Kết quả 1 đến 6 của 6
 1. #1

  [Tổng hợp ]Giải bài tập về Danh Sách Liên kết

  Thao tác trên danh sách liên kết đơn.
  bài 1 : với các yêu cầu sau.


  1: Nhập dạnh sách.( Thêm đầu - Thêm cuối)
  2: Xuất danh sách.
  3: Liệt kê các phần tử mang phần tử chẵn.
  4: Tìm phần tử có phần tử nhỏ nhất.
  5: Đếm số lượng số nguyên tố trong danh sách.
  6: Thêm phần tử X vào trước phần tử chẳn đầu tiên.
  7: Thêm phần tử X vào sau phần tử lẽ cuối cũng.
  8: Xoá phần tử nhỏ nhất trong danh sách.
  9: Xoá phần tử đứng trước và sau X trong danh sách.
  10: Tách danh sách hiện tại thành 2 danh sách sao cho danh sách 1 chứa các phần tử nguyên tố, danh sách 2 chứa các phần tử còn lại


  file dslk.h
  Mã:
  #ifndef __DSLK__
  #define __DSLK__
  
  
  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  #include <math.h>
  #include <conio.h>
  #include <windows.h>
  using namespace std;
  
  
  typedef struct node
  {
    int data;
    node* pNext;
  }NODE;
  typedef struct list
  {
    NODE* pHead;
    NODE* pTail;
  }LIST;
  
  
  void Init(LIST &l);
  NODE* GetNode(int x);
  void AddHead(LIST &l,NODE* new_ele);
  void AddTail(LIST &l,NODE* new_ele);
  void InPut(LIST &l);
  void OutPut(LIST l);
  void XuatChan(LIST l);
  NODE* TimMax(LIST l);
  int DemSNT(LIST l);
  void ThemXTruocChanDau(LIST &l,int x);
  void ThemXSauLeCuoi(LIST &l,int x);
  void XoaMin(LIST &l);
  void XoaPhanTuTruoc_SauX(LIST &l,int x);
  void TachDS(LIST &l,LIST &l1,LIST &l2);
  #endif
  file main.cpp


  Mã:
  #include "dslk.h"
  int MeNu()
  {
    
    int c;
    cout<<endl<<endl<<endl<<"              DANH SACH LIEN KET"<<endl;
    cout<<"   ----------------------------------------------------------------"<<endl;
    cout<<"   |   0 : Thoat.                        |"<<endl;
    cout<<"   |   1 : Nhap danh sach.                   |"<<endl;
    cout<<"   |   2 : Xuat danh sach.                   |"<<endl;
    cout<<"   |   3 : Xuat Chan.                      |"<<endl;
    cout<<"   |   4 : Tim max.                       |"<<endl;
    cout<<"   |   5 : Dem so Nguyen To.                  |"<<endl;
    cout<<"   |   6 : Them x truoc chan dau.                |"<<endl;
    cout<<"   |   7 : Them x sau le cuoi.                 |"<<endl;
    cout<<"   |   8 : Xoa phan tu nho nhat trong danh sach.        |"<<endl;
    cout<<"   |   9 : Xoa phan tu truoc va sau x.             |"<<endl;
    cout<<"   |   10: Tach thanh 2 danh sach(nguyen to va k nguyen to).  |"<<endl;
    cout<<"   ----------------------------------------------------------------"<<endl;
    cout<<endl<<endl<<"ban chon:";
    cin>>c;
    return c;
  }
  int main()
  {
    system("color 2C");
    LIST l;
    int chon;
    Init(l);
    do
    {
      chon=MeNu();
      switch(chon)
      {
      case 0: return 0;
  
  
      case 1:
        {
          InPut(l); 
        }break;
  
  
      case 2: 
        {
          if(l.pHead==NULL)
            cout<<"danh sach rong - khong the thuc hien thao tac";
          else
            OutPut(l); 
        }break;
  
  
      case 3:
        {
          if(l.pHead==NULL)
            cout<<"danh sach rong - khong the thuc hien thao tac";
          else
          XuatChan(l);
        }break;
  
  
      case 4:
        {
          if(l.pHead==NULL)
            cout<<"danh sach rong - khong the thuc hien thao tac";
          else
          cout<<"\n\nMax la:"<<TimMax(l)->data<<endl<<endl;
        }break;
  
