         Begin
          If So1 < So2 Then
            Begin
             Write(f3,so1);
             ok1 := layso1(so1);
           End
          Else
            Begin
             Write(f3,so2);
             ok2 := Layso2(so2);
           End;
        End
       Else
         If ok1 Then  {chi con tap tin so1.dat}
          Begin
            Write(f3,so1);
           ok1 := layso1(so1);
          End
        Else
          If ok2 Then  {chi con tap tin so2.dat}
            Begin
             Write(f3,so2);
             ok2 := Layso2(so2);
           End;
     End;
    Writeln;
    Reset(f3);
    While not EOF(f3) Do
      Begin
       Read(f3,i);
       Write(i:6);
     End;
    Close(f1);
    Close(f2);
    Close(f3);
    Writeln;
    Write('Da tron xong, bam <Enter>... ');
    Readln
  END.
  116/Đội tuyển:
  Code: 
  Program Doi_Tuyen;
  Uses Crt;
  Type
    HocSinh = RECORD
      HoTen : String[24];
     Lop : String[4];
     Dtb : Real;
     End;
    Fhs = File Of HocSinh;
  Var
    f : Fhs;
    Ch : Char;
  {----------------------------------}
    Procedure Nhap(Var f : Fhs);
    Var
      Tam : HocSinh;
    Begin
      Rewrite(f);
     Repeat
       Write('-Nhap ho ten (0 de thoat): ');
        Readln(Tam.Hoten);
        If Tam.HoTen <> '0' Then
          Begin
          Write('-Lop: ');
          Readln(Tam.Lop);
          Write('-Diem trung binh: ');
          Readln(Tam.Dtb);
          Write(f,Tam);
          End;
     Until tam.HoTen ='0';
    Close(f);
    End;
  {----------------------------------}
    Procedure Lapds(Var f:Fhs);
    Var
      Tam  : Hocsinh;
     a   : Array[1..1000] Of HocSinh;
     TenLop : Array[1..100] Of String[4];
     alop  : Array[1..200] Of HocSinh;
     Sohs12,Solop12,Sohslop : Integer;
     Stt  : Integer;
     i,j,k : Integer;
     Coroi : Boolean;
    Begin
      Reset(f);
     Sohs12 := 0;
     Solop12 := 0;
     While Not EOF(f) Do
       Begin
         Read(f,tam);
        If (Tam.Lop[1]='1') And (Tam.Lop[2]='2') Then
          Begin
            Sohs12 := Sohs12 + 1;
           a[Sohs12] := Tam;
           Coroi := False;
           For i := 1 To Solop12 Do
             If Tenlop[i] = Tam.Lop Then
               Coroi := True;
           If Not coroi Then
             Begin
               Solop12 :=Solop12+1;
              TenLop[Solop12] := Tam.Lop;
             End;
          End;
       End;
     Writeln('|','STT','|','HO VA TEN':24,'|',' LOP ','|',' HANG ','|');
     Stt := 1;
     For i := 1 to Solop12 Do
       Begin
         Sohslop := 0;
        For j := 1 To Sohs12 Do
          If a[j].Lop = Tenlop[i] Then
            Begin
             Sohslop := Sohslop + 1;
             alop[sohslop]:=a[j];
           End;
        For k := 1 To Sohslop - 1 Do
          For j := sohslop DownTo k + 1 Do
            If alop[j].Dtb > alop[j-1].Dtb Then
             Begin
               Tam := alop[j];
              alop[j] := alop[j-1];
              alop[j-1] := Tam;
             End;
           If Sohslop >=3 Then
             For k := 1 To 3 Do
               Begin
                With alop[k] Do
                Writeln('|',stt:3,' |',HoTen:24,' | ',
                        Lop:5,' | ',k : 3,' |');
                Stt := Stt + 1;
              End
           Else
             For k := 1 To Sohslop Do
               Begin
                With alop[k] Do
                  Writeln('|',stt:3,' |',HoTen:24,' | ',
                        Lop:5,' | ',k : 3,' |');
                 Stt := Stt + 1;
              End;
       End;
     Close(f);
    End;
  
  
  {----------------------------------}
  BEGIN
    Assign(f,'doituyen.dat');
    Repeat
      Repeat
       Writeln('1-Nhap du lieu');
       Writeln('2-Danh sach doi du tuyen');
       Writeln('3-Ket thuc');
       Ch := Readkey;
     Until ch in ['1'..'3'];
     Case Ch Of
       '1' : Nhap(f);
       '2' : Lapds(f);
     End;
    Until Ch = '3';
  END.
  117/Tạo tập tin có kiểu:
  Code: 
  Program Tao_Tap_Tin_Co_Kieu;
  Type
    HocSinh = RECORD
      Ten : String[7];
     Diem : 0..10;
     End;
  Var
    f : File Of Hocsinh;
  {-------------------------------}
    Procedure TaoTapTin;
    Var
      Tam : HocSinh;
     Filename : String;
    Begin
      Write('-Cho biet ten tap tin: ');
     Readln(Filename);
     Assign(f,Filename);
     {$I-}
     Rewrite(f);
  
  
     {$I+}
     If IOResult <> 0 Then
       Begin
         Writeln('Khong mo duoc tap tin: ',Filename);
        Halt;
       End;
     Repeat
       Write('Ten (bam <Enter> de cham dut) : ');
       Readln(Tam.Ten);
        If Tam.Ten <> '' Then
         Begin
          Write('-Diem : ');
          Readln(Tam.Diem);
          Write(f,Tam);
        End;
     Until Tam.Ten = '';
     Close(f);
    End;
  {-------------------------------}
    Procedure XemLaiBanGhi;
    Var
      RecNo : Word;
     Tam : HocSinh;
    Begin
      Write('-Xem lai ban ghi thu may: ');
     Readln(RecNo);
     Reset(f);
     Seek(f,RecNo-1);
     Read(f,Tam);
     Writeln('-Ten : ',Tam.Ten);
     Writeln('-Diem : ',Tam.Diem);
    End;
  {-------------------------------}
  BEGIN
    TaoTapTin;
    Writeln;
    XemLaiBanGhi;
    Writeln;
    Write('  Bam <Enter>... ');
    Readln;
  END.
  118/Tạo danh sách:
  Code: 
  Program Tao_Danh_Sach;
  Type
    HocSinh = RECORD
      Ten : String[7];
     Diem : 0..10;
     End;
  
  
    T_pList = ^T_List;
    T_List = RECORD
      d : HocSinh;
     Next : T_pList;
     End;
  Var
    f : File Of Hocsinh;
    First : Pointer;
    Curr, News : T_pList;
  {-------------------------------}
    Procedure MoTapTin;
    Var
     Filename : String;
    Begin
      Write('-Cho biet ten tap tin: ');
     Readln(Filename);
     Assign(f,Filename);
     {$I-}
     Reset(f);
  
  
     {$I+}
     If IOResult <> 0 Then
       Begin
         Writeln('Khong mo duoc tap tin: ',Filename);
        Halt;
       End;
    End;
  {-------------------------------}
    Procedure DocVaoList;
    Begin
      First := Nil;
     While NOt EOF(f) Do
       Begin
         New(News);
        News^.Next := Nil;
        Read(f,News^.d);
        If First = Nil Then
          First := News
        Else
          Curr^.Next := News;
        Curr := News;
       End;
     Close(f);
    End;
  {-------------------------------}
    Procedure Xem;
    Begin
      Curr :=First;
     While Curr <> Nil Do
       Begin
         Writeln('-Ten: ',Curr^.D.Ten : 6, #32:10,
          '-Diem : ',Curr^.D.Diem);
        Curr := Curr^.Next;
       End;
    End;
  {-------------------------------}
  BEGIN
    MoTapTin;
    Writeln;
    DocVaoList;
    Writeln;
    Xem;
    Writeln;
    Write('  Bam <Enter>... ');
    Readln;
  END.
  119/Dự đoán bóng đá:
  Code: 
  Program Du_Doan_Bong_Da;
  Type
    Doi = RECORD
      Diem,hlv,tm,hv,ct,sb : Real;
     Ten : String[24];
     Hang : Integer;
     End;
    Filedb = file Of Doi;
    Mang = Array[1..40] Of Doi;
  Var
    f : Filedb;
    i,j,n : Integer;
    a : Mang;
    t : Doi;
    q : Boolean;
  Begin
    i := 1;
    q := True;
    While q Do
      With a[i] Do
       Begin
         Write('-Ten doi (bam <Enter> de ngung): ');
        Readln(Ten);
        If Ten = '' Then
          q := False
        Else
          Begin
            Repeat
             Write('=Diem huan luyen vien: ');
             Readln(hlv);
           Until hlv <=30;
           Repeat
             Write('=Diem thu mon: ');
             Readln(tm);
           Until tm <= 15;
           Repeat
             Write('=Diem hau ve: ');
             Readln(hv);
           Until hv <= 30;
           Repeat
             Write('=Diem cac cau thu khac: ');
             Readln(ct);
           Until ct <= 50;
           Repeat
             Write('=Diem thuan loi san bai: ');
             Readln(sb);
           Until sb <= 20;
           Diem := hlv + hv + tm + ct + sb;
           i := i + 1;
          End;
       End;
     n := i - 1;
     For i := 1 To N - 1 Do
       For j := 1 To N - i Do
         If a[j].Diem < a[j+1].Diem then
          Begin
            t :=a[j];
           a[j] := a[j+1];
           a[j+1] := t;
          End;
     Assign(f,'diemdb.dat');
     Rewrite(f);
     For i := 1 to N Do
       Begin
         If (i > 1) And (a[i].Diem = a[i-1].Diem) Then
          a[i].Hang := a[i-1].Hang
        Else
          a[i].Hang := i;
        Write(f,a[i]);
       End;
     Close(f);
  End.
  120/Cắt tập tin:
  Code: 
  Program Cat_Tap_tin;
  Var
    f,g1,g2 : File;
    Buf : Array[1..63000] Of Byte;
    Trungdiem : LongInt;
  {-------------------------------------}
    Procedure BaoLoi;
    Begin
      Writeln('Khong mo duoc tap tin');
     Halt;
    End;
  {-------------------------------------}
    Procedure MoTapTin;
    Var
      TenTT,TenTT1,TenTT2: String;
    Begin
      Write('-Ten tap tin nguon: ');
     Readln(TenTT);
     Write('-Ten tap tin dich 1: ');
     Readln(TenTT1);
     Write('-Ten tap tin dich 2: ');
     Readln(TenTT2);
     Assign(f,TenTT);
     Reset(f,1);
     Assign(g1,TenTT1);
     Rewrite(g1,1);
     Assign(g2,TenTT2);
     Rewrite(g2,1);
     If IOResult <> 0 Then
       BaoLoi;
    End;
  {-------------------------------------}
    Procedure TinhTrungDiem;
    Begin
      TrungDiem := (Filesize(f) Div 2);
    End;
  {-------------------------------------}
    Procedure ChepNuaDau;
    Var
      S : LongInt;
     Num,SoDoc,SoGhi : Word;
    Begin
      S :=TrungDiem;
      Repeat
        If Sizeof(Buf) <= S Then
         Num := Sizeof(Buf)
       Else
         Num := S;
       BlockRead(f,Buf, Num,SoDoc);
       If IOResult <> 0 Then
         BaoLoi;
       BlockWrite(g1,Buf,SoDoc,SoGhi);
       If IOResult <> 0 Then
         BaoLoi;
       Dec(S,Num);
      Until S = 0;
      Close(g1);
    End;
  {-------------------------------------}
    Procedure ChepNuaSau;
    Var
     SoDoc,SoGhi : Word;
    Begin
      Seek(f,TrungDiem);
     If IOResult <> 0 Then
       BaoLoi;
      Repeat
       BlockRead(f,Buf, Sizeof(Buf),SoDoc);
       If IOResult <> 0 Then
         BaoLoi;
       BlockWrite(g2,Buf,SoDoc,SoGhi);
       If IOResult <> 0 Then
         BaoLoi;
      Until (SoDoc = 0) Or (SoGhi <> SoDoc);
      Close(g2);
     Close(f);
    End;
  {-------------------------------------}
  BEGIN
    MoTapTin;
    TinhTrungDiem;
    ChepNuaDau;
    ChepNuaSau;
    Writeln;
    Write('Da thuc hien xong, bam <Enter>... ');
    Readln;
  END.
