Kết quả 1 đến 3 của 3
 1. #1
  Ngày tham gia
  Aug 2011
  Bài viết
  447

  Tổng hợp Các Dạng Bài Tập Pascal của Tin Học 11 - Phần 1

  1/Sắp Xếp Theo Tên:
  Mã:
  Program Sap_Xep_Theo_Ten;
   TYPE
    ConTro = ^HoSo;
    HoSo = RECORD
           HoLot : String[17];
   Ten  : String[7];
   Diem : Real;
    End;
   VAR
           a : Array[1..50] Of HoSo;
           Tam    : ConTro;
           i,j,PhanTu : Integer;
   BEGIN
     PhanTu := 0;
     New(Tam);
     With Tam^ Do
     Repeat
      Write('-Nhap ho lot ( 0 de ket thu): ');
      Readln(HoLot);
      If HoLot <> '0' Then
           Begin
           Write('-Nhap ten : ');
         Readln(Ten);
         Write('-Nhap diem : ');
         Readln(Diem);
         PhanTu := PhanTu + 1;
         a[PhanTu] := Tam^;
        End;
     Until HoLot = '0';
     For i := 1 To PhanTu - 1 Do
           For j := PhanTu DownTo i+1 Do
           If a[j].Ten[1] < a[j-1].Ten[1] Then
           Begin
           Tam^ := a[j];
           a[j] := a[j-1];
           a[j-1] := Tam^;
           End;
     Writeln;
     Writeln('------------------------------------');
     Writeln('|    HO VA TEN     | DIEM |');
     Writeln('|--------------------------|-------|');
           For i := 1 To PhanTu Do
             With a[i] Do
             Writeln('|',HoLot:17,' ',Ten:7,' |',Diem:5:1,' |');
     Writeln('------------------------------------');
     Readln
   END.
  2/Sắp xếp điểm tăng:
  Mã:
  Program Sap_Xep_Diem_Tang;
   TYPE
   ConTro = ^Lop;
   Lop = RECORD
      HoTen        : String[24];
      NamSinh      : Integer;
      DiemTb       : Real;
    End;
   VAR
     Hs     : Array[1..50] Of lop;
     i,j,n : Integer;
     Tam  : ConTro;
   Begin
     Writeln('SAP XEP DIEM TANG DAN);');
     Writeln('Giai thuat noi Buble');
     Writeln('--------------------');
     New(Tam);
     Writeln;
     Write('-So hoc sinh: ');
     Readln(n);
     For i := 1 To N Do
      With Hs[i] Do
        Begin
         Write('+Ho ten hoc sinh thu: ',i:2,' la: ');
         Readln(Hoten);
         Write('+Nam sinh: ');
         Readln(NamSinh);
         Write('+Diem trung binh: ');
         Readln(DiemTb);
        End;
     For i := 1 To N-1 Do
      For j := 1 To N-i Do
        If Hs[j].DiemTb > Hs[j+1].DiemTb Then
         Begin
           Tam^ := Hs[j];
           Hs[j] := Hs[j+1];
           Hs[j+1] := Tam^;
         End;
     Writeln;
     Writeln('    DANH SACH SAP XEP');
     Writeln;
     For i := 1 To N Do
           With Hs[i] Do
           Writeln('-',HoTen:24,' :',Namsinh:4,' , ',DiemTb:5:2);
           Readln
   End.
  3/Hóa Đơn:
  Mã:
  Program Hoa_Don;
   CONST
           Max = 100;
   TYPE
    ConTro = ^HoaDon;
    HoaDon = RECORD
      NguoiMua : String[24];
      TenHang : String[10];
      DonGia  : Real;
      SoLuong : Integer;
     End;
   VAR
     a  : Array[1..Max] Of HoaDon;
     DsTenHang : Array[1..Max] Of String[10];
     Tam    : ConTro;
     Spt, SoTenHang, i, j : Integer;
     Tong         : Real;
     KiemTra       : Boolean;
    
   BEGIN
     Writeln('HOA DON BAN HANG');
     Writeln('----------------');
     Writeln;
     Spt := 0;
     New(Tam);
     With Tam^ do
     Repeat
        Write('-Ten nguoi mua (go 0 de thoat): ');
        Readln(NguoiMua);
        If NguoiMua <> '0' Then
           Begin
   Write('-Ten hang: ');
           Readln(TenHang);
           Write('-Don gia : ');
           Readln(DonGia);
           Write('-So luong: ');
           Readln(SoLuong);
           Spt := Spt + 1;
           a[Spt] := Tam^;
           End;
     Until NguoiMua = '0';
     SoTenHang := 0;
     For i := 1 To Spt Do
           Begin
           KiemTra :=False;
           For j := 1 To SoTenHang Do
           If DsTenHang[j] = a[i].TenHang Then
           KiemTra := True;
           If NOT KiemTra Then
           Begin
           SoTenHang :=SoTenHang + 1;
           DsTenHang[SoTenHang]:=a[i].TenHang;
           End;
           End;
     Writeln;
     For i := 1 To SoTenHang Do
           Begin
           Tong := 0;
           For j := 1 To Spt Do
           With a[j] Do
           If TenHang = DsTenHang[i] Then
           Tong := Tong + (DonGia * Soluong);
         Writeln(' +Tong so tien mua: ',DsTenHang[i]:10,' = ',tong:10:2);
           End;
     Readln
   END.
  4/Thư viện sách:
  Mã:
  Program Thu_Vien;
   Uses Crt;
   TYPE
     ConTro = ^ThuVien;
     ThuVien = RECORD
           TenSach : String[30];
           TacGia  : String[24];
   Namxb  : Byte;
   NguoiMuon: String[24];
   Next   : ConTro;
     End;
   VAR
     First,Last,Newp    : ConTro;
     ds,dm : Integer;
     Ch : Char;
     HeapTop : ^Integer;
   BEGIN
     ClrScr;
     GotoXY(5,25);
     Write('Bam <Enter> de tiep tuc, bam <Esc> de thoat');
     Window(1,1,80,24);
     Writeln('QUAN LY THU VIEN');
     Writeln('----------------');
     Writeln;
     ds := 0;
     dm := 0;
     First := Nil;
     Mark(Heaptop);
           Repeat
           New(Newp);
           With Newp^ Do
           Begin
             Write('-Ten sach : ');
             Readln(TenSach);
             If TenSach <> '' Then
              Begin
                   ds := ds + 1;
                   Write('-Tac Gia: ');
                   Readln(TacGia);
                   Write('-Nam xuat ban : ');
                   Readln(Namxb);
                   Write('-Nguoi muon (Khong co ai muon thi bam <Enter>: ');
                   Readln(NguoiMuon);
                   If NguoiMuon <> '' Then
                           dm := dm + 1;
              End;
           End;
      If First = Nil Then
           First := Newp
      Else
        Last^.Next := Newp;
        Last :=Newp;
        Last^.Next := Nil;
      Ch := ReadKey;
     Until Ch = #27;
     ClrScr;
     Writeln('QUAN LY THU VIEN');
     Writeln('----------------');
     While First <> Nil Do
      With First^ Do
        Begin
         Writeln('-Ten sach: ',TenSach);
         Writeln('-Tac gia : ',TacGia);
         Writeln('-Nam Xuat ban: ',Namxb);
         Writeln('-Nguoi muon : ',NguoiMuon);
         First := Next;
        End;
     Writeln;
     Writeln('+Tong so sach: ',Ds);
     Writeln('+So sach cho muon: ',Dm);
     Release(HeapTop);
     Writeln;
     Write(' Bam <Esc> de thoat');
     Readln
   END.
  5/Hồ Sơ Nhân Viên:
  Mã:
  Program Ho_So_Nhan_Vien;
   Uses Crt;
   TYPE
     ConTro = ^HoSo;
     HoSo = RECORD
     HoTen : String[24];
     Tuoi : Integer;
     Luong : LongInt;
     Next : ConTro;
     End;
   VAR
     First, Last, Newp : ConTro;
     Hoten1, Hoten2             : String[24];
      i,TuoiMax,TuoiMin         : Integer;
     LuongMax, LuongMin,LuongTb : LongInt;
     Ch             : Char;
     HeapTop :^Integer;
   Begin
     ClrScr;
     Writeln('HO SO NHAN VIEN');
     Writeln('---------------');
     Writeln;
     GoToXY(5,25);
     Write('Bam <Enter> de tiep tuc, bam <Esc> de thoat ');
     Window(1,2,80,25);
     First :=Nil;
     Mark(HeapTop);
     i := 0;
     Repeat
      i := i + 1;
      New(Newp);
      With Newp^ Do
        Begin
           Write('-Ho ten nhan vien thu: ',i:2,' la= ');
           Readln(HoTen);
           Write('-Tuoi   = ');
           Readln(Tuoi);
           Write('-Bac luong = ');
           Readln(Luong);
           TuoiMax := Tuoi;
           TuoiMin := Tuoi;
           LuongMax := Luong;
           LuongMin := Luong;
           HoTen1  := HoTen;
           HoTen2  := HoTen;
        End;
        If First = Nil Then
         First := Newp
        Else
         Last^.Next := Newp;
         Last := Newp;
         Last^.Next := Nil;
         Ch := ReadKey;
     Until Ch = #27;
     Writeln;
     While First <> Nil Do
       With First^ Do
           Begin
             If Tuoi > TuoiMax Then
              TuoiMax := Tuoi
             Else
             If Tuoi < TuoiMin Then
              TuoiMin := Tuoi;
             If Luong > LuongMax Then
              Begin
                LuongMax := Luong;
                HoTen1 := HoTen;
              End
             Else
              If Luong < LuongMin Then
                Begin
                   LuongMin := Luong;
                   HoTen2 := HoTen;
                End;
             First := Next;
           End;
     Writeln;
     Writeln('Nhan vien co tuoi lon nhat la: ',TuoiMax);
     Writeln('Nhan vien co tuoi nho nhat la:',TuoiMin);
     Writeln('Nhan vien: ',HoTen1,' ,co bac luong lon nhat: ',LuongMax:10);
     Writeln('+Nhan vien: ',HoTen2,' ,co bac luong nho nhat: ',LuongMin:10);
     Release(HeapTop);
     Writeln;
     Write(' Bam <Enter> de ket thuc ');
     Readln
   End.
  6/Tính điểm xếp hạng:
  Mã:
  Program Tinh_Diem_Xep_Hang;
   TYPE
     ConTro = ^Lop;
     Lop = RECORD
      HoTen : String[24];
      NamSinh              : Integer;
      Tb1,Tb2,Tb    : Real;
     End;
   VAR
     Hs : Array[1..50] Of lop;
     i,j,n,Hang: Integer;
     Tam   : ConTro;
   Begin
     Writeln('TINH DIEM VA XEP HANG);');
     Writeln('Giai thuat noi Buble');
     Writeln('--------------------');
     Writeln;
     New(Tam);
     Write('-So hoc sinh: ');
     Readln(n);
     For i := 1 To N Do
       With Hs[i] Do
           Begin
         Write(' +Ho ten hoc sinh thu: ',i:2,' la: ');
         Readln(Hoten);
         Write(' +Nam sinh: ');
         Readln(NamSinh);
         Write(' +Diem trung binh hoc ky 1: ');
         Readln(Tb1);
         Write(' +Diem trung binh hoc ky 2: ');
         Readln(Tb2);
         Tb :=(Tb1 + Tb2)/2;
         Writeln;
         End;
     For i := 1 To N-1 Do
      For j := 1 To N-i Do
        If Hs[j].Tb < Hs[j+1].Tb Then
           Begin
           Tam^ := Hs[j];
           Hs[j] := Hs[j+1];
           Hs[j+1] := Tam^;
         End;
     Writeln;
     Writeln('    DANH SACH XEP HANG');
     Writeln;
     Hang := 1;
     For i := 1 To N Do
           Begin
           If (i > 1) And (Hs[i].Tb <> Hs[i-1].Tb) Then
           Hang := i;
         Writeln('   .Hoc sinh : ',Hs[i].HoTen);
         Writeln('   .Nam sinh : ',Hs[i].NamSinh);
         Writeln('   .Diem trung binh ca nam : ',Hs[i].Tb:5:2);
         Writeln('   .Xep hang ca nam    : ',Hang);
   End;
           Readln
   End.
  7/Hoán vị chuỗi:
  Mã:
   Program Hoan_Vi_Chuoi;
   Uses Crt;
   VAR
     Chuoi1,Chuoi2,Tam :^String;
   Begin
     ClrScr;
     Writeln('HOAN VI 2 CON TRO THAY CHO HOAN VI NOI DUNG');
     Writeln('-------------------------------------------');
     Writeln;
     New(Chuoi1);
     New(Chuoi2);
     Chuoi1^ := 'Giao trinh Turbo Pascal 7.0';
     Chuoi2^ := 'Giao trinh FoxPro 2.6';
     Writeln;
     Writeln('NOI DUNG BAN DAU CUA 2 CHUOI');
     Writeln('----------------------------');
     Writeln;
     Writeln('-Chuoi thu nhat: ',Chuoi1^);
     Writeln('-Chuoi thu hai : ',Chuoi2^);
     Writeln;
     Writeln('NOI DUNG SAU KHI HOAN VI 2 CON TRO');
     Writeln('----------------------------------');
     Writeln;
     Tam := Chuoi1;
     Chuoi1 := Chuoi2;
     Chuoi2 := Tam;
     Writeln('-Chuoi thu nhat: ',Chuoi1^);
     Writeln('-Chuoi thu hai : ',Chuoi2^);
     Dispose(Chuoi1);
     Dispose(Chuoi2);
     Writeln;
     Write('   Bam <Enter> . . . ');
     Readln;
   End.
  8/Tách danh sách chẳn lẻ:
  Mã:
   Program Tach_Danh_Sach_Chan_Le;
   Uses Crt;
   TYPE
           Mang = Array[1..100] Of Integer;
   VAR
           i,j,k,n : Integer;
   a,b,c : Mang;
   Begin
     ClrScr;
     Writeln('           NHAP DANH SACH');
     Writeln('           --------------');
     Write('-So phan tu: ');
     Readln(n);
     For i := 1 To n Do
      Begin
        Write('-Phan tu thu: ',i:2,' = ');
        Readln(a[i]);
      End;
     Writeln;
     Writeln('TACH THANH 2 DANH SACH');
     Writeln('----------------------');
     Writeln;
     j := 1;
     k := 1;
     For i := 1 To n Do
      If Odd(a[i]) Then
        Begin
         b[j] := a[i];
         j := j + 1;
        End
      Else
        Begin
         c[k] :=a[i];
         k := k + 1;
        End;
     Writeln;
     Writeln('    -Danh sach thu nhat ( so le ) ');
     Writeln;
     For i := 1 To j-1 Do Write(b[i],' ');
     Writeln;
     Writeln;
     Writeln('    -Danh sach thu hai ( so chan ) ');
     Writeln;
     For i := 1 To k-1 Do Write(c[i],' ');
     Writeln;
     Write('     Bam <Enter> . . . ');
     Readln
   End.
  9/Đảo ngược danh sách:
  Mã:
   Program Dao_Nguoc_Danh_Sach;
   Uses Crt;
   TYPE
     ConTro = ^Nut;
     Nut = RECORD
       So : Integer;
       Next : ConTro;
     End;
   VAR
     Nut1,Tam1,Tam2 : ConTro;
     Ch    : Char;
   BEGIN
     ClrScr;
     Writeln('        DAO NGUOC DANH SACH');
     Writeln('        -------------------');
     Nut1 := Nil;
     Repeat
      New(Tam1);
      Write('-Nhap so: ');
      Readln(Tam1^.So);
      Tam1^.Next := Nut1;
      Nut1 := Tam1;
      Write('        Nhap nua khong ? (c/k) ');
      Readln(Ch);
     Until UpCase(Ch)= 'K';
     Tam1 := Nut1;
     Nut1 := Nil;
     Repeat
      Tam2 := Tam1^.Next;
      Tam1^.Next := Nut1;
      Nut1 := Tam1;
      Tam1 := Tam2;
     Until Tam1 = Nil;
     Writeln('Sau khi dao: ');
     Tam1 := Nut1;
     While Tam1 <> Nil Do
       Begin
        Write(Tam1^.So:6);
        Tam1 := Tam1^.Next;
      End;
     Writeln;
     Write('   Bam <Enter> . . . ');
     Readln
   END.
  10/Ghép Chuỗi:
  Mã:
   Program Ghep_Chuoi;
   Uses Crt;
   TYPE
    ConTro = ^Nut;
    Nut = RECORD
      Kt  : Char;
      Next : ConTro;
    End;
   VAR
     Dau1,Cuoi1 : ConTro;
     Dau2,Cuoi2 : ConTro;
     Tam    : ConTro;
     Ch     : Char;
     i     : Integer;
   BEGIN
     ClrScr;
     Writeln('CHUOI THU NHAT');
     Writeln('--------------');
     Writeln;
     i := 0;
     Repeat
      i := i + 1;
      New(Tam);
      Write('-Ky tu thu: ',i:2,' : ');
      Readln(Tam^.Kt);
      If i = 1 Then
      Begin
         Dau1 := Tam;
         Cuoi1 := Tam;
      End
      Else
      Begin
         Cuoi1^.Next := Tam;
         Cuoi1 := Tam;
      End;
      Write('Nhap nua khong ? (c/k) ');
      Readln(Ch);
     Until UpCase(Ch) = 'K';
     ClrScr;
     Writeln('CHUOI THU HAI');
     Writeln('--------------');
     Writeln;
     i := 0;
     Repeat
      i := i + 1;
      New(Tam);
      Write('-Ky tu thu: ',i:2,' : ');
      Readln(Tam^.Kt);
      If i = 1 Then
        Begin
         Dau2 := Tam;
         Cuoi2 := Tam;
        End
      Else
        Begin
         Cuoi2^.Next := Tam;
         Cuoi2 := Tam;
        End;
      Write('Nhap nua khong ? (c/k) ');
      Readln(Ch);
     Until UpCase(Ch) = 'K';
     Cuoi1^.Next := Dau2;
     Cuoi2^.Next :=Nil;
     Writeln;
     Writeln(' KET QUA');
     Writeln('---------');
     Tam := Dau1;
     While Tam <> Nil Do
       Begin
        Write(Tam^.Kt);
        Tam := Tam^.Next;
       End;
     Writeln;
     Write('   Bam <Enter> . . . ');
     Readln
   END.
  11/Cây nhị phân (hay):
  Mã:
   Program Cay_Nhi_Phan;
   Uses Crt;
   TYPE
     Str = String[24];
     ConTro = ^BanGhi;
     BanGhi = RECORD
      HoTen : Str;
      Luong : Real;
      Trai,Phai : ConTro;
      End;
   VAR
     Goc    : ConTro;
     Nv    : BanGhi;
     Ketthuc : Boolean;
     Ch     : Char;
   {--------------------------------}
   Procedure Chen(Var Goc : ConTro; Nv : BanGhi);
     Var
           P,P1 : ConTro;
     Begin
       If goc = Nil Then
         Begin
           New(Goc);
           With Goc^ Do
             Begin
                   HoTen := NV.HoTen;
            Luong := NV.Luong;
                   Trai := Nil;
            Phai := Nil;
              End;
         End
       Else
         Begin
           P := Goc;
           P1 := Nil;
           While P <> Nil Do
            Begin
             P1 := P;
              If Nv.HoTen <= P^.HoTen Then
                   P := P^.Trai
              Else
                   P := P^.Phai;
             End;
         New(P);
         With P^ Do
           Begin
           HoTen := NV.HoTen;
            Luong := NV.Luong;
            Trai := Nil;
            Phai := Nil;
           End;
         If NV.HoTen <=P1^.HoTen Then
           P1^.Trai := P
         Else
           P1^.Phai := P;
        End;
     End;
   {--------------------------------}
   Procedure Xoa(Var Goc : ConTro; Nv : BanGhi);
   Var
     P,P1,Q,Q1 : ConTro;
     Nhanh :(NhanhTrai,NhanhPhai);
     Begin
      If Goc = Nil Then Writeln('Cay rong')
      Else
        Begin
         P := Goc;
         P1 := Nil;
         While (P <> Nil) And (P^.HoTen <> Nv.HoTen) Do
           Begin
           P1 := P;
            If Nv.HoTen < P^.HoTen Then
                   Begin
                   P := P^.Trai;
               Nhanh := NhanhTrai;
              End
            Else
                   Begin
                   P := P^.Phai;
               Nhanh := NhanhPhai;
              End;
           End;
         If P = Nil Then
           Writeln('Khong tim thay')
         Else
           Begin
           If (P^.Trai = Nil) Then
                   Q := P^.Phai
            Else
                   Begin
                   Q := P^.Trai;
               Q1 := Nil;
               While Q^.Phai <> Nil Do
                   Begin
                   Q1 := Q;
                  Q := Q^.Phai;
                 End;
               If Q1 <> Nil Then
                   Begin
                   Q1^.Phai := Q^.Trai;
                  Q^.Trai := P^.Trai;
                 End;
               If P1 = Nil Then
                   Goc := Q
               Else
                   Begin
                   If Nhanh = NhanhTrai Then
                   P1^.Trai := Q
                  Else
                   P1^.Phai := Q;
                 End;
               Dispose(P);
              End;
           End;
        End;
     End;
   {--------------------------------}
   Procedure Tim(Goc : ConTro; Nv : BanGhi);
   Var
           P : ConTro;
   Begin
   P := Goc;
   While (P <> Nil) And (P^.HoTen <> Nv.HoTen) Do
   If NV.HoTen < P^.HoTen Then
     P := P^.Trai
   Else
     P := P^.Phai;
   If P = Nil Then    Writeln('Khong tim thay')
      Else
           Begin
           Writeln('Tim thay');
         Writeln(P^.HoTen,' ', P^.Luong:8:1);
        End;
     End;
   {--------------------------------}
   Procedure LNRLietKe(Goc : ConTro);
     Begin
           If Goc = Nil Then
           Begin
           Writeln('Cay rong, chua co du lieu');
        End
      Else
           Begin
           If Goc^.Trai <> Nil Then
           LNRLietKe(Goc^.Trai);
         Writeln(Goc^.HoTen,', ',Goc^.Luong:8:1);
         If Goc^.Phai <> Nil Then
           LNRLietKe(Goc^.Phai);
        End;
     End;
   {--------------------------------}
   BEGIN
   Repeat
           ClrScr;
           Writeln;
           Writeln('CAC CHUC NANG CAY NHI PHAN');
           Writeln('--------------------------');
           Writeln;
           Writeln('1-Khoi tao cay');
           Writeln('2-Noi them vao cay');
           Writeln('3-Xoa khoi cay');
           Writeln('4-Tim kiem tren cay');
           Writeln('5-Liet ke danh sach');
           Writeln('6-Ket thuc chuong trinh');
      Writeln;
           Write('Chon cac chuc nang tu 1 den 6: ');
           Readln(Ch);
           Case Ch Of
           '1'       : Begin
                   ClrScr;
                                             Writeln('1-KHOI TAO CAY');
              Writeln('Cay co thu tu LNR');
              Writeln('-----------------');
              Writeln;
             Goc := Nil;
             KetThuc := False;
            Repeat
              With Nv Do
               Begin
                Write('-Ho ten hoac <Enter> de ngung: ');
                 Readln(HoTen);
                 If HoTen <> '' Then
                   Begin
                   Write('-Bac luong : ');
                           Readln(Luong);
                           Chen(Goc,Nv);
                   End
                   Else
                   KetThuc := True;
                   End;
            Until ketThuc;
                   End;
           '2'       : Begin
                   ClrScr;
                   Writeln;
                   Writeln('2-NOI VAO CAY THEO THU TU');
              Writeln('-------------------------');
              Writeln;
             KetThuc := False;
              Repeat
              With Nv Do
               Begin
               Write('-Ho ten hoac <Enter> de ngung: ');
               Readln(HoTen);
               If HoTen <> '' Then
               Begin
                   Write('-Bac luong : ');
                           Readln(Luong);
                           Chen(Goc,Nv);
                   End
                   Else
                           KetThuc := True;
                   End;
                   Until ketThuc;
                                   End;
        '3'  : Begin
           ClrScr;
            Writeln;
           Writeln('3.XOA KHOI CAY');
            Writeln('--------------');
            Writeln;
            KetThuc := False;
            Repeat
            With Nv Do
            Begin
            Write('Ho ten can xoa, hoac <Enter> de ngung: ');
            Readln(HoTen);
            If HoTen <> '' Then
            Xoa(Goc,NV)
                 Else
                   KetThuc := True;
            End;
            Until KetThuc;
           End;
        '4'  :        Begin
                                   ClrScr;
                                   Writeln('4-TIM KIEM TREN CAY');
              Writeln('-------------------');
              Writeln;
              ketThuc := False;
              Repeat
                   With Nv Do
                   Begin
                   Write('Ho ten can tim, hoac <Enter> de ngung: ');
                  Readln(HoTen);
                  If HoTen <> '' Then
                   Tim(Goc,NV)
                  Else
                   KetThuc := True;
                 End;
              Until KetThuc;
                           End;
        '5'  :        Begin
                                   ClrScr;
                                   Writeln('5-LIET KE NOI DUNG CAY');
              Writeln('Hien thi theo thu tu ABC...');
              Writeln('---------------------------');
              Writeln;
              LNRLietKe(Goc);
              Writeln;
              Write('Xem xong bam <Enter> . . . ');
              Readln
                                                   End;
        '6'  :                Begin
                                   Writeln('7- KET THUC CHUONG TRINH');
              Writeln;
                                                   End;
      End;
     Until Ch = '6'
   END.
  12/Đổi thập phân ra nhị phân:
  Mã:
  Program Doi_thap_phan_ra_nhi_phan;
  Var
    He10,N,Y:Word;
    He2,Tam:String;
  Begin
    Writeln('DOI SO TU HE THAP PHAN SANG HE NHI PHAN');
    Writeln('     -----------------');
    Writeln;
    Write('-Nhap so nguyen he thap phan: ');
    Readln(He10);
    N:=He10;
    He2:=' ';
    Repeat
      Y:=He10 Mod 2;
     Str(Y, Tam);
     He2:=Tam + He2;
     He10:= He10 Div 2;
    Until He10 = 0;
    Writeln;
    Writeln('+So he 10 la   : ',N);
    Writeln('+Doi sang he 2 la: ',He2);
    Writeln;
    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.
  13/Mảng kí tự:
  Mã:
  Program Mang_Ky_Tu;
    Var
      a:Array[Char] Of Integer;
     Ch:Char;
  Begin
    Writeln('IN MA ASCII CUA CAC KY TU');
    Writeln('------------------------');
    For Ch:='A' To 'Z' Do
      Begin
       a[Ch]:=Ord(Ch);
       Writeln('-Ky tu: ',Ch,' ma ASCII = ',a[ch]);
     End;
    Writeln;
    Writeln('Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.
  14/Trung bình cộng:
  Mã:
  Program Tb_cong;
    Var
      i,so,dem,tong:Integer;
     Tb:Real;
     A:Array[1..100] Of Integer;
  Begin
    Writeln('TINH TRUNG BINH CONG CAC SO NGUYEN');
    Writeln('----------------------------------');
    Writeln;
    dem:=0;
    Tong:=0;
    Write('-Nhap so nguyn: ');
    Readln(so);
    While so > 0 Do
      Begin
       dem:=dem+1;
       a[dem]:=so;
       Write('-Nhap so nguyen (-1 de ngung): ');
       Readln(so);
     End;
    For i:=1 to dem Do
      Tong:=Tong+A[i];
    Tb:=Tong/dem;
    Writeln;
    Writeln('+Trung binh cong cua: ',dem:2,' so vua nhap = ',Tb:8:2);
    Writeln;
    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  15/Chèn một số vào hàng:
  Mã:
  Program Chen;
    Var
      i,spt:Integer;
     so,vitri:Integer;
     a:Array[1..100] Of Integer;
  Begin
    Writeln('CHEN MOT SO VAO MANG');
    Writeln('--------------------');
    Write('-Co bao nhieu phan tu: ');
    Readln(spt);
    For i:=1 To spt Do
      Begin
       Write('-Phan tu A[',i,']= ');
       Readln(a[i]);
     End;
    Writeln;
    Writeln('MANG TRUOC KHI CHEN');
    For i:=1 To spt Do
    Write(a[i]:6);
    Writeln;
    Write('-Can che so: ');
    Readln(so);
    Write('-Vao vi tri: ');
    Readln(vitri);
    For i:=spt+1 Downto Vitri+1 Do
      a[i]:=a[i-1];
    a[vitri]:=so;
    spt:=spt+ 1;
    Writeln;
    Writeln('MANG SAU KHI CHEN');
    For i:=1 To spt Do
      Write(a[i]:6);
    Readln
  End.
  16/Xóa phần tử trong mảng:
  Mã:
  Program Xoa_Pt;
    Var
      i,spt,vitri:Integer;
     a:Array[1..100] Of Integer;
  Begin
    Writeln('XOA PHAN TU TRONG MANG');
    Writeln('----------------------');
    Writeln;
    Write('-Mang co bo nhieu phan tu: ');
    Readln(spt);
    For i:=1 To spt Do
      Begin
       Write('-Phan tu A[',i:2,']= ');
       Readln(a[i]);
     End;
    Writeln;
    Writeln('       MANG TRUOC KHI XOA');
    Writeln('       -----------------');
    Writeln;
    For i:=1 To spt Do
      Write(a[i]:6);
    Writeln;
    Writeln;
    Write('-Vi tri muon xoa: ');
    Readln(vitri);
    For i:=vitri to spt - 1 Do
      a[i]:=a[i+1];
    spt:=spt - 1;
    Writeln;
    Writeln('       MANG SAU KHI XOA');
    Writeln('       ----------------');
    Writeln;
    For i:= 1 to spt Do
      Write(a[i]:6);
    Writeln;
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  17/Thống kê các số lẻ:
  Mã:
  Program So_le;
    Var
      a:Array[1..255] Of Integer;
     i,spt,sole:Byte;
  Begin
    Writeln('THONG KE CAC SO LE');
    Writeln('------------------');
    Write('-Can nhap bao nhieu so: ');
    Readln(spt);
    For i:=1 To spt Do
      Begin
       Write('-Phan tu A[',i:2,']= ');
       Readln(a[i]);
     End;
    sole:=0;
    For i:=1 To spt Do
    If Odd(A[i]) Then
      Inc(sole);
    Writeln;
    Writeln('-Tong so cac so da nhap: ',spt);
    For i:= 1 To spt Do
      Write(a[i]:6);
    Writeln;
    Writeln('-Tong so cac so le la: ',sole);
    Writeln;
    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  18/Tính giá trị của đa thức bậc N:
  Mã:
  Program Da_thuc;
    Var
      a:Array[1..255] Of Real;
     i,n:Byte;
     x,p:Real;
  Begin
    Writeln('TINH GIA TRI CUA DA THUC BAC N');
    Writeln('------------------------------');
    Writeln;
    Write('-Cho biet bac cua da thuc: ');
    Readln(n);
    For i:= N Downto 0 Do
      Begin
       Write('-Cho biet he so A[',i:2,']= ');
       Readln(a[i]);
     End;
    Writeln;
    Write('-Cho biet X= ');
    Readln(x);
    P:=a[n];
    For i:= N Downto 1 Do
      P:=x * p + a[i-1];
    Writeln;
    Writeln('+Tri cua da thuc P(x)= ',P:0:6);
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  19/Đổi số nguyên kiểu Word ra hệ thập lục:
  Mã:
  Program Doi_he_16;
    Const
      KyTuHe16:array[0..$F] Of Char ='0123456789ABCDEF';
    Var
      SoWord:Word;
     SoHex:String[4];
  Begin
    Writeln('DOI SO NGUYEN KIEU WORD RA HE THAP LUC');
    Writeln('--------------------------------------');
    Writeln;
    Write('-Nhap so kieu Word: ');
    Readln(SoWord);
    SoHex[0]:=#4;
    SoHex[1]:= KyTuHe16[Hi(SoWord) SHR 4];
    SoHex[2]:= KyTuHe16[Hi(SoWord) AND $F];
    SoHex[3]:= KyTuHe16[Lo(SoWord) SHR 4];
    SoHex[4]:= KyTuHe16[Lo(SoWord) AND $F];
    Writeln('+So nguyen kieu Word = ',soWord);
    Writeln('+Doi ra so he thap luc = $',SoHex);
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  20/Đổi số nguyên kiểu Word ra hệ nhị phân:
  Mã:
  Program Doi_he_2;
    Const
      KyTuHe2:array[0..1] Of Char ='01';
    Var
      SoWord:Word;
     SoBinary:String[16];
     i:byte;
  Begin
    Writeln('DOI SO NGUYEN KIEU WORD RA HE NHI PHAN');
    Writeln('--------------------------------------');
    Writeln;
    Write('-Nhap so kieu Word: ');
    Readln(SoWord);
    SoBinary[0]:=#16;
    For i:=15 DownTo 0 Do
      If (SoWord AND (1 SHL i)) = (1 SHL i) Then
       SoBinary[16-i]:= KyTuHe2[1]
     Else
       SoBinary[16-i]:= KyTuHe2[0];
    Writeln('+So nguyen kieu Word = ',soWord);
    Writeln('+Doi ra so he nhi phan= B ',SoBinary);
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.  21/Cộng 2 số nguyên:
  Mã:
  Program Cong_so;
    Uses Crt;
    Const
      spt=301;
    Type
      mang=Array[1..spt] Of Integer;
    Var
      a,b,kq:Mang;
     k,na,nb,nmax,tam:Integer;
  Begin
    ClrScr;
    Writeln('CONG 2 SO NGUYEN');
    Writeln('----------------');
    Writeln;
    Writeln('+SO THU NHAT (-1 de ket thuc) ');
    na:=0;
    Repeat
      na:=na+1;
     Write('-Chu so thu: ',na,' = ');
     Readln(a[na]);
    Until a[na]=-1;
    na:=na-1;
    For k:=0 To na-1 Do
      a[spt-k]:=a[na-k];
    For k:=1 to spt-na Do
      a[k]:=0;
    ClrScr;
    Writeln('+SO THU HAI (-1 de ket thuc) ');
    nb:=0;
    Repeat
      nb:=nb+1;
     Write('-Chu so thu: ',nb,' = ');
     Readln(b[nb]);
    Until b[nb]=-1;
    nb:=nb-1;
    For k:=0 To nb-1 Do
      b[spt-k]:=b[nb-k];
    For k:=1 to spt-nb Do
      b[k]:=0;
    If na>nb Then
      nmax:=na
    Else
      nmax:=nb;
    tam:=0;
    For k:=spt Downto spt-nmax Do
    Begin
      kq[k]:=(a[k]+b[k]+tam) Mod 10;
     tam:=(a[k]+b[k]+tam) Div 10;
    End;
    ClrScr;
    Writeln('KET QUA CONG 2 SO NGUYEN');
    Writeln('------------------------');
    Write('*So thu nhat: ');
    For k:=spt-na+1 To spt Do
      Write(a[k],' ');
    Writeln;
    Write('*So thu hai : ');
    For k:=spt-nb+1 To spt Do
      Write(b[k],' ');
    Writeln;
    Write('*Tong = ');
    For k:=Spt-nmax To spt Do
     Write(kq[k],' ');
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  22/Nhân 2 số nguyên:
  Mã:
  Program Nhan_so;
    Uses Crt;
    Const
      spt=900;
    Type
      mang=Array[1..spt] Of Integer;
    Var
      a,b,c,kq:Mang;
     i,j,k,na,nb,tam:Integer;
    {---------------------------}
    Procedure Nhap(Var a:mang; Var na:Integer);
      Var
       k:Integer;
    Begin
      na:=0;
     Repeat
       na:=na+1;
       Write('-Chu so thu: ',na,' = ');
       Readln(a[na]);
     Until a[na]=-1;
     na:=na-1;
      For k:=0 To na-1 Do
        a[spt-k]:=a[na-k];
      For k:=1 to spt-na Do
        a[k]:=0;
    End;
    {---------------------------}
    Procedure Cong(a:mang; Var b:mang);
      Var
       tam1,tam2,k:Integer;
    Begin
      tam1:=0;
     For k:= spt Downto 1 Do
       Begin
          tam2:=(a[k]+b[k]+tam1) Div 10;
         b[k]:=(a[k]+b[k]+tam1) Mod 10;
        tam1:=tam2;
        End;
    End;
    {---------------------------}
  BEGIN
    ClrScr;
    Writeln('NHAN 2 SO NGUYEN');
    Writeln('----------------');
    Writeln;
    Writeln('+SO THU NHAT (-1 de ket thuc) ');
    Nhap(a,na);
    ClrScr;
    Writeln('+SO THU HAI (-1 de ket thuc) ');
    Nhap(b,nb);
    For k:=1 To spt Do
      kq[k]:=0;
    For j:=spt Downto spt-nb Do
    Begin
      For k:=1 to spt Do
       c[k]:=0;
       tam:=0;
       For i:=spt Downto spt-na Do
       Begin
         c[j+i-spt]:=(b[j]*a[i]+tam) Mod 10;
        tam:=(b[j]*a[i]+tam) Div 10;
       End;
     Cong(c,kq)
    End;
    ClrScr;
    Writeln('KET QUA NHAN 2 SO NGUYEN');
    Writeln('-----------------------');
    Writeln;
    Write('*So thu nhat: ');
    For k:=spt-na+1 To spt Do
      Write(a[k],' ');
    Writeln;
    Write('*So thu hai : ');
    For k:=spt-nb+1 To spt Do
      Write(b[k],' ');
    Writeln;
    Write('*Tich = ');
    For k:=Spt-(na+nb)+1 To spt Do
     Write(kq[k],' ');
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  END.
  23/Ma trận vuông 10x10 phần tử:
  Mã:
  Program Ma_tran_vuong;
    Uses Crt;
    Var
      a:Array[1..10, 1..10] Of Integer;
     i,j:Integer;
  Begin
    Writeln('MA TRAN VUONG 10 x 10 PHAN TU');
    Writeln('-----------------------------');
    ClrScr;
    Window(10,5,60,25);
    For i:= 1 To 10 Do
      Begin
       For j:=1 To 10 Do
         Begin
          If i=j Then
            a[i,j]:=i
          Else
            a[i,j]:=0;
          Write(a[i,j]:5);
        End;
       Writeln(#10)
     End;
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  24/Tìm một số trong mảng:
  Mã:
  Program Tim_so;
    Var
      a:Array[1..4,1..6] Of Integer;
     i,j,so,solan:Integer;
  Begin
    Writeln('TIM MOT SO TRONG MANG');
    Writeln('---------------------');
    Writeln;
    For i:=1 To 4 Do
      For j:=1 to 6 Do
       Begin
         Write('-Phan tu A[',i,',',j,']= ');
        Readln(a[i,j]);
       End;
    Writeln;
    Write('-So muon tim: ');
    Readln(so);
    solan:=0;
    For i:=1 To 4 Do
      For j:=1 To 6 Do
       If so=a[i,j] Then
         Begin
           solan:=solan+1;
          Writeln('+Lan: ',solan,' tai hang: ',i,' cot: ',j);
         End;
    Writeln;
    Writeln('+Tong so lan xuat hien la: ',solan);
    For i:=1 To 4 Do
      Begin
        For j:=1 To 6 Do
         Write(a[i,j]:8);
        Writeln;
     End;
    Readln
  End.
  25/Giải hệ phuơng trình tuyến tính 2 ẩn:
  Mã:
  Program Giai_he_PT_tuyen_tinh;
    Var
      A:Array[1..2, 1..2] Of Real;
     C:Array[1..2] Of Real;
     x,y,dt,dtx,dty:Real;
     i,j:Integer;
  Begin
    Writeln('GIAI HE PT TUYEN TINH 2 AN');
    Writeln('--------------------------');
    Writeln;
    Writeln('-Nhap cac he so A cua he phuong trinh: ');
    For i:=1 to 2 Do
      For j:=1 To 2 Do
       Begin
         Write('+Phan tu A[',i,',',j,']= ');
        Readln(a[i,j]);
       End;
    Writeln;
    Writeln('-Nhap cac he so C cua he phuong trinh: ');
    For i:=1 to 2 Do
       Begin
        Write('+Phan tu C[',i,']= ');
       Readln(c[i]);
      End;
    Writeln;
    {Giai he phuong trinh}
    Dt:= a[1,1]*a[2,2]-a[1,2]*a[2,1]; {Dt: Dinh thuc}
    Dtx:=c[1]*a[2,2]-c[2]*a[2,1];
    Dty:=a[1,1]*c[2]-a[1,2]*c[1];
    If Dt <> 0 Then
      Begin
        x:=Dtx / Dt;
       y:=Dty / Dt;
       Writeln('X= ',x);
       Writeln('Y= ',y);
     End
    Else
      Begin
       If (Dtx=0) And (Dty=0) Then
         Writeln(#7,#7,#7,' Co vo so nghiem')
       Else
         Writeln(#7,#7,#7,'Vo nghiem');
     End;
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  26/Nhân ma trận:
  Mã:
  Program Nhan_ma_tran;
    Const
      Max=10;
    Type
      Matran=Array[1..Max,1..Max] Of Integer;
    Var
      A,B,C:Matran;
     hang1,cot1,i,j,m,n,q:Integer;
  Begin
    Writeln('NHAN MA TRAN');
    Writeln('------------');
    Writeln;
    Writeln('MA TRAN A:');
    Write('-So hang = ');
    Readln(m);
    Write('-So cot = ');
    Readln(n);
    For i:=1 To m Do
      For j:=1 To n Do
       Begin
         Write('+Phan tu A[',i,',',j,' = ');
        Readln(a[i,j]);
       End;
    Cot1:=m;
    Hang1:=m;
    Writeln;
    Writeln('MA TRAN B:');
    Write('-So hang = ');
    Readln(m);
    Write('-So cot = ');
    Readln(n);
    For i:=1 To m Do
      For j:=1 To n Do
       Begin
         Write('+Phan tu B[',i,',',j,' = ');
        Readln(b[i,j]);
       End;
    For i:=1 To Hang1 Do
      For j:=1 To n Do
       Begin
         c[i,j]:=0;
        For q:=1 To Cot1 Do
          c[i,j]:= c[i,j] + a[i,q] * b[q,j];
       End;
    For i:=1 to hang1 Do
      Begin
       For j:= 1 To n Do
         Write((c[i,j]):8);
       Writeln;
     End;
    Readln
  End.
  27/Tìm và xóa các kí tự trùng nhau trong chuổi:
  Mã:
  Program Tim_Xoa;
    Var
      St,St1:String;
     Ch:Char;
     i,l,l1:Byte;
  
