1. Đăng nhập
 2. Đăng kư
Hiện kết quả từ 1 tới 2 của 2
 1. #1
  Tham gia ngày
  Aug 2011
  Bài gửi
  311
  Cảm ơn
  3
  Thanked 65 Times in 41 Posts

  Hoàn cảnh lịch sử ra đời và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng

  ►Xem: 27299 ►Trả Lời: 1
  ►Chia Sẽ:
  18-04-2012

  I. HOÀN CẢNH LỊCH SỬ RA ĐỜI ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

  1. Hoàn cảnh quốc tế cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

  a) Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản và hậu quả của nó

  - Sự chuyển biến của chủ nghĩa tư bản từ tự do cạnh tranh sang giai đoạn đế quốc chủ nghĩa và chính sách tăng cường xâm lược, áp bức các dân tộc thuộc địa.

  - Hậu quả chiến tranh xâm lược của chủ nghĩa đế quốc: Mâu thuẫn giữa các dân tộc bị áp bức với chủ nghĩa đế quốc ngày càng gay gắt, phong trào đấu tranh chống xâm lược diễn ra mạnh mẽ ở các nước thuộc địa.

  b) Chủ nghĩa Mác-Lênin

  - Chủ nghĩa Mác-Lênin là hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản.

  - Chủ nghĩa Mác-Lênin được truyền bá vào Việt Nam, thúc đẩy phong trào yêu nước và phong trào công nhân phát triển theo khuynh hướng cách mạng vô sản, dẫn tới sự ra đời của Đảng cộng sản Việt Nam

  c) Cách mạng Tháng Mười Nga và Quốc tế Cộng sản

  - Cách mạng Tháng Mười Nga mở đầu một thời đại mới “thời đại cách mạng chống đế quốc, thời đại giải phóng dân tộc”.

  - Sự tác động của Cách mạng Tháng Mười Nga 1917 đối với cách mạng Việt Nam

  - Quốc tế Cộng sản: Đối với Việt Nam, Quốc tế Cộng sản có vai tṛ quan trọng trong việc truyền bá chủ nghĩa Mác-Lênin và chỉ đạo về vấn đề thành lập Đảng Cộng sản ở Việt Nam.


  2. Hoàn cảnh trong nước

  a) Xă hội Việt Nam dưới sự thống trị của thực dân Pháp

  - Chính sách cai trị của thực dân Pháp:

  + Về chính trị, thực dân Pháp tước bỏ quyền lực đối nội và đối ngoại của chính quyền phong kiến nhà Nguyễn; chia Việt Nam thành 3 xứ: Bắc Kỳ, Trung kỳ, Nam kỳ và thực hiện ở mỗi kỳ một chế độ cai trị riêng.

  + Về kinh tế, thực dân Pháp tiến hành cướp đoạt ruộng đất để lập đồn điền; đầu tư vốn khai thác tài nguyên; xây dựng một số cơ sở công nghiệp; xây dựng hệ thống đường bộ, đường thủy, bến cảng phục vụ cho chính sách khai thác thuộc địa của nước Pháp. Chính sách khai thác thuộc địa của thực dân Pháp dẫn đến hậu quả là nền kinh tế Việt Nam bị lệ thuộc vào tư bản Pháp, bị ḱm hăm.

  + Về văn hóa, thực dân Pháp thực hiện chính sách văn hóa giáo dục thực dân; dung túng, duy tŕ các hủ tục lạc hậu…

  - T́nh h́nh giai cấp và mâu thuẫn cơ bản trong xă hội

  + Xă hội Việt Nam xuất hiện 5 giai cấp là công nhân, nông dân, tư sản, tiểu tư sản và địa chủ.

  + Xă hội Việt Nam xuất hiện 2 mâu thuẫn cơ bản: mâu thuẫn giữa toàn thể dân tộc ta với thực dân Pháp xâm lược và mâu thuẫn giữa nông dân với địa chủ phong kiến.


  b) Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến và tư sản cuối thế kỷ XIX, đầu thế kỷ XX

  - Phong trào yêu nước theo khuynh hướng phong kiến: tiêu biểu là Phong trào Cần Vương (1885 – 1896):

  + Ngày 13/7/1885, vua Hàm Nghi xuống chiếu Cần Vương. Phong trào Cần Vương phát triển mạnh ra nhiều địa phương ở Bắc kỳ, Trung kỳ và Nam kỳ.

  + Ngày 1/11/1888, vua Hàm Nghi bị Pháp bắt nhưng phong trào vẫn tiếp tục phát triển cho đến năm 1896 mới kết thúc.

