Tŕnh bày đặc điểm của vị trí địa lư và phạm vi lănh thổ nước ta. Nêu ư nghĩa của vị trí đối với tự nhiên, kinh tế, xă hội và quốc pḥng nước ta.


a. Đặc điểm vị trí địa lí và phạm vi lănh thổ
* Vị trí địa lí:
- VN nằm ở ŕa Đông của bán đảo Đông Dương, giáp biển Đông.
- VN hoàn trong múi giờ số 7, nằm gần trung tâm khu vực ĐNA
* Phạm vi lănh thổ
- Vùng đất có dt : 331.212 km2, giáp với các nước: Trung Quốc, Lào, CPC
-Vùng biển: Diện tích > 1 triệu km2, giáp với vùng biển 7 nước: TQ, CPC...
Gồm các bộ phận: Nội thủy; Lănh hải; Vùng tiếp giáp LH; Vùng đặc quyền KT;Thềm LĐ
- Vùng trời là khoảng không gian bao trùm trên lănh thổ nước ta, xác định bằng biên giới trên đất liền và biên giới trên biển.
b. ư nghĩa của vị trí địa lí nước ta
* ư nghĩa tự nhiên
- Vị trí địa lí quy định đ ặc điểm c ơ b ản c ủa thiên nhiên n ư ớc ta l à: nhiệt đới ẩm gió mùa
- Do vị trí nước ta giàu khoáng sản và sinh vật phong phú
- Nằm trong vùng có nhiều thiên tai: băo lũ, hạn hán...
* ư nghĩa KT – XH
- Về KT: Vị trí thuận lợi trong PTKT, thực hiện chính sách mở cửa, hội nhập, thu hút vốn.
- Về văn hoá-XH: thuận lợi trong khu vực chung sống hoà b́nh cùng PT...
- Về an ninh, quốc pḥng: vị trí đặc biệt, biển Đông có ư nghĩa...

Xem thêm bài khác