  
  Begin
    Writeln('TIM VA XOA CAC KY TU TRUNG NHAU TRONG CHUOI');
    Writeln('     -----------------');
    Writeln;
    Write('-Nhap mot chuoi: ');
    Readln(St);
    St1:=St;
    i:=1;
    l:=Length(St);
    While i <= l Do
      Begin
       i:=i+1;
       If St[i]=St[i - 1] Then
         Begin
          Writeln('+Ky tu thu: ',i:2,' la: ',St[i],' bi trung lap');
          Write('Ban co muon xoa ky tu nay khong (c/k)');
          Readln(Ch);
          If UpCase(Ch)='C' Then
            Begin
              Delete(St,i,1);
             i:= i - 1;
           End;
        End;
     End;
    l1:=Length(St);
    Writeln;
    Writeln('+Chuoi ban dau : ',St1,' co: ',l:2,' ky tu');
    Writeln('    Sau khi xoa ky tu trung nhau');
    Writeln(' Chuoi con lai: ',St,' gom: ',l1:2,' ky tu');
    Writeln;
    Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.
  28/Tìm chuổi 2 xuất hiện trong chuổi 1:
  Mã:
  Program Tim_chuoi;
    Var
      St1,St2:String;
     i,sl:Integer;
  Begin
    Writeln('TIM CHUOI HAI XUAT HIEN TRONG CHUOI MOT');
    Writeln('      --------------');
    Writeln;
    Write('-Chuoi thu nhat: ');
    Readln(St1);
    Write('-Chuoi thu hai : ');
    Readln(St2);
    sl:=0;
    For i:=1 To Length(St1) Do
      If St2 = Copy(St1,i,Length(St2)) Then
        sl:=sl+1;
    Writeln;
    Writeln('+Chuoi thu 2 xuat hien: ',sl:2,' lan trong chuoi 1');
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.
  29/Đổi số La mã ra số thập phân:
  Mã:
  Program So_La_Ma;
    Label l1;
    Var
      St:String;
     tiep:Char;
     i,So:Integer;
  Begin
    Writeln('DOI SO LA MA RA SO THAP PHAN');
    Writeln('    ------------');
    Writeln;
    L1:Write('-Nhap so La ma: ');
    Readln(St);
    So:=0;
    i:=Length(St);
    While i > 0 Do
      Case St[i] Of
       'I':Begin
           So:=So+1;
          i:=i-1;
         End;
       'V':If (i > 1) And (St[i-1] = 'I') Then
             Begin
              So:=So+4;
            i:=i-2;
           End
         Else
          Begin
              So:=So+5;
            i:=i-1;
           End;
        'X':If (i > 1) And (St[i-1] = 'I') Then
             Begin
              So:=So+9;
            i:=i-2;
           End
         Else
          Begin
              So:=So+10;
            i:=i-1;
           End;
        'L':If (i > 1) And (St[i-1] = 'X') Then
             Begin
              So:=So+40;
            i:=i-2;
           End
         Else
          Begin
              So:=So+50;
            i:=i-1;
           End;
        'C':If (i > 1) And (St[i-1] = 'X') Then
             Begin
              So:=So+90;
            i:=i-2;
           End
         Else
          Begin
              So:=So+100;
            i:=i-1;
           End;
        'D':If (i > 1) And (St[i-1] = 'C') Then
             Begin
              So:=So+400;
            i:=i-2;
           End
         Else
          Begin
              So:=So+500;
            i:=i-1;
           End;
        'M':If (i > 1) And (St[i-1] = 'C') Then
             Begin
              So:=So+900;
            i:=i-2;
           End
         Else
          Begin
              So:=So+1000;
            i:=i-1;
           End;
     End;
     Writeln('+So La ma    : ',St);
     Writeln('+Doi ra thap phan: ',So);
     Writeln;
     Write('-Tiep tuc nua khong (c/k) ');
     Readln(tiep);
     If UpCase(tiep)='C' Then
       Goto l1;
  End.
  30/Kiểm tra số nhập vào:
  Mã:
  Program Kiem_tra_so;
    Label tt;
    Var
      St:String;
     So:Real;
     Dung:Integer;
     tiep:Char;
  Begin
    Repeat
      Writeln('KIEM TRA SO NHAP VAO');
     Writeln('  -----------');
     tt:Write('-Nhap mot so: ');
     Readln(St);
     Val(St,So,Dung);
     If Dung = 0 Then
       Writeln(' +Ban da nhap mot so: ',So:8:2)
     Else
       Writeln(' +Khong phai so, xin nhap lai:');
    Until Dung = 0;
    Writeln;
    Write('-Co tiep tuc khong (C/K) ');
    Readln(Tiep);
    If UpCase(Tiep)='C' Then
      Goto tt;
  End.
  31/Chuơng trình mã hóa:
  Mã:
  Program Ma_hoa;
    Var
      St:String;
     k:Integer;
     i,n:Integer;
  Begin
    Writeln('CHUONG TRINH MA HOA');
    Writeln('  -----------');
    Write('-Nhap chuoi: ');
    Readln(St);
    Write('-Nhap ma so k: ');
    Readln(k);
    k:=k Mod 26;
    For i:= 1 To Length(St) Do
      Begin
       n:=Ord(St[i]);
       If (n >=97) And (n<=122) then
         Begin
          n:=n+k;
          If n > 122 Then
            n:=(n Mod 122) + 96;
        End;
       St[i]:=Chr(n);
     End;
    Writeln;
    Writeln('+Sau khi ma hoa: ',St);
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.
  32/Ngắt từng từ trong câu:
  Mã:
  Program Ngat_tu;
    Var
      St:String;
  Begin
    Writeln('NGAT TUNG TU TRONG CAU');
    Writeln('  --------------');
    Writeln;
    Write('-Nhap mot cau: ');
    Readln(St);
    Repeat
      While (St[1] =' ') And (Length(St) <> 0) Do
       Delete(St,1,1);
     While (St[1] <> ' ') And (Length(St) <>0) Do
        Begin
         Write(St[1]);
        Delete(St,1,1);
        End;
     Writeln;
    Until Length(St)=0;
    Readln
  End.
  33/Kiểm tra kí tự trùng của 2 chuổi:
  Mã:
  Program Cung_Ky_Tu;
    Var
      St1,St2:String;
     Dung:Boolean;
     i:Integer;
  Begin
    Writeln('KIEM TRA KY TU TRUNG CUA 2 CHUOI');
    Writeln('    --------------');
    Writeln;
    Write('-Nhap chuoi 1: ');
    Readln(St1);
    Write('-Nhap chuoi 2: ');
    Readln(St2);
    Dung:=False;
    If Length(St1)=Length(St2) Then
      Begin
       Dung:=True;
       For i:= 1 To Length(St1) Do
         If Pos(St1[i],St2) = 0 Then
          Dung:=False
        Else
          Delete(St2,Pos(St1[i],St2),1);
     End;
    If Dung Then
      Writeln('+Hai chuoi co cung cac ky tu')
    Else
      Writeln('+Hai chuoi co cac ky tu khac nhau');
    Readln
  End.
  34/Kiểm tra chuổi đối xứng:
  Mã:
  Program Chuoi_Doi_Xung;
    Var
      St:String;
     l,i:Integer;
     Dung:Boolean;
  Begin
    Writeln('KIEM TRA CHUOI DOI XUNG');
    Writeln('  -------------');
    Writeln;
    Write('-Nhap chuoi: ');
    Readln(St);
    l:=Length(St);
    Dung:=True;
    For i:=1 To (l Div 2) Do
      If St[i] <> St[l-i+1] Then
       Dung:=False;
    If Dung Then
      Writeln('+Chuoi nay doi xung')
    Else
      Writeln('+Chuoi nay khong doi xung');
    Readln
  End.
  35/Đổi số thập phân ra số la mã:
  Mã:
  Program So_La_Ma;
    Var
      So,So1,i:Integer;
     St:String;
  Begin
    Writeln('DOI SO THAP PHAN SANG SO LA MA');
    Writeln('    ------------');
    Writeln;
    Write('-Nhap so nguyen: ');
    Readln(So);
    So1:=So;
    St:=' ';
    For i:=1 To (so Div 1000) Do
      St:=St+'M';
    So:=So Mod 1000;
    If So >= 900 Then
      Begin
       St:=St+'CM';
       So:=So-900;
     End
    Else
      If So >=500 Then
         Begin
          St:=St+'I';
        So:=So-500;
        End
     Else
       If So >=400 Then
         Begin
          St:=St+'CD';
          So:=So-400;
        End;
    For i:=1 To (so Div 100) Do
      St:=St+'C';
    So:=So Mod 100;
    If So >= 90 Then
      Begin
       St:=St+'XC';
       So:=So-90;
     End
    Else
      If So >=50 Then
         Begin
          St:=St+'L';
        So:=So-50;
        End
     Else
       If So >=40 Then
         Begin
          St:=St+'XL';
          So:=So-40;
        End;
    For i:=1 To (so Div 10) Do
      St:=St+'X';
    So:=So Mod 10;
    If So >= 9 Then
      Begin
       St:=St+'IX';
       So:=So-9;
     End
    Else
      If So >=5 Then
         Begin
          St:=St+'V';
        So:=So-5;
        End
     Else
       If So >=4 Then
         Begin
          St:=St+'IV';
          So:=So-4;
        End;
    For i:=1 To So Do
      St:=St+'I';
    Writeln;
    Writeln('+So thap phan: ',So1);
    Writeln('+So La ma  : ',St);
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.
  36/Mãng số thực:
  Mã:
  Program Mang_so_thuc;
    Const
      Max = 100;
    Type
      Mang=Array[1..Max] Of Real;
    Var
      i,n:Integer;
     A:mang;
  Begin
    Writeln('MANG SO THUC');
    Writeln('------------');
    Repeat
      Write('-Cho biet so phan tu: ');
     Readln(N);
    Until N <= Max;
    For i:=1 To N Do
      Begin
       Write('+Phan tu thu: ',i,' = ');
       Readln(a[i]);
     End;
    Writeln;
    Writeln('IN THEO THU TU NGUOC');
    Writeln('--------------------');
    Writeln;
    For i:=N Downto 1 Do
      Write(a[i]:4:1,' ');
    Writeln;
    Writeln;
    Writeln('IN CAC DOI SO CUA CAC PHAN TU MANG');
    Writeln('----------------------------------');
    Writeln;
    For i:=1 To N Do
      Write(a[i]:4:1,' ');
    Writeln;
    Readln
  End.
  37/Tổng tích ma trận:
  Mã:
  Program Tong_Tich_Ma_tran;
    Uses Crt;
    Type
      Matran=array[1..3,1..3] Of Integer;
    Var
      a,b,c,d:Matran;
     i,j,k:Byte;
     Ch:Char;
    {*****************************}
    Procedure Nhap(Var m:Matran; Ten:Char);
    Begin
      ClrScr;
     GotoXY(26,6);
     Write('-Nhap ma tran: ',Ten);
     For i:=1 To 3 Do
       For j:=1 to 3 Do
         Begin
          GotoXY(20*i-8,10+2*j);
          Write(Ten,'[',i,',',j,']= ');
          Readln(m[i,j]);
        End;
    End;
    {*****************************}
    Procedure Xuat(m:Matran; Ten:Char);
    Begin
      ClrScr;
     GotoXY(26,6);
     Write('CAC PHAN TU CUA MA TRAN: ',Ten);
     For i:=1 To 3 Do
       For j:=1 To 3 Do
         Begin
          GotoXY(20*i-8,10+2*j);
          Write(Ten,'[',i,',',']= ',m[i,j]);
        End;
    End;
    {*****************************}
  BEGIN
    Nhap(a,'A');
    Nhap(b,'B');
    For i:=1 To 3 Do
      For j:=1 To 3 Do
       c[i,j]:=a[i,j]+b[i,j];
    Writeln;
    Writeln('MA TRAN TONG');
    Writeln;
    Xuat(c,'C');
    GotoXY(10,25);
    Write('Bam phim <Esc> de xem ma tran tich');
    For i:=1 to 3 Do
      For j:=1 To 3 Do
       Begin
         d[i,j]:=0;
        For k:=1 To 3 Do
          d[i,j]:=a[i,k]*b[k,j]+d[i,j];
       End;
    Repeat
      Ch:=Readkey;
     If Ch=#0 then
       Ch:=Readkey;
    Until Ch=#27;
    Writeln('MA TRAN TICH= ');
    Xuat(d,'D');
    Repeat
    Until KeyPressed;
  END.
  38/Sắp xếp mảng tăng dần:
  Mã:
  Program Mang_tang;
    Const
      Max=10;
    Var
      a:Array[1..Max] Of Integer;
     i,j,tam:Integer;
  Begin
    Writeln('SAP XEP MANG TANG DAN');
    Writeln('---------------------');
    Writeln;
    For i:= 1 To Max Do
      Begin
       Write('-Phan tu A[',i,']= ');
       Readln(a[i]);
     End;
    For i:=1 to Max-1 Do
       For j:= i+1 To Max Do
       Begin
         If a[i] > a[j] Then
          Begin
            tam:=a[i];
           a[i]:=a[j];
           a[j]:=tam;
          End;
     End;
    Writeln;
    Writeln('+Mang sau khi sap xep:');
    Writeln;
    For i:=1 To Max Do
      Write(a[i],' ');
    Writeln;
    Readln
  End.
  39/Sắp xếp mảng bảng giải thuật chèn:
  Mã:
  Program Gt_Chen;
    Const
      spt=10;
    Var
      a:array[1..spt] Of Integer;
     i,j,k,tam:Integer;
  Begin
    Writeln('SAP XEP MANG BANG GIAI THUAT CHEN');
    Writeln('---------------------------------');
    Writeln;
    For i:=1 To spt Do
      Begin
       Write('-Phan tu A[',i,']= ');
       Readln(a[i]);
     End;
    For i:=2 To spt Do
      If a[i] < a[i-1] Then
       Begin
         j:=1;
        While a[j] < a[i] Do
          j:=j+1;
        tam:=a[i];
        For k:=i Downto j+1 Do
          a[k]:=a[k-1];
        a[j]:=tam;
       End;
    Writeln;
    Writeln('Mang sau khi sap xep:');
    For i:=1 To spt Do
      Write(a[i]:6);
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  40/Sắp xếp mảng bảng giải thuật chọn:
  Mã:
  Program Gt_Chon;
    Const
      spt=10;
    Var
      a:array[1..spt] Of Integer;
     min,vitri,i,j:Integer;
  Begin
    Writeln('SAP XEP MANG BANG GIAI THUAT CHON');
    Writeln('---------------------------------');
    Writeln;
    For i:=1 To spt Do
      Begin
       Write('-Phan tu A[',i,']= ');
       Readln(a[i]);
     End;
    For i:=1 To spt Do
      Begin
       min:=a[spt];
       vitri:=spt;
       For j:=i To spt Do
         If a[j] < min Then
          Begin
            min:=a[j];
           vitri:=j;
          End;
       a[vitri]:=a[i];
       a[i]:=min;
     End;
    Writeln;
    Writeln('Mang sau khi sap xep:');
    For i:=1 To spt Do
      Write(a[i]:6);
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.  41/Sắp xếp mảng bằng giải thuật nổi bọt:
  Mã:
  Program Gt_Noi_bot;
    Const
      spt=10;
    Var
      a:array[1..spt] Of Integer;
     i,j,tam:Integer;
  Begin
    Writeln('SAP XEP MANG BANG GIAI THUAT NOI BOT');
    Writeln('-----------------------------------');
    Writeln;
    For i:=1 To spt Do
      Begin
       Write('-Phan tu A[',i,']= ');
       Readln(a[i]);
     End;
    For i:=1 To spt-1 Do
      For j:= spt Downto i+1 Do
       If a[j] < a[j-1] Then
         Begin
          tam:=a[j];
          a[j]:=a[j-1];
          a[j-1]:=tam;
        End;
    Writeln;
    Writeln('Mang sau khi sap xep:');
    For i:=1 To spt Do
      Write(a[i]:6);
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  42/Giải thuật tìm kiếm tuyến tính:
  Mã:
  Program Tim_Tuyen_Tinh;
    Const
      N=10;
    Var
      a:array[1..N] Of Integer;
     so,i:Integer;
  Begin
    Writeln('GIAI THUAT TIM KIEM TUYEN TINH');
    Writeln('------------------------------');
    Writeln;
    For i:=1 To N Do
      Begin
       Write('-Phan tu A[',i,']= ');
       Readln(a[i]);
     End;
    Writeln;
    Write('-So can tim: ');
    Readln(so);
    i:=1;
    While (i <=N) And (a[i] <> so) Do
      i:=i+1;
    If i <= N Then
      Writeln('+Tim thay o vi tri thu: ',i)
    Else
      Writeln('+Khong tim thay');
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  43/Giải thuật tìm kiếm nhị phân:
  Mã:
  Program Tim_Nhi_Phan;
    Const
      N=10;
    Var
      a:array[1..N] Of Integer;
     so,vt1,vt2,i:Integer;
  Begin
    Writeln('GIAI THUAT TIM KIEM NHI PHAN');
    Writeln('----------------------------');
    Writeln;
    For i:=1 To N Do
      Begin
       Write('-Phan tu A[',i,']= ');
       Readln(a[i]);
     End;
    Writeln;
    Write('-So can tim: ');
    Readln(so);
    vt1:=1;
    vt2:=n;
    While vt2 >= vt1 Do
      Begin
       i:=Trunc((vt1+vt2) Div 2);
       If so > a[i] Then
         vt1:=i+1
       Else
         If so < a[i] Then
          vt2:=i-1
        Else
          vt2:=-1;
     End;
    If vt2 = -1 Then
      Writeln('+Tim thay o vi tri thu: ',i)
    Else
      Writeln('+Khong tim thay');
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  44/Xóa bỏ các số trùng nhau:
  Mã:
  Program Bo_so_trung;
    Const
      Max=100;
    Var
    a:Array[1..Max] Of Integer;
    i,j,k,n:Integer;
  Begin
    Writeln('XOA BO CAC SO TRUNG NHAU');
    Writeln('------------------------');
    Writeln;
    Write('-Nhap so phan tu mang: ');
    Readln(n);
    For i:=1 To N Do
      Begin
       Write('-Phan tu A[',i,']= ');
       Readln(a[i]);
     End;
    i:=2;
    While i <= N Do
      Begin
       j:=1;
       While a[j] <> a[i] Do
         j:=j+1;
       If j < i Then
         Begin
          For k:=i to n-1 Do
            a[k]:= a[k+1];
          n:=n-1;
        End
       Else
         i:=i+1;
     End;
    Writeln;
    Write('-Mang con lai: ');
    For i:=1 to n Do
      Write(a[i]:8);
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  45/Dãy con:
  Mã:
  Program Day_con;
    Const
      k=10;
      a:Array[1..k] Of Integer=(1,3,2,8,10,12,7,29,6,3);
    Var
      i:Integer;
     vt,max:Integer;
     n,tong:Integer;
  Begin
    Vt:=1;
    max:=a[1];
    n:=1;
    tong:=a[1];
    For i:=2 To k Do
      Begin
       If (a[i] > a[i-1]) Then
         tong:=tong+a[i];
       If (a[i] < a[i-1]) Or (i=k) Then
         Begin
          If tong > max Then
            Begin
             max:=tong;
             vt:=n;
           End;
          n:=i;
          tong:=a[i];
        End;
     End;
    Writeln('-Day con la: ');
    i:=vt;
    Repeat
      Write(a[i]:6);
     max:=max-a[i];
     i:=i+1;
    Until max=0;
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  46/Chữ hoa:
  Mã:
  Program Chu_hoa;
    Uses Crt;
    Const
      a:Array[1..10] Of String[24]=('nguyen trung truc','dinh tien hoang',
       'nguyen cong tru','le thanh ton','le loi','le lai','tran hung dao',
       'nguyen hue','chu van an','mac dinh chi');
    Var
      k,j:Byte;
    {-------------------------}
    Procedure ChuHoa(x,y:Byte; a:String);
      Var
       k:Byte;
    Begin
      For k:=1 To length(a) Do
       If (k=1) Or ((a[k-1]=' ') And (a[k]<>' ')) Then
         Begin
          GotoXY(x+k-1,y);
          Write(UpCase(a[k]));
        End;
    End;
  Begin
    ClrScr;
    For k:=1 To 10 Do
      Begin
       GotoXY(5,k);
       Write(a[k]:-24);
       ChuHoa(5,k,a[k])
     End;
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  47/Tam giác Pascal:
  Mã:
  Program Tg_Pascal;
    Const
      n=10;
    Var
      a:Array[1..n, 1..n] Of Integer;
     i,j:Integer;
  Begin
    Writeln('TAM GIAC PASCAL');
    Writeln('---------------');
    Writeln;
    For i:=1 To n Do
      a[i,1]:=1;
    For j:=1 To n Do
      a[1,j]:=0;
    For i:=2 To n Do
      For j:=2 To n Do
       a[i,j]:=a[i-1,j-1]+a[i-1,j];
    For i:=1 To n Do
      Begin
       For j:=1 To i Do
         Write(a[i,j]:4);
       Writeln;
     End;
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  48/Phân tích số nguyên duơng nhỏ nhất:
  Mã:
  Program Phan_tich;
    Const
      n=15;
    Var
      a:Array[1..n, 1..n] Of Longint;
     i,j,i1,j1:Integer;
  Begin
    Writeln('PHAN TICH SO NGUYEN DUONG NHO NHAT');
    Writeln('----------------------------------');
    Writeln;
    For i:=1 To n Do
      For j:=1 To n Do
       a[i,j]:=i*i*i + j*j*j;
    Writeln;
    Writeln('IN KET QUA');
    Writeln('----------');
    For i:=1 To n Do
      For j:=1 To i Do
       Begin
         For i1:= i+1 To n Do
          For j1:=1 To j-1 Do
            If a[i,j]=a[i1,j1] Then
             Writeln(a[i,j],' = ',i,' ^3 ',' + ',j,' ^3 ',' = ',
             i1,' ^3 ',' + ',j1,' ^3');
       End;
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  49/Bảng cửu chuơng:
  Mã:
  Program Cuu_Chuong;
    Uses Crt;
    Type
      cc1=Array[1..5, 1..10] Of Byte;
     cc2=Array[6..10, 1..10] Of Byte;
    Var
     i,j:Byte;
    Procedure In1;
      Var
       a:cc1;
       cot,hang:Byte;
     Begin
       cot:=1;
       hang:=3;
       For i:=1 To 5 Do
          For j:=1 To 10 Do
           Begin
            GotoXY(cot,hang);
           a[i,j]:=i * j;
           TextColor(Yellow);
           Writeln(i:2,' lan ',j:2,' =',a[i,j]:3,'|');
           hang:=hang+1;
            If hang > 12 Then
              Begin
                hang:=3;
               cot:=cot+15;
              End;
         End;
     End;
    Procedure In2;
      Var
       a:cc2;
       cot,hang:Byte;
     Begin
       cot:=1;
       hang:=14;
       For i:=6 To 10 Do
          For j:=1 To 10 Do
           Begin
            GotoXY(cot,hang);
           a[i,j]:=i * j;
           Textcolor(LightMagenta);
           Writeln(i:2,' lan ',j:2,' =',a[i,j]:3,'|');
           hang:=hang+1;
            If hang > 23 Then
              Begin
                hang:=14;
               cot:=cot+15;
              End;
         End;
     End;
  