  121/Tạo menu:
  Code: 
  Program Menu;
  Uses Crt;
  Type
    St17 = String[17];
    St7 = String[7];
    HoSo = RECORD
      Holot : St17;
     Ten  : St7;
     ns  : Integer;
     Diem : Real
     End;
    Mang = Array[1..100] Of HoSo;
    fhs = File Of HoSo;
  Var
    Filename : String[11];
    f : fhs;
    Tam : HoSo;
    Ch : Char;
  {----------------------------------}
    Procedure Nhap(Var f : fhs);
    Begin
      Rewrite(f);
     With Tam Do
       Repeat
         Write('-Ho lot (0 de ket thuc): ');
        Readln(Holot);
        If Holot <> '0' Then
          Begin
            Write('-Ten: ');
           Readln(Ten);
           Write('-Nam sinh: ');
           Readln(Ns);
           Write('-Diem: ');
           Readln(Diem);
           Write(f,tam);
          End;
       Until HoLot = '0';
       Close(f);
    End;
  {----------------------------------}
    Procedure SapXep(Var f : Fhs);
    Var
      i,j,Spt : Integer;
      ds : Mang;
    Begin
      Reset(f);
     Spt := 0;
     While Not EOF(f) Do
       Begin
         Spt := Spt + 1;
        Read(f,ds[spt]);
       End;
     For i := 1 To spt - 1 Do
       For j := spt Downto i + 1 Do
         If ds[j].Ten[1] < ds[j-1].Ten Then
          Begin
            Tam := ds[j];
           ds[j] := ds[j-1];
           ds[j-1] := Tam;
          End;
     Rewrite(f);
     For i := 1 To spt Do
       Write(f,ds[i]);
     Close(f);
     Writeln;
     Write('Da sap xep xong, bam <Enter>... ');
     Readln;
    End;
  {----------------------------------}
    Procedure Xem(Var f : Fhs);
    Begin
      ClrScr;
     Writeln('    HO VA TEN       DIEM');
     Reset(f);
     While Not EOF(f) Do
       Begin
         Read(f,Tam);
        With Tam Do
          Writeln(Holot:17,' ',Ten:7,'   ',Diem:6:1);
       End;
     Readln;
    End;
  {----------------------------------}
    Procedure CapNhat(Var f : Fhs);
  
  
  {--------------------}
    Procedure Sua(Var f:Fhs);
    Var
      Holot1 : St17;
     Ten1 : St7;
     TimThay : Boolean;
    Begin
      Repeat
       Write('-Holot: ');
       Readln(Holot1);
       Write('-Ten : ');
       Readln(Ten1);
       TimThay := False;
       Reset(f);
       While Not EOF(f) Do
         With Tam Do
           Begin
            Read(f,Tam);
            If (Holot = Holot1) And (Ten = Ten1) Then
              Begin
               Timthay := True;
               Writeln(Holot,' ',Ten,' Diem : ',Diem : 0:1);
               Repeat
                 Writeln('Co sua khong ? (c/k) ');
                Ch := Readkey;
               Until Ch in['c','C','k','K'];
               If Upcase(Ch) = 'C' Then
                 Begin
                  Write('-Ho lot: ');
                  Readln(Holot);
                  Write('-Ten  : ');
                  Readln(Ten);
                  Write('-Nam sinh : ',ns);
                  Write('-Diem : ');
                  Readln(Diem);
                  Seek(f,filepos(f)-1);
                  Write(f,Tam);
                End;
             End;
          End;
          If Not TimThay Then
            Writeln('Khong tim thay');
          Repeat
            Writeln('Tim nu khong ? (c/k) ');
           Ch := Readkey;
          Until Ch in['c','C','k','K'];
     Until Upcase(Ch) = 'K'
    End;
  {--------------------}
    Procedure Them(Var f: Fhs);
    Begin
      Reset(f);
     Seek(f,Filesize(f));
     With Tam Do
       Repeat
         Write('-Ho lot: ');
        Readln(Holot);
        Write('-Ten  : ');
        Readln(Ten);
        Write('-Nam sinh : ',ns);
        Write('-Diem : ');
        Readln(Diem);
        Write(f,Tam);
        Repeat
          Writeln('Them nua khong ? (c/k) ');
          Ch := Readkey;
        Until Ch in['c','C','k','K'];
       Until Upcase(Ch) = 'K';
    End;
  {-------------------}
    Procedure Xoa(Var f : Fhs);
    Var
      ds : Mang;
     Holot1 : St17;
     Ten1 : St7;
     i,spt,vitri : Integer;
     TimThay : Boolean;
    Begin
      Reset(f);
     spt := 0;
     While Not EOF(f) Do
       Begin
         Read(f,Tam);
        spt := spt + 1;
        ds[spt] := Tam;
       End;
     Repeat
       Write('-Ho lot : ');
       Readln(holot1);
       Write('-Ten  : ');
       Readln(Ten1);
       TimThay := False;
       i := 0;
       Repeat
         i := i + 1;
        If (ds[i].Holot = Holot1) And (ds[i].Ten = Ten1) Then
          Begin
            TimThay := True;
           vitri := i;
          End;
       Until TimThay Or (i > spt);
       If TimThay Then
         Begin
          With ds[vitri] Do
            Writeln(Holot,' ',Ten,' Diem: ',Diem:0:1);
           Repeat
             Writeln('Co xoa khong ? (c/k) ');
             Ch := Readkey;
           Until Ch in['c','C','k','K'];
           If Upcase(Ch) = 'C' Then
             Begin
               spt := spt - 1;
              For i := vitri To spt Do
                ds[i] := ds[i+1];
             End;
        End
       Else
         Writeln('Khong tim thay');
       Repeat
         Writeln('Tim nua khong ? (c/k) ');
        Ch := Readkey;
       Until Ch in['c','C','k','K'];
     Until Upcase(Ch) = 'K';
     Rewrite(f);
     For i := 1 To spt Do
       Write(f,ds[i]);
     Close(f);
    End;
    {-----Chuong trinh chiinh cua cap nhat-------}
    Begin
      Repeat
       Repeat
         ClrScr;
        Writeln(' MENU CAP NHAT ');
        Writeln('1-Sua');
        Writeln('2-Them');
        Writeln('3-Xoa');
        Writeln('4-Thoat');
        Ch := Readkey;
       Until Ch in['1'..'4'];
       Case Ch Of
         '1' : Sua(f);
        '2' : Them(f);
        '3' : Xoa(f);
       End;
     Until Ch = '4'
    End;
   {************ CHUONG TRINH CHINH ***********}
   BEGIN
     ClrScr;
    Write('-Ten tap tin : ');
    Readln(Filename);
    Assign(f,Filename);
    Repeat
      Repeat
       ClrScr;
       Writeln('   MENU CHINH');
       Writeln('  1-Nhap');
       Writeln('  2-Sap xep');
       Writeln('  3-Xem');
       Writeln('  4-Cap nhat');
       Writeln('  5-Ket thuc');
       Writeln;
       Ch := Readkey;
     Until ch in['1'..'5'];
     Case Ch Of
       '1' : Nhap(f);
       '2' : SapXep(f);
       '3' : Xem(f);
       '4' : CapNhat(f);
     End;
    Until Ch = '5'
   END.
  122/Độ dài của ḍng:
  Code: 
  Program D0_Dai_Cua_Dong;
  Var
    f : Text;
    Filename : String[12];
    St : String;
    Max,Min: Integer;
    Sodong,Tong : Integer;
  Begin
    Write('-Cho biet ten tap tin: ');
    Readln(Filename);
    Assign(f,Filename);
    Reset(f);
    Readln(f,St);
    Max := length(St);
    Min := Length(St);
    Sodong := 1;
    Tong := Length(St);
    While Not EOF(f) Do
      Begin
       Readln(f,St);
       If Max < Length(St) Then
         Max := Length(St);
       If Min > Length(St) Then
         Min := Length(St);
       Sodong := sodong + 1;
       Tong := Tong + Length(St);
     End;
    Writeln('-Dong dai nhat : ',Max);
    Writeln('-Dong ngan nhat : ',Min);
    Writeln('-Trung binh   : ',Tong / Sodong : 6:1);
    Writeln;
    Write('Bam <Enter>... ');
    Readln
  End.
  123/Điểm Sản phẩm:
  Code: 
  Program Diem_San_Pham;
  Uses Crt;
  Var
    f : Text;
    Nhom : Char;
    d1,d2 : Real;
    TongA1,TongA2 : Real;
    TongB1,TongB2 : Real;
    TongC1,TongC2 : Real;
    SoA,SoB,SoC : Integer;
    i : Integer;
  Begin
    Assign(f,'sanpham.txt');
    Rewrite(f);
    Writeln(f,'Nhom nguoi',' San pham 1 ',' San pham 2 ');
    Writeln(f);
    ClrScr;
    Repeat
      Write('Nhom nguoi ($ de thoat): ');
     Readln(Nhom);
     If Nhom <> '$' Then
       Begin
         Write('-Diem san pham 1 : ');
        Readln(d1);
        Write('-Diem san pham 2 : ');
        Readln(d2);
        Writeln(f,Upcase(Nhom):6,d1:16:1,d2:16:1);
       End;
    Until Nhom = '$';
    Close(f);
    ClrScr;
    Reset(f);
    Readln(f);
    Readln(f);
    TongA1 := 0;TongA2 := 0;SoA := 0;
    TongB1 := 0;TongB2 := 0;SoB := 0;
    TongC1 := 0;TongC2 := 0;SoC := 0;
    While Not EOF(f) Do
      Begin
       For i := 1 To 6 Do {So vong lap bang vi tri cua nhom }
         Read(f,Nhom);
       Readln(f,d1,d2);
       Case Nhom Of
         'A' : Begin
             TongA1 := TongA1 + d1;
             TongA2 := TongA2 + d2;
             SoA := SoA + 1;
           End;
        'B' : Begin
             TongB1 := TongB1 + d1;
             TongB2 := TongB2 + d2;
             SoB := SoB + 1;
           End;
        'C' : Begin
             TongC1 := TongC1 + d1;
             TongC2 := TongC2 + d2;
             SoC := SoC + 1;
           End;
       End;
     End;
     ClrScr;
     Writeln('NHOM NGUOI',' TB San pham 1',' TB San pham 2');
     Writeln;
     If SoA <> 0 Then
       Writeln('A':6,TongA1/SoA:16:1,TongA2/SoA:16:1);
      If SoB <> 0 Then
       Writeln('B':6,TongB1/SoB:16:1,TongB2/SoB:16:1);
     If SoC <> 0 Then
       Writeln('C':6,TongC1/SoC:16:1,TongC2/SoC:16:1);
     Readln
  End.
  124/Đếm chử:
  Code: 
  Program DemChu;
  Uses Crt;
  Type
    MangChu = Array[Char] Of Integer;
  Var
    f : Text;
    Filename : String;
    Line : String[25];
    Chu : Char;
    Letters,Lines,k : Integer;
    Dem : MangChu;
  Begin
    ClrScr;
    For Chu := Chr(0) To Chr(127) Do
      Dem[chu] := 0;
    Letters := 0;
    Write('-Cho biet ten tap tin: ');
    Readln(Filename);
    Assign(f,Filename);
    Reset(f);
    While Not EOF(f) Do
     Begin
       Readln(f,Line);
       For k := 1 To Length(line) Do
         Begin
          If Line[k] In ['a'..'z'] Then
            Letters := Letters + 1;
          Dem[Line[k]] := Dem[Line[k]] + 1;
        End;
     End;
    Lines := 1;
    Close(f);
    Writeln('Tap tin: ',Filename,' co tat ca: ',Letters,' chu khong viet hoa');
    Writeln;
    Writeln('Phan phoi tan suat cua cac chu nhu sau:');
    Writeln;
    For Chu :='a' To 'z' Do
      Begin
       Write('-Chu: ',Chu,' = ');
       Write((Dem[chu]/Letters * 100):6:2,' % ');
       If (Lines Mod 4) = 0 Then
         Writeln;
       Lines := Lines + 1;
     End;
    Readln
  End.
  125/Tạo tập tin văn bản:
  Code: 
  Program Tao_Tap_Tin_Van_Ban;
  Var
    f : Text;
    Filename : String;
  {---------------------------------}
    Procedure Timvb(Var f: text; n : Word);
    Var
      i : Word;
    Begin
      Reset(f);
     For i :=1 To n Do
     Readln(f);
    End;
  {---------------------------------}
    Procedure MoTapTin;
    Begin
      Write('-Cho biet ten tap tin van ban: ');
     Readln(Filename);
     {$I-}
     Assign(f,Filename);
     Rewrite(f);
     If IOResult <> 0 Then
       Begin
         Writeln('Khong the mo tap tin moi: '+Filename+' ');
        Halt;
       End;
    End;
  {---------------------------------}
    Procedure Nhap4dong;
    Var
      Tam : String;
     i : Byte;
    Begin
      Writeln;
      Writeln;
     For i := 1 to 4 Do
       Begin
         Write('-Nhap dong thu: ',i:2,' : ');
        Readln(Tam);
        Writeln(f,Tam);
       End;
    End;
  {---------------------------------}
    Procedure Xuatdong2;
    Var
      Tam : String;
    Begin
      Timvb(f,2);
     Readln(f,Tam);
     Writeln('Dong thu 3 cua tap tin co noi dung la: ');
     Writeln;
     Writeln('   ',Tam);
    End;
  {---------------------------------}
  BEGIN
    MoTapTin;
    Nhap4dong;
    Writeln;
    Xuatdong2;
    Writeln;
    Write(' Bam <Enter>... ');
    Readln;
  END.
  126/Xóa ḍng tập tin văn bản:
  Code: 
  Program Xoa_Dong_Tap_Tin_Van_Ban;
  Var
    f : Text;
    Filename : String;
  {---------------------------------}
    Procedure MoTapTin;
    Var
      Tam : String;
     i : Byte;
    Begin
      Write('-Cho biet ten tap tin van ban: ');
     Readln(Filename);
     {$I-}
     Assign(f,Filename);
     Rewrite(f);
     {$I+}
     If IOResult <> 0 Then
       Begin
         Writeln('Khong the mo tap tin moi: '+Filename+' ');
        Halt;
       End;
      For i := 1 to 4 Do
         Begin
          Write('-Nhap dong thu: ',i:2,' : ');
         Readln(Tam);
         Writeln(f,Tam);
       End;
     Close(f);
    End;
  {---------------------------------}
    Procedure XemTapTin(Var f : Text);
    Var
      Tam : String;
    Begin
      Reset(f);
     While Not EOF(f) Do
       Begin
         Readln(f,Tam);
        Writeln(Tam);
       End;
    End;
  {---------------------------------}
    Procedure Xoadong(Var f : Text; n : Word);
    Var
     g : Text;
      Tam : String;
     i : Word;
    Begin
      Assign(g,Filename);
      Reset(g);
     Assign(f,'XOADONG.TXT');
      Rewrite(f);
      i := 0;
      While Not EOF(g) Do
        Begin
         Readln(g,Tam);
         If i <> n Then
           Writeln(f,Tam);
        Inc(i);
       End;
      Close(f);
    End;
  {---------------------------------}
  
  
  BEGIN
    MoTapTin;
    Writeln;
    Writeln('    Noi dung tap tin da tao');
    Writeln;
    XemTaptin(f);
    Writeln;
    Xoadong(f,2);
    Writeln('   Noi dung con lai sau khi xoa dong 3');
    Writeln;
    XemTapTin(f);
    Writeln;
    Write(' Bam <Enter>... ');
    Readln;
  END.