  
      case 5:
        {
          if(l.pHead==NULL)
            cout<<"danh sach rong - khong the thuc hien thao tac";
          else
          cout<<"so luong cac so nguyen to la"<<DemSNT(l);
        }break;
  
  
      case 6:
        {
          if(l.pHead==NULL)
            cout<<"danh sach rong - khong the thuc hien thao tac";
          else
          {
            int x;
            cout<<"nhap x =";
            cin>>x;
            ThemXTruocChanDau(l,x);
          }
        }break;
  
  
      case 7:
        {
          if(l.pHead==NULL)
            cout<<"danh sach rong - khong the thuc hien thao tac";
          else
          {
            int x;
            cout<<"nhap x =";
            cin>>x;
            ThemXSauLeCuoi(l,x);
          }
        }break;
  
  
      case 8:
        {
          if(l.pHead==NULL)
            cout<<"danh sach rong - khong the thuc hien thao tac";
          else
          XoaMin(l);
        }break;
  
  
      case 9:
        {
          if(l.pHead==NULL)
            cout<<"danh sach rong - khong the thuc hien thao tac";
          else
          {
            int x;
            cout<<"nhap x=";
            cin>>x;
            XoaPhanTuTruoc_SauX(l,x);
          }
        }break;
      case 10:
        {
          LIST l1,l2;
          if(l.pHead==NULL)
            cout<<"danh sach rong ko the tach dc";
          else
          {
            TachDS(l,l1,l2);
            if(l1.pHead==NULL)
            {
              cout<<"khong co so nguyen to trong list 1"<<endl<<endl;
              cout<<"danh sach so k nguyen to trong list 2 la"<<endl;
              OutPut(l2);
            }
            else if(l2.pHead==NULL)
            {
              cout<<"danh sach so nguyen to trong list 1"<<endl;
              OutPut(l1);
              cout<<endl<<endl<<"danh sach list 2 khong co"<<endl;
            }
            else
            {
              cout<<"danh sach so nguyen to trong list 1"<<endl;
              OutPut(l1);
              cout<<endl<<endl<<"danh sach so k nguyen to trong list 2 la"<<endl;
              OutPut(l2);
            }
          }
        }break;
      default : cout<<"\n\nban chon ko co trong danh sach, xin nhap lai"<<endl<<endl;break;
      }
      
    }while(1);
    system("pause");
  }
  file caidat.cpp


  Mã:
  #include "dslk.h"
  
  
  int n;
  void Init(LIST &l)
  {
    l.pHead=l.pTail=NULL;
  }
  NODE* GetNode(int x)
  {
    NODE* p;
    p=new NODE;
    if(p==NULL)
      cout<<"cap phat bo nho khong du.";
    p->data=x;
    p->pNext=NULL;
    return p;
  }
  
  
  void AddHead(LIST &l,NODE* new_ele)
  {
    if(l.pHead==NULL)
      l.pHead=l.pTail=new_ele;
    else
    {
      new_ele->pNext=l.pHead;
      l.pHead=new_ele;
    }
  }
  void AddTail(LIST &l,NODE* new_ele)
  {
    if(l.pTail==NULL)
      l.pHead=l.pTail=new_ele;
    else
    {
      l.pTail->pNext=new_ele;
      l.pTail=new_ele;
    }
  }
  void InPut(LIST &l)
  {
    int x;
    cout<<"nhap so luong Node:";
    cin>>n;
    Init(l);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      cout<<"nhap node x=";
      cin>>x;
      NODE* p=GetNode(x);
      AddHead(l,p);
    }
  }
  
  
  void OutPut(LIST l)
  {
    for(NODE* p=l.pHead;p;p=p->pNext)
      cout<<p->data<<" --> ";
    cout<<"NULL";
  }
  