  
  BEGIN
    ClrScr;
    Textcolor(Cyan);
    Writeln('             BANG CUU CHUONG');
    Writeln('             ---------------');
    In1;
    Textcolor(LightBlue);
    Writeln('        -------------------------------------------');
    In2;
    Textcolor(LightGreen);
    Writeln('           Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  END.
  50/Tìm 2 phần tử liên tiếp trong bảng X:
  Mã:
  Program Tim_PT_Mang;
    Uses Crt;
    Var
      a:Array[1..1000] Of Integer;
    {----------------------------}
    Procedure Tao;
      Var
       k:Integer;
    Begin
      Randomize;
     For k:=1 To 100 Do
       a[k]:=Random(100);
    End;
    {----------------------------}
    Procedure Tim;
      Var
       k,x:Integer;
    Begin
      Write('-Nhap gia tri X= ');
     Readln(x);
     For k:=1 To 999 Do
       Begin
         If a[k] +a[k+1] = X Then
           Writeln('a[',K,'] + a[',K+1,']= ',X)
         Else
           Writeln('Khong co 2 phan tu nao bang: ',X);
        End;
    End;
  BEGIN
    Writeln('TIM 2 PHAN TU LIEN TIEP BANG GIA TRI X');
    Writeln('-------------------------------------');
    Writeln;
    Tao;
    Tim;
    Writeln;
    Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln;
  END.
  Bài viết liên quan