  127/Xóa chú thích:
  Code: 
  Program Xoa_chu_thich;
  Var
    Filename : String;
    f,fn : Text;
    Ch : Char;
  Begin
    Write('-Ten tap tin Pascal: ');
    Readln(Filename);
    Assign(f,Filename);
    Assign(fn,'new.pas');
    reset(f);
    Rewrite(fn);
    While not EOF(f) Do
      Begin
       Read(f,ch);
       If Ch <> '{' Then
         Write(fn,ch)
       Else
         Repeat
          Read(f,ch);
        Until (Ch = '}') Or EOF(f);
     End;
    Close(f);
    Close(fn);
    Writeln;
    Write('Da thuc hien xong, bam <Enter>... ');
    Readln;
  End.
  128/T́m chuỗi kí tự:
  Code: 
  Program Tim_Chuoi_Ky_Tu;
  Var
    Filename : String[12];
    f : Text;
    St : String;
    Ch : Char;
    Ok : Boolean;
    i,solan:Integer;
  Begin
    Write('-Ten tap tin: ');
    Readln(Filename);
    Write('-Nhap chuoi ky tu: ');
    Readln(St);
    Assign(f,Filename);
    Reset(f);
    Solan := 0;
    While NOt EOF(f) Do
      Begin
       Read(f,Ch);
       If ch = St[1] Then
         Begin
          Ok := True;
          i := 1;
          While Not OK And ( i < length(St)) Do
            Begin
             Read(f,Ch);
             If (Ch <> Chr(10)) And (Ch <> Chr(13)) Then
               If Ch = St[1] Then
                i := 1
              Else
                Begin
                  i := i + 1;
                 If (Ch <> St[i]) Then
                   Ok := False;
                End;
           End;
          If Ok Then
            Solan := Solan + 1;
        End;
     End;
    Write('-Chuoi: ',St,' xuat hien : ',solan,' lan trong tap tin');
    Readln;
    Close(f);
  End.
  129/Xử lí ḍng:
  Code: 
  Program Xu_ly_dong;
  Var
    f1,f2 : Text;
    Filename : String[12];
    lmax : Integer;
    Tam,st,dong : String;
  {--------------------------------------}
    Procedure Catdong(Var st,dong:String;lmax :Integer);
    Var
      i : Integer;
    Begin
      i := lmax;
     While st[i] <> ' ' Do
       i:= i-1;
       Dong := copy(st,1,i-1);
       Delete(St,1,i);
    End;
  {--------------------------------------}
    Procedure Lamday(Var dong: String;lmax : Integer);
    Var
      i,j : Integer;
    Begin
      i := lmax - length(dong);
     While i <> 0 Do
       Begin
         j := Length(dong);
        While (j > 1) And (i <> 0) Do
          If (dong[j]=' ') And (dong[j-1] <> ' ') Then
            Begin
             Insert(' ',dong,j);
             j :=j-1;
             i := i-1;
           End
          Else
            j := j-1;
       End;
    End;
  {--------------------------------------}
  BEGIN
    Write('-Ten tap tin: ');
    Readln(Filename);
    Write('-Chieu dai cua dong: ');
    Readln(lmax);
    Assign(f1,filename);
    Reset(f1);
    Assign(f2,'new.txt');
    Rewrite(f2);
    St:=' ';
    While NOt EOF(f1) Do
      Begin
       Readln(f1,tam);
       St := St + Tam + ' ';
       While length(St) >= lmax Do
         Begin
          Catdong(St,dong,lmax);
          Lamday(dong,lmax);
          Writeln(f2,dong);
        End;
     End;
    Writeln(f2,St);
    Writeln;
    Writeln('Da thuc hien xong, bam <Enter>... ');
    Readln;
    reset(f2);
    While Not EOF(f2) Do
      Begin
       Readln(f2,dong);
       Writeln(dong);
     End;
    Writeln;
    Write('  Xem xong bam <Enter>... ');
    Readln;
    Close(f1);
    Close(f2);
  END.
  130/Chạy chử:
  Code: 
  Program Chay_Chu;
  Uses Crt;
  Var
    St : String;
    n,i,j : Integer;
  Begin
    ClrScr;
    Write('Nhap mot chuoi ky tu: ');
    Readln(St);
    ClrScr;
    n := 40-(Length(St) Div 2);
    For j := 1 To Length(St) Do
      For i := 80 DownTo n+j Do
       Begin
         GotoXY(i,12);
        Write(St[j]);
        ClrEoL;
        Sound(400+j*200);
        Delay(30);
        Nosound;
       End;
    Readln;
  End.
  131/Đường thẳng:
  Code: 
  Program Duong_Thang;
  Uses Graph;
  Var
    Gd,Gm,k : Integer;
  Begin
    Gd :=Detect;
    InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
    If GraphResult <> GrOk Then
      Halt(1);
    SetBkColor(Blue);
    k := -300;
    Repeat
      SetColor(14);
      MoveTo(160,100);
     LineRel(k,100);
     LineRel(k,-100);
     MoveTo(160,100);
     LineRel(k,-100);
     LineRel(k,100);
     k := k+15;
    Until k = 0;
    Repeat
      Line(k,0,k,200);
     k := k-15;
    Until k = 0;
    Line(0,100,320,100);
    Readln;
    CloseGraph;
  End.
  132/Chùm đường thẳng đồng quy:
  Code: 
  Program Chum_duong_thang_dong_quy;
  Uses Crt,Graph;
  Var
    Palette : PaletteType;
    Gd,Gm,k,i : Integer;
    Color : Word;
    Tri : String[4];
  Begin
    Gd := Detect;
    InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
    Str(GetColor: 2,Tri);
    OutTextXY(10,10,Tri);
    With Palette Do
      Begin
       Size := 4;
       Colors[0] := White;
       Colors[1] := Red;
       Colors[2] := Blue;
       Colors[3] := Magenta;
       SetAllPalette(Palette);
     End;
    SetBkColor(LightBlue);
    Randomize;
    k := 1;
    Repeat
      Color := Succ(GetColor);
     If Color > Palette.Size Then
       Color := 2;
     SetColor(Color);
     i := k Mod 4;
     SetLineStyle(i,0,3);
     LineTo(Random(GetMaxX),Random(GetMaxY));
     Delay(100);
     k := k+1;
    Until k =15;
    SetColor(1);
    OutTextXY(10,100,'Chao mung nam 2000');
    Delay(2000);
    CloseGraph;
  End.
  133/Đa giác:
  Code: 
  Program Da_Giac;
  Uses Graph;
  Const M : Array[0..5] Of PointType = ((x:0;y:10),(x:53;y:29),
       (x:112;y:134),(x:65;y:100),(x:34;y:100),(x:0;y:10));
  Var
    Gd,Gm : Integer;
  Begin
    Gd := Detect;
    InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
    DrawPoly(7,M);
    Readln;
    CloseGraph;
  End.
  134/Ṿng Olympic:
  Code: 
  Program Vong_Olympic;
  Uses Graph;
  Var
    Gd,Gm:Integer;
    MaxX,MaxY:Integer;
    R : Integer;
    Y1,Y2 : Integer;
    X1,X2,X3,X4,X5 : Integer;
    Kc : Integer;
  Begin
    Write('-Ban kinh = ');
    Readln(R);
    Gd := Detect;
    InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
    If GraphResult <> GrOK Then
      Halt(1);
    MaxX := GetMaxX;
    MaxY := GetMaxY;
    Y1 := (MaxY - 3*R) Div 2 + R;
    Y2 := Y1 + R;
    Kc := R Div 5;
    X1 := (MaxX - 6*R -2*Kc) Div 2 + R;
    X2 := X1 + Kc + 2*R;
    X3 := X2 + Kc + 2*R;
    X4 := X1 + R + (Kc Div 2);
    X5 := X2 + R + (Kc Div 2);
    SetColor(14);
    Circle(X1,Y1,R);
    Circle(X2,Y1,R);
    Circle(X3,Y1,R);
    Circle(X4,Y2,R);
    Circle(X5,Y2,R);
    Readln;
    CloseGraph;
  End.
  135/H́nh quạt:
  Code: 
  Program Hinh_Quat;
  Uses Graph;
  Var
    Gd,Gm : Integer;
    CenterX,CenterY,Radius : Word;
  Begin
    Gd := Detect;
    InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
    If GraphResult <> GrOk Then
      Halt(1);
    SetGraphMode(0);
    SetBkColor(Blue);
    CenterX := GetMaxX Div 2;
    CenterY := GetMaxY Div 2;
    Radius := CenterY - 10;
    SetFillStyle(2,2);
    Pieslice(CenterX,CenterY,0,120,Radius);
    SetFillStyle(3,1);
    Pieslice(CenterX,CenterY,120,245,Radius);
    SetFillStyle(4,3);
    Pieslice(CenterX,CenterY,245,360,Radius);
    Readln;
    CloseGraph;
  End.
  136/Biểu đồ cột:
  Code: 
  Program Bieu_Do_Cot;
  Uses Graph;
  Const h = 60;
  Var
    Gd,Gm : Integer;
    Socot : Integer;
    a : Array[1..100] Of Integer;
    Max : Integer;
    i : Integer;
    Mx,My : Integer;
    Xstep,Ystep : Integer;
    x : Integer;
  Begin
    Write('-Tong so cot: ');
    Readln(Socot);
    For i := 1 To Socot Do
      Begin
       Write('  +Cot thu : ',i:2,' = ');
       Readln(a[i]);
     End;
    Max := a[1];
    For i := 2 To Socot Do
    If a[i] > Max Then
      Max := a[i];
    Gd := Detect;
    InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
    If GraphResult <> GrOk Then
      Halt(1);
    Mx := GetMaxX;
    My := GetMaxY;
    Rectangle(0,0,Mx,My);
    Line(h,h,h,My-h);
    Line(h,My-h,MX-h,My-h);
    Xstep := Round((Mx-3*h)/Socot);
    Ystep := Round((My-2*h)/Max);
    x := h;
    For i := 1 To Socot Do
      Begin
       SetFillStyle(i,i);
       Bar(x,(My-h)-a[i]*Ystep,x+Xstep,My-h);
       Rectangle(x,(My-h)-a[i]*Ystep,x+Xstep,My-h);
       x := x + Xstep;
     End;
    Readln;
    CloseGraph;
  End.
  137/Biểu đồ PIE:
  Code: 
  Program Bieu_Do_PIE;
  Uses Graph;
  Var
    Gd,Gm : Integer;
    Somuc : Integer;
    a : Array[1..100] Of Real;
    Tong,Goc : Real;
    r,i : Integer;
  Begin
    Write('-Tong so muc: ');
    Readln(Somuc);
    Tong := 0;
    For i := 1 To Somuc Do
      Begin
       Write('  +Muc thu : ',i:2,' = ');
       Readln(a[i]);
       Tong := Tong + a[i];
     End;
    For i := 1 To Somuc Do
      a[i]:=(a[i]/Tong)*360;
    Gd := Detect;
    InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
    If GraphResult <> GrOk Then
      Halt(1);
    R := GetMaxY Div 3;
    Rectangle(0,0,GetMaxX,GetMaxY);
    Goc := 0;
    For i := 1 To Somuc Do
      Begin
       SetFillStyle(i,i);
       PieSlice(GetMaxX Div 2, GetMaxY Div 2,Round(Goc),Round(Goc+a[i]),R);
       Goc := Goc + a[i];
     End;
    Readln;
    CloseGraph;
  End.
  138/Đồ thị:
  Code: 
  Program Do_Thi;
  Uses Graph;
  Var
    Gd,Gm,j,mx,my : Integer;
    i,x,y : Real;
    Xasp,Yasp,CenterX,CenterY : Word;
    Pattern : Word;
    Palette : PaletteType;
  {----------------------------------}
    Function Adjasp(Value: Integer) : Integer;
    Begin
      Adjasp := (LongInt(Value)*Xasp) Div Yasp;
    End;
  {----------------------------------}
  BEGIN
    Gd := Detect;
    InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
    If GraphResult <> GrOk Then
      Halt;
    SetGraphMode(0);
    SetBkColor(Blue);
    GetPalette(Palette);
    SetAllPalette(Palette);
    GetAspectRatio(Xasp,Yasp);
    CenterX := GetMaxX Div 2;
    CenterY := GetMaxY Div 2;
    SetTextJustify(CenterText,CenterText);
    SetColor(2);
    Line(0,CenterY,GetMaxX-25,CenterY);
    Line(CenterX,20,CenterX,GetMaxY);
    OutTextXY(CenterX-10,CenterY+5,'0');
    OutTextXY(GetMaxX-16,CenterY,'>X ');
    SetTextStyle(DefaultFont,VertDir,0);
    OutTextXY(CenterX,18,'>');
    SetTextStyle(DefaultFont,HorizDir,0);
    OutTextXY(CenterX,8,'Y');
    i := 0;
    SetColor(2);
    While i <= GetMaxX Do
      Begin
       x :=(i-160)/20;
       mx := Round(i);
       y := (sin(x))*(Sin(x))*(Sin(x));
       my := CenterY - Adjasp(Round(y*20));
       If abs(my) < 200 Then
         PutPixel(mx,my,14);
       i := i+(2/7);
     End;
    Rectangle(CenterX+10,CenterY+10,GetMaxX-10,GetMaxY-15);
    SetViewPort(CenterX+9,CenterY+9,GetMaxX-9,GetMaxY-16,ClipOn);
    SetTextStyle(2,0,4);
    OutTextXY(48,12,'He truc toa do');
    SetTextStyle(1,0,3);
    OutTextXY(60,40,'DESCARTES');
    Readln;
    CloseGraph;
  END.