  - Thất bại của các phong trào trên đă chứng tỏ hệ tư tưởng phong kiến không đủ điều kiện để lănh đạo phong trào yêu nước giải quyết thành công nhiệm vụ dân tộc Việt Nam.

  - Phong trào yêu nước theo khuynh hướng dân chủ tư sản: Đầu thế kỷ XX, phong trào yêu nước dưới sự lănh đạo của tầng lớp sĩ phu tiến bộ chịu ảnh hưởng của tư tưởng dân chủ tư sản diễn ra sôi nổi. Về mặt phương pháp, tầng lớp sĩ phu lănh đạo phong trào giải phóng dân tộc đầu thế kỷ XX có sự phân hóa thành 2 xu hướng. Một bộ phận chủ trương đánh đuổi thực dân Pháp giành độc lập dân tộc, khôi phục chủ quyền quốc gia bằng biện pháp vũ lực - bạo động; một bộ phận khác lại coi duy tân - cải cách là giải pháp để tiến tới khôi phục độc lập.

  - Từ trong phong trào đấu tranh, các tổ chức đảng phái ra đời: Đảng lập hiến (1923), Đảng Thanh niên (3/1926), Đảng thanh niên cao vọng (1926), Việt Nam nghĩa đoàn (1925) sau nhiều lần đổi tên th́ đến tháng 7/1928 lấy tên là Tân Việt cách mạng đảng, Việt Nam quốc dân Đảng (12/1927). Các đảng phái chính trị tư sản tiểu tư sản trên đă góp phần thúc đẩy phong trào yêu nước chống Pháp, đặc biệt là Tân Việt và Việt Nam quốc dân đảng.

  Tóm lại, trước yêu cầu lịch sử của xă hội Việt Nam, các phong trào đấu tranh chống Pháp diễn ra sôi nổi dưới nhiều trào lưu tư tưởng, với các lập trường giai cấp khác nhau nhằm khôi phục chế độ phong kiến hoặc thiết lập chế độ quân chủ lập hiến, hoặc cao hơn là thiết lập chế độ cộng ḥa tư sản; với các phương thức, biện pháp đấu tranh khác nhau: bạo động hoặc cải cách; với quan điểm tập hợp lực lượng bên ngoài khác nhau: dựa vào Pháp để thực hiện cải cách hoặc dựa vào ngoại viện để đánh Pháp… Nhưng cuối cùng các cuộc đấu tranh đều thất bại.

  - Sự khủng hoảng về con đường cứu nước và nhiệm vụ lịch sử đặt ra: Sự thất bại của các phong trào yêu nước chống thực dân Pháp đă chứng tỏ con đường cứu nước theo hệ tư tưởng phong kiến và hệ tư tưởng tư sản đă bế tắc. Cách mạng Việt Nam lâm vào t́nh trạng khủng hoảng sâu sắc về đường lối, về giai cấp lănh đạo. Nhiệm vụ lịch sử đặt ra là phải t́m một con đường cách mạng mới, với 1 giai cấp có đủ tư cách đại biểu cho quyền lợi của dân tộc, của nhân dân, có đủ uy tín và năng lực để lănh đạo cách mạng dân tộc dân chủ đi đến thành công.


  c) Phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản

  - Nguyễn Ái Quốc chuẩn bị các điều kiện về chính trị, tư tưởng, tổ chức cho việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam

  + Năm 1911, Nguyễn Tất Thành ra đi t́m đường cứu nước.

  + Nguyễn Ái Quốc đặc biệt quan tâm t́m hiểu cuộc cách mạng tháng Mười Nga năm 1917.

  + Vào tháng 7/1920, Người đọc bản Sơ thảo lần thứ nhất những luận cương về vấn đề dân tộc và vấn đề thuộc địa của Lênin đăng trên báo Nhân đạo. Người t́m thấy trong Luận cương của Lênin lời giải đáp về con đường giải phóng cho nhân dân Việt Nam.

  + Tại Đại hội lần thứ 18 của Đảng Xă hội Pháp họp ở Tours (12/1920), Người đă bỏ phiếu tán thành việc Đảng Xă hội Pháp gia nhập Quốc tế III.

  - Quá tŕnh chuẩn bị điều kiện thành lập Đảng của Nguyễn Ái Quốc được đánh dấu bằng việc Người tích cực truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin vào Việt Nam thông qua những bài viết đăng trên các báo Người cùng khổ (le Paria), Nhân đạo (L’Humanite), Đời sống công nhân và xuất bản các tác phẩm, đặc biệt là tác phẩm Bản án chế độ thực dân Pháp (1925). Tác phẩm này đă vạch rơ âm mưu và thủ đoạn của chủ nghĩa đế quốc che dấu tội ác dưới cái vỏ bọc “khai hóa văn minh”. Từ đó khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước, thức tỉnh tinh thần dân tộc nhằm đánh đuổi thực dân Pháp xâm lược.