 2. #2
  Ngày tham gia
  Aug 2011
  Bài viết
  447
  101/Nhập số liệu cho 1 tập tin số nguyên:
  Mã:
  Program Tap_Tin_So_Nguyen;
  Uses Crt;
  Var
    f : File Of Integer;
    So : Integer;
    a : Array[1..10] Of Integer;
    Spt,i,j : Integer;
    Filename : String[11];
  Begin
    ClrScr;
    Writeln('NHAP SO LIEU CHO TAP TIN SONGUYEN.DAT');
    Writeln('-------------------------------------');
    Writeln;
    Assign(f,'songuyen.dat');
    ReWrite(f);
    For i := 1 To 10 Do
      Begin
       Write('-So thu: ',i:2,' = ');
       Readln(So);
       Write(f,so);
     End;
    Close(f);
    Spt := 0;
    Reset(f);
    While NOT EOF(f) Do
      Begin
       Spt := Spt + 1;
       Read(f,so);
       a[Spt] := so;
     End;
    Close(f);
    For i := 1 To Spt -1 Do
      For j := Spt Downto i + 1 Do
       If a[j] < a[j-1] Then
         Begin
          So := a[j];
          a[j] := a[j-1];
          a[j-1] := So;
        End;
    Writeln;
    Writeln('Sau khi sap xep: ');
    For i := 1 To 10 Do
      Write(a[i]:6);
    Writeln;
    Write(' Bam <Enter>... ');
    Readln
  End.
  102/Ghép tập tin:
  Mã:
  Program Ghep_Tap_Tin;
  Uses Crt;
  Var
    f1,f2,f3 : File Of Real;
    i : Integer;
    So : Real;
    Ch : Char;
  Begin
    ClrScr;
    Writeln('NHAP SO LIEU CHO TAP1.DAT');
    Writeln('-------------------------');
    Writeln;
    Assign(f1,'TAP1.DAT');
    Rewrite(f1);
    i := 0;
    Repeat
      i := i + 1;
     Write('-So thu: ',i:2,' = ');
     Readln(So);
     Write(f1,so);
     Write('  Nhap nua ? (c/k) ');
     Readln(Ch);
    Until Upcase(Ch) ='K';
    Close(f1);
    ClrScr;
    Writeln('NHAP SO LIEU CHO TAP2.DAT');
    Writeln('-------------------------');
    Writeln;
    Assign(f2,'TAP2.DAT');
    Rewrite(f2);
    i := 0;
    Repeat
      i := i + 1;
     Write('-So thu: ',i:2,' = ');
     Readln(So);
     Write(f2,so);
     Write('  Nhap nua ? (c/k) ');
     Readln(Ch);
    Until Upcase(Ch) ='K';
    Close(f2);
    ClrScr;
    Writeln('GHEP TAP1 va TAP2 thanh TAP3');
    Writeln('----------------------------');
    Writeln;
    Assign(f3,'TAP3.DAT');
    Rewrite(f3);
    Reset(f1);
    Reset(f2);
    While NOT EOF(f1) Do
      Begin
       Read(f1,So);
       Write(f3,So);
     End;
    While NOT EOF(f2) Do
      Begin
       Read(f2,so);
       Write(f3,so);
     End;
    Reset(f3);
    While NOT EOF(f3) Do
      Begin
       Read(f3,So);
       Write(So :8:1);
     End;
    Close(f1);
    Close(f2);
    Close(f3);
    Writeln;
    Writeln;
    Write('  Da ghep xong, Bam <Enter>...');
    Readln;
  End.
  103/Sổ tay điện thoại:
  Mã:
  Program So_tay_Dien_Tu;
  Uses Crt;
  Type
    DienThoai = RECORD
      HoTen : String[24];
     Tel  : LongInt;
     Add  : String;
     End;
  Var
    f    : File Of DienThoai;
    Tam   : DienThoai;
    St   : String;
    TimThay : Boolean;
  Begin
    ClrScr;
    Writeln('NHAP SO DIEN THOAI VA DIA CHI');
    Writeln('-----------------------------');
    Writeln;
    Assign(f,'Telephon.dat');
    Rewrite(f);
    With tam Do
      Repeat
       Write('-Ho ten, bam (0> de ket thuc: ');
       Readln(HoTen);
       If HoTen <> '0' Then
         Begin
           Write('-So phone : ');
          Readln(Tel);
          Write('-Dia chi : ');
          Readln(Add);
          Write(f,tam);
        End;
     Until Hoten = '0';
     Close(f);
     ClrScr;
     Writeln('TIM SO DIEN THOAI VA DIA CHI');
     Writeln('----------------------------');
     Writeln;
     Write('-Ho ten nguoi muon tim: ');
     Readln(St);
     Reset(f);
     TimThay := False;
     While NOT EOF(f) Do
       Begin
         Read(f,Tam);
        With Tam Do
          If St = HoTen then
            Begin
             TimThay := True;
             Writeln(HoTen);
             Writeln('-So Telephone: ',Tel);
             Writeln('-Dia chi   : ',Add);
           End;
       End;
     If Not TimThay Then
       Writeln('Khong tim thay');
     Close(f);
     Writeln;
     Write('  Bam <Enter>... ');
     Readln
  End.
  104/Che dấu tập tin:
  Mã:
  Program CheDau_TapTin;
  Uses Dos,Crt;
  Var
    f : File; {hoac f : Text }
    Filename : String;
    Ch : Char;
  Begin
    Repeat
      ClrScr;
      TextColor(14);
      TextBackGround(2);
      GotoXY(23,4);
      Writeln('DAT THUOC TINH CHE DAU TAP TIN');
      GotoXY(23,5);
      Writeln('------------------------------');
      Writeln;
      TextColor(12);
      GotoXY(11,6);
      Writeln('*Khong hien thi duoc ten tap tin khi dung lenh DIR cua DOS*');
      GotoXY(15,8);
      TextColor(1);
      TextBackGround(14);
      Write('-Cho biet ten tap tin: ');
     Readln(Filename);
     TextColor(4+Blink);
     TextBackGround(14);
     GotoXY(25,24);
     Writeln('DANG THUC HIEN, XIN CHO DOI...');
     Assign(f,Filename);
     SetFAttr(f,Hidden);
     TextColor(4);
     TextBackGround(15);
     GotoXY(15,10);
     Case DosError Of
       0 : Writeln('Da hoan thanh tot dep');
       2 : Writeln('Khong tim thay tap tin nay');
       3 : Writeln('Khong tim thay duong dan')
     Else
       Writeln('Tap tin duoc bao ve, khong sua duoc');
     End;
     GotoXY(19,24);
     TextColor(14);
     TextBackGround(4);
     Writeln('Bam phim bat ky de tiep tuc, <Esc> de thoat ');
     Ch := Readkey;
     TextColor(White);
      TextBackGround(Black);
      ClrScr;
    Until Ch = #27;
  End.
  105/Cập nhật dữ liệu:
  Mã:
  Program Cap_Nhat_Du_Lieu;
  Uses Crt;
  Type
    HoSo = RECORD
      Holot : String[17];
     Ten  : String[7];
     Tuoi : 18..60;
     ChucVu: String[20];
     BacLuong : 300000..900000;
     End;
  Var
    f : File Of HoSo;
    Nv : HoSo;
    ans : Char;
  Begin
    ClrScr;
    Writeln('CAP NHAT DU LIEU VAO TAP TIN LUONG.DAT');
    Writeln('----------------------------------');
    Writeln;
    Assign(f,'LUONG.DAT');
    Reset(f);
    Seek(f,Filesize(f));
    Repeat
      With Nv Do
       Begin
         Write('-Ho lot: ');
        Readln(Holot);
        Write('-Ten  : ');
        Readln(Ten);
        Write('-Tuoi : ');
        {$R+}
        Readln(tuoi);
        Write('-Chuc vu : ');
        Readln(ChucVu);
        Write('-Bac luong: ');
        Readln(BacLuong);
        Write(f,Nv);
       End;
     ans := Readkey;
    Until ans = #27;
    Close(f);
  End.
  106/Đọc tập tin:
  Mã:
  Program Doc_Tap_tin;
  Var
    f : Text;
    Filename : String;
    Ch : Char;
  Begin
    Writeln('DOC TAP TIN VAN BAN');
    Writeln('-------------------');
    Writeln;
    Write('-Cho biet ten tap tin: ');
    Readln(Filename);
    Assign(f,filename);
    Reset(f);
    While Not EOF(f) Do
      Begin
       Read(f,Ch);
       Write(Ch);
     End;
    Close(f);
    Writeln;
    Write('Bam <Enter>... ');
    Readln
  End.
  107/Đọc chậm tập tin theo từng chử:
  Mã:
  Program Doc_Tung_Chu;
  Uses Crt;
  Var
    Filename : String;
    f : Text;
    Line : String[251];
    k : Integer;
  Begin
    ClrScr;
    Writeln('DOC CHAM TAP TIN THEO TUNG CHU');
    Writeln('------------------------------');
    Writeln;
    Write('-Cho biet ten tap tin: ');
    Readln(Filename);
    Assign(f,Filename);
    Reset(f);
    While Not EOF(f) Do
      Begin
       Readln(f,line);
       For k := 1 To Length(line) Do
         Begin
          Write(line[k]);
          Delay(150);
        End;
       Writeln;
     End;
    Close(f);
  End.
  108/Đọc ghi tập tin:
  Mã:
  Program Doc_Ghi_Tap_Tin;
  Var
    f1,f2 : Text;
    Filename : String;
    i : Integer;
    St : String;
  Begin
    Writeln('DANH SO DONG TAP TIN');
    Writeln('--------------------');
    Writeln;
    Write('-Cho biet ten tap tin: ');
    Readln(Filename);
    Assign(f1,filename);
    Reset(f1);
    Assign(f2,'Newfile.txt');
    Rewrite(f2);
    i := 0;
    While Not EOF(f1) Do
      Begin
       i := i + 1;
       Readln(f1,st);
       Writeln(f2,i,' ',St);
     End;
    Close(f1);
    Close(f2);
    Writeln;
    Writeln('Da danh so dong va ghi vao tap tin NEWFILE.TXT');
    Writeln;
    Write('   Bam <Enter> de xem tap tin NEWFILE.TXT ');
    Readln;
    Assign(f2,'Newfile.txt');
    Reset(f2);
    While Not EOF(f2) Do
      Begin
       Readln(f2,st);
       Writeln(St);
     End;
    Close(f2);
    Writeln;
    Write('Xem xong, ban <Enter> ');
    Readln
  End.
  109/Tạo tập tin âm thanh Lambada:
  Mã:
  Program Lambada;
  Uses Crt;
  Var
    f : Text;
    Note,dur : Word;
    Buf : Array[1..10240] Of Byte;
  {---------------------------------}
    Procedure Play(Caodo,Truongdo : Word);
    Begin
      Sound(Caodo);
     Delay(Truongdo);
     NoSound;
    End;
  {---------------------------------}
  BEGIN
    ClrScr;
    TextColor(Yellow);
    Writeln('TAO TAP TIN AM THANH');
    TextColor(Red);
    Writeln('--------------------');
    Writeln;
    TextColor(Green);
    Writeln('Bam phim bat ky de tat am thanh');
    Repeat
      Assign(f,'lambada.not');
      SetTextBuf(f,buf);
      Reset(f);
      While (Not EOF(f)) And (Not KeyPressed) Do
        Begin
         Readln(f,Note,dur);
         Play(Note,Dur);
        End;
    Until KeyPressed;
    Close(f);
    NoSound;
  END.
  110/Karaoke:
  Mã:
  Program Karaoke;
  Uses Crt;
  Const
    Lento = 10;
  Type
    ConTro = ^Nhac;
    Nhac = RECORD
      Note,Dura : Word;
     Next   : ConTro;
     End;
  Var
    f : Text;
    P,First, Last,HeapTop : ConTro;
  {------------------------------------}
    Procedure AssignList(Filename : String);
    Begin
      Assign(f,Filename);
     {$I-}
     Reset(f);
     {$I+}
     If IOResult <> 0 Then
       Halt(1);
     First := Nil;
     Mark(HeapTop);
     While NOt EOF(f) Do
       Begin
         New(p);
        Readln(f,p^.Note,p^.Dura);
        If First = Nil Then
          First := p
        Else
          Last^.Next := p;
        Last := p;
        Last^.Next := Nil;
       End;
     Close(f);
    End;
  {------------------------------------}
    Procedure Music;
    Begin
      p := First;
     While (p <> Nil) And Not (KeyPressed And (Readkey = #27)) Do
       Begin
         Sound(p^.Note);
        Delay(Lento*p^.Dura);
        p := p^.Next;
        If p = Nil Then
          p := First;
       End;
    End;
  {------------------------------------}
  BEGIN
    ClrScr;
    Writeln('  CHUONG TRINH NHAC EM DIU');
    Writeln('Truong do cham 10 lan so voi BT15_10');
    Writeln('   Bam <Esc> de ket thuc');
    Writeln('-------------------------------------');
    AssignList('Lambada.Not');
    Music;
    NoSound;
  END.
  111/Ghi điểm vào tập tin:
  Mã:
  Program Nhap_Diem;
  Type
    HocBa = RECORD
      HoTen : String[24];
     Van,Toan,Ly,Hoa,Tb: Real;
     End;
    FileHB = File Of HocBa;
  Var
    f : FileHB;
    HS : HocBa;
    q : Boolean;
  Begin
    Writeln('CHUONG TRINH GHI DIEM VAO TAP TIN');
    Writeln('--------------------------------------');
    Writeln;
    Assign(f,'DIEM.DAT');
    ReWrite(f);
    q := True;
    While q Do
      With HS Do
       Begin
         Write('-Ho ten hoc sinh,(<Enter> de ket thuc): ');
        Readln(HoTen);
        If HoTen = '' Then
            Q := False
          Else
            Begin
            Write('-Diem Van : ');
           Readln(Van);
           Write('-Diem Toan: ');
           Readln(Toan);
           Write('-Diem Ly : ');
           Readln(Ly);
           Write('-Diem Hoa : ');
           Readln(Hoa);
           Tb := ((Van*2)+(Toan*2)+Ly+Hoa)/6;
           Write(f,HS);
            End;
       End;
  End.
  112/Ghi thêm điểm vào tập tin:
  Mã:
  Program Nhap_Them_Diem;
  Type
    HocBa = RECORD
      HoTen : String[24];
     Van,Toan,Ly,Hoa,Tb: Real;
     End;
    FileHB = File Of HocBa;
  Var
    f : FileHB;
    HS : HocBa;
    q : Boolean;
  Begin
    Writeln('CHUONG TRINH GHI THEM DIEM VAO TAP TIN');
    Writeln('--------------------------------------');
    Writeln;
    Assign(f,'DIEM.DAT');
    Reset(f);
    Seek(f,filesize(f));
    q := True;
    While q Do
      With HS Do
       Begin
         Write('-Ho ten hoc sinh,(<Enter> de ket thuc): ');
        Readln(HoTen);
        If HoTen = '' Then
            Q := False
          Else
            Begin
            Write('-Diem Van : ');
           Readln(Van);
           Write('-Diem Toan: ');
           Readln(Toan);
           Write('-Diem Ly : ');
           Readln(Ly);
           Write('-Diem Hoa : ');
           Readln(Hoa);
           Tb := ((Van*2)+(Toan*2)+Ly+Hoa)/6;
           Write(f,HS);
            End;
       End;
  End.
  113/Tìm điểm theo họ tên:
  Mã:
  Program Timp_Diem;
  Type
    HocBa = RECORD
      HoTen : String[24];
     Van,Toan,Ly,Hoa,Tb: Real;
     End;
    FileHB = File Of HocBa;
  Var
    f : FileHB;
    Hs : HocBa;
    St : String;
    TimThay : Boolean;
  Begin
    Writeln('CHUONG TRINH TIM DIEM THEO HO TEN');
    Writeln('---------------------------------');
    Writeln;
    Write('-Ho ten hoc sinh muon tim: ');
    Readln(St);
    Assign(f,'DIEM.DAT');
    Reset(f);
    Timthay := False;
    While Not EOF(f) Do
      Begin
        Read(f,Hs);
          With Hs Do
           If St = HoTen Then
             Begin
               TimThay := True;
              Writeln(HoTen);
                Writeln('-Diem Van : ',Van:5:2);
              Writeln('-Diem Toan: ',Toan:5:2);
              Writeln('-Diem Ly : ',Ly:5:2);
              Writeln('-Diem Hoa : ',Hoa:5:2);
              Writeln('-Diem trung binh := ',Tb:5:2);
              End
     End;
    If Not Timthay Then
      Writeln('Trong danh sach khong co hoc sinh: ',St);
    Close(f);
    Writeln;
    Write('  Bam <Enter>... ');
    Readln;
  End.
  114/Hồ sơ:
  Mã:
  Program Ho_So;
  Uses Crt;
  Type
    LyLich = RECORD
      HoTen : String[24];
     NamSinh : Integer;
     ChucVu : String[20];
     BacLuong : Real;
     End;
  Var
    f : File Of LyLich;
    q : Boolean;
    Nv : LyLich;
    Stt : Integer;
    Ch : Char;
  Begin
    ClrScr;
    Assign(f,'HOSO.DAT');
    Rewrite(f);
    q := True;
    While q Do
      With Nv Do
        Begin
         Write('-Ho ten CBCNV (<Enter> de ngung): ');
         Readln(HoTen);
        If HoTen = '' Then
          q := False
        Else
          Begin
            Write('-Nam sinh: ');
           Readln(NamSinh);
           Write('-Chuc vu: ');
           Readln(Chucvu);
           Write('-Bac luong: ');
           Readln(BacLuong);
           Write(f,Nv);
          End;
       End;
     Repeat
       GotoXY(28,24);
       Write('Co can sua khong? (c/k) ');
       Readln(Ch);
       If UpCase(Ch) = 'C' Then
         Begin
          Write('-Thay doi so thu tu : ');
          Readln(Stt);
          If Stt >= 1 Then
            Begin
             Seek(f,Stt-1);
             With Nv Do
               Begin
                Write('-Ho ten CBCNV : ');
                Readln(HoTen);
                Write('-Nam sinh: ');
                 Readln(NamSinh);
                 Write('-Chuc vu: ');
                 Readln(Chucvu);
                 Write('-Bac luong: ');
                 Readln(BacLuong);
                 Write(f,Nv);
              End;
           End;
        End;
     Until UpCase(Ch) = 'K';
    Close(f)
  End.
  115/Trộn tập tin:
  Mã:
  Program Tron_Tap_tin;
  Uses Crt;
  Var
    f1,f2,f3 : File Of Integer;
    So1,So2 : Integer;
    i : Integer;
    Ch : Char;
    ok1,ok2 : Boolean;
  {--------------------------------}
    Function Layso1(Var So1 : Integer): Boolean;
    Begin
      If Not EOF(f1) Then
       Begin
         Read(f1,So1);
        LaySo1 := True;
       End
     Else
       layso1 := False;
    End;
  {--------------------------------}
    Function Layso2(Var So2 : Integer): Boolean;
    Begin
      If Not EOF(f2) Then
       Begin
         Read(f2,So2);
        LaySo2 := True;
       End
     Else
       layso2 := False;
    End;
  {--------------------------------}
  BEGIN
    Assign(f1,'so1.dat');
    Rewrite(f1);
    ClrScr;
    Writeln('NHAP TAP TIN SO1');
    Writeln('----------------');
    Writeln;
    i := 0;
    Repeat
      i := i + 1;
     Write('-So thu: ',i:2,' = ');
     Readln(So1);
     Write(f1,so1);
     Write('-Nhap nua ? (c/k) ');
     Readln(Ch);
    Until Upcase(Ch) = 'K';
    Close(f1);
    Assign(f2,'so2.dat');
    Rewrite(f2);
    ClrScr;
    Writeln('NHAP TAP TIN SO2');
    Writeln('----------------');
    Writeln;
    i := 0;
    Repeat
      i := i + 1;
     Write('-So thu: ',i:2,' = ');
     Readln(So2);
     Write(f2,so2);
     Write('-Nhap nua ? (c/k) ');
     Readln(Ch);
    Until Upcase(Ch) = 'K';
    Close(f2);
    Assign(f3,'so3.dat');
    Rewrite(f3);
    Reset(f1);
    Reset(f2);
    ok1 := Layso1(So1);
    ok2 := Layso2(so2);
    While ok1 Or ok2 Do
      Begin
       If ok1 And ok2 Then {co ca 2 tap tin}
         Begin
          If So1 < So2 Then
            Begin
             Write(f3,so1);
             ok1 := layso1(so1);
           End
          Else
            Begin
             Write(f3,so2);
             ok2 := Layso2(so2);
           End;
        End
       Else
         If ok1 Then  {chi con tap tin so1.dat}
          Begin
            Write(f3,so1);
           ok1 := layso1(so1);
          End
        Else
          If ok2 Then  {chi con tap tin so2.dat}
            Begin
             Write(f3,so2);
             ok2 := Layso2(so2);
           End;
     End;
    Writeln;
    Reset(f3);
    While not EOF(f3) Do
      Begin
       Read(f3,i);
       Write(i:6);
     End;
    Close(f1);
    Close(f2);
    Close(f3);
    Writeln;
    Write('Da tron xong, bam <Enter>... ');
    Readln
  END.
  116/Đội tuyển:
  Mã:
  Program Doi_Tuyen;
  Uses Crt;
  Type
    HocSinh = RECORD
      HoTen : String[24];
     Lop : String[4];
     Dtb : Real;
     End;
    Fhs = File Of HocSinh;
  Var
    f : Fhs;
    Ch : Char;
  {----------------------------------}
    Procedure Nhap(Var f : Fhs);
    Var
      Tam : HocSinh;
    Begin
      Rewrite(f);
     Repeat
       Write('-Nhap ho ten (0 de thoat): ');
        Readln(Tam.Hoten);
        If Tam.HoTen <> '0' Then
          Begin
          Write('-Lop: ');
          Readln(Tam.Lop);
          Write('-Diem trung binh: ');
          Readln(Tam.Dtb);
          Write(f,Tam);
          End;
     Until tam.HoTen ='0';
    Close(f);
    End;
  {----------------------------------}
    Procedure Lapds(Var f:Fhs);
    Var
      Tam  : Hocsinh;
     a   : Array[1..1000] Of HocSinh;
     TenLop : Array[1..100] Of String[4];
     alop  : Array[1..200] Of HocSinh;
     Sohs12,Solop12,Sohslop : Integer;
     Stt  : Integer;
     i,j,k : Integer;
     Coroi : Boolean;
    Begin
      Reset(f);
     Sohs12 := 0;
     Solop12 := 0;
     While Not EOF(f) Do
       Begin
         Read(f,tam);
        If (Tam.Lop[1]='1') And (Tam.Lop[2]='2') Then
          Begin
            Sohs12 := Sohs12 + 1;
           a[Sohs12] := Tam;
           Coroi := False;
           For i := 1 To Solop12 Do
             If Tenlop[i] = Tam.Lop Then
               Coroi := True;
           If Not coroi Then
             Begin
               Solop12 :=Solop12+1;
              TenLop[Solop12] := Tam.Lop;
             End;
          End;
       End;
     Writeln('|','STT','|','HO VA TEN':24,'|',' LOP ','|',' HANG ','|');
     Stt := 1;
     For i := 1 to Solop12 Do
       Begin
         Sohslop := 0;
        For j := 1 To Sohs12 Do
          If a[j].Lop = Tenlop[i] Then
            Begin
             Sohslop := Sohslop + 1;
             alop[sohslop]:=a[j];
           End;
        For k := 1 To Sohslop - 1 Do
          For j := sohslop DownTo k + 1 Do
            If alop[j].Dtb > alop[j-1].Dtb Then
             Begin
               Tam := alop[j];
              alop[j] := alop[j-1];
              alop[j-1] := Tam;
             End;
           If Sohslop >=3 Then
             For k := 1 To 3 Do
               Begin
                With alop[k] Do
                Writeln('|',stt:3,' |',HoTen:24,' | ',
                        Lop:5,' | ',k : 3,' |');
                Stt := Stt + 1;
              End
           Else
             For k := 1 To Sohslop Do
               Begin
                With alop[k] Do
                  Writeln('|',stt:3,' |',HoTen:24,' | ',
                        Lop:5,' | ',k : 3,' |');
                 Stt := Stt + 1;
              End;
       End;
     Close(f);
    End;
  
  
  {----------------------------------}
  BEGIN
    Assign(f,'doituyen.dat');
    Repeat
      Repeat
       Writeln('1-Nhap du lieu');
       Writeln('2-Danh sach doi du tuyen');
       Writeln('3-Ket thuc');
       Ch := Readkey;
     Until ch in ['1'..'3'];
     Case Ch Of
       '1' : Nhap(f);
       '2' : Lapds(f);
     End;
    Until Ch = '3';
  END.
  117/Tạo tập tin có kiểu:
  Mã:
  Program Tao_Tap_Tin_Co_Kieu;
  Type
    HocSinh = RECORD
      Ten : String[7];
     Diem : 0..10;
     End;
  Var
    f : File Of Hocsinh;
  {-------------------------------}
    Procedure TaoTapTin;
    Var
      Tam : HocSinh;
     Filename : String;
    Begin
      Write('-Cho biet ten tap tin: ');
     Readln(Filename);
     Assign(f,Filename);
     {$I-}
     Rewrite(f);
  
  
     {$I+}
     If IOResult <> 0 Then
       Begin
         Writeln('Khong mo duoc tap tin: ',Filename);
        Halt;
       End;
     Repeat
       Write('Ten (bam <Enter> de cham dut) : ');
       Readln(Tam.Ten);
        If Tam.Ten <> '' Then
         Begin
          Write('-Diem : ');
          Readln(Tam.Diem);
          Write(f,Tam);
        End;
     Until Tam.Ten = '';
     Close(f);
    End;
  {-------------------------------}
    Procedure XemLaiBanGhi;
    Var
      RecNo : Word;
     Tam : HocSinh;
    Begin
      Write('-Xem lai ban ghi thu may: ');
     Readln(RecNo);
     Reset(f);
     Seek(f,RecNo-1);
     Read(f,Tam);
     Writeln('-Ten : ',Tam.Ten);
     Writeln('-Diem : ',Tam.Diem);
    End;
  {-------------------------------}
  BEGIN
    TaoTapTin;
    Writeln;
    XemLaiBanGhi;
    Writeln;
    Write('  Bam <Enter>... ');
    Readln;
  END.
  118/Tạo danh sách:
  Mã:
  Program Tao_Danh_Sach;
  Type
    HocSinh = RECORD
      Ten : String[7];
     Diem : 0..10;
     End;
  
  
    T_pList = ^T_List;
    T_List = RECORD
      d : HocSinh;
     Next : T_pList;
     End;
  Var
    f : File Of Hocsinh;
    First : Pointer;
    Curr, News : T_pList;
  {-------------------------------}
    Procedure MoTapTin;
    Var
     Filename : String;
    Begin
      Write('-Cho biet ten tap tin: ');
     Readln(Filename);
     Assign(f,Filename);
     {$I-}
     Reset(f);
  
  
     {$I+}
     If IOResult <> 0 Then
       Begin
         Writeln('Khong mo duoc tap tin: ',Filename);
        Halt;
       End;
    End;
  {-------------------------------}
    Procedure DocVaoList;
    Begin
      First := Nil;
     While NOt EOF(f) Do
       Begin
         New(News);
        News^.Next := Nil;
        Read(f,News^.d);
        If First = Nil Then
          First := News
        Else
          Curr^.Next := News;
        Curr := News;
       End;
     Close(f);
    End;
  {-------------------------------}
    Procedure Xem;
    Begin
      Curr :=First;
     While Curr <> Nil Do
       Begin
         Writeln('-Ten: ',Curr^.D.Ten : 6, #32:10,
          '-Diem : ',Curr^.D.Diem);
        Curr := Curr^.Next;
       End;
    End;
  {-------------------------------}
  BEGIN
    MoTapTin;
    Writeln;
    DocVaoList;
    Writeln;
    Xem;
    Writeln;
    Write('  Bam <Enter>... ');
    Readln;
  END.
  119/Dự đoán bóng đá:
  Mã:
  Program Du_Doan_Bong_Da;
  Type
    Doi = RECORD
      Diem,hlv,tm,hv,ct,sb : Real;
     Ten : String[24];
     Hang : Integer;
     End;
    Filedb = file Of Doi;
    Mang = Array[1..40] Of Doi;
  Var
    f : Filedb;
    i,j,n : Integer;
    a : Mang;
    t : Doi;
    q : Boolean;
  Begin
    i := 1;
    q := True;
    While q Do
      With a[i] Do
       Begin
         Write('-Ten doi (bam <Enter> de ngung): ');
        Readln(Ten);
        If Ten = '' Then
          q := False
        Else
          Begin
            Repeat
             Write('=Diem huan luyen vien: ');
             Readln(hlv);
           Until hlv <=30;
           Repeat
             Write('=Diem thu mon: ');
             Readln(tm);
           Until tm <= 15;
           Repeat
             Write('=Diem hau ve: ');
             Readln(hv);
           Until hv <= 30;
           Repeat
             Write('=Diem cac cau thu khac: ');
             Readln(ct);
           Until ct <= 50;
           Repeat
             Write('=Diem thuan loi san bai: ');
             Readln(sb);
           Until sb <= 20;
           Diem := hlv + hv + tm + ct + sb;
           i := i + 1;
          End;
       End;
     n := i - 1;
     For i := 1 To N - 1 Do
       For j := 1 To N - i Do
         If a[j].Diem < a[j+1].Diem then
          Begin
            t :=a[j];
           a[j] := a[j+1];
           a[j+1] := t;
          End;
     Assign(f,'diemdb.dat');
     Rewrite(f);
     For i := 1 to N Do
       Begin
         If (i > 1) And (a[i].Diem = a[i-1].Diem) Then
          a[i].Hang := a[i-1].Hang
        Else
          a[i].Hang := i;
        Write(f,a[i]);
       End;
     Close(f);
  End.
  120/Cắt tập tin:
  Mã:
  Program Cat_Tap_tin;
  Var
    f,g1,g2 : File;
    Buf : Array[1..63000] Of Byte;
    Trungdiem : LongInt;
  {-------------------------------------}
    Procedure BaoLoi;
    Begin
      Writeln('Khong mo duoc tap tin');
     Halt;
    End;
  {-------------------------------------}
    Procedure MoTapTin;
    Var
      TenTT,TenTT1,TenTT2: String;
    Begin
      Write('-Ten tap tin nguon: ');
     Readln(TenTT);
     Write('-Ten tap tin dich 1: ');
     Readln(TenTT1);
     Write('-Ten tap tin dich 2: ');
     Readln(TenTT2);
     Assign(f,TenTT);
     Reset(f,1);
     Assign(g1,TenTT1);
     Rewrite(g1,1);
     Assign(g2,TenTT2);
     Rewrite(g2,1);
     If IOResult <> 0 Then
       BaoLoi;
    End;
  {-------------------------------------}
    Procedure TinhTrungDiem;
    Begin
      TrungDiem := (Filesize(f) Div 2);
    End;
  {-------------------------------------}
    Procedure ChepNuaDau;
    Var
      S : LongInt;
     Num,SoDoc,SoGhi : Word;
    Begin
      S :=TrungDiem;
      Repeat
        If Sizeof(Buf) <= S Then
         Num := Sizeof(Buf)
       Else
         Num := S;
       BlockRead(f,Buf, Num,SoDoc);
       If IOResult <> 0 Then
         BaoLoi;
       BlockWrite(g1,Buf,SoDoc,SoGhi);
       If IOResult <> 0 Then
         BaoLoi;
       Dec(S,Num);
      Until S = 0;
      Close(g1);
    End;
  {-------------------------------------}
    Procedure ChepNuaSau;
    Var
     SoDoc,SoGhi : Word;
    Begin
      Seek(f,TrungDiem);
     If IOResult <> 0 Then
       BaoLoi;
      Repeat
       BlockRead(f,Buf, Sizeof(Buf),SoDoc);
       If IOResult <> 0 Then
         BaoLoi;
       BlockWrite(g2,Buf,SoDoc,SoGhi);
       If IOResult <> 0 Then
         BaoLoi;
      Until (SoDoc = 0) Or (SoGhi <> SoDoc);
      Close(g2);
     Close(f);
    End;
  {-------------------------------------}
  BEGIN
    MoTapTin;
    TinhTrungDiem;
    ChepNuaDau;
    ChepNuaSau;
    Writeln;
    Write('Da thuc hien xong, bam <Enter>... ');
    Readln;
  END.
  121/Tạo menu:
  Mã:
  Program Menu;
  Uses Crt;
  Type
    St17 = String[17];
    St7 = String[7];
    HoSo = RECORD
      Holot : St17;
     Ten  : St7;
     ns  : Integer;
     Diem : Real
     End;
    Mang = Array[1..100] Of HoSo;
    fhs = File Of HoSo;
  Var
    Filename : String[11];
    f : fhs;
    Tam : HoSo;
    Ch : Char;
  {----------------------------------}
    Procedure Nhap(Var f : fhs);
    Begin
      Rewrite(f);
     With Tam Do
       Repeat
         Write('-Ho lot (0 de ket thuc): ');
        Readln(Holot);
        If Holot <> '0' Then
          Begin
            Write('-Ten: ');
           Readln(Ten);
           Write('-Nam sinh: ');
           Readln(Ns);
           Write('-Diem: ');
           Readln(Diem);
           Write(f,tam);
          End;
       Until HoLot = '0';
       Close(f);
    End;
  {----------------------------------}
    Procedure SapXep(Var f : Fhs);
    Var
      i,j,Spt : Integer;
      ds : Mang;
    Begin
      Reset(f);
     Spt := 0;
     While Not EOF(f) Do
       Begin
         Spt := Spt + 1;
        Read(f,ds[spt]);
       End;
     For i := 1 To spt - 1 Do
       For j := spt Downto i + 1 Do
         If ds[j].Ten[1] < ds[j-1].Ten Then
          Begin
            Tam := ds[j];
           ds[j] := ds[j-1];
           ds[j-1] := Tam;
          End;
     Rewrite(f);
     For i := 1 To spt Do
       Write(f,ds[i]);
     Close(f);
     Writeln;
     Write('Da sap xep xong, bam <Enter>... ');
     Readln;
    End;
  {----------------------------------}
    Procedure Xem(Var f : Fhs);
    Begin
      ClrScr;
     Writeln('    HO VA TEN       DIEM');
     Reset(f);
     While Not EOF(f) Do
       Begin
         Read(f,Tam);
        With Tam Do
          Writeln(Holot:17,' ',Ten:7,'   ',Diem:6:1);
       End;
     Readln;
    End;
  {----------------------------------}
    Procedure CapNhat(Var f : Fhs);
  