  139/Cá chép miệng:
  Code: 
  Program Ca_Chep_Mieng;
  Uses Crt,Graph;
  Var
    Gd,Gm : Integer;
    Active,Visual,Temp:Word;
    Xcenter,YCenter,Radius,StAngle,EndAngle : Integer;
  {--------------------------------}
    Procedure Initialize;
    Begin
      Gd := Detect;
     InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
     SetColor(Red);
     SetFillStyle(SolidFill,Blue);
     Xcenter := GetMaxX Div 2;
     YCenter := GetMaxY Div 2;
     StAngle := 15;
     Radius := GetMaxY Div 8;
     Active := 0;
     Visual := 1;
    End;
  {--------------------------------}
    Procedure Veca;
    Begin
      if StAngle = 15 Then {ve bung ca}
       Begin
         StAngle := 30;
        EndAngle := 330;
       End
     Else
       Begin
         StAngle := 15;
        EndAngle := 345;
       End;
     PieSlice(Xcenter,YCenter,StAngle,EndAngle,Radius);
       {ve mat ca}
     Circle(Xcenter+Radius Div 2,YCenter - Radius Div 2,4);
       {ve duoi ca}
     Line(Xcenter-Radius,Ycenter,Xcenter-2*Radius,Ycenter-Radius);
     Line(Xcenter-Radius,Ycenter,Xcenter-2*Radius,Ycenter+Radius);
    End;
  {--------------------------------}
  BEGIN
    Initialize;
    While Not KeyPressed Do
      Begin
       SetActivePage(Active);
       SetvisualPage(Visual);
       Veca;
       Temp := Active;
       Active := Visual;
       Visual := Temp;
     End;
  END.
  140/Âm thanh:
  Code: 
  Program Am_thanh;
  Uses Crt;
  CONST
    Notdon=8*58;
    Notdoi=Notdon Div 2;
  TYPE
    Notnhac=(c,cf,d,df,e,f,ff,g,gf,a,af,b);
  Var
    Kyam:Notnhac;
    (*----------------------*)
    PROCEDURE Bannhac(Kyam:Notnhac;Caodo,Truongdo:Integer);
    Var
      Tanso:Real;
     i:Integer;
    Begin
      Tanso:=32.625;
     For i:=1 To Caodo Do
       Tanso:=Tanso * 2;
     For i:=1 To Ord(Kyam) Do
       Tanso:=Tanso * 1.05946;
     If Truongdo <> 0 Then
       Begin
         Sound(Round(Tanso));
        Delay(Truongdo);
        NoSound
       End
     Else
       Sound(Round(Tanso))
    End;
    (*----------------------*)
  BEGIN
    Bannhac(c,4,Notdon);
    Bannhac(f,4,Notdon);
    Bannhac(g,4,Notdon);
    Bannhac(a,4,Notdon);
    Bannhac(a,4,Notdon);
  END.
  141/3 cạnh của tam giác:
  Code: 
  Program Tam_giac;
  Var
    a,b,c:Integer;
    tamgiac,deu,can:Boolean;
  Begin
    Writeln('BA CANH CUA TAM GIAC ?');
    Writeln('----------------------');
    Write('-Nhap so thu nhat= ');
    Readln(a);
    Write('-Nhap so thu hai = ');
    Readln(b);
    Write('-Nhap so thu ba = ');
    Readln(c);
    tamgiac:=False;
    deu:=False;
    can:=False;
    If (a+b>c) And (b+c>a) And (c+a>b) Then
      Begin
       tamgiac:=True;
       If (a=b) And (b=c) Then
         deu:=True;
       If (a=b) Or (b=c) Or (c=a) Then
         can:=True;
     End;
    Writeln;
    Writeln(' 3 so vua nhap la:');
    Writeln('+Tam giac: ',tamgiac);
    Writeln('+Tam giac deu: ',deu);
    Writeln('+Tam giac can: ',can);
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.
  142/Bài toán cổ điển:
  Code: 
  Program Tram_trau;
  Var
    dung,nam,gia,co,trau:Integer;
  Begin
    Writeln('BAI TOAN CO DIEN');
    Writeln('Tram trau tram co');
    Writeln('Trau dung an 5');
    Writeln('Trau nam an 3');
    Writeln('Ba trau gia an 1');
    Writeln('----------------');
    Writeln('      Bai toan nay co cac loi giai sau');
    For dung:=0 To 20 Do
      For nam:=0 To 33-dung Do
       For gia:=0 To (100-(dung+nam)) Do
         Begin
          co:=5*dung+3*nam+(gia Div 3);
          trau:=dung+nam+gia;
          If (gia Mod 3 =0) And (trau=100) And ( co=100) Then
            Writeln('-Trau dung ',dung,' con, -Trau nam ',nam,' con, -Trau gia ',gia,' con');
        End;
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.
  143/Các hàm lượng giác:
  Code: 
  Program Cac_ham_luong_giac;
  CONST
    g='|';
    ke='--------------------------------------------------';
    Ten='        CAC HAM LUONG GIAC';
    Tde='|DO | RADIAN |  SIN | COSIN | TANG | COTANG |';
  Var
    Doo:1..89;
    Rad,s,c,t,ct:Real;
  Begin
    Repeat
      Write('-Nhap do (tu 1 den 89, so 0 de ngung): ');
     Readln(Doo);
     If Doo= 0 Then
       Exit;
      Writeln(Ten);
      Writeln(ke);
      Writeln(Tde);
      Writeln(ke);
      Rad:=Doo*Pi/180;
     s:=Sin(rad);
     c:=Cos(Rad);
     t:=s/c;
     ct:=c/s;
      Writeln(g,Doo:2,#248,g,Rad:8:6,g,s:8:6,g,
                c:8:6,g,t:8:5,g,ct:8:5,g);
     Writeln(ke);
     Writeln;
    Until Doo=0;
  End.
  144/Bài toán gà, chó:
  Code: 
  Program ga_cho;
  Var
    x,y,n:Integer;
  Begin
     n:=1;
    Writeln('* CAC LOI GIAI BAI TOAN CO DIEN GA,CHO');
    Writeln('----------------------------------');
    For x:=1 To 36 Do
     For y:=1 To (36-x) Do
       If ((x*2)+(y*4) =100) then {and ((x+y) =36) Then}
        Begin
           Writeln('   * Loi giai thu : ',n:3);
         Write('- Ga = ',x:2,' con = ',(x*2):2,' chan  ');
         Write('- Cho = ',y:2,' con = ',(y*4):2,' chan ');
         If x+y<36 Then
            Writeln('Ga+Cho= ',x+y:2,' con,khong dung')
         Else If x+y=36 Then
             Writeln('Ga+Cho= ',x+y:2,' con,loi giai dung');
           n:=n+1;
         End;
      Writeln('   * Tong cong co: ',(n-1):3,' loi giai');
      Writeln;
      Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
      Readln
    End.
  145/Các nguyên âm, phụ âm trong 1 chuỗi:
  Code: 
  Program Nguyen_am_Phu_am;
  TYPE
    Kytu=Set of Char;
  Var
    a,b,Nguyen,Phu:Kytu;
    Chuoi:String;
    i:Integer;
    Ch:Char;
  Begin
    Writeln('CAC NGUYEN AM, PHU AM TRONG MOT CHUOI');
    Writeln('-------------------------------------');
    Write('-Nhap mot chuoi ky tu: ');
    Readln(Chuoi);
    a:=['a','e','i','o','u','A','E','I','O','U'];
    b:=['a'..'z','A'..'Z'] - a;
    Nguyen:=[];
    Phu:=[];
    For I:=1 To Length(Chuoi) Do
      Begin
       If Chuoi[i] In a Then
         Nguyen:=Nguyen + [Chuoi[i]];
       If Chuoi[i] In b Then
         Phu:=Phu +[Chuoi[i]];
     End;
    Writeln;
    Writeln('*Chuoi nay co cac nguyen am sau day:');
    Write('   ');
    For Ch:='A' To 'z' Do
      If Ch In Nguyen Then
       Write(Upcase(ch),', ');
    Writeln;
    Writeln('*Chuoi nay co cac phu am sau day:');
    Write('   ');
    For Ch:='A' To 'z' Do
      If Ch In Phu Then
       Write(Upcase(Ch),', ');
    Writeln;
    Writeln;
    Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  146/Các phép toán trong tập hợp:
  Code: 
  Program Cac_phep_Toan;
  TYPE
    KyTu=Set of Char;
  Var
    a,b,Cong,Nhan,tru1,tru2:KyTu;
    p:Array[1..100] Of Char;
    m,n,i:Byte;
  Begin
    Writeln('CAC PHEP TOAN TRONG TAP HOP');
    Writeln('---------------------------');
    a:=[];
    b:=[];
    Write('-So phan tu cua tap hop A= ');
    Readln(m);
    For i:=1 To M Do
      Begin
       Write(' -Phan tu A[',i,']= ');
       Readln(p[i]);
       a:=a + [p[i]];
     End;
    Write('-So phan tu cua tap hop B= ');
    Readln(n);
    For i:=1 To N Do
      Begin
       Write(' -Phan tu B[',i,']= ');
       Readln(p[i]);
       b:=b + [p[i]];
     End;
    Nhan:=a * b;
    Writeln('A * B gom cac phan tu: ');
    For i:=0 To 255 Do
      If Char(i) In Nhan Then
       Write(Char(i),#32);
    Writeln;
    Cong:=a + b;
    Writeln('A + B gom cac phan tu: ');
    For i:=0 To 255 Do
      If Char(i) In Cong Then
       Write(Char(i),#32);
    Writeln;
    Tru1:=a - b;
    Writeln('A - B gom cac phan tu: ');
    For i:=0 To 255 Do
      If Char(i) In Tru1 Then
       Write(Char(i),#32);
    Writeln;
    Tru2:=b - a;
    Writeln('B - A gom cac phan tu: ');
    For i:=0 To 255 Do
      If Char(i) In Tru2 Then
       Write(Char(i),#32);
    Writeln;
    If A <= B Then
      Writeln('-Tap hop A nho hon tap hop B');
    If B <= A Then
      Writeln('-Tap hop B nho hon tap hop A');
    Writeln;
    Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  147/Các phép toán:
  Code: 
  Program Cac_phep_toan;
  Var
    a,b,c,d,e,x,y,g,h,i:Integer;
  Begin
    Writeln('CAC PHEP TOAN');
    Writeln('-------------');
    Writeln;
    a:=124;
    b:=12;
    Writeln(a:3,' DIV ',b:2,' = ',a DIV b);
    Writeln(a:3,' MOD ',b:2,' = ',a MOD b);
    c:=12;
    d:=22;
    Writeln(c:2,' AND ',d:2,' = ',c AND d);
    Writeln(c:2,' OR ',d:2,' = ',c OR d);
    Writeln(c:2,' XOR ',d:2,' = ',c XOR d);
    x:=2;
    g:=x Shl 7;
    Writeln('g = ',x:2,' Shl 7 = ',g);
    x:=256;
    h:=x Shr 7;
    Writeln('h = ',x:2,' Shr 7 = ',h);
    i:=g+h;
    Writeln('i = g + h = ',i);
    Writeln('Lo(i) = ',Lo(i));
    Writeln('Hi(i) = ',Hi(i));
    Writeln('Swap(i) = ',Swap(i));
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.
  148/Các số nguyên tố:
  Code: 
  Program So_nguyen_to;
  Var
    NguyenTo,Sang:Set of 1..100;
    so:1..100;
    i:Integer;
  Begin
    Writeln('       CAC SO NGUYEN TO TU 1 DEN 100');
    Writeln('       -----------------------------');
    Writeln;
    NguyenTo:=[];
    Sang:=[2..100];
    So:=2;
    Repeat
      While Not (So In Sang) Do
       So:=So+1;
     NguyenTo:=NguyenTo + [So];
     Write(So,' ');
     I:=So;
     While I <= 100 Do
       Begin
         Sang:=Sang -[I];
        I:=I + So;
       End;
    Until Sang=[];
    Writeln;
    Writeln;
    Write('       Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  149/Cho biết ngày hôm nay sẽ tính được ngày mai:
  Code: 
  Program Ngay_mai_la_ngay_may;
  Var
    Nam:1900..2000;
    Thang:1..12;
    Ngay:1..31;
  Begin
    Writeln('CHO BIET NGAY HOM NAY SE TINH DUOC NGAY MAI');
    Writeln('-------------------------------------------');
    Repeat
      Write('-Cho biet ngay ( so 0 de ngung): ');
     Readln(Ngay);
     If Ngay = 0 Then
       Exit;
     Write('-Cho biet thang: ');
     Readln(Thang);
     Write('-Cho biet nam: ');
     Readln(Nam);
     Case Thang Of
       1,3,5,7,8,10,12 : If Ngay < 31 Then
                     Ngay:=Ngay+1
                   Else
                 If Thang = 12 Then
                   Begin
                     Nam:=Nam+1;
                    Thang:=1;
                   End
                  Else
                   Begin
                     Thang:=Thang+1;
                    Ngay:=1;
                   End;
       4,6,9,11  : If Ngay < 30 Then
                 Ngay:=Ngay+1
               Else
               Begin
                Thang:=Thang+1;
                Ngay:=1;
              End;
       2: If (Ngay < 28) Or ((Ngay=28) And (Nam Mod 4 = 0)) then
           Ngay:=Ngay+1
         Else
          Begin
            Thang:=Thang+1;
           Ngay:=1;
          End;
     End;
    Writeln;
    Writeln('+Ngay mai la ngay: ',Ngay:2,' / ',Thang:2,' / ',Nam:4);
    Writeln;
    Until Ngay=0;
  End.