  
  void XuatChan(LIST l)
  {
    for(NODE* p=l.pHead;p;p=p->pNext)
      if(p->data%2==0)
        cout<<p->data<<"\t";
  }
  NODE* TimMax(LIST l)
  {
    NODE* max=l.pHead;
    for(NODE* p=l.pHead->pNext;p;p=p->pNext)
      if(p->data>max->data)
        max=p;
    return max;
  }
  int LaSNT(int x)
  {
    if(x<2) return 0;
    for(int i=2;i<=sqrtf(x);i++)
      if(x%2==0)
        return 0;
    return 1;
  }
  int DemSNT(LIST l)
  {
    int d=0;
    for(NODE* p=l.pHead;p;p=p->pNext)
      if(LaSNT(p->data)==1)
        d++;
    return d;
  }
  NODE* TimChanDau(LIST l)
  {
    for(NODE* p = l.pHead;p;p=p->pNext)
      if(p->data%2==0)
        return p;
    return NULL;
  }
  void ThempTruocq(LIST &l,NODE* p,NODE* q)
  {
    NODE*k=l.pHead;
    while(k->pNext!=q)
      k=k->pNext;
    p->pNext=q;
    k->pNext=p;
  }
  void ThemXTruocChanDau(LIST &l,int x)
  {
    NODE* p=GetNode(x);
    NODE* q=TimChanDau(l);
    if(q==l.pHead || q==NULL)
      AddHead(l,p);
    else
      ThempTruocq(l,p,q);
  }
  NODE* TimLeCuoi(LIST l)
  {
    NODE* p;
    NODE* k=NULL;
    for(p=l.pHead;p;p=p->pNext)
      if(p->data%2!=0)
        k=p;
    return k;
  }
  void ThempSauq(LIST &l,NODE* p,NODE* q)
  {
    p->pNext=q->pNext;
    q->pNext=p;
  }
  void ThemXSauLeCuoi(LIST &l,int x)
  {
    NODE* p=GetNode(x);
    NODE* q=TimLeCuoi(l);
    if(q==NULL || q==l.pTail)
      AddTail(l,p);
    else
      ThempSauq(l,p,q);
  }
  NODE* TimMin(LIST l)
  {
    NODE* min=l.pHead;
    for(NODE*p=l.pHead->pNext;p;p=p->pNext)
      if(p->data<min->data)
        min=p;
    return min;
  }
  void XoaDau(LIST &l)
  {
    NODE* h=l.pHead;
    l.pHead=l.pHead->pNext;
    delete(h);
  }
  void XoaCuoi(LIST &l)
  {
    NODE*p=l.pHead;
    while(p->pNext!=l.pTail)
      p=p->pNext;
    NODE* k=l.pTail;
    l.pTail=p;
    l.pTail->pNext=NULL;
    delete(k);
  }
  void Xoap(LIST &l,NODE* p)
  {
    NODE* k=l.pHead;
    while(k->pNext!=p)
      k=k->pNext;
    k->pNext=p->pNext;
    delete(p);
  }
  void XoaMin(LIST &l)
  {
    NODE* p=TimMin(l);
    if(p==l.pHead)
      XoaDau(l);
    else
      if(p==l.pTail)
        XoaCuoi(l);
      else
        Xoap(l,p);
  }
  
  
  NODE* TimX(LIST &l, int x)
  {
    NODE* p=l.pHead;
    for( ; p; p=p->pNext)
      if(p->data==x)
        return p;
    return NULL;
  }
  void XoapTruocq(LIST &l,NODE* p,NODE*q)
  {
      NODE*k=l.pHead;
      while(k->pNext!=p)
        k=k->pNext;
      k->pNext=q;
      delete(p);
  }
  void XoapSauq(LIST &l,NODE* p,NODE*q)
  {
    NODE* h=l.pHead;
    while(h->pNext!=l.pTail && h!=NULL)
      h=h->pNext;
    if(q==h)
      XoaCuoi(l);
    else
    {
      NODE*k=p;
      q->pNext=k->pNext;
      delete(p);
    }
  }
  void XoaPhanTuTruoc_SauX(LIST &l,int x)
  {
    NODE* q=TimX(l,x);
  
  
      if(q==NULL)
        cout<<"ko co gia tri x can tim";
      else
      {
        if(q==l.pHead)
        cout<<"";
    
        else if(q==l.pHead->pNext)
        XoaDau(l);
        else
        {
          NODE*p=l.pHead;
          while(p->pNext!=q && p!=NULL)
            p=p->pNext;
          XoapTruocq(l,p,q);
        }
        if(q==l.pTail)
          cout<<"";
        else
          XoapSauq(l,q->pNext,q);
      }
  }
  
  
  void TachDS(LIST &l,LIST &l1,LIST &l2)
  {
    Init(l1);
    Init(l2);
    NODE* p=l.pHead,*pAdd;
    while(p)
    {
      int k=p->data;
      pAdd=GetNode(k);
      if(LaSNT(k)==1)
        AddHead(l1,pAdd);
      else
        AddHead(l2,pAdd);
      p=p->pNext;
    }
    Init(l);
  }