  
  {--------------------}
    Procedure Sua(Var f:Fhs);
    Var
      Holot1 : St17;
     Ten1 : St7;
     TimThay : Boolean;
    Begin
      Repeat
       Write('-Holot: ');
       Readln(Holot1);
       Write('-Ten : ');
       Readln(Ten1);
       TimThay := False;
       Reset(f);
       While Not EOF(f) Do
         With Tam Do
           Begin
            Read(f,Tam);
            If (Holot = Holot1) And (Ten = Ten1) Then
              Begin
               Timthay := True;
               Writeln(Holot,' ',Ten,' Diem : ',Diem : 0:1);
               Repeat
                 Writeln('Co sua khong ? (c/k) ');
                Ch := Readkey;
               Until Ch in['c','C','k','K'];
               If Upcase(Ch) = 'C' Then
                 Begin
                  Write('-Ho lot: ');
                  Readln(Holot);
                  Write('-Ten  : ');
                  Readln(Ten);
                  Write('-Nam sinh : ',ns);
                  Write('-Diem : ');
                  Readln(Diem);
                  Seek(f,filepos(f)-1);
                  Write(f,Tam);
                End;
             End;
          End;
          If Not TimThay Then
            Writeln('Khong tim thay');
          Repeat
            Writeln('Tim nu khong ? (c/k) ');
           Ch := Readkey;
          Until Ch in['c','C','k','K'];
     Until Upcase(Ch) = 'K'
    End;
  {--------------------}
    Procedure Them(Var f: Fhs);
    Begin
      Reset(f);
     Seek(f,Filesize(f));
     With Tam Do
       Repeat
         Write('-Ho lot: ');
        Readln(Holot);
        Write('-Ten  : ');
        Readln(Ten);
        Write('-Nam sinh : ',ns);
        Write('-Diem : ');
        Readln(Diem);
        Write(f,Tam);
        Repeat
          Writeln('Them nua khong ? (c/k) ');
          Ch := Readkey;
        Until Ch in['c','C','k','K'];
       Until Upcase(Ch) = 'K';
    End;
  {-------------------}
    Procedure Xoa(Var f : Fhs);
    Var
      ds : Mang;
     Holot1 : St17;
     Ten1 : St7;
     i,spt,vitri : Integer;
     TimThay : Boolean;
    Begin
      Reset(f);
     spt := 0;
     While Not EOF(f) Do
       Begin
         Read(f,Tam);
        spt := spt + 1;
        ds[spt] := Tam;
       End;
     Repeat
       Write('-Ho lot : ');
       Readln(holot1);
       Write('-Ten  : ');
       Readln(Ten1);
       TimThay := False;
       i := 0;
       Repeat
         i := i + 1;
        If (ds[i].Holot = Holot1) And (ds[i].Ten = Ten1) Then
          Begin
            TimThay := True;
           vitri := i;
          End;
       Until TimThay Or (i > spt);
       If TimThay Then
         Begin
          With ds[vitri] Do
            Writeln(Holot,' ',Ten,' Diem: ',Diem:0:1);
           Repeat
             Writeln('Co xoa khong ? (c/k) ');
             Ch := Readkey;
           Until Ch in['c','C','k','K'];
           If Upcase(Ch) = 'C' Then
             Begin
               spt := spt - 1;
              For i := vitri To spt Do
                ds[i] := ds[i+1];
             End;
        End
       Else
         Writeln('Khong tim thay');
       Repeat
         Writeln('Tim nua khong ? (c/k) ');
        Ch := Readkey;
       Until Ch in['c','C','k','K'];
     Until Upcase(Ch) = 'K';
     Rewrite(f);
     For i := 1 To spt Do
       Write(f,ds[i]);
     Close(f);
    End;
    {-----Chuong trinh chiinh cua cap nhat-------}
    Begin
      Repeat
       Repeat
         ClrScr;
        Writeln(' MENU CAP NHAT ');
        Writeln('1-Sua');
        Writeln('2-Them');
        Writeln('3-Xoa');
        Writeln('4-Thoat');
        Ch := Readkey;
       Until Ch in['1'..'4'];
       Case Ch Of
         '1' : Sua(f);
        '2' : Them(f);
        '3' : Xoa(f);
       End;
     Until Ch = '4'
    End;
   {************ CHUONG TRINH CHINH ***********}
   BEGIN
     ClrScr;
    Write('-Ten tap tin : ');
    Readln(Filename);
    Assign(f,Filename);
    Repeat
      Repeat
       ClrScr;
       Writeln('   MENU CHINH');
       Writeln('  1-Nhap');
       Writeln('  2-Sap xep');
       Writeln('  3-Xem');
       Writeln('  4-Cap nhat');
       Writeln('  5-Ket thuc');
       Writeln;
       Ch := Readkey;
     Until ch in['1'..'5'];
     Case Ch Of
       '1' : Nhap(f);
       '2' : SapXep(f);
       '3' : Xem(f);
       '4' : CapNhat(f);
     End;
    Until Ch = '5'
   END.
  122/Độ dài của dòng:
  Mã:
  Program D0_Dai_Cua_Dong;
  Var
    f : Text;
    Filename : String[12];
    St : String;
    Max,Min: Integer;
    Sodong,Tong : Integer;
  Begin
    Write('-Cho biet ten tap tin: ');
    Readln(Filename);
    Assign(f,Filename);
    Reset(f);
    Readln(f,St);
    Max := length(St);
    Min := Length(St);
    Sodong := 1;
    Tong := Length(St);
    While Not EOF(f) Do
      Begin
       Readln(f,St);
       If Max < Length(St) Then
         Max := Length(St);
       If Min > Length(St) Then
         Min := Length(St);
       Sodong := sodong + 1;
       Tong := Tong + Length(St);
     End;
    Writeln('-Dong dai nhat : ',Max);
    Writeln('-Dong ngan nhat : ',Min);
    Writeln('-Trung binh   : ',Tong / Sodong : 6:1);
    Writeln;
    Write('Bam <Enter>... ');
    Readln
  End.
  123/Điểm Sản phẩm:
  Mã:
  Program Diem_San_Pham;
  Uses Crt;
  Var
    f : Text;
    Nhom : Char;
    d1,d2 : Real;
    TongA1,TongA2 : Real;
    TongB1,TongB2 : Real;
    TongC1,TongC2 : Real;
    SoA,SoB,SoC : Integer;
    i : Integer;
  Begin
    Assign(f,'sanpham.txt');
    Rewrite(f);
    Writeln(f,'Nhom nguoi',' San pham 1 ',' San pham 2 ');
    Writeln(f);
    ClrScr;
    Repeat
      Write('Nhom nguoi ($ de thoat): ');
     Readln(Nhom);
     If Nhom <> '$' Then
       Begin
         Write('-Diem san pham 1 : ');
        Readln(d1);
        Write('-Diem san pham 2 : ');
        Readln(d2);
        Writeln(f,Upcase(Nhom):6,d1:16:1,d2:16:1);
       End;
    Until Nhom = '$';
    Close(f);
    ClrScr;
    Reset(f);
    Readln(f);
    Readln(f);
    TongA1 := 0;TongA2 := 0;SoA := 0;
    TongB1 := 0;TongB2 := 0;SoB := 0;
    TongC1 := 0;TongC2 := 0;SoC := 0;
    While Not EOF(f) Do
      Begin
       For i := 1 To 6 Do {So vong lap bang vi tri cua nhom }
         Read(f,Nhom);
       Readln(f,d1,d2);
       Case Nhom Of
         'A' : Begin
             TongA1 := TongA1 + d1;
             TongA2 := TongA2 + d2;
             SoA := SoA + 1;
           End;
        'B' : Begin
             TongB1 := TongB1 + d1;
             TongB2 := TongB2 + d2;
             SoB := SoB + 1;
           End;
        'C' : Begin
             TongC1 := TongC1 + d1;
             TongC2 := TongC2 + d2;
             SoC := SoC + 1;
           End;
       End;
     End;
     ClrScr;
     Writeln('NHOM NGUOI',' TB San pham 1',' TB San pham 2');
     Writeln;
     If SoA <> 0 Then
       Writeln('A':6,TongA1/SoA:16:1,TongA2/SoA:16:1);
      If SoB <> 0 Then
       Writeln('B':6,TongB1/SoB:16:1,TongB2/SoB:16:1);
     If SoC <> 0 Then
       Writeln('C':6,TongC1/SoC:16:1,TongC2/SoC:16:1);
     Readln
  End.
  124/Đếm chử:
  Mã:
  Program DemChu;
  Uses Crt;
  Type
    MangChu = Array[Char] Of Integer;
  Var
    f : Text;
    Filename : String;
    Line : String[25];
    Chu : Char;
    Letters,Lines,k : Integer;
    Dem : MangChu;
  Begin
    ClrScr;
    For Chu := Chr(0) To Chr(127) Do
      Dem[chu] := 0;
    Letters := 0;
    Write('-Cho biet ten tap tin: ');
    Readln(Filename);
    Assign(f,Filename);
    Reset(f);
    While Not EOF(f) Do
     Begin
       Readln(f,Line);
       For k := 1 To Length(line) Do
         Begin
          If Line[k] In ['a'..'z'] Then
            Letters := Letters + 1;
          Dem[Line[k]] := Dem[Line[k]] + 1;
        End;
     End;
    Lines := 1;
    Close(f);
    Writeln('Tap tin: ',Filename,' co tat ca: ',Letters,' chu khong viet hoa');
    Writeln;
    Writeln('Phan phoi tan suat cua cac chu nhu sau:');
    Writeln;
    For Chu :='a' To 'z' Do
      Begin
       Write('-Chu: ',Chu,' = ');
       Write((Dem[chu]/Letters * 100):6:2,' % ');
       If (Lines Mod 4) = 0 Then
         Writeln;
       Lines := Lines + 1;
     End;
    Readln
  End.
  125/Tạo tập tin văn bản:
  Mã:
  Program Tao_Tap_Tin_Van_Ban;
  Var
    f : Text;
    Filename : String;
  {---------------------------------}
    Procedure Timvb(Var f: text; n : Word);
    Var
      i : Word;
    Begin
      Reset(f);
     For i :=1 To n Do
     Readln(f);
    End;
  {---------------------------------}
    Procedure MoTapTin;
    Begin
      Write('-Cho biet ten tap tin van ban: ');
     Readln(Filename);
     {$I-}
     Assign(f,Filename);
     Rewrite(f);
     If IOResult <> 0 Then
       Begin
         Writeln('Khong the mo tap tin moi: '+Filename+' ');
        Halt;
       End;
    End;
  {---------------------------------}
    Procedure Nhap4dong;
    Var
      Tam : String;
     i : Byte;
    Begin
      Writeln;
      Writeln;
     For i := 1 to 4 Do
       Begin
         Write('-Nhap dong thu: ',i:2,' : ');
        Readln(Tam);
        Writeln(f,Tam);
       End;
    End;
  {---------------------------------}
    Procedure Xuatdong2;
    Var
      Tam : String;
    Begin
      Timvb(f,2);
     Readln(f,Tam);
     Writeln('Dong thu 3 cua tap tin co noi dung la: ');
     Writeln;
     Writeln('   ',Tam);
    End;
  {---------------------------------}
  BEGIN
    MoTapTin;
    Nhap4dong;
    Writeln;
    Xuatdong2;
    Writeln;
    Write(' Bam <Enter>... ');
    Readln;
  END.
  126/Xóa dòng tập tin văn bản:
  Mã:
  Program Xoa_Dong_Tap_Tin_Van_Ban;
  Var
    f : Text;
    Filename : String;
  {---------------------------------}
    Procedure MoTapTin;
    Var
      Tam : String;
     i : Byte;
    Begin
      Write('-Cho biet ten tap tin van ban: ');
     Readln(Filename);
     {$I-}
     Assign(f,Filename);
     Rewrite(f);
     {$I+}
     If IOResult <> 0 Then
       Begin
         Writeln('Khong the mo tap tin moi: '+Filename+' ');
        Halt;
       End;
      For i := 1 to 4 Do
         Begin
          Write('-Nhap dong thu: ',i:2,' : ');
         Readln(Tam);
         Writeln(f,Tam);
       End;
     Close(f);
    End;
  {---------------------------------}
    Procedure XemTapTin(Var f : Text);
    Var
      Tam : String;
    Begin
      Reset(f);
     While Not EOF(f) Do
       Begin
         Readln(f,Tam);
        Writeln(Tam);
       End;
    End;
  {---------------------------------}
    Procedure Xoadong(Var f : Text; n : Word);
    Var
     g : Text;
      Tam : String;
     i : Word;
    Begin
      Assign(g,Filename);
      Reset(g);
     Assign(f,'XOADONG.TXT');
      Rewrite(f);
      i := 0;
      While Not EOF(g) Do
        Begin
         Readln(g,Tam);
         If i <> n Then
           Writeln(f,Tam);
        Inc(i);
       End;
      Close(f);
    End;
  {---------------------------------}
  