  150/Chọn loại giải trí thích hợp:
  Code: 
  Program Giai_Tri;
  Var
    t:Byte;
  Begin
    Writeln('CHON LOAI GIAI TRI THICH HOP');
    Writeln('----------------------------');
    Write('-Cho biet nhiet do ngay hom nay: ');
    Readln(t);
    If t < 20 Then
      Writeln('Troi lanh, ban nen o nha coi TV');
    If ((t > 20) And (t < 25)) Then
      Writeln('Troi mat me, ban nen di cam trai');
    If ((t > 25) And (t < 30)) Then
      Writeln('Troi hoi nong, ban nen di tam bien Vung Tau');
    If t > 30 Then
      Writeln('Troi nong, ban nen di nghi mat o Da Lat');
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.


 3. #3
  Tham gia ngày
  Aug 2011
  Bài gửi
  462
  Cảm ơn
  3
  Thanked 121 Times in 78 Posts

  201/Làm tṛn số thực:
  Code: 
   Program Lam_tron;
   Var
        so:Real;
     le:Integer;
   (*---------------*)
        FUNCTION Tron(so:Real;le:Integer):Real;
     Var
        i,n:LongInt;
     Begin
        For i:=1 To le+1 Do
        so:=so*10;
      n:=Trunc(so);
      If (n Mod 10) >= 5 Then
        n:=(n Div 10) +1
      Else
        n:=n Div 10;
      so:=n;
      For i:=1 To le Do
        so:=so/10;
      Tron:=so;
     End;
   (*---------------*)
   BEGIN
        Writeln('LAM TRON SO THUC');
     Writeln(' Su dung ham');
     Writeln('----------------');
     Write('-Nhap so: ');
     Readln(so);
     Write('-Can bao nhieu so le: ');
     Readln(le);
     Writeln;
     Writeln('    KET QUA');
     Writeln('*So nhap vao = ',so:12:10);
     Writeln('*So lam tron = ',Tron(so,le):12:le);
     Writeln;
     Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
     Readln
   END. 
  202/Loang màu:
  Code: 
   Program Loang_mau;
        Uses Crt;
        Const
             St='    Chao mung ban da den voi THPTXuanLoc.CoM    ';
        Var
        k:Integer;
     Procedure Mau(nen,chu:Integer);
        Begin
        TextBackGround(nen);
        TextColor(chu);
      End;
   BEGIN
        TextMode(C80);
     TextBackGround(Black);
     ClrScr;
     For k:=2 To 23 Do
        Begin
        Mau(k Mod 8,(k+4) Mod 8 + 8);
        GotoXY(1,k);
        Write(St)
      End;
     Readln
   END. 
  203/Máy tính tay:
  Code: 
   Program May_tinh_tay;
   Var
        so1,so2,kq:Real;
     toantu,tiep:Char;
     thuchien:Boolean;
   Begin
        Writeln('    MAY TINH TAY');
     Writeln('Thuc hien 4 phep tinh so hoc');
     Writeln('----------------------------');
     Repeat
        Write('-Bam so: ');
        Readln(so1);
        Write('-Phep toan(+,-,*,/): ');
        Readln(toantu);
      Write('-Bam so: ');
      Readln(so2);
      thuchien:=True;
      Case toantu Of
        '+'   :kq:=so1+so2;
        '-'    :kq:=so1-so2;
        '*'    :kq:=so1*so2;
        '/'    :If so2 <> 0 Then
                                     kq:=so1/so2
           Else
                  thuchien:=False;
      Else         thuchien:=False;
      End;
      If thuchien Then
        Writeln('+Ket qua = ',kq:6:2)
      Else
        Writeln('+Khong lam duoc');
      Writeln;
      Write('-Thuc hien tiep khong ? (C/K) ');
      Readln(tiep);
     Until Upcase(tiep) = 'K';
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  204/Năm nhuận hay năm thường:
  Code: 
   Program Nam_nhuan;
   Var
        nam:Word;
     nhuan:boolean;
   Begin
        Writeln('NAM NHUAN HAY NAM THUONG');
     Writeln('------------------------');
     Write('-Nhap vao nam can kiem tra: ');
     Readln(nam);
     If nam Mod 100 = 0 Then
        Nhuan:=(nam Mod 400)=0
     Else
        Nhuan:=(nam Mod 4)=0;
     Write('Nam: ',nam, ' la: ');
     If nhuan Then
        Writeln('nam nhuan')
     Else
        Writeln('nam thuong ( khong nhuan)');
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  205/Ngày thứ mấy trong tuần:
  Code: 
   Program Thu_trong_tuan;
   Var
        thu,ngay,thang:Byte;
     Nam,luu:Integer;
   Begin
        Writeln('NGAY THU MAY TRONG TUAN');
     Writeln('-----------------------');
     Write('-Ngay: ');
     Readln(ngay);
     Write('-Thang: ');
     Readln(thang);
     Write('-Nam: ');
     Readln(nam);
     luu:=nam;
     nam:=1900 + (nam Mod 1900);
     If thang < 3 Then
        Begin
        thang:=thang + 12;
        nam:=nam - 1;
      End;
     thu:=ABS(ngay+2*thang+3*(thang+1) Div 5+nam+nam Div 4) Mod 7;
     Case thu Of
        0    :    Begin
                  Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
           Writeln('    +La ngay Chu Nhat');
             End;
      1 :    Begin
                  Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
           Writeln('+La ngay Thu Hai');
             End;
      2 :    Begin
                  Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
           Writeln('    +La ngay Thu Ba');
             End;
      3 :    Begin
                  Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
           Writeln('    +La ngay Thu Tu');
             End;
      4 :    Begin
                  Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
           Writeln('    +La ngay Thu Nam');
             End;
      5 :    Begin
                  Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
           Writeln('    +La ngay Thu Sau');
             End;
      6 :    Begin
                  Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
           Writeln('    +La ngay Thu Bay');
             End;
     End;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  206/Phân tích N thành tích các thừa số nguyên tố:
  Code: 
   Program thuaso;
   Var
        n,i:Integer;
   Begin
        Writeln('PHAN TICH N THANH TICH CAC THUA SO NGUYEN TO');
     Writeln('--------------------------------------------');
     Write('-Nhap so N= ');
     Readln(n);
     Repeat
        i:=2;
      While (n Mod i <> 0) And (i < n ) Do
        i:=i + 1;
      Write(i:4);
      n:=n Div i;
     Until n=1;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  207/Phân tích số nguyên dương nhỏ nhất:
  Code: 
   Program Phan_tich;
        Const
        n=15;
     Var
        a:Array[1..n, 1..n] Of Longint;
      i,j,i1,j1:Integer;
   Begin
        Writeln('PHAN TICH SO NGUYEN DUONG NHO NHAT');
     Writeln('----------------------------------');
     Writeln;
     For i:=1 To n Do
        For j:=1 To n Do
        a[i,j]:=i*i*i + j*j*j;
     Writeln;
     Writeln('IN KET QUA');
     Writeln('----------');
     For i:=1 To n Do
        For j:=1 To i Do
        Begin
        For i1:= i+1 To n Do
             For j1:=1 To j-1 Do
             If a[i,j]=a[i1,j1] Then
             Writeln(a[i,j],' = ',i,' ^3 ',' + ',j,' ^3 ',' = ',
              i1,' ^3 ',' + ',j1,' ^3');
        End;
     Writeln;
     Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
     Readln
   End. 
  208/Phép chia chỉ là phép trừ:
  Code: 
   Program Phep_chia;
   Var
        chia,bichia,luu,thuong,du:Integer;
   Begin
        Writeln('PHEP CHIA CHI LA PHEP TRU');
     Writeln('-------------------------');
     Write('-Nhap so bi chia: ');
     Readln(bichia);
     Write('-Nhap so chia: ');
     Readln(chia);
     luu:=bichia;
     thuong:=0;
     While bichia >=chia Do
        Begin
                  bichia:=bichia-chia;
        thuong:=thuong+1;
      End;
     du:=bichia;
     Writeln;
     Writeln('+Neu dem so ',luu,' chia cho so ',chia,' ket qua la: ');
     Writeln(' *So thuong = ',thuong:6);
     Writeln(' *So du   = ',du:6);
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  209/Quay Xổ Số:
  Code: 
   Program Xo_so;
   Uses Crt;
   Var
        quacau,i:Byte;
     ch:Char;
   BEGIN
     ClrScr;
     TextColor(Red);
     Writeln('               QUAY XO SO');
     TextColor(Magenta);
     Writeln('            Su dung ham Random');
     TextColor(Yellow);
     Writeln('            -------------------');
     Writeln;
     TextColor(Green);
     Write('           Cho so qua cau de quay: ');
     Readln(quacau);
     Writeln;
     TextColor(Cyan);
     Write('        Bam phim bat ky de bat dau quay xo so');
     Repeat
        i:= Random(9);
     Until KeyPressed;
     Writeln;
     TextColor(LightBlue);
     Write('          Bam phim <Enter> de ngung quay');
     Readln;
     ch:=ReadKey;
     Writeln;
     TextColor(Yellow);
     Writeln('           KET QUA TRUNG THUONG LA SO: ');
     Writeln;
     TextColor(Red);
     Write('          ');
     For i:=1 To quacau Do
        Write(' ',Random(9):3);
     Writeln;
     Writeln;
     TextColor(Magenta);
     Write('          Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   END. 
  210/Số nguyên tố:
  Code: 
   Program So_nguyen_to;
   Var
        n,i:Integer;
   Begin
        Writeln('SO VUA NHAP CO PHAI LA SO NGUYEN TO ?');
     Writeln('-------------------------------------');
     Write('-Nhap mot so : ');
     Readln(n);
     While n > 1 Do
        Begin
        i:=2;
        While (n Mod i <> 0) Do
        i:=i+1;
         if i=n Then
             Writeln('-So ',n,' la so nguyen to')
         Else
             Writeln('-So ',n,' khong phai la so nguyen to');
         Write('-Nhap mot so (so 0 de ngung): ');
                   Readln(n);
      End;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  211/Số ngẫu nhiên:
  Code: 
   Program So_ngau_Nhien;
   Uses Crt;
   CONST
         N = 100;
   VAR
        Mang : Array[1..N] Of ^Word;
     HeapTop : Pointer;
   {-------------------------------}
        Procedure TaoSo;
     Var
        i : Byte;
     Begin
        Randomize;
      For i := 1 To N Do
        Begin
        New(Mang[i]);
         Mang[i]^ := Random(999);
        End;
     End;
   {-------------------------------}
        Procedure SapXep;
     Var
        i : Byte;
      Tam : Word;
      KetThuc : Boolean;
     Begin
        Repeat
        KetThuc := True;
        For i := 1 To n-1 Do
        If Mang[i]^ > Mang[i+1]^ Then
             Begin
             Tam := Mang[i]^;
            Mang[i]^ := Mang[i+1]^;
            Mang[i+1]^ := Tam;
            KetThuc := False;
           End;
      Until ketThuc;
     End;
   {-------------------------------}
        Procedure InKq;
     Var
        i :Byte;
     Begin
        For i := 1 To N Do
        Write(Mang[i]^:4);
     End;
   {-------------------------------}
   BEGIN
        ClrScr;
     Writeln('      TAO VA SAP XEP THU TU 100 SO NGAU NHIEN');
     Writeln('      ---------------------------------------');
     Writeln;
        Mark(HeapTop);
     TaoSo;
     SapXep;
     Inkq;
     Writeln;
     Write('      Bam <Enter> . . . ');
     Readln;
     Release(HeapTop);
   END. 
  212/Số ngày trong tháng:
  Code: 
   Program So_ngay;
   Uses Crt;
   TYPE
        Nam=1900..2000;
     Thang=1..12;
     Ngay=1..31;
   Var
        Nam1,Nam2:Nam;
     Thang1,Thang2:Thang;
     Ngay1,Ngay2:Ngay;
     n:Real;
     kq:Boolean;
     (*--------------------*)
     FUNCTION KTngay(d:Ngay;m:Thang;y:Nam):Boolean;
     Begin
        KTngay:=True;
      Case m Of
        4,6,9,11: If d > 30 Then
             KTngay:=False;
        2 : If (d > 29) Or ((d =29) And (y Mod 4 <> 0)) Then
             KTngay:=True;
      End;
     End;
     (*--------------------*)
     FUNCTION Julian(d:Ngay;m:Thang;y:Nam):Real; {Lich Julieng}
     Var
        Tam:Real;
     Begin
        Tam:=Int((m-14.0)/12.0);
      Julian:=d-32075.0+
             Int(1461.0*(y+4800.0+Tam)/4.0+
      Int(367.0*(m-2.0-Tam*12.0)/12.0)-
      Int(3.0*Int(y+4900.00+Tam)/100.0)/4.0)
     End;
     (*--------------------*)
   BEGIN
        {$R+}
     Repeat
        ClrScr;
      Writeln('  *Nhap moc thoi gian dau');
      Write('-Ngay: ');
      Readln(Ngay1);
      Write('-Thang: ');
      Readln(Thang1);
      Write('-Nam: ');
      Readln(Nam1);
      Kq:=KTngay(Ngay1,Thang1,Nam1);
      If not Kq Then
        Begin
        Sound(100);
         Delay(50);
         NoSound;
         Writeln('-Ngay khong hop le');
        End;
     Until Kq;
     Repeat
        ClrScr;
      Writeln('  *Nhap moc thoi gian cuoi');
      Write('-Ngay: ');
      Readln(Ngay2);
      Write('-Thang: ');
      Readln(Thang2);
      Write('-Nam: ');
      Readln(Nam2);
      Kq:=KTngay(Ngay2,Thang2,Nam2);
      If not Kq Then
        Begin
        Sound(100);
         Delay(50);
         NoSound;
         Writeln('-Ngay khong hop le');
        End;
     Until Kq;
     n:=Julian(Ngay2,Thang2,Nam2)-Julian(Ngay1,Thang1,Nam1);
     Writeln('Ket qua: ',n:8:0,' ngay');
     Writeln;
     Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
     Readln
   END. 
