Câu đơn (the simple sentence)

Câu ghép, câu phức (compound sentence, complex sentence)Bài viết liên quan