Cuộc kháng chiến ở Bắc Ḱ lần thứ nhất có điểm ǵ đáng chú ư?

- Về lănh đạo: triều đ́nh phong kiến, đại diện là Nguyễn Tri Phương chỉ huy quân dân chống Pháp nhưng đă nhanh chóng thất bại. Sau đó, triều đ́nh chuyển sang thương thuyết với giặc, không quyết tâm kháng Pháp (mặc dù vần c̣n một số quan quân triều đ́nh kiên quyết chỉ huy nhân dân chống Pháp như Nguyễn Tri Phương, Hoàng Tá Viêm, Trương Quang Đản…)

- Về lực lượng: ngoài quân đội triều đ́nh c̣n có đông đảo các tầng lớp nhân dân.
- Về quy mô: phong trào diễn ra mạnh mẽ, rộng khắp, đạt một số thành tựu (trận Cầu Giấy), nhưng c̣n phân tán, thiếu thống nhất.
- Về tính chất: Cuộc kháng chiến mang tính dân tộc, thuộc phạm trù phong kiến. Lúc đầu là triều đ́nh lănh đạo nhân dân chống Pháp, sau chuyển sang giai đoạn mới: nhân dân vừa chống Pháp vừa chống triều đ́nh phong kiến đầu hàng.


Xem thêm bài khác