  213/Tháng X có bao nhiêu ngày:
  Code: 
   Program Ngay_cua_thang;
   Var
        thang,nam,luu,songay:Integer;
   Begin
        Writeln('THANG. X . CO BAO NHIEU NGAY');
     Writeln('---------------------------');
     Write('-Ban muon hoi thang nao co bao nhieu ngay: ');
     Readln(thang);
     Write('-Cho biet nam : ');
     Readln(nam);
     luu:=nam;
     Case thang Of
        1,3,5,7,8,10,12: songay:=31;
      4,6,9,11          : songay:=30;
      2 :Case nam Mod 4 Of
             1,2,3 :songay:=28;
           0      :songay:=29;
        End;
     End;
     If songay >=30 Then
        Writeln('+Thang:',thang:3,', nam: ',luu:4,', co: ',songay:3,' ngay')
     Else
        Writeln('+Thang:',thang:3,', nam: ',luu:5,', co: ',songay:3,' ngay');
     Writeln;
     Writeln('  Bam phin <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  214/T́m 10 số ngẫu nhiên không âm:
  Code: 
   Program So_ngau_nhien;
   CONST
        N=100;
   TYPE
        Nguyen= Set of 1..N;
   Var
        a:Nguyen;
     So,i,spt:Integer;
   Begin
        Writeln('TIM 10 S0 NGUYEN NGAU NHIEN KHONG AM');
        Writeln(' NHO HON 100, KHONG TRUNG NHAU');
     Writeln('------------------------------------');
     spt:=0;
     a:=[];
     Randomize;
     Repeat
        So:=Random(100);
      If Not (So In a) Then
        Begin
        a:=a+[So];
         Spt:=Spt +1;
        End;
     Until Spt = 10;
     Writeln;
     Writeln('10 so ngau nhien nho hon 100 la: ');
     Writeln;
     For i:= 0 To 100 Do
        If i In a Then
        Write(i,', ');
     Writeln;
     Writeln;
     Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
     Readln
   End. 
  215/T́m 2 phần tử liên tiếp bằng giá trị X:
  Code: 
   Program Tim_PT_Mang;
        Uses Crt;
     Var
        a:Array[1..1000] Of Integer;
     {----------------------------}
     Procedure Tao;
        Var
        k:Integer;
     Begin
        Randomize;
      For k:=1 To 100 Do
        a[k]:=Random(100);
     End;
     {----------------------------}
     Procedure Tim;
        Var
        k,x:Integer;
     Begin
        Write('-Nhap gia tri X= ');
      Readln(x);
      For k:=1 To 999 Do
        Begin
             If a[k] +a[k+1] = X Then
             Writeln('a[',K,'] + a[',K+1,']= ',X)
        Else
             Writeln('Khong co 2 phan tu nao bang: ',X);
        End;
     End;
   BEGIN
        Writeln('TIM 2 PHAN TU LIEN TIEP BANG GIA TRI X');
     Writeln('-------------------------------------');
     Writeln;
     Tao;
     Tim;
     Writeln;
     Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
     Readln;
   END. 
  216/T́m các số nguyên tố từ 2 đến N:
  Code: 
   Program Tim_so_nguyen_to;
   Var
        n,i,j:Integer;
     nguyento:Boolean;
   Begin
        Writeln('TIM CAC SO NGUYEN TO TU 2 DEN N');
     Writeln('-------------------------------');
     Write('-Nhap so N= ');
     Readln(n);
     For i:=2 To n Do
        Begin
        nguyento:=True;
        j:=2;
        While nguyento And (j <i) Do
                           Begin
                  If (i Mod j)=0 Then
                  nguyento:=False;
             j:=j+1;
                           End;
        If nguyento Then
        Write(i:4);
      End;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  217/T́m các ước số của số nguyên:
  Code: 
   Program uoc_so;
   Var
     i,n:Integer;
   Begin
        Writeln('TIM CAC UOC SO CUA SO NGUYEN');
     Writeln('----------------------------');
     Write('-Nhap mot so nguyen: ');
     Readln(n);
     Writeln;
     Writeln('+Cac uoc so cua so ',n,' la: ');
     Writeln;
     For i:=1 To N Do
        If (n Mod i) = 0 Then
        Write(i:6);
        Writeln;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  218/T́m số lớn nhất trong n số nguyên:
  Code: 
   Program Cuc_dai;
   Var
        i,n:Byte;
     so,solon:Integer;
   Begin
        Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG N SO NGUYEN');
     Writeln('---------------------------------');
     Write('-Muon nhap bao nhieu so: ');
     Readln(n);
     i:=1;
     Write('-So thu ',i,' = ');
     Readln(so);
     solon:=so;
     For i:=2 To N Do
        Begin
        Write('-So thu ',i,' = ');
        Readln(so);
        If solon < so Then
        solon:=so;
      End;
     Writeln;
     Writeln('+So lon nhat trong ',n,' so vua nhap la so: ',solon);
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  219/Số lớn nhất và nhỏ nhất:
  Code: 
   Program So_lon_so_nho;
   Var
        so1,so2,so3,so4,max,min:Integer;
   Begin
        Writeln('TIM SO LON NHAT VA SO NHO NHAT');
     Writeln('-----------------------------');
     Write('-Nhap so thu nhat: ');
     Readln(so1);
     Write('-Nhap so thu hai : ');
     Readln(so2);
     Write('-Nhap so thu ba : ');
     Readln(so3);
     Write('-Nhap so thu tu : ');
     Readln(so4);
     max:=so1;
     min:=so1;
     If max < so2 Then
        max:=so2
     Else
        min:=so2;
     If max < so3 Then
        max:=so3
     Else
        min:=so3;
     If max < so4 Then
        max:=so4;
     Writeln;
     Writeln('+So lon nhat trong 4 so: ',so1,',',so2,',',so3,',',so4,' la: ',max);
     Writeln('+Va so nho nhat trong 4 so do la    : ',min);
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  220/Tính độ dài vectơ:
  Code: 
   Program Tinh_do_dai_vec_to;
   Var
       x,y,z:Integer;
            l:Real;
   Begin
        Writeln('TINH CHIEU DAI VECTO');
     Writeln('---------------------');
     Writeln;
     Write('-Cho biet toa do X : ');
     Readln(x);
     Write('-Cho biet toa do Y : ');
     Readln(y);
     Write('-Cho biet toa do Z : ');
     Readln(z);
     l:= Sqrt(Sqr(x) + Sqr(y) + Sqr(z));
     Writeln('+Chieu dai cua vecto = ',l:10:2);
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  221/Tính chu ḱ dao động con lắc:
  Code: 
   Program Chu_ky_con_lac;
   Const
        g=918;
   Var
        l,t:Real;
   Begin
        Writeln('TINH CHU KY DAO DONG CON LAC DON');
     Writeln('-----------------------');
     Write('-Cho biet chieu dai con lac: ');
     Readln(l);
     t:=2*pi*sqrt(l/g);
     Writeln('+Chu ky dao dong dieu hoa cua con lac: ',t:10:3);
     Readln;
   End. 
  222/Chu vi diện tích hcn:
  Code: 
   Program Chu_vi_Dien_tich;
   Var
        d,r,p,s:Integer;
     tiep:Char;
     (*------------------*)
     PROCEDURE Chuvi(x,y:Integer);
     Begin
        p:=(x+y)*2;
     End;
    (*------------------*)
     PROCEDURE Dientich(x,y:Integer);
     Begin
        s:=x * y;
     End;
     (*------------------*)
   BEGIN
        Repeat
             Writeln('TINH CHU VI, DIEN TICH HINH CHU NHAT');
        Writeln('      Su dung thu tuc');
        Writeln('------------------------------------');
        Write('-Nhap chieu rong: ');
        Readln(r);
        Write('-Nhap chieu dai : ');
        Readln(d);
      Chuvi(r,d);
      Dientich(r,d);
        Writeln;
        Writeln('+Chu vi hinh chu nhat= ',p);
        Writeln('+Dien tich hinh chu nhat= ',s);
        Writeln;
        Write(' Co thuc hien tiep khong ? (c/k) ');
        Readln(tiep);
     Until (tiep='k') Or (tiep='K');
   END. 
  223/Chu vi diện tích ṿng tṛn:
  Code: 
   Program Vong_tron;
   Var
        Radius,s,cv :Real;
   Begin
        Writeln('TINH CHU VI, DIEN TICH VONG TRON');
     Writeln('--------------------------------');
     Write('-Cho biet ban kinh : ');
     Readln(Radius);
     cv:=2*Pi*Radius;
     S:=Pi*Radius*Radius;
     Writeln;
     Writeln('+Chu vi vong tron  = ',cv:10:2);
     Writeln('+Dien tich vong tron = ',s:10:2);
     Writeln;
     Writeln('    Bam phim <Enter> de tro ve cua so soan thao');
     Readln
   End. 
  224/Tính dân số sau 5 năm:
  Code: 
   Program Dan_so;
   Var
        i:Byte;
     sodan:LongInt;
   Begin
        Writeln('TINH DAN SO SAU 5 NAM');
     Writeln('---------------------');
     sodan:=5000000;
     Writeln('-So dan hien nay = ',sodan);
     Writeln('-Ty le tang dan so hang nam = 1.5%');
     Writeln;
     Writeln('So dan tang tung nam trong 5 nam toi la:');
     For i:=1 To 5 Do
        Begin
        sodan:=round(sodan * 1.015);
        Writeln('-Nam thu ',i,' so dan la: ',sodan,' nguoi');
      End;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  225/Tính diện tích h́nh học sơ cấp:
  Code: 
   Program Hinh_hoc_so_cap;
   Var
        a,b,c,h,r:Integer;
     s:Real;
     chon:Byte;
   Begin
        Writeln('TINH DIEN TICH HINH HOC SO CAP');
     Writeln('------------------------------');
     Writeln('  1-Hinh vuong');
     Writeln('  2-Hinh chu nhat');
     Writeln('  3-Hinh tam gia1c');
     Writeln('  4-Hinh thang');
     Writeln('  5-Hinh tron');
     Writeln;
     Write('-Ban chon cac so tu 1 den 5 de tinh dien tich hinh tuong ung');
     Readln(chon);
     Case chon Of
        1    :Begin
             Write('-Nhap canh hinh vuong: ');
         Readln(a);
         s:=a*a;
         Writeln('+Dien tich hinh vuong = ',s:10:2,' met vuong');
         End;
      2 :Begin
             Write('-Nhap chieu rong : ');
         Readln(a);
         Write('-Nhap chieu dai : ');
         Readln(b);
         s:=a*b;
         Writeln('+Dien tich hinh chu nhat = ',s:10:2,' met vuong');
         End;
       3 :Begin
             Write('-Nhap canh day : ');
         Readln(a);
         Write('-Nhap chieu cao : ');
         Readln(h);
         s:=a*h/2;
         Writeln('+Dien tich hinh tam giac = ',s:10:2,' met vuong');
         End;
             4    :Begin
             Write('-Nhap day duoi : ');
         Readln(a);
         Write('-Nhap day tren : ');
         Readln(b);
         Write('-Nhap chieu cao: ');
         Readln(h);
         s:=0.5*(a+b)*h;
         Writeln('+Dien tich hinh thang = ',s:10:2,' met vuong');
         End;
       5 :Begin
             Write('-Nhap ban kinh : ');
         Readln(r);
         s:=r*r*pi;
         Writeln('+Dien tich hinh tron = ',s:10:2,' met vuong');
         End;
     End;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  226/Tính giai thừa của n:
  Code: 
   Program Giai_thua;
   Var
        n:Integer;
   (*---------------------*)
        FUNCTION Gt(x:Integer):Integer;
     Var
        k,s:Integer;
     Begin
        s:=1;
      For k:=1 To x Do
        s:=s*k;
      Gt:=s;
     End;
   (*---------------------*)
   BEGIN
        Writeln('TINH GIAI THUA CUA N');
     Writeln('  Su dung ham');
     Writeln('--------------------');
     Write('-Nhap N= ');
     Readln(n);
     Writeln;
     Writeln('+Giai thua cua ',n,' = ',Gt(n));
     Writeln;
     Write(' Bam <Enter> de ket thuc ');
     Readln
   END. 
  227/Tính giờ phút giây:
  Code: 
   Program Tinh_Gio_Phut_Giay;
   Var
        sogiay,gio,phut,giay:Integer;
   Begin
        Writeln('TINH GIO:PHUT:GIAY');
     Writeln('------------------');
     Write('-Nhap so giay can tinh: ');
     Readln(sogiay);
     gio:=sogiay DIV 3600;
     sogiay:= sogiay MOD 3600;
     phut:=sogiay DIV 60;
     giay:=sogiay MOD 60;
     Writeln;
     Writeln('KET QUA CHUYEN DOI');
     Writeln('+Neu nhap vao: ',sogiay,' giay');
     Writeln('+Doi thanh: ',gio,' gio, ',phut,' phut, ',giay,' giay');
     Readln
   End. 
  228/Tính khoảng cách từ 1 điểm đến đt:
  Code: 
   Program Tinh_khoang_cach;
   Var
        a,b,c,d,x,y:Real;
   Begin
        Writeln('TINH KHOANG CACH TU 1 DIEM DEN DUONG THANG');
     Writeln('------------------------------------------');
     Write('-Nhap he so a= ');
     Readln(a);
     Write('-Nhap he so b= ');
     Readln(b);
     Write('-Nhap he so c= ');
     Readln(c);
     Write('-Nhap toa do x= ');
     Readln(x);
     Write('-Nhap toa do y= ');
     Readln(y);
     d:=((a*x) + (b*y) + c) / Sqrt(Sqr(a) + Sqr(b));
     Writeln('+Khoang cach tu diem I den duong thang la: ',d:10:2);
     Readln
   End. 