  
  BEGIN
    MoTapTin;
    Writeln;
    Writeln('    Noi dung tap tin da tao');
    Writeln;
    XemTaptin(f);
    Writeln;
    Xoadong(f,2);
    Writeln('   Noi dung con lai sau khi xoa dong 3');
    Writeln;
    XemTapTin(f);
    Writeln;
    Write(' Bam <Enter>... ');
    Readln;
  END.
  127/Xóa chú thích:
  Mã:
  Program Xoa_chu_thich;
  Var
    Filename : String;
    f,fn : Text;
    Ch : Char;
  Begin
    Write('-Ten tap tin Pascal: ');
    Readln(Filename);
    Assign(f,Filename);
    Assign(fn,'new.pas');
    reset(f);
    Rewrite(fn);
    While not EOF(f) Do
      Begin
       Read(f,ch);
       If Ch <> '{' Then
         Write(fn,ch)
       Else
         Repeat
          Read(f,ch);
        Until (Ch = '}') Or EOF(f);
     End;
    Close(f);
    Close(fn);
    Writeln;
    Write('Da thuc hien xong, bam <Enter>... ');
    Readln;
  End.
  128/Tìm chuỗi kí tự:
  Mã:
  Program Tim_Chuoi_Ky_Tu;
  Var
    Filename : String[12];
    f : Text;
    St : String;
    Ch : Char;
    Ok : Boolean;
    i,solan:Integer;
  Begin
    Write('-Ten tap tin: ');
    Readln(Filename);
    Write('-Nhap chuoi ky tu: ');
    Readln(St);
    Assign(f,Filename);
    Reset(f);
    Solan := 0;
    While NOt EOF(f) Do
      Begin
       Read(f,Ch);
       If ch = St[1] Then
         Begin
          Ok := True;
          i := 1;
          While Not OK And ( i < length(St)) Do
            Begin
             Read(f,Ch);
             If (Ch <> Chr(10)) And (Ch <> Chr(13)) Then
               If Ch = St[1] Then
                i := 1
              Else
                Begin
                  i := i + 1;
                 If (Ch <> St[i]) Then
                   Ok := False;
                End;
           End;
          If Ok Then
            Solan := Solan + 1;
        End;
     End;
    Write('-Chuoi: ',St,' xuat hien : ',solan,' lan trong tap tin');
    Readln;
    Close(f);
  End.
  129/Xử lí dòng:
  Mã:
  Program Xu_ly_dong;
  Var
    f1,f2 : Text;
    Filename : String[12];
    lmax : Integer;
    Tam,st,dong : String;
  {--------------------------------------}
    Procedure Catdong(Var st,dong:String;lmax :Integer);
    Var
      i : Integer;
    Begin
      i := lmax;
     While st[i] <> ' ' Do
       i:= i-1;
       Dong := copy(st,1,i-1);
       Delete(St,1,i);
    End;
  {--------------------------------------}
    Procedure Lamday(Var dong: String;lmax : Integer);
    Var
      i,j : Integer;
    Begin
      i := lmax - length(dong);
     While i <> 0 Do
       Begin
         j := Length(dong);
        While (j > 1) And (i <> 0) Do
          If (dong[j]=' ') And (dong[j-1] <> ' ') Then
            Begin
             Insert(' ',dong,j);
             j :=j-1;
             i := i-1;
           End
          Else
            j := j-1;
       End;
    End;
  {--------------------------------------}
  BEGIN
    Write('-Ten tap tin: ');
    Readln(Filename);
    Write('-Chieu dai cua dong: ');
    Readln(lmax);
    Assign(f1,filename);
    Reset(f1);
    Assign(f2,'new.txt');
    Rewrite(f2);
    St:=' ';
    While NOt EOF(f1) Do
      Begin
       Readln(f1,tam);
       St := St + Tam + ' ';
       While length(St) >= lmax Do
         Begin
          Catdong(St,dong,lmax);
          Lamday(dong,lmax);
          Writeln(f2,dong);
        End;
     End;
    Writeln(f2,St);
    Writeln;
    Writeln('Da thuc hien xong, bam <Enter>... ');
    Readln;
    reset(f2);
    While Not EOF(f2) Do
      Begin
       Readln(f2,dong);
       Writeln(dong);
     End;
    Writeln;
    Write('  Xem xong bam <Enter>... ');
    Readln;
    Close(f1);
    Close(f2);
  END.
  130/Chạy chử:
  Mã:
  Program Chay_Chu;
  Uses Crt;
  Var
    St : String;
    n,i,j : Integer;
  Begin
    ClrScr;
    Write('Nhap mot chuoi ky tu: ');
    Readln(St);
    ClrScr;
    n := 40-(Length(St) Div 2);
    For j := 1 To Length(St) Do
      For i := 80 DownTo n+j Do
       Begin
         GotoXY(i,12);
        Write(St[j]);
        ClrEoL;
        Sound(400+j*200);
        Delay(30);
        Nosound;
       End;
    Readln;
  End.
  131/Đường thẳng:
  Mã:
  Program Duong_Thang;
  Uses Graph;
  Var
    Gd,Gm,k : Integer;
  Begin
    Gd :=Detect;
    InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
    If GraphResult <> GrOk Then
      Halt(1);
    SetBkColor(Blue);
    k := -300;
    Repeat
      SetColor(14);
      MoveTo(160,100);
     LineRel(k,100);
     LineRel(k,-100);
     MoveTo(160,100);
     LineRel(k,-100);
     LineRel(k,100);
     k := k+15;
    Until k = 0;
    Repeat
      Line(k,0,k,200);
     k := k-15;
    Until k = 0;
    Line(0,100,320,100);
    Readln;
    CloseGraph;
  End.
  132/Chùm đường thẳng đồng quy:
  Mã:
  Program Chum_duong_thang_dong_quy;
  Uses Crt,Graph;
  Var
    Palette : PaletteType;
    Gd,Gm,k,i : Integer;
    Color : Word;
    Tri : String[4];
  Begin
    Gd := Detect;
    InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
    Str(GetColor: 2,Tri);
    OutTextXY(10,10,Tri);
    With Palette Do
      Begin
       Size := 4;
       Colors[0] := White;
       Colors[1] := Red;
       Colors[2] := Blue;
       Colors[3] := Magenta;
       SetAllPalette(Palette);
     End;
    SetBkColor(LightBlue);
    Randomize;
    k := 1;
    Repeat
      Color := Succ(GetColor);
     If Color > Palette.Size Then
       Color := 2;
     SetColor(Color);
     i := k Mod 4;
     SetLineStyle(i,0,3);
     LineTo(Random(GetMaxX),Random(GetMaxY));
     Delay(100);
     k := k+1;
    Until k =15;
    SetColor(1);
    OutTextXY(10,100,'Chao mung nam 2000');
    Delay(2000);
    CloseGraph;
  End.
  133/Đa giác:
  Mã:
  Program Da_Giac;
  Uses Graph;
  Const M : Array[0..5] Of PointType = ((x:0;y:10),(x:53;y:29),
       (x:112;y:134),(x:65;y:100),(x:34;y:100),(x:0;y:10));
  Var
    Gd,Gm : Integer;
  Begin
    Gd := Detect;
    InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
    DrawPoly(7,M);
    Readln;
    CloseGraph;
  End.
  134/Vòng Olympic:
  Mã:
  Program Vong_Olympic;
  Uses Graph;
  Var
    Gd,Gm:Integer;
    MaxX,MaxY:Integer;
    R : Integer;
    Y1,Y2 : Integer;
    X1,X2,X3,X4,X5 : Integer;
    Kc : Integer;
  Begin
    Write('-Ban kinh = ');
    Readln(R);
    Gd := Detect;
    InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
    If GraphResult <> GrOK Then
      Halt(1);
    MaxX := GetMaxX;
    MaxY := GetMaxY;
    Y1 := (MaxY - 3*R) Div 2 + R;
    Y2 := Y1 + R;
    Kc := R Div 5;
    X1 := (MaxX - 6*R -2*Kc) Div 2 + R;
    X2 := X1 + Kc + 2*R;
    X3 := X2 + Kc + 2*R;
    X4 := X1 + R + (Kc Div 2);
    X5 := X2 + R + (Kc Div 2);
    SetColor(14);
    Circle(X1,Y1,R);
    Circle(X2,Y1,R);
    Circle(X3,Y1,R);
    Circle(X4,Y2,R);
    Circle(X5,Y2,R);
    Readln;
    CloseGraph;
  End.
  135/Hình quạt:
  Mã:
  Program Hinh_Quat;
  Uses Graph;
  Var
    Gd,Gm : Integer;
    CenterX,CenterY,Radius : Word;
  Begin
    Gd := Detect;
    InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
    If GraphResult <> GrOk Then
      Halt(1);
    SetGraphMode(0);
    SetBkColor(Blue);
    CenterX := GetMaxX Div 2;
    CenterY := GetMaxY Div 2;
    Radius := CenterY - 10;
    SetFillStyle(2,2);
    Pieslice(CenterX,CenterY,0,120,Radius);
    SetFillStyle(3,1);
    Pieslice(CenterX,CenterY,120,245,Radius);
    SetFillStyle(4,3);
    Pieslice(CenterX,CenterY,245,360,Radius);
    Readln;
    CloseGraph;
  End.
  136/Biểu đồ cột:
  Mã:
  Program Bieu_Do_Cot;
  Uses Graph;
  Const h = 60;
  Var
    Gd,Gm : Integer;
    Socot : Integer;
    a : Array[1..100] Of Integer;
    Max : Integer;
    i : Integer;
    Mx,My : Integer;
    Xstep,Ystep : Integer;
    x : Integer;
  Begin
    Write('-Tong so cot: ');
    Readln(Socot);
    For i := 1 To Socot Do
      Begin
       Write('  +Cot thu : ',i:2,' = ');
       Readln(a[i]);
     End;
    Max := a[1];
    For i := 2 To Socot Do
    If a[i] > Max Then
      Max := a[i];
    Gd := Detect;
    InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
    If GraphResult <> GrOk Then
      Halt(1);
    Mx := GetMaxX;
    My := GetMaxY;
    Rectangle(0,0,Mx,My);
    Line(h,h,h,My-h);
    Line(h,My-h,MX-h,My-h);
    Xstep := Round((Mx-3*h)/Socot);
    Ystep := Round((My-2*h)/Max);
    x := h;
    For i := 1 To Socot Do
      Begin
       SetFillStyle(i,i);
       Bar(x,(My-h)-a[i]*Ystep,x+Xstep,My-h);
       Rectangle(x,(My-h)-a[i]*Ystep,x+Xstep,My-h);
       x := x + Xstep;
     End;
    Readln;
    CloseGraph;
  End.
  137/Biểu đồ PIE:
  Mã:
  Program Bieu_Do_PIE;
  Uses Graph;
  Var
    Gd,Gm : Integer;
    Somuc : Integer;
    a : Array[1..100] Of Real;
    Tong,Goc : Real;
    r,i : Integer;
  Begin
    Write('-Tong so muc: ');
    Readln(Somuc);
    Tong := 0;
    For i := 1 To Somuc Do
      Begin
       Write('  +Muc thu : ',i:2,' = ');
       Readln(a[i]);
       Tong := Tong + a[i];
     End;
    For i := 1 To Somuc Do
      a[i]:=(a[i]/Tong)*360;
    Gd := Detect;
    InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
    If GraphResult <> GrOk Then
      Halt(1);
    R := GetMaxY Div 3;
    Rectangle(0,0,GetMaxX,GetMaxY);
    Goc := 0;
    For i := 1 To Somuc Do
      Begin
       SetFillStyle(i,i);
       PieSlice(GetMaxX Div 2, GetMaxY Div 2,Round(Goc),Round(Goc+a[i]),R);
       Goc := Goc + a[i];
     End;
    Readln;
    CloseGraph;
  End.
  138/Đồ thị:
  Mã:
  Program Do_Thi;
  Uses Graph;
  Var
    Gd,Gm,j,mx,my : Integer;
    i,x,y : Real;
    Xasp,Yasp,CenterX,CenterY : Word;
    Pattern : Word;
    Palette : PaletteType;
  {----------------------------------}
    Function Adjasp(Value: Integer) : Integer;
    Begin
      Adjasp := (LongInt(Value)*Xasp) Div Yasp;
    End;
  {----------------------------------}
  BEGIN
    Gd := Detect;
    InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
    If GraphResult <> GrOk Then
      Halt;
    SetGraphMode(0);
    SetBkColor(Blue);
    GetPalette(Palette);
    SetAllPalette(Palette);
    GetAspectRatio(Xasp,Yasp);
    CenterX := GetMaxX Div 2;
    CenterY := GetMaxY Div 2;
    SetTextJustify(CenterText,CenterText);
    SetColor(2);
    Line(0,CenterY,GetMaxX-25,CenterY);
    Line(CenterX,20,CenterX,GetMaxY);
    OutTextXY(CenterX-10,CenterY+5,'0');
    OutTextXY(GetMaxX-16,CenterY,'>X ');
    SetTextStyle(DefaultFont,VertDir,0);
    OutTextXY(CenterX,18,'>');
    SetTextStyle(DefaultFont,HorizDir,0);
    OutTextXY(CenterX,8,'Y');
    i := 0;
    SetColor(2);
    While i <= GetMaxX Do
      Begin
       x :=(i-160)/20;
       mx := Round(i);
       y := (sin(x))*(Sin(x))*(Sin(x));
       my := CenterY - Adjasp(Round(y*20));
       If abs(my) < 200 Then
         PutPixel(mx,my,14);
       i := i+(2/7);
     End;
    Rectangle(CenterX+10,CenterY+10,GetMaxX-10,GetMaxY-15);
    SetViewPort(CenterX+9,CenterY+9,GetMaxX-9,GetMaxY-16,ClipOn);
    SetTextStyle(2,0,4);
    OutTextXY(48,12,'He truc toa do');
    SetTextStyle(1,0,3);
    OutTextXY(60,40,'DESCARTES');
    Readln;
    CloseGraph;
  END.
  139/Cá chép miệng:
  Mã:
  Program Ca_Chep_Mieng;
  Uses Crt,Graph;
  Var
    Gd,Gm : Integer;
    Active,Visual,Temp:Word;
    Xcenter,YCenter,Radius,StAngle,EndAngle : Integer;
  {--------------------------------}
    Procedure Initialize;
    Begin
      Gd := Detect;
     InitGraph(Gd,Gm,'C:\BP\BGI');
     SetColor(Red);
     SetFillStyle(SolidFill,Blue);
     Xcenter := GetMaxX Div 2;
     YCenter := GetMaxY Div 2;
     StAngle := 15;
     Radius := GetMaxY Div 8;
     Active := 0;
     Visual := 1;
    End;
  {--------------------------------}
    Procedure Veca;
    Begin
      if StAngle = 15 Then {ve bung ca}
       Begin
         StAngle := 30;
        EndAngle := 330;
       End
     Else
       Begin
         StAngle := 15;
        EndAngle := 345;
       End;
     PieSlice(Xcenter,YCenter,StAngle,EndAngle,Radius);
       {ve mat ca}
     Circle(Xcenter+Radius Div 2,YCenter - Radius Div 2,4);
       {ve duoi ca}
     Line(Xcenter-Radius,Ycenter,Xcenter-2*Radius,Ycenter-Radius);
     Line(Xcenter-Radius,Ycenter,Xcenter-2*Radius,Ycenter+Radius);
    End;
  {--------------------------------}
  BEGIN
    Initialize;
    While Not KeyPressed Do
      Begin
       SetActivePage(Active);
       SetvisualPage(Visual);
       Veca;
       Temp := Active;
       Active := Visual;
       Visual := Temp;
     End;
  END.
  140/Âm thanh:
  Mã:
  Program Am_thanh;
  Uses Crt;
  CONST
    Notdon=8*58;
    Notdoi=Notdon Div 2;
  TYPE
    Notnhac=(c,cf,d,df,e,f,ff,g,gf,a,af,b);
  Var
    Kyam:Notnhac;
    (*----------------------*)
    PROCEDURE Bannhac(Kyam:Notnhac;Caodo,Truongdo:Integer);
    Var
      Tanso:Real;
     i:Integer;
    Begin
      Tanso:=32.625;
     For i:=1 To Caodo Do
       Tanso:=Tanso * 2;
     For i:=1 To Ord(Kyam) Do
       Tanso:=Tanso * 1.05946;
     If Truongdo <> 0 Then
       Begin
         Sound(Round(Tanso));
        Delay(Truongdo);
        NoSound
       End
     Else
       Sound(Round(Tanso))
    End;
    (*----------------------*)
  BEGIN
    Bannhac(c,4,Notdon);
    Bannhac(f,4,Notdon);
    Bannhac(g,4,Notdon);
    Bannhac(a,4,Notdon);
    Bannhac(a,4,Notdon);
  END.
  141/3 cạnh của tam giác:
  Mã:
  Program Tam_giac;
  Var
    a,b,c:Integer;
    tamgiac,deu,can:Boolean;
  Begin
    Writeln('BA CANH CUA TAM GIAC ?');
    Writeln('----------------------');
    Write('-Nhap so thu nhat= ');
    Readln(a);
    Write('-Nhap so thu hai = ');
    Readln(b);
    Write('-Nhap so thu ba = ');
    Readln(c);
    tamgiac:=False;
    deu:=False;
    can:=False;
    If (a+b>c) And (b+c>a) And (c+a>b) Then
      Begin
       tamgiac:=True;
       If (a=b) And (b=c) Then
         deu:=True;
       If (a=b) Or (b=c) Or (c=a) Then
         can:=True;
     End;
    Writeln;
    Writeln(' 3 so vua nhap la:');
    Writeln('+Tam giac: ',tamgiac);
    Writeln('+Tam giac deu: ',deu);
    Writeln('+Tam giac can: ',can);
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.
  142/Bài toán cổ điển:
  Mã:
  Program Tram_trau;
  Var
    dung,nam,gia,co,trau:Integer;
  Begin
    Writeln('BAI TOAN CO DIEN');
    Writeln('Tram trau tram co');
    Writeln('Trau dung an 5');
    Writeln('Trau nam an 3');
    Writeln('Ba trau gia an 1');
    Writeln('----------------');
    Writeln('      Bai toan nay co cac loi giai sau');
    For dung:=0 To 20 Do
      For nam:=0 To 33-dung Do
       For gia:=0 To (100-(dung+nam)) Do
         Begin
          co:=5*dung+3*nam+(gia Div 3);
          trau:=dung+nam+gia;
          If (gia Mod 3 =0) And (trau=100) And ( co=100) Then
            Writeln('-Trau dung ',dung,' con, -Trau nam ',nam,' con, -Trau gia ',gia,' con');
        End;
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.
  143/Các hàm lượng giác:
  Mã:
  Program Cac_ham_luong_giac;
  CONST
    g='|';
    ke='--------------------------------------------------';
    Ten='        CAC HAM LUONG GIAC';
    Tde='|DO | RADIAN |  SIN | COSIN | TANG | COTANG |';
  Var
    Doo:1..89;
    Rad,s,c,t,ct:Real;
  Begin
    Repeat
      Write('-Nhap do (tu 1 den 89, so 0 de ngung): ');
     Readln(Doo);
     If Doo= 0 Then
       Exit;
      Writeln(Ten);
      Writeln(ke);
      Writeln(Tde);
      Writeln(ke);
      Rad:=Doo*Pi/180;
     s:=Sin(rad);
     c:=Cos(Rad);
     t:=s/c;
     ct:=c/s;
      Writeln(g,Doo:2,#248,g,Rad:8:6,g,s:8:6,g,
                c:8:6,g,t:8:5,g,ct:8:5,g);
     Writeln(ke);
     Writeln;
    Until Doo=0;
  End.
  144/Bài toán gà, chó:
  Mã:
  Program ga_cho;
  Var
    x,y,n:Integer;
  Begin
     n:=1;
    Writeln('* CAC LOI GIAI BAI TOAN CO DIEN GA,CHO');
    Writeln('----------------------------------');
    For x:=1 To 36 Do
     For y:=1 To (36-x) Do
       If ((x*2)+(y*4) =100) then {and ((x+y) =36) Then}
        Begin
           Writeln('   * Loi giai thu : ',n:3);
         Write('- Ga = ',x:2,' con = ',(x*2):2,' chan  ');
         Write('- Cho = ',y:2,' con = ',(y*4):2,' chan ');
         If x+y<36 Then
            Writeln('Ga+Cho= ',x+y:2,' con,khong dung')
         Else If x+y=36 Then
             Writeln('Ga+Cho= ',x+y:2,' con,loi giai dung');
           n:=n+1;
         End;
      Writeln('   * Tong cong co: ',(n-1):3,' loi giai');
      Writeln;
      Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
      Readln
    End.
  145/Các nguyên âm, phụ âm trong 1 chuỗi:
  Mã:
  Program Nguyen_am_Phu_am;
  TYPE
    Kytu=Set of Char;
  Var
    a,b,Nguyen,Phu:Kytu;
    Chuoi:String;
    i:Integer;
    Ch:Char;
  Begin
    Writeln('CAC NGUYEN AM, PHU AM TRONG MOT CHUOI');
    Writeln('-------------------------------------');
    Write('-Nhap mot chuoi ky tu: ');
    Readln(Chuoi);
    a:=['a','e','i','o','u','A','E','I','O','U'];
    b:=['a'..'z','A'..'Z'] - a;
    Nguyen:=[];
    Phu:=[];
    For I:=1 To Length(Chuoi) Do
      Begin
       If Chuoi[i] In a Then
         Nguyen:=Nguyen + [Chuoi[i]];
       If Chuoi[i] In b Then
         Phu:=Phu +[Chuoi[i]];
     End;
    Writeln;
    Writeln('*Chuoi nay co cac nguyen am sau day:');
    Write('   ');
    For Ch:='A' To 'z' Do
      If Ch In Nguyen Then
       Write(Upcase(ch),', ');
    Writeln;
    Writeln('*Chuoi nay co cac phu am sau day:');
    Write('   ');
    For Ch:='A' To 'z' Do
      If Ch In Phu Then
       Write(Upcase(Ch),', ');
    Writeln;
    Writeln;
    Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  146/Các phép toán trong tập hợp:
  Mã:
  Program Cac_phep_Toan;
  TYPE
    KyTu=Set of Char;
  Var
    a,b,Cong,Nhan,tru1,tru2:KyTu;
    p:Array[1..100] Of Char;
    m,n,i:Byte;
  Begin
    Writeln('CAC PHEP TOAN TRONG TAP HOP');
    Writeln('---------------------------');
    a:=[];
    b:=[];
    Write('-So phan tu cua tap hop A= ');
    Readln(m);
    For i:=1 To M Do
      Begin
       Write(' -Phan tu A[',i,']= ');
       Readln(p[i]);
       a:=a + [p[i]];
     End;
    Write('-So phan tu cua tap hop B= ');
    Readln(n);
    For i:=1 To N Do
      Begin
       Write(' -Phan tu B[',i,']= ');
       Readln(p[i]);
       b:=b + [p[i]];
     End;
    Nhan:=a * b;
    Writeln('A * B gom cac phan tu: ');
    For i:=0 To 255 Do
      If Char(i) In Nhan Then
       Write(Char(i),#32);
    Writeln;
    Cong:=a + b;
    Writeln('A + B gom cac phan tu: ');
    For i:=0 To 255 Do
      If Char(i) In Cong Then
       Write(Char(i),#32);
    Writeln;
    Tru1:=a - b;
    Writeln('A - B gom cac phan tu: ');
    For i:=0 To 255 Do
      If Char(i) In Tru1 Then
       Write(Char(i),#32);
    Writeln;
    Tru2:=b - a;
    Writeln('B - A gom cac phan tu: ');
    For i:=0 To 255 Do
      If Char(i) In Tru2 Then
       Write(Char(i),#32);
    Writeln;
    If A <= B Then
      Writeln('-Tap hop A nho hon tap hop B');
    If B <= A Then
      Writeln('-Tap hop B nho hon tap hop A');
    Writeln;
    Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  147/Các phép toán:
  Mã:
  Program Cac_phep_toan;
  Var
    a,b,c,d,e,x,y,g,h,i:Integer;
  Begin
    Writeln('CAC PHEP TOAN');
    Writeln('-------------');
    Writeln;
    a:=124;
    b:=12;
    Writeln(a:3,' DIV ',b:2,' = ',a DIV b);
    Writeln(a:3,' MOD ',b:2,' = ',a MOD b);
    c:=12;
    d:=22;
    Writeln(c:2,' AND ',d:2,' = ',c AND d);
    Writeln(c:2,' OR ',d:2,' = ',c OR d);
    Writeln(c:2,' XOR ',d:2,' = ',c XOR d);
    x:=2;
    g:=x Shl 7;
    Writeln('g = ',x:2,' Shl 7 = ',g);
    x:=256;
    h:=x Shr 7;
    Writeln('h = ',x:2,' Shr 7 = ',h);
    i:=g+h;
    Writeln('i = g + h = ',i);
    Writeln('Lo(i) = ',Lo(i));
    Writeln('Hi(i) = ',Hi(i));
    Writeln('Swap(i) = ',Swap(i));
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.
  148/Các số nguyên tố:
  Mã:
  Program So_nguyen_to;
  Var
    NguyenTo,Sang:Set of 1..100;
    so:1..100;
    i:Integer;
  Begin
    Writeln('       CAC SO NGUYEN TO TU 1 DEN 100');
    Writeln('       -----------------------------');
    Writeln;
    NguyenTo:=[];
    Sang:=[2..100];
    So:=2;
    Repeat
      While Not (So In Sang) Do
       So:=So+1;
     NguyenTo:=NguyenTo + [So];
     Write(So,' ');
     I:=So;
     While I <= 100 Do
       Begin
         Sang:=Sang -[I];
        I:=I + So;
       End;
    Until Sang=[];
    Writeln;
    Writeln;
    Write('       Bam phim <Enter> de ket thuc ');
    Readln
  End.
  149/Cho biết ngày hôm nay sẽ tính được ngày mai:
  Mã:
  Program Ngay_mai_la_ngay_may;
  Var
    Nam:1900..2000;
    Thang:1..12;
    Ngay:1..31;
  Begin
    Writeln('CHO BIET NGAY HOM NAY SE TINH DUOC NGAY MAI');
    Writeln('-------------------------------------------');
    Repeat
      Write('-Cho biet ngay ( so 0 de ngung): ');
     Readln(Ngay);
     If Ngay = 0 Then
       Exit;
     Write('-Cho biet thang: ');
     Readln(Thang);
     Write('-Cho biet nam: ');
     Readln(Nam);
     Case Thang Of
       1,3,5,7,8,10,12 : If Ngay < 31 Then
                     Ngay:=Ngay+1
                   Else
                 If Thang = 12 Then
                   Begin
                     Nam:=Nam+1;
                    Thang:=1;
                   End
                  Else
                   Begin
                     Thang:=Thang+1;
                    Ngay:=1;
                   End;
       4,6,9,11  : If Ngay < 30 Then
                 Ngay:=Ngay+1
               Else
               Begin
                Thang:=Thang+1;
                Ngay:=1;
              End;
       2: If (Ngay < 28) Or ((Ngay=28) And (Nam Mod 4 = 0)) then
           Ngay:=Ngay+1
         Else
          Begin
            Thang:=Thang+1;
           Ngay:=1;
          End;
     End;
    Writeln;
    Writeln('+Ngay mai la ngay: ',Ngay:2,' / ',Thang:2,' / ',Nam:4);
    Writeln;
    Until Ngay=0;
  End.
  150/Chọn loại giải trí thích hợp:
  Mã:
  Program Giai_Tri;
  Var
    t:Byte;
  Begin
    Writeln('CHON LOAI GIAI TRI THICH HOP');
    Writeln('----------------------------');
    Write('-Cho biet nhiet do ngay hom nay: ');
    Readln(t);
    If t < 20 Then
      Writeln('Troi lanh, ban nen o nha coi TV');
    If ((t > 20) And (t < 25)) Then
      Writeln('Troi mat me, ban nen di cam trai');
    If ((t > 25) And (t < 30)) Then
      Writeln('Troi hoi nong, ban nen di tam bien Vung Tau');
    If t > 30 Then
      Writeln('Troi nong, ban nen di nghi mat o Da Lat');
    Writeln;
    Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
    Readln
  End.

