Trả lời : Vì trâu bò là loài chuyên ăn cỏ, rơm nên cơ thể có sự chuyên hóa trong việc tiêu hóa thức ăn từ rơm rạ . Cụ thể là trong dạ cỏ của trâu , bò chứa các Vi sinh vật , trong các vi sinh vật có chứa các enzim có khả năng phân giải xenlulôzơ , hêmixenlulôzơ và pep tin trong rơm , rạ thành các chất đơn giản mà cơ thể hấp thu được.
Bài viết liên quan