  229/Tính sin(x):
  Code: 
   Program Tinh_sin;
   Var
        goc:Integer;
        rad,x:Real;
   Begin
        Writeln('TINH SIN(X)');
     Writeln('-----------');
     Write('-Nhap vao mot goc: ');
     Readln(goc);
     rad:=(pi * goc) / 180;
     x:=sin(rad);
     Writeln('+Sin(',goc:2,') = ',x:10:8);
     Readln;
   End. 
  230/Tính tiền gửi ngân hàng:
  Code: 
   Program Tinh_tien;
   Var
        v:Integer;
     l,n:Real;
   Begin
        Writeln('TINH TIEN GUI NGAN HANG');
     Writeln('-------------------');
     Writeln;
     Write('-So tien gui = ');
     Readln(v);
     Write('-Lai suat  = ');
     Readln(l);
     n:=(v * (1 + (l/100)));
     Writeln('*Neu gui: ',v,' dong, lai suat 1 nam= ',l:4:2,' %');
     Writeln('*So tien lai trong 1 nam = ',Round(v*l/100),' dong');
     Writeln('*Von + Lai trong 1 nam  = ',Round(n),' dong');
     Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  231/Tổ hợp chập k của n:
  Code: 
   Program To_hop_chp_k_cua_N;
   Var
        i,k,n:Integer;
     c:Real;
   Begin
        Writeln('TINH TO HOP CHAP k CUA N');
     Writeln('   Voi k <= N');
     Writeln('------------------------');
     Write('-Nhap so N= ');
     Readln(n);
     Write('-Nhap so phan tu k= ');
     Readln(k);
     If k > N Then
        Writeln('+Vi k lon hon N nen khong tinh duoc')
     Else
        Begin
        c:=1;
        For i:=1 To k Do
        c:=c*(n-k+i)/i;
                  Writeln('+To hop chap ',k,' cua ',n,' la: ',c:2:2);
      End;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  232/Tổng b́nh phương các số lẻ:
  Code: 
   Program Tong_binh_phuong;
   Var
        i,n,tong:Integer;
   Begin
        Writeln('TINH TONG BINH PHUONG CAC SO LE');
     Writeln('     Tu 1 den N');
     Writeln('-------------------------------');
     Write('-Nhap N= ');
     Readln(n);
     tong:=0;
     For i:=1 To N Do
        If odd(i) Then
        tong:=tong+sqr(i);
     Writeln;
     Writeln('+Tong binh phuong cac so le cua ',n,' so nguyen= ',tong);
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  233/Tổng nghịch đảo n số nguyên đầu tiên:
  Code: 
   Program Tong_nghich_dao;
   Var
        n,i:Integer;
     s:Real;
   Begin
        Writeln('TINH TONG NGHICH DAO N SO NGUYEN DAU TIEN');
     Writeln('-----------------------------------------');
     Write('-Nhap so N= ');
     Readln(n);
     S:=0;
     For i:= 1 To N Do
        S:=S+(1/i);
     Writeln;
     Writeln('+Tong nghich dao cua ',n,' so nguyen dau tien= ',S:0:2);
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  234/Giá trị của X luỹ thừ N:
  Code: 
   Program Luy_thua;
   Var
        x,n,tich,luythua:Integer;
   Begin
        Writeln('TINH TRI CUA X LUY THUA N');
     Writeln('-------------------------');
     Write('-Nhap vao so X= ');
     Readln(x);
     Write('-Nhap vao luy thua N= ');
     Readln(n);
     tich:=1;
     luythua:=1;
     While luythua <= n Do
        Begin
        tich:=tich * x;
        luythua:=luythua + 1;
      End;
        Writeln;
     Writeln(x,' luy thua ',n,' = ',tich);
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  235/Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất:
  Code: 
   Program Uoc_so_chung_Boi_so_chung;
   Var
        so1,so2:Word;
     p:LongInt;
     tiep:Char;
   Begin
        Writeln('TINH UOC SO CHUNG LON NHAT, BOI SO CHUNG NHO NHAT');
     Writeln('    Su dung vong lap Repeat... Until');
     Writeln('-------------------------------------------------');
     Repeat
        Writeln;
      Write('-Nhap so thu nhat: ');
      Readln(so1);
      Write('-Nhap so thu hai : ');
      Readln(so2);
      p:=so1 * so2;
      Write('+Uoc so chung lon nhat cua ',so1,' va ',so2,' la: ');
      Repeat
        if so1 > so2 Then
        so1:=so1 - so2
        Else
        so2:=so2 - so1;
      Until so1=so2;
      Writeln(so1);
      Writeln;
      Writeln('+Boi so chung nho nhat: ',P Div so1);
      Writeln;
      Write('-Co tiep tuc nua khong ? (C/K) ');
      Readln(tiep);
     Until Upcase(tiep)='K';
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
     Readln
   End. 
  236/Tổng tích ma trận:
  Code: 
   Program Tong_Tich_Ma_tran;
        Uses Crt;
     Type
        Matran=array[1..3,1..3] Of Integer;
     Var
        a,b,c,d:Matran;
      i,j,k:Byte;
      Ch:Char;
     {*****************************}
     Procedure Nhap(Var m:Matran; Ten:Char);
     Begin
        ClrScr;
      GotoXY(26,6);
      Write('-Nhap ma tran: ',Ten);
      For i:=1 To 3 Do
        For j:=1 to 3 Do
        Begin
             GotoXY(20*i-8,10+2*j);
           Write(Ten,'[',i,',',j,']= ');
           Readln(m[i,j]);
         End;
     End;
     {*****************************}
     Procedure Xuat(m:Matran; Ten:Char);
     Begin
        ClrScr;
      GotoXY(26,6);
      Write('CAC PHAN TU CUA MA TRAN: ',Ten);
      For i:=1 To 3 Do
        For j:=1 To 3 Do
        Begin
             GotoXY(20*i-8,10+2*j);
           Write(Ten,'[',i,',',']= ',m[i,j]);
         End;
     End;
     {*****************************}
   BEGIN
        Nhap(a,'A');
     Nhap(b,'B');
     For i:=1 To 3 Do
        For j:=1 To 3 Do
        c[i,j]:=a[i,j]+b[i,j];
     Writeln;
     Writeln('MA TRAN TONG');
     Writeln;
     Xuat(c,'C');
     GotoXY(10,25);
     Write('Bam phim <Esc> de xem ma tran tich');
     For i:=1 to 3 Do
        For j:=1 To 3 Do
        Begin
        d[i,j]:=0;
         For k:=1 To 3 Do
             d[i,j]:=a[i,k]*b[k,j]+d[i,j];
        End;
     Repeat
        Ch:=Readkey;
      If Ch=#0 then
        Ch:=Readkey;
     Until Ch=#27;
     Writeln('MA TRAN TICH= ');
     Xuat(d,'D');
     Repeat
     Until KeyPressed;
   END. 
  237/Tṛ chơi One Two Three:
  Code: 
   Program One_Two_Three;
   Var
        a,b:Char;
   Begin
        Writeln('TRO CHOI ONE TWO THREE');
     Writeln(' Keo (k), Bua (b), Giay (g)');
     Writeln('---------------------------');
     Write('-Ban A chon: ');
     Readln(a);
     Write('-Ban B chon: ');
     Readln(b);
     Case Upcase(a) Of
        'K':   Case Upcase(b) Of
                  'K'    :    Begin
                           Writeln('+Ban A chon Keo');
                 Writeln('+Ban B cung chon Keo');
                 Writeln('+Keo gap Kep, hoa nhau');
                      End;
           'B' :    Begin
                           Writeln('+Ban A chon Keo');
                 Writeln('+Ban B chon Bua');
                 Writeln('+Bua dap Keo, B thang');
                      End;
           'G' :    Begin
                           Writeln('+Ban A chon Keo');
                 Writeln('+Ban B chon Giay');
                 Writeln('+Keo cat Giay, A thang');
                      End;
             End;
      'B':     Case Upcase(b) Of
             'K'    :    Begin
                           Writeln('+Ban A chon Bua');
                 Writeln('+Ban B chon Keo');
                 Writeln('+Bua dap Keo, A thang');
                      End;
           'B' :    Begin
                           Writeln('+Ban A chon Bua');
                 Writeln('+Ban B cung chon Bua');
                 Writeln('+Bua gap Bua, hoa nhau');
                      End;
           'G' :    Begin
                           Writeln('+Ban A chon Bua');
                 Writeln('+Ban B chon Giay');
                 Writeln('+Giay boc Bua, B thang');
                      End;
             End;
      'G':     Case Upcase(b) Of
             'K'    :    Begin
                           Writeln('+Ban A chon Giay');
                 Writeln('+Ban B chon Keo');
                 Writeln('+Keo cat Giay, B thang');
                      End;
           'B' :    Begin
                           Writeln('+Ban A chon Giay');
                 Writeln('+Ban B chon Bua');
                 Writeln('+Giay boc Bua, A thang');
                      End;
           'G' :    Begin
                           Writeln('+Ban A chon Giay');
                 Writeln('+Ban B cung chon Giay');
                 Writeln('+Giay gap Giay, hoa nhau');
                      End;
             End;
     End;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  238/Vẽ h́nh chử nhật rỗng:
  Code: 
   Program Ve_hinh_chu_nhat;
   CONST
        Hoathi='*';
   Var
        r,d,i:Integer;
     tiep:Char;
   (*---------------*)
        PROCEDURE Ve(x,y:Integer);
     Var
        k:Integer;
     Begin
        For k:=1 To y Do
        Write(Hoathi);
      Writeln;
      For k:=1 To x-2 Do
        Writeln(Hoathi,Hoathi:y-1);
      For k:=1 To y Do
        Write(Hoathi);
      Writeln;
     End;
   (*---------------*)
   BEGIN
        Repeat
             Writeln('VE HINH CHU NHAT RONG');
        Writeln('  Dung thu tuc');
        Writeln('---------------------');
        Write('-Chieu rong = ');
        Readln(r);
        Write('-Chieu dai = ');
        Readln(d);
        Ve(r,d);
        Writeln;
      Write(' Co tiep tuc khong ? (c/k) ');
      Readln(tiep);
     Until Upcase(tiep)='K';
   END. 
  239/Vẽ tam giác rỗng:
  Code: 
   Program Tam_giac_rong;
   Var
        cao,i:Byte;
   Begin
        Writeln('VE TAM GIAC RONG');
     Writeln('----------------');
     Write('-Nhap chieu cao cua tam giac: ');
     Readln(cao);
     Writeln('*':cao);
     For i:=2 To cao-1 Do
        Writeln('*':cao-i+1,'*':2*i-2);
     For i:=1 To 2*cao-1 Do
        Write('*');
        Writeln;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  240/Xếp loại học tập:
  Code: 
   Program Phan_loai;
   Var
        ten:String;
        diem:Integer;
   Begin
        Writeln('XEP LOAI HOC TAP');
     Writeln('----------------');
     Write('-Cho biet ten: ');
     Readln(ten);
     Write('-Cho biet diem: ');
     Readln(diem);
     Case diem Of
        0,1,2,3,4:   Begin
                           Writeln('+Hoc sinh: ',ten);
              Writeln('+So diem : ',diem);
              Writeln('+Xep loai KEM');
                      End;
      5,6:              Begin
                           Writeln('+Hoc sinh: ',ten);
              Writeln('+So diem : ',diem);
              Writeln('+Xep loai TRUNG BINH');
                  End;
      7,8:              Begin
                           Writeln('+Hoc sinh: ',ten);
              Writeln('+So diem : ',diem);
              Writeln('+Xep loai KHA');
                  End;
      9:               Begin
                           Writeln('+Hoc sinh: ',ten);
              Writeln('+So diem : ',diem);
              Writeln('+Xep loai GIOI');
                  End;
      10:              Begin
                           Writeln('+Hoc sinh: ',ten);
              Writeln('+So diem : ',diem);
              Writeln('+Xep loai XUAT SAC');
                  End;
      Else    Writeln('Khong co loai diem nay hoac ban go sai');
     End;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  241/Ma trận chuyển vị:
  Code: 
   Program Ma_tran_Chuyen_Vi;
        Uses Crt;
        Const
        Max=10;
     Var
        a:Array[1..Max, 1..Max] Of Integer;
     Procedure Tao;
        Var
      j,k:Integer;
     Begin
        Randomize;
      For k:=1 To Max Do
        For j:= 1 To Max Do
        a[k,j]:=Random(100);
     End;
     {----------------}
     Procedure Xuat;
        Var
        k,j:Integer;
     Begin
        Window(5,3,36,24);
        For k:=1 to Max Do
        Begin
        For j:=1 To Max Do
             Write(a[k,j]:3);
         Writeln(#10);
        End;
      Window(45,3,76,24);
      For k:=1 To Max Do
        Begin
        If Odd(k) Then
             For j:= 1 To Max Do
             Write(a[k,j]:3)
         Else
             For J:=Max Downto 1 Do
             Write(a[k,j]:3);
         Writeln(#10);
        End;
     End;
   BEGIN
        ClrScr;
     Writeln('CHUYEN VI PHAN TU CUA MA TRAN');
     Writeln('   --------------');
     Tao;
     Xuat;
     Readln
   END. 