 3. #3
  Ngày tham gia
  Aug 2011
  Bài viết
  447
  201/Làm tròn số thực:
  Mã:
   Program Lam_tron;
   Var
        so:Real;
     le:Integer;
   (*---------------*)
        FUNCTION Tron(so:Real;le:Integer):Real;
     Var
        i,n:LongInt;
     Begin
        For i:=1 To le+1 Do
        so:=so*10;
      n:=Trunc(so);
      If (n Mod 10) >= 5 Then
        n:=(n Div 10) +1
      Else
        n:=n Div 10;
      so:=n;
      For i:=1 To le Do
        so:=so/10;
      Tron:=so;
     End;
   (*---------------*)
   BEGIN
        Writeln('LAM TRON SO THUC');
     Writeln(' Su dung ham');
     Writeln('----------------');
     Write('-Nhap so: ');
     Readln(so);
     Write('-Can bao nhieu so le: ');
     Readln(le);
     Writeln;
     Writeln('    KET QUA');
     Writeln('*So nhap vao = ',so:12:10);
     Writeln('*So lam tron = ',Tron(so,le):12:le);
     Writeln;
     Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
     Readln
   END. 
  202/Loang màu:
  Mã:
   Program Loang_mau;
        Uses Crt;
        Const
             St='    Chao mung ban da den voi THPTXuanLoc.CoM    ';
        Var
        k:Integer;
     Procedure Mau(nen,chu:Integer);
        Begin
        TextBackGround(nen);
        TextColor(chu);
      End;
   BEGIN
        TextMode(C80);
     TextBackGround(Black);
     ClrScr;
     For k:=2 To 23 Do
        Begin
        Mau(k Mod 8,(k+4) Mod 8 + 8);
        GotoXY(1,k);
        Write(St)
      End;
     Readln
   END. 
  203/Máy tính tay:
  Mã:
   Program May_tinh_tay;
   Var
        so1,so2,kq:Real;
     toantu,tiep:Char;
     thuchien:Boolean;
   Begin
        Writeln('    MAY TINH TAY');
     Writeln('Thuc hien 4 phep tinh so hoc');
     Writeln('----------------------------');
     Repeat
        Write('-Bam so: ');
        Readln(so1);
        Write('-Phep toan(+,-,*,/): ');
        Readln(toantu);
      Write('-Bam so: ');
      Readln(so2);
      thuchien:=True;
      Case toantu Of
        '+'   :kq:=so1+so2;
        '-'    :kq:=so1-so2;
        '*'    :kq:=so1*so2;
        '/'    :If so2 <> 0 Then
                                     kq:=so1/so2
           Else
                  thuchien:=False;
      Else         thuchien:=False;
      End;
      If thuchien Then
        Writeln('+Ket qua = ',kq:6:2)
      Else
        Writeln('+Khong lam duoc');
      Writeln;
      Write('-Thuc hien tiep khong ? (C/K) ');
      Readln(tiep);
     Until Upcase(tiep) = 'K';
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  204/Năm nhuận hay năm thường:
  Mã:
   Program Nam_nhuan;
   Var
        nam:Word;
     nhuan:boolean;
   Begin
        Writeln('NAM NHUAN HAY NAM THUONG');
     Writeln('------------------------');
     Write('-Nhap vao nam can kiem tra: ');
     Readln(nam);
     If nam Mod 100 = 0 Then
        Nhuan:=(nam Mod 400)=0
     Else
        Nhuan:=(nam Mod 4)=0;
     Write('Nam: ',nam, ' la: ');
     If nhuan Then
        Writeln('nam nhuan')
     Else
        Writeln('nam thuong ( khong nhuan)');
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  205/Ngày thứ mấy trong tuần:
  Mã:
   Program Thu_trong_tuan;
   Var
        thu,ngay,thang:Byte;
     Nam,luu:Integer;
   Begin
        Writeln('NGAY THU MAY TRONG TUAN');
     Writeln('-----------------------');
     Write('-Ngay: ');
     Readln(ngay);
     Write('-Thang: ');
     Readln(thang);
     Write('-Nam: ');
     Readln(nam);
     luu:=nam;
     nam:=1900 + (nam Mod 1900);
     If thang < 3 Then
        Begin
        thang:=thang + 12;
        nam:=nam - 1;
      End;
     thu:=ABS(ngay+2*thang+3*(thang+1) Div 5+nam+nam Div 4) Mod 7;
     Case thu Of
        0    :    Begin
                  Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
           Writeln('    +La ngay Chu Nhat');
             End;
      1 :    Begin
                  Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
           Writeln('+La ngay Thu Hai');
             End;
      2 :    Begin
                  Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
           Writeln('    +La ngay Thu Ba');
             End;
      3 :    Begin
                  Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
           Writeln('    +La ngay Thu Tu');
             End;
      4 :    Begin
                  Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
           Writeln('    +La ngay Thu Nam');
             End;
      5 :    Begin
                  Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
           Writeln('    +La ngay Thu Sau');
             End;
      6 :    Begin
                  Writeln('+Ngay:',ngay:3,',thang:',thang:3,',nam:',luu:5);
           Writeln('    +La ngay Thu Bay');
             End;
     End;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  206/Phân tích N thành tích các thừa số nguyên tố:
  Mã:
   Program thuaso;
   Var
        n,i:Integer;
   Begin
        Writeln('PHAN TICH N THANH TICH CAC THUA SO NGUYEN TO');
     Writeln('--------------------------------------------');
     Write('-Nhap so N= ');
     Readln(n);
     Repeat
        i:=2;
      While (n Mod i <> 0) And (i < n ) Do
        i:=i + 1;
      Write(i:4);
      n:=n Div i;
     Until n=1;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  207/Phân tích số nguyên dương nhỏ nhất:
  Mã:
   Program Phan_tich;
        Const
        n=15;
     Var
        a:Array[1..n, 1..n] Of Longint;
      i,j,i1,j1:Integer;
   Begin
        Writeln('PHAN TICH SO NGUYEN DUONG NHO NHAT');
     Writeln('----------------------------------');
     Writeln;
     For i:=1 To n Do
        For j:=1 To n Do
        a[i,j]:=i*i*i + j*j*j;
     Writeln;
     Writeln('IN KET QUA');
     Writeln('----------');
     For i:=1 To n Do
        For j:=1 To i Do
        Begin
        For i1:= i+1 To n Do
             For j1:=1 To j-1 Do
             If a[i,j]=a[i1,j1] Then
             Writeln(a[i,j],' = ',i,' ^3 ',' + ',j,' ^3 ',' = ',
              i1,' ^3 ',' + ',j1,' ^3');
        End;
     Writeln;
     Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
     Readln
   End. 
  208/Phép chia chỉ là phép trừ:
  Mã:
   Program Phep_chia;
   Var
        chia,bichia,luu,thuong,du:Integer;
   Begin
        Writeln('PHEP CHIA CHI LA PHEP TRU');
     Writeln('-------------------------');
     Write('-Nhap so bi chia: ');
     Readln(bichia);
     Write('-Nhap so chia: ');
     Readln(chia);
     luu:=bichia;
     thuong:=0;
     While bichia >=chia Do
        Begin
                  bichia:=bichia-chia;
        thuong:=thuong+1;
      End;
     du:=bichia;
     Writeln;
     Writeln('+Neu dem so ',luu,' chia cho so ',chia,' ket qua la: ');
     Writeln(' *So thuong = ',thuong:6);
     Writeln(' *So du   = ',du:6);
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  209/Quay Xổ Số:
  Mã:
   Program Xo_so;
   Uses Crt;
   Var
        quacau,i:Byte;
     ch:Char;
   BEGIN
     ClrScr;
     TextColor(Red);
     Writeln('               QUAY XO SO');
     TextColor(Magenta);
     Writeln('            Su dung ham Random');
     TextColor(Yellow);
     Writeln('            -------------------');
     Writeln;
     TextColor(Green);
     Write('           Cho so qua cau de quay: ');
     Readln(quacau);
     Writeln;
     TextColor(Cyan);
     Write('        Bam phim bat ky de bat dau quay xo so');
     Repeat
        i:= Random(9);
     Until KeyPressed;
     Writeln;
     TextColor(LightBlue);
     Write('          Bam phim <Enter> de ngung quay');
     Readln;
     ch:=ReadKey;
     Writeln;
     TextColor(Yellow);
     Writeln('           KET QUA TRUNG THUONG LA SO: ');
     Writeln;
     TextColor(Red);
     Write('          ');
     For i:=1 To quacau Do
        Write(' ',Random(9):3);
     Writeln;
     Writeln;
     TextColor(Magenta);
     Write('          Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   END. 
  210/Số nguyên tố:
  Mã:
   Program So_nguyen_to;
   Var
        n,i:Integer;
   Begin
        Writeln('SO VUA NHAP CO PHAI LA SO NGUYEN TO ?');
     Writeln('-------------------------------------');
     Write('-Nhap mot so : ');
     Readln(n);
     While n > 1 Do
        Begin
        i:=2;
        While (n Mod i <> 0) Do
        i:=i+1;
         if i=n Then
             Writeln('-So ',n,' la so nguyen to')
         Else
             Writeln('-So ',n,' khong phai la so nguyen to');
         Write('-Nhap mot so (so 0 de ngung): ');
                   Readln(n);
      End;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  211/Số ngẫu nhiên:
  Mã:
   Program So_ngau_Nhien;
   Uses Crt;
   CONST
         N = 100;
   VAR
        Mang : Array[1..N] Of ^Word;
     HeapTop : Pointer;
   {-------------------------------}
        Procedure TaoSo;
     Var
        i : Byte;
     Begin
        Randomize;
      For i := 1 To N Do
        Begin
        New(Mang[i]);
         Mang[i]^ := Random(999);
        End;
     End;
   {-------------------------------}
        Procedure SapXep;
     Var
        i : Byte;
      Tam : Word;
      KetThuc : Boolean;
     Begin
        Repeat
        KetThuc := True;
        For i := 1 To n-1 Do
        If Mang[i]^ > Mang[i+1]^ Then
             Begin
             Tam := Mang[i]^;
            Mang[i]^ := Mang[i+1]^;
            Mang[i+1]^ := Tam;
            KetThuc := False;
           End;
      Until ketThuc;
     End;
   {-------------------------------}
        Procedure InKq;
     Var
        i :Byte;
     Begin
        For i := 1 To N Do
        Write(Mang[i]^:4);
     End;
   {-------------------------------}
   BEGIN
        ClrScr;
     Writeln('      TAO VA SAP XEP THU TU 100 SO NGAU NHIEN');
     Writeln('      ---------------------------------------');
     Writeln;
        Mark(HeapTop);
     TaoSo;
     SapXep;
     Inkq;
     Writeln;
     Write('      Bam <Enter> . . . ');
     Readln;
     Release(HeapTop);
   END. 
  212/Số ngày trong tháng:
  Mã:
   Program So_ngay;
   Uses Crt;
   TYPE
        Nam=1900..2000;
     Thang=1..12;
     Ngay=1..31;
   Var
        Nam1,Nam2:Nam;
     Thang1,Thang2:Thang;
     Ngay1,Ngay2:Ngay;
     n:Real;
     kq:Boolean;
     (*--------------------*)
     FUNCTION KTngay(d:Ngay;m:Thang;y:Nam):Boolean;
     Begin
        KTngay:=True;
      Case m Of
        4,6,9,11: If d > 30 Then
             KTngay:=False;
        2 : If (d > 29) Or ((d =29) And (y Mod 4 <> 0)) Then
             KTngay:=True;
      End;
     End;
     (*--------------------*)
     FUNCTION Julian(d:Ngay;m:Thang;y:Nam):Real; {Lich Julieng}
     Var
        Tam:Real;
     Begin
        Tam:=Int((m-14.0)/12.0);
      Julian:=d-32075.0+
             Int(1461.0*(y+4800.0+Tam)/4.0+
      Int(367.0*(m-2.0-Tam*12.0)/12.0)-
      Int(3.0*Int(y+4900.00+Tam)/100.0)/4.0)
     End;
     (*--------------------*)
   BEGIN
        {$R+}
     Repeat
        ClrScr;
      Writeln('  *Nhap moc thoi gian dau');
      Write('-Ngay: ');
      Readln(Ngay1);
      Write('-Thang: ');
      Readln(Thang1);
      Write('-Nam: ');
      Readln(Nam1);
      Kq:=KTngay(Ngay1,Thang1,Nam1);
      If not Kq Then
        Begin
        Sound(100);
         Delay(50);
         NoSound;
         Writeln('-Ngay khong hop le');
        End;
     Until Kq;
     Repeat
        ClrScr;
      Writeln('  *Nhap moc thoi gian cuoi');
      Write('-Ngay: ');
      Readln(Ngay2);
      Write('-Thang: ');
      Readln(Thang2);
      Write('-Nam: ');
      Readln(Nam2);
      Kq:=KTngay(Ngay2,Thang2,Nam2);
      If not Kq Then
        Begin
        Sound(100);
         Delay(50);
         NoSound;
         Writeln('-Ngay khong hop le');
        End;
     Until Kq;
     n:=Julian(Ngay2,Thang2,Nam2)-Julian(Ngay1,Thang1,Nam1);
     Writeln('Ket qua: ',n:8:0,' ngay');
     Writeln;
     Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
     Readln
   END. 
  213/Tháng X có bao nhiêu ngày:
  Mã:
   Program Ngay_cua_thang;
   Var
        thang,nam,luu,songay:Integer;
   Begin
        Writeln('THANG. X . CO BAO NHIEU NGAY');
     Writeln('---------------------------');
     Write('-Ban muon hoi thang nao co bao nhieu ngay: ');
     Readln(thang);
     Write('-Cho biet nam : ');
     Readln(nam);
     luu:=nam;
     Case thang Of
        1,3,5,7,8,10,12: songay:=31;
      4,6,9,11          : songay:=30;
      2 :Case nam Mod 4 Of
             1,2,3 :songay:=28;
           0      :songay:=29;
        End;
     End;
     If songay >=30 Then
        Writeln('+Thang:',thang:3,', nam: ',luu:4,', co: ',songay:3,' ngay')
     Else
        Writeln('+Thang:',thang:3,', nam: ',luu:5,', co: ',songay:3,' ngay');
     Writeln;
     Writeln('  Bam phin <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  214/Tìm 10 số ngẫu nhiên không âm:
  Mã:
   Program So_ngau_nhien;
   CONST
        N=100;
   TYPE
        Nguyen= Set of 1..N;
   Var
        a:Nguyen;
     So,i,spt:Integer;
   Begin
        Writeln('TIM 10 S0 NGUYEN NGAU NHIEN KHONG AM');
        Writeln(' NHO HON 100, KHONG TRUNG NHAU');
     Writeln('------------------------------------');
     spt:=0;
     a:=[];
     Randomize;
     Repeat
        So:=Random(100);
      If Not (So In a) Then
        Begin
        a:=a+[So];
         Spt:=Spt +1;
        End;
     Until Spt = 10;
     Writeln;
     Writeln('10 so ngau nhien nho hon 100 la: ');
     Writeln;
     For i:= 0 To 100 Do
        If i In a Then
        Write(i,', ');
     Writeln;
     Writeln;
     Write('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
     Readln
   End. 
  215/Tìm 2 phần tử liên tiếp bằng giá trị X:
  Mã:
   Program Tim_PT_Mang;
        Uses Crt;
     Var
        a:Array[1..1000] Of Integer;
     {----------------------------}
     Procedure Tao;
        Var
        k:Integer;
     Begin
        Randomize;
      For k:=1 To 100 Do
        a[k]:=Random(100);
     End;
     {----------------------------}
     Procedure Tim;
        Var
        k,x:Integer;
     Begin
        Write('-Nhap gia tri X= ');
      Readln(x);
      For k:=1 To 999 Do
        Begin
             If a[k] +a[k+1] = X Then
             Writeln('a[',K,'] + a[',K+1,']= ',X)
        Else
             Writeln('Khong co 2 phan tu nao bang: ',X);
        End;
     End;
   BEGIN
        Writeln('TIM 2 PHAN TU LIEN TIEP BANG GIA TRI X');
     Writeln('-------------------------------------');
     Writeln;
     Tao;
     Tim;
     Writeln;
     Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc ');
     Readln;
   END. 
  216/Tìm các số nguyên tố từ 2 đến N:
  Mã:
   Program Tim_so_nguyen_to;
   Var
        n,i,j:Integer;
     nguyento:Boolean;
   Begin
        Writeln('TIM CAC SO NGUYEN TO TU 2 DEN N');
     Writeln('-------------------------------');
     Write('-Nhap so N= ');
     Readln(n);
     For i:=2 To n Do
        Begin
        nguyento:=True;
        j:=2;
        While nguyento And (j <i) Do
                           Begin
                  If (i Mod j)=0 Then
                  nguyento:=False;
             j:=j+1;
                           End;
        If nguyento Then
        Write(i:4);
      End;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  217/Tìm các ước số của số nguyên:
  Mã:
   Program uoc_so;
   Var
     i,n:Integer;
   Begin
        Writeln('TIM CAC UOC SO CUA SO NGUYEN');
     Writeln('----------------------------');
     Write('-Nhap mot so nguyen: ');
     Readln(n);
     Writeln;
     Writeln('+Cac uoc so cua so ',n,' la: ');
     Writeln;
     For i:=1 To N Do
        If (n Mod i) = 0 Then
        Write(i:6);
        Writeln;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  218/Tìm số lớn nhất trong n số nguyên:
  Mã:
   Program Cuc_dai;
   Var
        i,n:Byte;
     so,solon:Integer;
   Begin
        Writeln('TIM SO LON NHAT TRONG N SO NGUYEN');
     Writeln('---------------------------------');
     Write('-Muon nhap bao nhieu so: ');
     Readln(n);
     i:=1;
     Write('-So thu ',i,' = ');
     Readln(so);
     solon:=so;
     For i:=2 To N Do
        Begin
        Write('-So thu ',i,' = ');
        Readln(so);
        If solon < so Then
        solon:=so;
      End;
     Writeln;
     Writeln('+So lon nhat trong ',n,' so vua nhap la so: ',solon);
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  219/Số lớn nhất và nhỏ nhất:
  Mã:
   Program So_lon_so_nho;
   Var
        so1,so2,so3,so4,max,min:Integer;
   Begin
        Writeln('TIM SO LON NHAT VA SO NHO NHAT');
     Writeln('-----------------------------');
     Write('-Nhap so thu nhat: ');
     Readln(so1);
     Write('-Nhap so thu hai : ');
     Readln(so2);
     Write('-Nhap so thu ba : ');
     Readln(so3);
     Write('-Nhap so thu tu : ');
     Readln(so4);
     max:=so1;
     min:=so1;
     If max < so2 Then
        max:=so2
     Else
        min:=so2;
     If max < so3 Then
        max:=so3
     Else
        min:=so3;
     If max < so4 Then
        max:=so4;
     Writeln;
     Writeln('+So lon nhat trong 4 so: ',so1,',',so2,',',so3,',',so4,' la: ',max);
     Writeln('+Va so nho nhat trong 4 so do la    : ',min);
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  220/Tính độ dài vectơ:
  Mã:
   Program Tinh_do_dai_vec_to;
   Var
       x,y,z:Integer;
            l:Real;
   Begin
        Writeln('TINH CHIEU DAI VECTO');
     Writeln('---------------------');
     Writeln;
     Write('-Cho biet toa do X : ');
     Readln(x);
     Write('-Cho biet toa do Y : ');
     Readln(y);
     Write('-Cho biet toa do Z : ');
     Readln(z);
     l:= Sqrt(Sqr(x) + Sqr(y) + Sqr(z));
     Writeln('+Chieu dai cua vecto = ',l:10:2);
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  221/Tính chu kì dao động con lắc:
  Mã:
   Program Chu_ky_con_lac;
   Const
        g=918;
   Var
        l,t:Real;
   Begin
        Writeln('TINH CHU KY DAO DONG CON LAC DON');
     Writeln('-----------------------');
     Write('-Cho biet chieu dai con lac: ');
     Readln(l);
     t:=2*pi*sqrt(l/g);
     Writeln('+Chu ky dao dong dieu hoa cua con lac: ',t:10:3);
     Readln;
   End. 
  222/Chu vi diện tích hcn:
  Mã:
   Program Chu_vi_Dien_tich;
   Var
        d,r,p,s:Integer;
     tiep:Char;
     (*------------------*)
     PROCEDURE Chuvi(x,y:Integer);
     Begin
        p:=(x+y)*2;
     End;
    (*------------------*)
     PROCEDURE Dientich(x,y:Integer);
     Begin
        s:=x * y;
     End;
     (*------------------*)
   BEGIN
        Repeat
             Writeln('TINH CHU VI, DIEN TICH HINH CHU NHAT');
        Writeln('      Su dung thu tuc');
        Writeln('------------------------------------');
        Write('-Nhap chieu rong: ');
        Readln(r);
        Write('-Nhap chieu dai : ');
        Readln(d);
      Chuvi(r,d);
      Dientich(r,d);
        Writeln;
        Writeln('+Chu vi hinh chu nhat= ',p);
        Writeln('+Dien tich hinh chu nhat= ',s);
        Writeln;
        Write(' Co thuc hien tiep khong ? (c/k) ');
        Readln(tiep);
     Until (tiep='k') Or (tiep='K');
   END. 
  223/Chu vi diện tích vòng tròn:
  Mã:
   Program Vong_tron;
   Var
        Radius,s,cv :Real;
   Begin
        Writeln('TINH CHU VI, DIEN TICH VONG TRON');
     Writeln('--------------------------------');
     Write('-Cho biet ban kinh : ');
     Readln(Radius);
     cv:=2*Pi*Radius;
     S:=Pi*Radius*Radius;
     Writeln;
     Writeln('+Chu vi vong tron  = ',cv:10:2);
     Writeln('+Dien tich vong tron = ',s:10:2);
     Writeln;
     Writeln('    Bam phim <Enter> de tro ve cua so soan thao');
     Readln
   End. 
  224/Tính dân số sau 5 năm:
  Mã:
   Program Dan_so;
   Var
        i:Byte;
     sodan:LongInt;
   Begin
        Writeln('TINH DAN SO SAU 5 NAM');
     Writeln('---------------------');
     sodan:=5000000;
     Writeln('-So dan hien nay = ',sodan);
     Writeln('-Ty le tang dan so hang nam = 1.5%');
     Writeln;
     Writeln('So dan tang tung nam trong 5 nam toi la:');
     For i:=1 To 5 Do
        Begin
        sodan:=round(sodan * 1.015);
        Writeln('-Nam thu ',i,' so dan la: ',sodan,' nguoi');
      End;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  225/Tính diện tích hình học sơ cấp:
  Mã:
   Program Hinh_hoc_so_cap;
   Var
        a,b,c,h,r:Integer;
     s:Real;
     chon:Byte;
   Begin
        Writeln('TINH DIEN TICH HINH HOC SO CAP');
     Writeln('------------------------------');
     Writeln('  1-Hinh vuong');
     Writeln('  2-Hinh chu nhat');
     Writeln('  3-Hinh tam gia1c');
     Writeln('  4-Hinh thang');
     Writeln('  5-Hinh tron');
     Writeln;
     Write('-Ban chon cac so tu 1 den 5 de tinh dien tich hinh tuong ung');
     Readln(chon);
     Case chon Of
        1    :Begin
             Write('-Nhap canh hinh vuong: ');
         Readln(a);
         s:=a*a;
         Writeln('+Dien tich hinh vuong = ',s:10:2,' met vuong');
         End;
      2 :Begin
             Write('-Nhap chieu rong : ');
         Readln(a);
         Write('-Nhap chieu dai : ');
         Readln(b);
         s:=a*b;
         Writeln('+Dien tich hinh chu nhat = ',s:10:2,' met vuong');
         End;
       3 :Begin
             Write('-Nhap canh day : ');
         Readln(a);
         Write('-Nhap chieu cao : ');
         Readln(h);
         s:=a*h/2;
         Writeln('+Dien tich hinh tam giac = ',s:10:2,' met vuong');
         End;
             4    :Begin
             Write('-Nhap day duoi : ');
         Readln(a);
         Write('-Nhap day tren : ');
         Readln(b);
         Write('-Nhap chieu cao: ');
         Readln(h);
         s:=0.5*(a+b)*h;
         Writeln('+Dien tich hinh thang = ',s:10:2,' met vuong');
         End;
       5 :Begin
             Write('-Nhap ban kinh : ');
         Readln(r);
         s:=r*r*pi;
         Writeln('+Dien tich hinh tron = ',s:10:2,' met vuong');
         End;
     End;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  226/Tính giai thừa của n:
  Mã:
   Program Giai_thua;
   Var
        n:Integer;
   (*---------------------*)
        FUNCTION Gt(x:Integer):Integer;
     Var
        k,s:Integer;
     Begin
        s:=1;
      For k:=1 To x Do
        s:=s*k;
      Gt:=s;
     End;
   (*---------------------*)
   BEGIN
        Writeln('TINH GIAI THUA CUA N');
     Writeln('  Su dung ham');
     Writeln('--------------------');
     Write('-Nhap N= ');
     Readln(n);
     Writeln;
     Writeln('+Giai thua cua ',n,' = ',Gt(n));
     Writeln;
     Write(' Bam <Enter> de ket thuc ');
     Readln
   END. 
  227/Tính giờ phút giây:
  Mã:
   Program Tinh_Gio_Phut_Giay;
   Var
        sogiay,gio,phut,giay:Integer;
   Begin
        Writeln('TINH GIO:PHUT:GIAY');
     Writeln('------------------');
     Write('-Nhap so giay can tinh: ');
     Readln(sogiay);
     gio:=sogiay DIV 3600;
     sogiay:= sogiay MOD 3600;
     phut:=sogiay DIV 60;
     giay:=sogiay MOD 60;
     Writeln;
     Writeln('KET QUA CHUYEN DOI');
     Writeln('+Neu nhap vao: ',sogiay,' giay');
     Writeln('+Doi thanh: ',gio,' gio, ',phut,' phut, ',giay,' giay');
     Readln
   End. 
  228/Tính khoảng cách từ 1 điểm đến đt:
  Mã:
   Program Tinh_khoang_cach;
   Var
        a,b,c,d,x,y:Real;
   Begin
        Writeln('TINH KHOANG CACH TU 1 DIEM DEN DUONG THANG');
     Writeln('------------------------------------------');
     Write('-Nhap he so a= ');
     Readln(a);
     Write('-Nhap he so b= ');
     Readln(b);
     Write('-Nhap he so c= ');
     Readln(c);
     Write('-Nhap toa do x= ');
     Readln(x);
     Write('-Nhap toa do y= ');
     Readln(y);
     d:=((a*x) + (b*y) + c) / Sqrt(Sqr(a) + Sqr(b));
     Writeln('+Khoang cach tu diem I den duong thang la: ',d:10:2);
     Readln
   End. 
  229/Tính sin(x):
  Mã:
   Program Tinh_sin;
   Var
        goc:Integer;
        rad,x:Real;
   Begin
        Writeln('TINH SIN(X)');
     Writeln('-----------');
     Write('-Nhap vao mot goc: ');
     Readln(goc);
     rad:=(pi * goc) / 180;
     x:=sin(rad);
     Writeln('+Sin(',goc:2,') = ',x:10:8);
     Readln;
   End. 
  230/Tính tiền gửi ngân hàng:
  Mã:
   Program Tinh_tien;
   Var
        v:Integer;
     l,n:Real;
   Begin
        Writeln('TINH TIEN GUI NGAN HANG');
     Writeln('-------------------');
     Writeln;
     Write('-So tien gui = ');
     Readln(v);
     Write('-Lai suat  = ');
     Readln(l);
     n:=(v * (1 + (l/100)));
     Writeln('*Neu gui: ',v,' dong, lai suat 1 nam= ',l:4:2,' %');
     Writeln('*So tien lai trong 1 nam = ',Round(v*l/100),' dong');
     Writeln('*Von + Lai trong 1 nam  = ',Round(n),' dong');
     Writeln(' Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  231/Tổ hợp chập k của n:
  Mã:
   Program To_hop_chp_k_cua_N;
   Var
        i,k,n:Integer;
     c:Real;
   Begin
        Writeln('TINH TO HOP CHAP k CUA N');
     Writeln('   Voi k <= N');
     Writeln('------------------------');
     Write('-Nhap so N= ');
     Readln(n);
     Write('-Nhap so phan tu k= ');
     Readln(k);
     If k > N Then
        Writeln('+Vi k lon hon N nen khong tinh duoc')
     Else
        Begin
        c:=1;
        For i:=1 To k Do
        c:=c*(n-k+i)/i;
                  Writeln('+To hop chap ',k,' cua ',n,' la: ',c:2:2);
      End;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  232/Tổng bình phương các số lẻ:
  Mã:
   Program Tong_binh_phuong;
   Var
        i,n,tong:Integer;
   Begin
        Writeln('TINH TONG BINH PHUONG CAC SO LE');
     Writeln('     Tu 1 den N');
     Writeln('-------------------------------');
     Write('-Nhap N= ');
     Readln(n);
     tong:=0;
     For i:=1 To N Do
        If odd(i) Then
        tong:=tong+sqr(i);
     Writeln;
     Writeln('+Tong binh phuong cac so le cua ',n,' so nguyen= ',tong);
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  233/Tổng nghịch đảo n số nguyên đầu tiên:
  Mã:
   Program Tong_nghich_dao;
   Var
        n,i:Integer;
     s:Real;
   Begin
        Writeln('TINH TONG NGHICH DAO N SO NGUYEN DAU TIEN');
     Writeln('-----------------------------------------');
     Write('-Nhap so N= ');
     Readln(n);
     S:=0;
     For i:= 1 To N Do
        S:=S+(1/i);
     Writeln;
     Writeln('+Tong nghich dao cua ',n,' so nguyen dau tien= ',S:0:2);
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  234/Giá trị của X luỹ thừ N:
  Mã:
   Program Luy_thua;
   Var
        x,n,tich,luythua:Integer;
   Begin
        Writeln('TINH TRI CUA X LUY THUA N');
     Writeln('-------------------------');
     Write('-Nhap vao so X= ');
     Readln(x);
     Write('-Nhap vao luy thua N= ');
     Readln(n);
     tich:=1;
     luythua:=1;
     While luythua <= n Do
        Begin
        tich:=tich * x;
        luythua:=luythua + 1;
      End;
        Writeln;
     Writeln(x,' luy thua ',n,' = ',tich);
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  235/Ước chung lớn nhất, bội chung nhỏ nhất:
  Mã:
   Program Uoc_so_chung_Boi_so_chung;
   Var
        so1,so2:Word;
     p:LongInt;
     tiep:Char;
   Begin
        Writeln('TINH UOC SO CHUNG LON NHAT, BOI SO CHUNG NHO NHAT');
     Writeln('    Su dung vong lap Repeat... Until');
     Writeln('-------------------------------------------------');
     Repeat
        Writeln;
      Write('-Nhap so thu nhat: ');
      Readln(so1);
      Write('-Nhap so thu hai : ');
      Readln(so2);
      p:=so1 * so2;
      Write('+Uoc so chung lon nhat cua ',so1,' va ',so2,' la: ');
      Repeat
        if so1 > so2 Then
        so1:=so1 - so2
        Else
        so2:=so2 - so1;
      Until so1=so2;
      Writeln(so1);
      Writeln;
      Writeln('+Boi so chung nho nhat: ',P Div so1);
      Writeln;
      Write('-Co tiep tuc nua khong ? (C/K) ');
      Readln(tiep);
     Until Upcase(tiep)='K';
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc ');
     Readln
   End. 
  236/Tổng tích ma trận:
  Mã:
   Program Tong_Tich_Ma_tran;
        Uses Crt;
     Type
        Matran=array[1..3,1..3] Of Integer;
     Var
        a,b,c,d:Matran;
      i,j,k:Byte;
      Ch:Char;
     {*****************************}
     Procedure Nhap(Var m:Matran; Ten:Char);
     Begin
        ClrScr;
      GotoXY(26,6);
      Write('-Nhap ma tran: ',Ten);
      For i:=1 To 3 Do
        For j:=1 to 3 Do
        Begin
             GotoXY(20*i-8,10+2*j);
           Write(Ten,'[',i,',',j,']= ');
           Readln(m[i,j]);
         End;
     End;
     {*****************************}
     Procedure Xuat(m:Matran; Ten:Char);
     Begin
        ClrScr;
      GotoXY(26,6);
      Write('CAC PHAN TU CUA MA TRAN: ',Ten);
      For i:=1 To 3 Do
        For j:=1 To 3 Do
        Begin
             GotoXY(20*i-8,10+2*j);
           Write(Ten,'[',i,',',']= ',m[i,j]);
         End;
     End;
     {*****************************}
   BEGIN
        Nhap(a,'A');
     Nhap(b,'B');
     For i:=1 To 3 Do
        For j:=1 To 3 Do
        c[i,j]:=a[i,j]+b[i,j];
     Writeln;
     Writeln('MA TRAN TONG');
     Writeln;
     Xuat(c,'C');
     GotoXY(10,25);
     Write('Bam phim <Esc> de xem ma tran tich');
     For i:=1 to 3 Do
        For j:=1 To 3 Do
        Begin
        d[i,j]:=0;
         For k:=1 To 3 Do
             d[i,j]:=a[i,k]*b[k,j]+d[i,j];
        End;
     Repeat
        Ch:=Readkey;
      If Ch=#0 then
        Ch:=Readkey;
     Until Ch=#27;
     Writeln('MA TRAN TICH= ');
     Xuat(d,'D');
     Repeat
     Until KeyPressed;
   END. 
  237/Trò chơi One Two Three:
  Mã:
   Program One_Two_Three;
   Var
        a,b:Char;
   Begin
        Writeln('TRO CHOI ONE TWO THREE');
     Writeln(' Keo (k), Bua (b), Giay (g)');
     Writeln('---------------------------');
     Write('-Ban A chon: ');
     Readln(a);
     Write('-Ban B chon: ');
     Readln(b);
     Case Upcase(a) Of
        'K':   Case Upcase(b) Of
                  'K'    :    Begin
                           Writeln('+Ban A chon Keo');
                 Writeln('+Ban B cung chon Keo');
                 Writeln('+Keo gap Kep, hoa nhau');
                      End;
           'B' :    Begin
                           Writeln('+Ban A chon Keo');
                 Writeln('+Ban B chon Bua');
                 Writeln('+Bua dap Keo, B thang');
                      End;
           'G' :    Begin
                           Writeln('+Ban A chon Keo');
                 Writeln('+Ban B chon Giay');
                 Writeln('+Keo cat Giay, A thang');
                      End;
             End;
      'B':     Case Upcase(b) Of
             'K'    :    Begin
                           Writeln('+Ban A chon Bua');
                 Writeln('+Ban B chon Keo');
                 Writeln('+Bua dap Keo, A thang');
                      End;
           'B' :    Begin
                           Writeln('+Ban A chon Bua');
                 Writeln('+Ban B cung chon Bua');
                 Writeln('+Bua gap Bua, hoa nhau');
                      End;
           'G' :    Begin
                           Writeln('+Ban A chon Bua');
                 Writeln('+Ban B chon Giay');
                 Writeln('+Giay boc Bua, B thang');
                      End;
             End;
      'G':     Case Upcase(b) Of
             'K'    :    Begin
                           Writeln('+Ban A chon Giay');
                 Writeln('+Ban B chon Keo');
                 Writeln('+Keo cat Giay, B thang');
                      End;
           'B' :    Begin
                           Writeln('+Ban A chon Giay');
                 Writeln('+Ban B chon Bua');
                 Writeln('+Giay boc Bua, A thang');
                      End;
           'G' :    Begin
                           Writeln('+Ban A chon Giay');
                 Writeln('+Ban B cung chon Giay');
                 Writeln('+Giay gap Giay, hoa nhau');
                      End;
             End;
     End;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  238/Vẽ hình chử nhật rỗng:
  Mã:
   Program Ve_hinh_chu_nhat;
   CONST
        Hoathi='*';
   Var
        r,d,i:Integer;
     tiep:Char;
   (*---------------*)
        PROCEDURE Ve(x,y:Integer);
     Var
        k:Integer;
     Begin
        For k:=1 To y Do
        Write(Hoathi);
      Writeln;
      For k:=1 To x-2 Do
        Writeln(Hoathi,Hoathi:y-1);
      For k:=1 To y Do
        Write(Hoathi);
      Writeln;
     End;
   (*---------------*)
   BEGIN
        Repeat
             Writeln('VE HINH CHU NHAT RONG');
        Writeln('  Dung thu tuc');
        Writeln('---------------------');
        Write('-Chieu rong = ');
        Readln(r);
        Write('-Chieu dai = ');
        Readln(d);
        Ve(r,d);
        Writeln;
      Write(' Co tiep tuc khong ? (c/k) ');
      Readln(tiep);
     Until Upcase(tiep)='K';
   END. 
  239/Vẽ tam giác rỗng:
  Mã:
   Program Tam_giac_rong;
   Var
        cao,i:Byte;
   Begin
        Writeln('VE TAM GIAC RONG');
     Writeln('----------------');
     Write('-Nhap chieu cao cua tam giac: ');
     Readln(cao);
     Writeln('*':cao);
     For i:=2 To cao-1 Do
        Writeln('*':cao-i+1,'*':2*i-2);
     For i:=1 To 2*cao-1 Do
        Write('*');
        Writeln;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  240/Xếp loại học tập:
  Mã:
   Program Phan_loai;
   Var
        ten:String;
        diem:Integer;
   Begin
        Writeln('XEP LOAI HOC TAP');
     Writeln('----------------');
     Write('-Cho biet ten: ');
     Readln(ten);
     Write('-Cho biet diem: ');
     Readln(diem);
     Case diem Of
        0,1,2,3,4:   Begin
                           Writeln('+Hoc sinh: ',ten);
              Writeln('+So diem : ',diem);
              Writeln('+Xep loai KEM');
                      End;
      5,6:              Begin
                           Writeln('+Hoc sinh: ',ten);
              Writeln('+So diem : ',diem);
              Writeln('+Xep loai TRUNG BINH');
                  End;
      7,8:              Begin
                           Writeln('+Hoc sinh: ',ten);
              Writeln('+So diem : ',diem);
              Writeln('+Xep loai KHA');
                  End;
      9:               Begin
                           Writeln('+Hoc sinh: ',ten);
              Writeln('+So diem : ',diem);
              Writeln('+Xep loai GIOI');
                  End;
      10:              Begin
                           Writeln('+Hoc sinh: ',ten);
              Writeln('+So diem : ',diem);
              Writeln('+Xep loai XUAT SAC');
                  End;
      Else    Writeln('Khong co loai diem nay hoac ban go sai');
     End;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   End. 
  241/Ma trận chuyển vị:
  Mã:
   Program Ma_tran_Chuyen_Vi;
        Uses Crt;
        Const
        Max=10;
     Var
        a:Array[1..Max, 1..Max] Of Integer;
     Procedure Tao;
        Var
      j,k:Integer;
     Begin
        Randomize;
      For k:=1 To Max Do
        For j:= 1 To Max Do
        a[k,j]:=Random(100);
     End;
     {----------------}
     Procedure Xuat;
        Var
        k,j:Integer;
     Begin
        Window(5,3,36,24);
        For k:=1 to Max Do
        Begin
        For j:=1 To Max Do
             Write(a[k,j]:3);
         Writeln(#10);
        End;
      Window(45,3,76,24);
      For k:=1 To Max Do
        Begin
        If Odd(k) Then
             For j:= 1 To Max Do
             Write(a[k,j]:3)
         Else
             For J:=Max Downto 1 Do
             Write(a[k,j]:3);
         Writeln(#10);
        End;
     End;
   BEGIN
        ClrScr;
     Writeln('CHUYEN VI PHAN TU CUA MA TRAN');
     Writeln('   --------------');
     Tao;
     Xuat;
     Readln
   END. 
  242/Giải thuật quicksort:
  Mã:
   Program Gt_QuickSort;
        Uses Crt;
        Const
        Max=1000;
     Type
             Mang = Array[1..Max] Of Integer;
     Var
        a:Mang;
      i:Integer;
     {-------------------}
     Procedure Hoanvi(Var m,n : Integer);
        Var
        Tam:Byte;
     Begin
        Tam:=m;
      m:=n;
      n:=Tam;
     End;
     {-------------------}
     Procedure Xuat;
        Var
        i:Integer;
     Begin
        ClrScr;
        For i:= 1 to Max Do
        Begin
             If i Mod 240 =0 Then
                           Readln;
                      Write(' ',a[i]:6,' ');
        End;
     End;
     {-------------------}
     Procedure Nhap;
        Var
        i:Integer;
     Begin
        For i:=1 To Max Do
        a[i]:=Random(1000);
      Writeln;
      Write(' *Bam phim <Enter> de xem danh sach sap xep');
      Readln
     End;
        {-------------------}
   
