Bài 12: Hô hấp ở thực vật

* Nội dung cơ bản:
I. Khái quát về hô hấp ở thực vật :
1. Hô hấp ở thực vật là ǵ ?

- Hô hấp ở thực vật là quá tŕnh chuyển đổi năng lượng của tế bào sống. Trong đó, các phân tử cacbohidrat bị phân giải đến CO2 và H2O, đồng thời năng lượng được giải phóng và một phần năng lượng đó được tích lũy trong ATP.

- Phương tŕnh tổng quát :
C6H12O6 +6O2 → 6 CO2 + 6 H2O + Q

2. Vai tṛ của hô hấp đối với cơ thể thực vật.

- Duy tŕ nhiệt độ thuận lợi cho các hoạt động sống của cây.
- Cung cấp năng lượng dưới dạng ATP cho các hoạt động sống của cây.
- Tạo ra các sản phẩm trung gian cho các quá tŕnh tổng hợp các chất hữu cơ khác trong cơ thể.

II. Con đường hô hấp ở thực vật:
1. Phân giải kị khí:

- Điều kiện :
+ Xảy ra trong rễ cây khi bị ngập úng hay trong hạt khi ngâm vào nước hoặc trong các trường hợp cây ở điều kiện thiếu oxi.

- Gồm :
+ Đường phân : Là quá tŕnh phân giải Glucozo đến axit piruvic (xảy ra trong tbc).
+ Lên men.

2. Phân giải hiếu khí:
- Gồm chu tŕnh Crep và chuỗi chuyền electron trong HH.
+ Chu tŕnh Crep diễn ra trong chất nền của ti thể. Khi có oxi, axit piruvic đi từ tbc vào ti thể. Tại đây axit piruvic chuyển hóa theo chu tŕnh Crep và bị oxi hoá hoàn toàn
+ Chuỗi chuyền electron diễn ra ở màng trong ti thể. Hiđrô tách ra từ axit piruvic trong chu tŕnh Crep được chuyền đến chuỗi chuyền electron đến oxi để tạo ra nước.

- Một phân tử glucozo qua phân giải hiếu khí giải phóng ra 38 ATP và nhiệt lượng.

3. Hô hấp sáng :
- Là quá tŕnh hấp thụ O2 và giải phóng CO2 ở ngoài sáng.

III. Quan hệ giữa hô hấp với quang hợp và môi trường :
1. Mối quan hệ giữa hô hấp và quang hợp:

- HH và QH là 2 quá tŕnh phụ thuộc lẫn nhau. HH cung cấp năng lượng và nguyên liệu cho quang hợp ngược lại QH cung cấp nguyên liệu cho HH…


2. Mối quan hệ giữa HH và môi trường:
a. Nước :

- Nước cần cho HH, mất nước làm giảm cường độ HH.
b. Nhiệt độ:
- Khi nhiệt độ tăng, cường độ HH tăng theo đến giới hạn mà hoạt động sống của tế bào vẫn c̣n b́nh thường.
c. Oxi:

d. Hàm lượng CO2:
- CO2 là sản phẩm của HH v́ vậy nếu CO2 được tích lại (> 40%) sẽ ức chế HH → sử dụng CO2 trong bảo quả nông sản.

* Một số câu hỏi:
1. Phân biệt hô hấp hiếu khí và hô hấp kị khí.
2 Hô hấp hiếu khí có ưu thế ǵ so với hô hấp kị khí?
Xem thêm bài khác