  242/Giải thuật quicksort:
  Code: 
   Program Gt_QuickSort;
        Uses Crt;
        Const
        Max=1000;
     Type
             Mang = Array[1..Max] Of Integer;
     Var
        a:Mang;
      i:Integer;
     {-------------------}
     Procedure Hoanvi(Var m,n : Integer);
        Var
        Tam:Byte;
     Begin
        Tam:=m;
      m:=n;
      n:=Tam;
     End;
     {-------------------}
     Procedure Xuat;
        Var
        i:Integer;
     Begin
        ClrScr;
        For i:= 1 to Max Do
        Begin
             If i Mod 240 =0 Then
                           Readln;
                      Write(' ',a[i]:6,' ');
        End;
     End;
     {-------------------}
     Procedure Nhap;
        Var
        i:Integer;
     Begin
        For i:=1 To Max Do
        a[i]:=Random(1000);
      Writeln;
      Write(' *Bam phim <Enter> de xem danh sach sap xep');
      Readln
     End;
        {-------------------}
   
     Procedure QuickSort(Var A: Mang; Lo,Hi: Integer);
        Procedure Sort(Left, Right:Integer);
             Var
             i,j,x:Integer;
        Begin
             i:=Left;
             j:=Right;
        x:=a[(Left + Right) Div 2];
        Repeat
             While a[i] < x Do
                  Inc(i);
        While x < a[j] Do
             Dec(j);
        If i <=j Then
             Begin
                  Hoanvi(a[i],a[j]);
             Inc(i);
             Dec(j);
             End;
             Until i > j;
        If Left < j Then
             Sort(Left,j);
        If i < Right Then
             Sort(i,Right);
        End;
     Begin
        Sort(Lo,Hi);
     End;
     {-------------------}
   BEGIN
        ClrScr;
     Writeln('GIAI THUAT QUICKSORT');
     Writeln('--------------------');
     Writeln;
        Nhap;
     Quicksort(a,1,Max);
     Xuat;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   END. 
  243/T́m tuần tự:
  Code: 
   Program Tim_Tuan_Tu;
        Uses Crt;
        Const
        Max= 100;
     Type
        Mang=Array[1..Max] Of Integer;
     Var
        Pti: Mang;
      So:Integer;
   {-----------------------------------}
     Function TuanTu(X:Integer; A:Mang;N:Integer):Integer;
        Var
        i:Integer;
     Begin
        i:=1;
      While (i <=N) And Not(X=A[i]) Do
        Inc(i);
      If i <=N Then
        TuanTu:=i
      Else
        TuanTu:=0;
     End;
   {-----------------------------------}
        Procedure TaoMang(Var A:Mang; N:Integer);
        Var
        i:Integer;
     Begin
        Randomize;
      For i:= 1 To N Do
        A[i]:=Random(3000);
     End;
   {-----------------------------------}
        Procedure InMang(A:Mang; N:Integer);
        Var
        i:Integer;
     Begin
        For i:= 1 To N Do
        Write(A[i]:8);
      Writeln;
     End;
   {-----------------------------------}
        Procedure TimX(X:Integer; A:Mang; N:Integer);
        Var
        j:Integer;
     Begin
        j:=TuanTu(X,A,N);
      If j <> 0 Then
        Writeln('So: ',X:3,' la gia tri cua phan tu thu: ',j:2)
      Else
        Writeln('Khong co phan tu nao bang so : ',So);
      Writeln;
     End;
   {-----------------------------------}
   BEGIN
        ClrScr;
        Writeln('GIAI THUAT TIM KIEM TUAN TU');
     Writeln('---------------------------');
     Writeln;
     Writeln('-Tao 100 so ngau nhien');
     TaoMang(Pti,100);
     Write('-Bam phim <Enter> de in mang ');
     Readln;
     InMang(Pti,100);
     Repeat
        Writeln;
        Write('-Ban can tim so nao: ');
      Readln(So);
      TimX(So,Pti,100);
      Write('Bam <Enter> de tim so khac, <Esc> de cham dut ');
     Until Readkey = #27;
   END. 
  244/Bản ghi và con trỏ:
  Code: 
   Program Ban_ghi_va_Con_Tro;
   Uses Crt;
   TYPE
        ConTro = ^LyLich;
     LyLich = RECORD
        HoLot : String[17];
      Ten  : String[7];
      BacLuong,PhuCap,Tong : LongInt;
      Next : ConTro;
      End;
   VAR
        First, Last, Newp : ConTro;
     Ch : Char;
     i : Integer;
   Begin
        ClrScr;
     GoToXY(5,25);
     Write('Bam nut bat ky de tiep tuc. Bam <Esc> de dung ');
     Window(1,1,80,24);
     Writeln('**    CHUONG TRINH TINH LUONG  **');
     Writeln;
     Writeln('        Thang 11 nam 1999');
     First := NIL; {Khoi tao bien First la con tro rong}
     i := 0;
     Repeat
        i := i + 1;
      New(Newp); {Khoi tao bien cn tro moi la bien Newp}
      With Newp^ Do
        Begin
        Write('-Ho cua nguoi thu: ',i:2,' la= ');
         Readln(Holot);
         Write('-Ten = ');
         Readln(Ten);
         Write('-Bac luong = ');
         Readln(BacLuong);
         Write('-Phu cap = ');
         Readln(PhuCap);
         Tong := Trunc(BacLuong * 102.27) + PhuCap;
        End;
      If First = NIL Then
        First := Newp
      Else
        Last^.Next := Newp;
      Last := Newp;
      Last^.Next := NIL;
      Ch := Readkey;
     Until Ch = #27;
     Writeln;
     While First <> NIL Do
        With First^ Do
        Begin
        Writeln('-Ong ba: ',HoLot,' ',Ten);
         Writeln('-Bac luong: ',BacLuong:8,' -Phu cap: ',PhuCap : 6);
                      Writeln('+Tien linh : ',Tong:8,' Dong');
         First :=Next;
                      Writeln;
        End;
     Readln
   End. 
  245/Quá tŕnh sử dụng biến con trỏ:
  Code: 
   Program Con_Tro;
   VAR
        p, q : ^Integer;
   Begin
        Writeln('QUA TRINH SU DUNG BIEN CON TRO');
     Writeln('------------------------------');
     Writeln('-Buoc 1:Khai bao bien con tro p,q');
     Writeln('  Vung nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');
     Writeln;
     Writeln('-Buoc 2:Cap vung nho cho 2 bien dong p,q');
        New(p); {Cap phat vung nho cho p^}
     New(q); {Cap phat vung nho cho q^}
     Writeln('  Vung nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');
     Writeln;
     Writeln('-Buoc 3:Dien noi dung vao vung nho va thao tac');
     p^ := 1;{Dien noi dung vao vung nho cho p^}
     q^ := 1;{Dien noi dung vao vung nho cho q^}
     p^ := p^ + q^; {Thuc hien bieu thuc chua bien dong}
     Writeln('-p^ = ',p^);
     Writeln('-q^ = ',q^);
     Writeln;
     Writeln('  Vung nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');
     Writeln;
     Writeln('-Buoc 4:Giai phong vung nho ');
     Dispose(p);
     Dispose(q);
     Writeln;
        Writeln('    Vung nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');
     Readln
   End. 
  246/Thủ tục FREEMEN & DISPOSE:
  Code: 
   Program Thu_Tuc_FreeMem_Dispose;
   VAR
     p1    : ^Integer;
     p2    : ^String;
     p3    : ^Real;
     k    : Word;
   Begin
        Writeln('THU TUC FREEMEM VA DISPOSE');
     Writeln('--------------------------');
     Writeln('-Khi moi bat dau chuong trinh thi');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     New(p1);
     P1^ :=12345;
     Writeln('-Noi dung cua bien dong P1 la: ',P1^);
     Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P1 (kieu Integer)');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     k := Sizeof(p2^);
     GetMem(p2,Sizeof(p2^));
     P2^ :='Nha sach Minh Khai, 249 Nguyen Thi Minh Khai, Q1, Tel 8.331.124';
     Writeln('-Noi dung cua bien dong P2 la: ',P2^);
     Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P2 (kieu String)');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
        New(p3);
     Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P3 (kieu Real)');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     Writeln('+  Bam phim <Enter> de xoa bien P1 bang thu tuc Dispose');
     Readln;
     Dispose(p1);
     Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P1 (kieu Integer) ');
     Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     Writeln('+  Bam phim <Enter> de xoa bien P2 bang thu tuc FreeMem');
     Readln;
     Freemem(p2,k);
     Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P2 (kieu String) ');
     Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     Writeln('+  Bam phim <Enter> de xoa bien P3 bang thu tuc Dispose');
     Readln;
     Dispose(p3);
     Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P1 (kieu Integer) ');
     Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc ');
     Readln
   End. 
  247/Thủ tục Dispose:
  Code: 
   Program Thu_Tuc_Dispose;
   VAR
     p1    : ^Integer;
     p2    : ^String;
     p3    : ^Real;
   Begin
        Writeln('THU TUC DISPOSE');
     Writeln('---------------');
     Writeln('-Khi moi bat dau chuong trinh thi');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     New(p1);
     Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P1 (kieu Integer)');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     New(p2);
     Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P2 (kieu String)');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
        New(p3);
     Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P3 (kieu Real)');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     Dispose(p2);
     Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P2 (kieu String) ');
     Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');
     Readln
   End. 
  248/Thủ tục release:
  Code: 
   Program Thu_Tuc_Release;
   VAR
     p1    : ^Integer;
     p2    : ^String;
     p3    : ^Real;
     p    : Pointer;
   Begin
        Writeln('THU TUC RELEASE');
     Writeln('---------------');
     Writeln('-Khi moi bat dau chuong trinh thi');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     New(p1);
     Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P1 (kieu Integer)');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     Mark(p);
     New(p2);
     Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P2 (kieu String)');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
        New(p3);
     Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P3 (kieu Real)');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     Release(p);
     Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P2 (kieu String) va P3 (kieu Real)');
     Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');
     Readln
   End. 
  249/Danh sách ṿng:
  Code: 
   Program Danh_Sach_Vong;
   Uses Crt;
   TYPE
        Chuoi = String[24];
     NodePtr = ^Node;
     Node = RECORD
        Doivien : Chuoi;
      Next  : NodePtr;
      End;
   VAR
        R : NodePtr;
     N : Word;
     HeapTop : Pointer;
   {--------------------------------------}
        Procedure Append(St : Chuoi);
     Var
        P : NodePtr;
     Begin
        New(P);
      P^.Doivien := St;
      If R = Nil Then
        R := P
      Else
        P^.Next := R^.Next;
      R^.Next := P;
      R := P;
     End;
   {--------------------------------------}
        Function Next(P: NodePtr) : NodePtr;
     Begin
        If P <> R Then
        Next := P^.Next
      Else
        Next := Nil;
     End;
   {--------------------------------------}
        procedure Display;
     Var
        P : NodePtr;
     Begin
        ClrScr;
      P := R^.Next;
      While P <> Nil Do
        Begin
        Writeln(P^.Doivien);
         P := Next(P);
        End;
     End;
   {--------------------------------------}
        Procedure Input;
     Var
        St : Chuoi;
     Begin
        Writeln('NHAP DANH SACH DOI VIEN');
             Writeln('-----------------------');
             Writeln;
      Repeat
                  Write('-Doi vien: ');
                  Readln(St);
                  Append(St);
                  Writeln('     Bam <Enter> de nhap tiep, bam <Esc> de ngung ');
        Until Readkey = #27;
     End;
   {--------------------------------------}
        Procedure DeleteNode(N :Word; Var P : NodePtr);
     Var
        i : Word;
     Begin
        i := 1;
      While i < N-1 Do
        Begin
        P := P^.Next;
         Inc(i);
        End;
      If Next(P) = R Then
        R :=R^.Next;
      P^.Next := P^.Next^.Next;
      P := P^.Next;
     End;
   {--------------------------------------}
     Procedure Loaibo;
     Var
        N,i : Word;
      P  : NodePtr;
     Begin
        Write('-So de dem: ');
      Readln(n);
      If R <> Nil Then
        Begin
        P := R^.Next;
         While R^.Next <> R Do
             Begin
             DeleteNode(N,P);
            Display;
            GotoXY(10,22);
            Writeln('Bam phim <Enter> de chon doi vien ke tiep ');
            Readln;
           End;
        End;
   
     End;
   {--------------------------------------}
   BEGIN
        ClrScr;
        Mark(Heaptop);
     R := Nil;
     Input;
     ClrScr;
     Loaibo;
     ClrScr;
     Release(HeapTop);
   END. 
  250/DateObject:
  Code: 
   Program DateObject;
   Uses Dos; {Su dung Unit Dos }
   TYPE
        Date = OBJECT
        Month,Day : Byte;
      Year : Word;
      Procedure Init(dd,mm,yy : Word);
      Function StrDate : String;
      End;
   VAR
        Today : Date;
     Regs : Registers;
   {----------------------------------}
        Procedure Date.Init;
     Begin
        Day  := dd;
        Month := mm;
      Year := yy;
     End;
   {----------------------------------}
        Function Date.StrDate;
     Var
        Strdd,Strmm,Stryy : String[4];
     Begin
        Str(Day,Strdd);
      Str(Month,Strmm);
      Str(Year,Stryy);
      StrDate := Strdd + '/'+ Strmm + '/' + Stryy;
     End;
   {----------------------------------}
   BEGIN
        Writeln('DINH NGHIA KIEU CHA, KHONG DINH NGHIA KIEU CON');
     Writeln('     Xem ngay hien hanh cua may');
     Writeln('----------------------------------------------');
     Writeln;
        Regs.Ah := 42;
     MsDos(Regs);
     With Regs Do
        Today.Init(dl, dh, cx);
     Writeln('-Hom nay la ngay: ',Today.StrDate);
     Writeln;
     Write('    Xem xong, bam <Enter>. . . ');
     Readln
   END. 


 4. Thành viên dưới đây đă cám ơn bài viết này của: loveIT

  tranchung_9x (10-12-2012)