-Điển hình:
+ Đã lật đổ chế độ quân chủ chuyên chế, thủ tiêu mọi tàn dư phong kiến
+ Thông qua tuyên ngôn Nhân quyền và Dân quyền nhiều tiến bộ
+ Tập hợp được sự tham gia của đông đảo quần chúng nhân nhân đưa cách mạng đạt tới đỉnh cao - nên chuyên chính Gia-cô-banh.
+ Mở ra một thời đại mới- thời đại thắng lợi và cũng cố của CNTB ở các nước tiên tiến bấy giờ.

- Triệt để:
+ Giải quyết vấn đề ruộng đất cho nhân dân
+Những cản trở đối với công thương nghiệp bị xóa bỏ
+ Thị trường dân tộc thông nhất được hình thành
* Chú ý: Đây không phải là câu trả lời hoàn toàn chính xác và hoàn thiện.
Bài viết liên quan