Bài 3: Các nguyên tố hóa học và nước

I>CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC:

Các nguyên tố hóa học cấu tạo nên tế bào--->chia làm 2 loại.

1/ Nguyên tố đại lượng:

- Khái niệm: chiếm>=0,01% khối lượng chất khô.

- Vai trò: +tổng hợp các đại phân tử hữu cơ: protein, cacbonhidrat,lipit, axit nuleic,...

+ Các phân tử vô cơ cấu tạo nên tế bào:C, H, O, N ,P,...

2/ Nguyên tố vi lượng:

- Khái niệm: chiếm dưới 0,01% khối lượng chất khô
- Vai trò: cấu tạo nên enzyme, hoocmon điều hòa quá trình trao đổi chất: Fe,cu,i,...

II> NƯỚC VÀ VAI TRÒ CỦA NƯỚC TRONG TẾ BÀO:

1/ Cấu trúc và đặc tính lí hóa của nước:
- Cấu trúc: 2 nguyên tử hidro kết hợp với 1 nguyên tử o xi tạo ra nước, 2 đầu mang điện tích trái dấu(phân cực)
- Đặc tính lí hóa: các phân tử nước hút nhau và hút các phân tử phân cực khác.

2/ Vai trò: - Tham gia cấu tạo tế bào là dung môi hòa tan các chất.
- Là môi trường phản ứng.
Bài viết liên quan