  + Ngày 11/11/1924, Nguyễn Ái Quốc đến Quảng Châu (Trung Quốc). Tháng 6/1925, Người thành lập Hội Việt Nam cách mạng thanh niên.

  + Từ năm 1925 – 1927, Nguyễn Ái Quốc đă mở các lớp huấn luyện chính trị cho 75 cán bộ cách mạng Việt Nam.

  + Năm 1927, Bộ Tuyên truyền của Hội Liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông xuất bản tác phẩm Đường kách mệnh

  - Sự phát triển phong trào yêu nước theo khuynh hướng vô sản: Từ đầu thế kỷ XX, cùng với sự phát triển của phong trào dân tộc trên lập trường tư sản, phong trào công nhân chống lại sự áp bức bóc lột của tư sản thực dân cũng diễn ra rất sớm. Trong những năm 1919 – 1925, phong trào công nhân diễn ra dưới các h́nh thức đ́nh công, băi công, tiêu biểu như các cuộc băi công của công nhân Ba Son (Sài G̣n) do Tôn Đức Thắng tổ chức (1925) và cuộc băi công của 2500 công nhân nhà máy sợi Nam Định (30/2/1925) đ̣i chủ tư bản phải tăng lương, phải bỏ đánh đập, giăn đuổi thợ…

  Nh́n chung, phong trào công nhân những năm 1919 - 1925 đă có những bước phát triển mới so với trước chiến tranh thế giới lần thứ nhất. H́nh thức băi công đă trở nên phổ biến, diễn ra trên quy mô lớn hơn và thời gian dài hơn.

  - Sự ra đời các tổ chức cộng sản ở Việt Nam:

  + Ngày 17/6/1929, tại Hà Nội, đại biểu các tổ chức cộng sản ở miền Bắc họp Đại hội quyêt định thành lập Đông Dương cộng sản đảng.

  + Trước sự ra đời của Đông Dương cộng sản đảng và để đáp ứng yêu cầu của phong trào cách mạng, mùa thu 1929, các đồng chí trong Hội Việt Nam cách mạng thanh niên hoạt động ở Trung Quốc và Nam kỳ đă thành lập An Nam cộng sản đảng.

  + Việc ra đời của Đông Dương cộng sản đảng và An Nam cộng sản đảng đă làm cho nội bộ Đảng Tân Việt phân hóa mạnh mẽ, những đảng viên tiên tiến của Tân Việt đă thành lập Đông Dương cộng sản liên đoàn.

  Xem thêm bài khác
  Sống là cho đâu phải nhận riêng ḿnh

 2. #2
  Tham gia ngày
  Aug 2011
  Bài gửi
  311
  Cảm ơn
  3
  Thanked 65 Times in 41 Posts

  Hội nghị thành lập đảng và cương lĩnh chính trị đầu tiên của đảng  II. HỘI NGHỊ THÀNH LẬP ĐẢNG VÀ CƯƠNG LĨNH CHÍNH TRỊ ĐẦU TIÊN CỦA ĐẢNG


  1. Hội nghị thành lập Đảng

  a) Hợp nhất các tổ chức cộng sản thành Đảng Cộng sản Việt Nam:

  Đến cuối năm 1929, những người cách mạng Việt Nam trong các tổ chức cộng sản đă nhận thức được sự cần thiết và cấp bách phải thành lập một Đảng cộng sản thống nhất, chấm dứt sự chia rẽ trong phong trào cộng sản ở Việt Nam. Điều này phản ánh quá tŕnh tự ư thức của những người cộng sản Việt Nam về nhu cầu phải thống nhất các tổ chức cộng sản thành một Đảng cộng sản duy nhất. Thành phần Hội nghị hợp nhất gồm 7 đại biểu.

  Ngày 24/2/1930, theo yêu cầu của Đông Dương cộng sản liên đoàn, Ban chấp hành Trung ương lâm thời họp và ra nghị quyết chấp nhận Đông Dương cộng sản liên đoàn gia nhập Đảng cộng sản Việt Nam.

  b) Thảo luận xác định và thông qua các văn kiện của Đảng:

  Hội nghị thảo luận và thông qua các văn kiện: Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt, Chương tŕnh tóm tắt, Điều lệ vắn tắt và Lời kêu gọi nhân dịp thành lập Đảng do Nguyễn Ái Quốc soạn thảo.


  2. Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.

  - Phương hướng chiến lược của cách mạng Việt Nam là: “tư sản dân quyền và thổ địa cách mạng để đi tới xă hội cộng sản”.