     Procedure QuickSort(Var A: Mang; Lo,Hi: Integer);
        Procedure Sort(Left, Right:Integer);
             Var
             i,j,x:Integer;
        Begin
             i:=Left;
             j:=Right;
        x:=a[(Left + Right) Div 2];
        Repeat
             While a[i] < x Do
                  Inc(i);
        While x < a[j] Do
             Dec(j);
        If i <=j Then
             Begin
                  Hoanvi(a[i],a[j]);
             Inc(i);
             Dec(j);
             End;
             Until i > j;
        If Left < j Then
             Sort(Left,j);
        If i < Right Then
             Sort(i,Right);
        End;
     Begin
        Sort(Lo,Hi);
     End;
     {-------------------}
   BEGIN
        ClrScr;
     Writeln('GIAI THUAT QUICKSORT');
     Writeln('--------------------');
     Writeln;
        Nhap;
     Quicksort(a,1,Max);
     Xuat;
     Writeln;
     Writeln('  Bam phim <Enter> de ket thuc');
     Readln
   END. 
  243/Tìm tuần tự:
  Mã:
   Program Tim_Tuan_Tu;
        Uses Crt;
        Const
        Max= 100;
     Type
        Mang=Array[1..Max] Of Integer;
     Var
        Pti: Mang;
      So:Integer;
   {-----------------------------------}
     Function TuanTu(X:Integer; A:Mang;N:Integer):Integer;
        Var
        i:Integer;
     Begin
        i:=1;
      While (i <=N) And Not(X=A[i]) Do
        Inc(i);
      If i <=N Then
        TuanTu:=i
      Else
        TuanTu:=0;
     End;
   {-----------------------------------}
        Procedure TaoMang(Var A:Mang; N:Integer);
        Var
        i:Integer;
     Begin
        Randomize;
      For i:= 1 To N Do
        A[i]:=Random(3000);
     End;
   {-----------------------------------}
        Procedure InMang(A:Mang; N:Integer);
        Var
        i:Integer;
     Begin
        For i:= 1 To N Do
        Write(A[i]:8);
      Writeln;
     End;
   {-----------------------------------}
        Procedure TimX(X:Integer; A:Mang; N:Integer);
        Var
        j:Integer;
     Begin
        j:=TuanTu(X,A,N);
      If j <> 0 Then
        Writeln('So: ',X:3,' la gia tri cua phan tu thu: ',j:2)
      Else
        Writeln('Khong co phan tu nao bang so : ',So);
      Writeln;
     End;
   {-----------------------------------}
   BEGIN
        ClrScr;
        Writeln('GIAI THUAT TIM KIEM TUAN TU');
     Writeln('---------------------------');
     Writeln;
     Writeln('-Tao 100 so ngau nhien');
     TaoMang(Pti,100);
     Write('-Bam phim <Enter> de in mang ');
     Readln;
     InMang(Pti,100);
     Repeat
        Writeln;
        Write('-Ban can tim so nao: ');
      Readln(So);
      TimX(So,Pti,100);
      Write('Bam <Enter> de tim so khac, <Esc> de cham dut ');
     Until Readkey = #27;
   END. 
  244/Bản ghi và con trỏ:
  Mã:
   Program Ban_ghi_va_Con_Tro;
   Uses Crt;
   TYPE
        ConTro = ^LyLich;
     LyLich = RECORD
        HoLot : String[17];
      Ten  : String[7];
      BacLuong,PhuCap,Tong : LongInt;
      Next : ConTro;
      End;
   VAR
        First, Last, Newp : ConTro;
     Ch : Char;
     i : Integer;
   Begin
        ClrScr;
     GoToXY(5,25);
     Write('Bam nut bat ky de tiep tuc. Bam <Esc> de dung ');
     Window(1,1,80,24);
     Writeln('**    CHUONG TRINH TINH LUONG  **');
     Writeln;
     Writeln('        Thang 11 nam 1999');
     First := NIL; {Khoi tao bien First la con tro rong}
     i := 0;
     Repeat
        i := i + 1;
      New(Newp); {Khoi tao bien cn tro moi la bien Newp}
      With Newp^ Do
        Begin
        Write('-Ho cua nguoi thu: ',i:2,' la= ');
         Readln(Holot);
         Write('-Ten = ');
         Readln(Ten);
         Write('-Bac luong = ');
         Readln(BacLuong);
         Write('-Phu cap = ');
         Readln(PhuCap);
         Tong := Trunc(BacLuong * 102.27) + PhuCap;
        End;
      If First = NIL Then
        First := Newp
      Else
        Last^.Next := Newp;
      Last := Newp;
      Last^.Next := NIL;
      Ch := Readkey;
     Until Ch = #27;
     Writeln;
     While First <> NIL Do
        With First^ Do
        Begin
        Writeln('-Ong ba: ',HoLot,' ',Ten);
         Writeln('-Bac luong: ',BacLuong:8,' -Phu cap: ',PhuCap : 6);
                      Writeln('+Tien linh : ',Tong:8,' Dong');
         First :=Next;
                      Writeln;
        End;
     Readln
   End. 
  245/Quá trình sử dụng biến con trỏ:
  Mã:
   Program Con_Tro;
   VAR
        p, q : ^Integer;
   Begin
        Writeln('QUA TRINH SU DUNG BIEN CON TRO');
     Writeln('------------------------------');
     Writeln('-Buoc 1:Khai bao bien con tro p,q');
     Writeln('  Vung nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');
     Writeln;
     Writeln('-Buoc 2:Cap vung nho cho 2 bien dong p,q');
        New(p); {Cap phat vung nho cho p^}
     New(q); {Cap phat vung nho cho q^}
     Writeln('  Vung nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');
     Writeln;
     Writeln('-Buoc 3:Dien noi dung vao vung nho va thao tac');
     p^ := 1;{Dien noi dung vao vung nho cho p^}
     q^ := 1;{Dien noi dung vao vung nho cho q^}
     p^ := p^ + q^; {Thuc hien bieu thuc chua bien dong}
     Writeln('-p^ = ',p^);
     Writeln('-q^ = ',q^);
     Writeln;
     Writeln('  Vung nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');
     Writeln;
     Writeln('-Buoc 4:Giai phong vung nho ');
     Dispose(p);
     Dispose(q);
     Writeln;
        Writeln('    Vung nho bay gio la: ',MemAvail,' bytes');
     Readln
   End. 
  246/Thủ tục FREEMEN & DISPOSE:
  Mã:
   Program Thu_Tuc_FreeMem_Dispose;
   VAR
     p1    : ^Integer;
     p2    : ^String;
     p3    : ^Real;
     k    : Word;
   Begin
        Writeln('THU TUC FREEMEM VA DISPOSE');
     Writeln('--------------------------');
     Writeln('-Khi moi bat dau chuong trinh thi');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     New(p1);
     P1^ :=12345;
     Writeln('-Noi dung cua bien dong P1 la: ',P1^);
     Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P1 (kieu Integer)');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     k := Sizeof(p2^);
     GetMem(p2,Sizeof(p2^));
     P2^ :='Nha sach Minh Khai, 249 Nguyen Thi Minh Khai, Q1, Tel 8.331.124';
     Writeln('-Noi dung cua bien dong P2 la: ',P2^);
     Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P2 (kieu String)');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
        New(p3);
     Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P3 (kieu Real)');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     Writeln('+  Bam phim <Enter> de xoa bien P1 bang thu tuc Dispose');
     Readln;
     Dispose(p1);
     Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P1 (kieu Integer) ');
     Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     Writeln('+  Bam phim <Enter> de xoa bien P2 bang thu tuc FreeMem');
     Readln;
     Freemem(p2,k);
     Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P2 (kieu String) ');
     Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     Writeln('+  Bam phim <Enter> de xoa bien P3 bang thu tuc Dispose');
     Readln;
     Dispose(p3);
     Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P1 (kieu Integer) ');
     Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     Writeln('   Bam phim <Enter> de ket thuc ');
     Readln
   End. 
  247/Thủ tục Dispose:
  Mã:
   Program Thu_Tuc_Dispose;
   VAR
     p1    : ^Integer;
     p2    : ^String;
     p3    : ^Real;
   Begin
        Writeln('THU TUC DISPOSE');
     Writeln('---------------');
     Writeln('-Khi moi bat dau chuong trinh thi');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     New(p1);
     Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P1 (kieu Integer)');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     New(p2);
     Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P2 (kieu String)');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
        New(p3);
     Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P3 (kieu Real)');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     Dispose(p2);
     Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P2 (kieu String) ');
     Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');
     Readln
   End. 
  248/Thủ tục release:
  Mã:
   Program Thu_Tuc_Release;
   VAR
     p1    : ^Integer;
     p2    : ^String;
     p3    : ^Real;
     p    : Pointer;
   Begin
        Writeln('THU TUC RELEASE');
     Writeln('---------------');
     Writeln('-Khi moi bat dau chuong trinh thi');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     New(p1);
     Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P1 (kieu Integer)');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     Mark(p);
     New(p2);
     Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P2 (kieu String)');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
        New(p3);
     Writeln('-Sau khi cap phat bo nho cho bien dong P3 (kieu Real)');
     Writeln('Vung nho Heap con: ',MemAvail,' bytes trong');
     Writeln;
     Release(p);
     Writeln('-Sau khi Xoa cac bien dong P2 (kieu String) va P3 (kieu Real)');
     Writeln('Vung nho Heap bay gio la: ',MemAvail,' bytes trong');
     Readln
   End. 
  249/Danh sách vòng:
  Mã:
   Program Danh_Sach_Vong;
   Uses Crt;
   TYPE
        Chuoi = String[24];
     NodePtr = ^Node;
     Node = RECORD
        Doivien : Chuoi;
      Next  : NodePtr;
      End;
   VAR
        R : NodePtr;
     N : Word;
     HeapTop : Pointer;
   {--------------------------------------}
        Procedure Append(St : Chuoi);
     Var
        P : NodePtr;
     Begin
        New(P);
      P^.Doivien := St;
      If R = Nil Then
        R := P
      Else
        P^.Next := R^.Next;
      R^.Next := P;
      R := P;
     End;
   {--------------------------------------}
        Function Next(P: NodePtr) : NodePtr;
     Begin
        If P <> R Then
        Next := P^.Next
      Else
        Next := Nil;
     End;
   {--------------------------------------}
        procedure Display;
     Var
        P : NodePtr;
     Begin
        ClrScr;
      P := R^.Next;
      While P <> Nil Do
        Begin
        Writeln(P^.Doivien);
         P := Next(P);
        End;
     End;
   {--------------------------------------}
        Procedure Input;
     Var
        St : Chuoi;
     Begin
        Writeln('NHAP DANH SACH DOI VIEN');
             Writeln('-----------------------');
             Writeln;
      Repeat
                  Write('-Doi vien: ');
                  Readln(St);
                  Append(St);
                  Writeln('     Bam <Enter> de nhap tiep, bam <Esc> de ngung ');
        Until Readkey = #27;
     End;
   {--------------------------------------}
        Procedure DeleteNode(N :Word; Var P : NodePtr);
     Var
        i : Word;
     Begin
        i := 1;
      While i < N-1 Do
        Begin
        P := P^.Next;
         Inc(i);
        End;
      If Next(P) = R Then
        R :=R^.Next;
      P^.Next := P^.Next^.Next;
      P := P^.Next;
     End;
   {--------------------------------------}
     Procedure Loaibo;
     Var
        N,i : Word;
      P  : NodePtr;
     Begin
        Write('-So de dem: ');
      Readln(n);
      If R <> Nil Then
        Begin
        P := R^.Next;
         While R^.Next <> R Do
             Begin
             DeleteNode(N,P);
            Display;
            GotoXY(10,22);
            Writeln('Bam phim <Enter> de chon doi vien ke tiep ');
            Readln;
           End;
        End;
   
     End;
   {--------------------------------------}
   BEGIN
        ClrScr;
        Mark(Heaptop);
     R := Nil;
     Input;
     ClrScr;
     Loaibo;
     ClrScr;
     Release(HeapTop);
   END. 
  250/DateObject:
  Mã:
   Program DateObject;
   Uses Dos; {Su dung Unit Dos }
   TYPE
        Date = OBJECT
        Month,Day : Byte;
      Year : Word;
      Procedure Init(dd,mm,yy : Word);
      Function StrDate : String;
      End;
   VAR
        Today : Date;
     Regs : Registers;
   {----------------------------------}
        Procedure Date.Init;
     Begin
        Day  := dd;
        Month := mm;
      Year := yy;
     End;
   {----------------------------------}
        Function Date.StrDate;
     Var
        Strdd,Strmm,Stryy : String[4];
     Begin
        Str(Day,Strdd);
      Str(Month,Strmm);
      Str(Year,Stryy);
      StrDate := Strdd + '/'+ Strmm + '/' + Stryy;
     End;
   {----------------------------------}
   BEGIN
        Writeln('DINH NGHIA KIEU CHA, KHONG DINH NGHIA KIEU CON');
     Writeln('     Xem ngay hien hanh cua may');
     Writeln('----------------------------------------------');
     Writeln;
        Regs.Ah := 42;
     MsDos(Regs);
     With Regs Do
        Today.Init(dl, dh, cx);
     Writeln('-Hom nay la ngay: ',Today.StrDate);
     Writeln;
     Write('    Xem xong, bam <Enter>. . . ');
     Readln
   END. 

Các Chủ đề tương tự

 1. Giáo trình CD-ROM Giáo trình Pascal
  Bởi trungtin1807 trong diễn đàn Tài Liệu
 2. Tổng hợp bài tập môn cấu trúc dữ liệu và giải thuật pascal
  Bởi loveIT trong diễn đàn Cấu trúc dữ liệu và giải thuật
 3. Giáo trình Pascal
  Bởi loveIT trong diễn đàn Tài Liệu
 4. Giáo trình Ngôn ngữ lập trình Pascal
  Bởi chatlove trong diễn đàn Tài Liệu
 5. Giáo trình lập trình Pascal nâng cao -Mediafire
  Bởi dayto.kdh trong diễn đàn Tài Liệu

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Cam kết

Diễn đàn là một hệ thống mở, chúng tôi hoàn toàn không bảo đảm tính chính xác của nội dung và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào. Đứng trên lập trường khách quan, chúng tôi tôn trọng tất cả các bài viết và ý kiến của bạn đọc. Chúng tôi chỉ xóa nội dung được cho là vi phạm bản quyền khi có yêu cầu từ phía tác giả hoặc đại diện.

Tài trợ
| m88.com Trang điểm cô dâu | chữ ký số viettel, chữ ký số Cập nhật tin tức 24h mới nhất | Miễn phí Tai Viber cho mobile | Tin tức hot nhất 24h qua | Cập nhật tin sao tại Yeutretho.com | Doc bao 24h
Theo dõi
Liên hệ
quantri.kdh@gmail.com|
Khung Upload nhanh

27070
Lượt xem

Share