BÀI 26: SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT

* Nội dung cơ bản:


I. Các hình thức sinh sản của VSV
1. VSV nhân sơ:

a. Phân đôi:
- Đặc điểm: TB sinh trưởng, tăng kích thước -> ADN nhân đôi, thành TB hình thành vách ngăn -> 2 TB con.
- Đại diện: VK và VSV cổ

b. Tạo thành bào tử:
- Đặc điểm: 2 phương thức:
+ Ngoại bào tử: bào tử được hình thành từ bênh ngoài TB sinh dưỡng.
+ Bào tử đốt: bào tử được hình thành bởi sự phân đốt của sợi sinh dưỡng.
- Đại diện: VSV dinh dưỡng metan; xạ khuẩn

c. Phân nhánh và nảy chồi:
- Đặc điểm:Một phần nhỏ của cơ thể mẹ lớn nhanh hơn những vùng lân cận để trở thành một cơ thể mới.
- Đại diện: VK quang dưỡng màu

2. VSV nhân thực
a. Sinh sản bằng bào tử vô tính:
- Đặc điểm: Cơ thể mới được hình thành từ các bào tử trần do cơ thể mẹ sinh ra.
- Đại diện: Nấm chổi, nấm cúc

b. Sinh sản bằng bào tử hữu tính
- Đặc điểm: Hợp tử được tạo thành do sự kết hợp 2 TB, trong hợp tử diễn ra quá trình giảm nhiễm để hình thành bào tử kín đựng trong túi bào tử.
- Đại diện: Nhiều loại nấm

c. Nảy chồi
- Đặc điểm: Giống VSV nhân sơ.
- Đại diện: Nấm men
d. Phân đôi
- Đặc điểm: Giống VSV nhân sơ, TB phân chia bằng hình thức vách ngăn hoặc thắt lại ở giữa.
- Đại diện: Nấm men rượu rum

e. Vừa sinh sản vô tính vừa sinh sản hữu tính
- Đặc điểm: Vừa sinh sản vô tính (phân đôi), vừa sinh sản hữu tính (hình thành bào tử chuyển động, hình thành hợp tử).
- Đại diện: Tảo lục, tảo mắt, trùng đế giày

II. Đặc điểm chung của sinh sản ở VSV
- Hình thức sinh sản đa dạng và rất đơn giản.
- Tốc độ sinh sản cao.
- Nhờ gió, nhờ nước và các cá thể khác nhau, VSV có thể phát tán dễ dàng và có mặt ở khắp mọi nơi.
- Do tốc độ sinh sản và tổng hợp vật chất cao cũng như tính đa dạng trao đổi chất, VSV được khai thác sử dụng rất hiệu quả.

* Một số câu hỏi:
1. Đặc điểm chung của sinh sản ở VSV là gì? Đặc điểm đó có lợi ích gì cho chính các VSV và cho việc khai thác chúng?
2.
Nếu không diệt hết nội bào tử, hộp thịt hộp để lấu ngày sẽ bị phồng, bị biến dạng, vì sao?
Bài viết liên quan