  - Nhiệm vụ của cách mạng tư sản dân quyền là và thổ địa cách mạng:

  + Về chính trị: Đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và bọn phong kiến làm cho nước Việt Nam được hoàn toàn độc lập; lập chính phủ công nông binh; tổ chức quân đội công nông.

  + Về kinh tế: Thủ tiêu hết các thứ quốc trái; tịch thu toàn bộ sản nghiệp lớn (như công nghiệp, vận tải, ngân hàng v.v.) của tư bản đế quốc chủ nghĩa Pháp để giao cho chính phủ công nông binh quản lư; tịch thu toàn bộ ruộng đất của bọn đế quốc chủ nghĩa làm của công chia cho dân cày nghèo; bỏ sưu thuế cho dân cày nghèo; mở mang công nghiệp và nông nghiệp; thi hành luật ngày làm 8 giờ.

  + Về văn hóa - xă hội: Dân chúng được tự do tổ chức hội họp, nam nữ b́nh quyền, v.v; phổ thông giáo dục theo hướng công nông hóa.

  - Về giai cấp lănh đạo và lực lượng cách mạng:

  + Đảng là đội quân tiên phong của vô sản giai cấp phải thu phục cho được đại bộ phận giai cấp ḿnh, phải làm cho giai cấp ḿnh lănh đạo được quần chúng.

  + Đảng phải thu phục được đại đa số dân cày và phải dựa vào hạng dân cày nghèo làm thổ địa cách mạng đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến.

  + Đảng phải làm cho các đoàn thể thợ thuyền và dân cày (công hội, hợp tác xă) khỏi ở dưới quyền lực và ảnh hưởng của bọn tư sản quốc gia.

  + Đảng phải hết sức liên lạc với tiểu tư sản, trí thức, trung nông, thanh niên, Tân Việt… để lôi kéo họ vào phe vô sản giai cấp. C̣n đối với bọn phú nông, trung, tiểu địa chủ và tư bản An Nam mà chưa rơ mặt phản cách mạng th́ phải lợi dụng, ít lâu mới làm cho họ đứng trung lập. Bộ phận nào đă ra mặt phản cách mạng (như Đảng Lập Hiến) th́ phải đánh đổ.

  + Trong khi liên lạc với các giai cấp phải rất cẩn thận, không khi nào nhượng một chút lợi ích ǵ của công nông mà đi vào đường lối thỏa hiệp”.

  - Về đoàn kết quốc tế: Cách mạng Việt Nam là một bộ phận của cách mạng thế giới. Đảng phải liên kết với các dân tộc bị áp bức và quần chúng vô sản trên thế giới, nhất là giai cấp vô sản Pháp để xây dựng một Mặt trận chung nhằm đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc.

  - Về phương pháp cách mạng: Phương pháp cách mạng cơ bản của Việt Nam là dùng sức mạng tổng hợp của quần chúng nhân dân, đó là bạo lực cách mạng: đánh đổ đế quốc chủ nghĩa Pháp và phong kiến, đánh đổ các Đảng phản cách mạng, đánh trúc bọn đại địa chủ và phong kiến.

  - Xây dựng Đảng: Sự lănh đạo của Đảng là nhân tố quyết định cho mọi thắng lợi của Đảng. V́ thế Đảng không chỉ kết nạp công nhân tiên tiến mà c̣n phải kết nạp những người tiên tiến trong các giai cấp khác.

  Thực tiễn quá tŕnh vận động của cách mạng Việt Nam trong 80 năm qua đă chứng minh rơ tính khoa học và tính cách mạng, tính đúng đắn và tiến bộ của Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng.


  3. Ư nghĩa lịch sử sự ra đời Đảng Cộng sản Việt Nam và Cương lĩnh chính trị đầu tiên của Đảng

  a) Xác lập sự lănh đạo của giai cấp công nhân Việt Nam; chứng tỏ giai cấp công nhân Việt Nam đă trưởng thành và đủ sức lănh đạo cách mạng; thống nhất tư tưởng, chính trị và tổ chức phong trào cộng sản Việt Nam.

  b) Xác định đúng đắn con đường giải phóng dân tộc và phương hướng phát triển của cách mạng Việt Nam; giải quyết được cuộc khủng hoảng về đường lối cách mạng Việt Nam; nắm ngọn cờ lănh đạo cách mạng Việt Nam.

  c) Cách mạng Việt Nam trở thành một bộ phận của cách mạng thế giới, tranh thủ được sự ủng hộ của cách mạng thế giới.


  Sống là cho đâu phải nhận riêng ḿnh

Từ khóa cho bài viết này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn không thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn không thể sửa bài viết của ḿnh
 •