  Bài 2: cho 2 danh sách liên kết l1 và l2, gồm các phần tử là số nguyên, thực hiện các yêu cầu sau:


  1: sắp xếp l1 và l2 tắng dần.
  2: nối l1 và l2 thành l3 sao cho l3 tăng dần.
  file noidanhsachtang.h


  Mã:
  #ifndef __NOIDS__
  #define __NOIDS__
  
  
  #include <iostream>
  #include <iomanip>
  #include <math.h>
  #include <conio.h>
  #include <windows.h>
  using namespace std;
  
  
  typedef struct node
  {
    int data;
    node* pNext;
  }NODE;
  typedef struct list
  {
    NODE* pHead;
    NODE* pTail;
  }LIST;
  
  
  void Init(LIST &l);
  NODE* GetNode(int x);
  void AddHead(LIST &l,NODE* new_ele);
  void AddTail(LIST &l,NODE* new_ele);
  void InPut(LIST &l);
  void OutPut(LIST l);
  void SapXep(LIST l);
  void NoiDS(LIST l1,LIST l2,LIST &l3);
  #endif
  file main.cpp


  Mã:
  #include "noidanhsachtang.h"
  int MeNu()
  {
    
    int c;
    cout<<endl<<endl<<endl<<"              DANH SACH LIEN KET"<<endl;
    cout<<"   ----------------------------------------------------------------"<<endl;
    cout<<"   |   0 : Thoat.                        |"<<endl;
    cout<<"   |   1 : Nhap 2 danh sach.                  |"<<endl;
    cout<<"   |   2 : Sap xep list 1 va list 2.              |"<<endl;
    cout<<"   |   3 : Xuat danh sach da nhap.               |"<<endl;
    cout<<"   ----------------------------------------------------------------"<<endl;
    cout<<endl<<endl<<"ban chon:";
    cin>>c;
    return c;
  }
  int main()
  {
    system("color 2C");
    LIST l1,l2,l3;
    int chon;
    Init(l1);
    Init(l2);
    do
    {
      chon=MeNu();
      switch(chon)
      {
      case 0: return 0;
  
  
      case 1:
        {
          cout<<"nhap List 1"<<endl;
          InPut(l1);
          cout<<"nhap List 2"<<endl;
          InPut(l2);
        }break;
      case 2:
        {
          SapXep(l1);
          SapXep(l2);
          cout<<"da sap xep xong";
        }break;
      case 3: 
        {
          cout<<endl<<endl<<"List 3 da noi thang cong"<<endl;
          NoiDS(l1,l2,l3);
          OutPut(l3);
        }break;
  
  
      default : cout<<"\n\nban chon ko co trong danh sach, xin nhap lai"<<endl<<endl;break;
      }
    }while(1);
    system("pause");
  }
  file caidat.cpp


  Mã:
  #include "noidanhsachtang.h"
  
  
  int n;
  void Init(LIST &l)
  {
    l.pHead=l.pTail=NULL;
  }
  NODE* GetNode(int x)
  {
    NODE* p;
    p=new NODE;
    if(p==NULL)
      cout<<"cap phat bo nho khong du.";
    p->data=x;
    p->pNext=NULL;
    return p;
  }
  
  
  void AddHead(LIST &l,NODE* new_ele)
  {
    if(l.pHead==NULL)
      l.pHead=l.pTail=new_ele;
    else
    {
      new_ele->pNext=l.pHead;
      l.pHead=new_ele;
    }
  }
  void AddTail(LIST &l,NODE* new_ele)
  {
    if(l.pTail==NULL)
      l.pHead=l.pTail=new_ele;
    else
    {
      l.pTail->pNext=new_ele;
      l.pTail=new_ele;
    }
  }
  void InPut(LIST &l)
  {
    int x;
    cout<<"nhap so luong Node:";
    cin>>n;
    Init(l);
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      cout<<"nhap node x=";
      cin>>x;
      NODE* p=GetNode(x);
      AddHead(l,p);
    }
  }
  
  
  void OutPut(LIST l)
  {
    for(NODE* p=l.pHead;p;p=p->pNext)
      cout<<p->data<<" --> ";
    cout<<"NULL";
  }
  void HoanVi(int &a,int &b)
  {
    int t=a;a=b;b=t;
  }
  void SapXep(LIST l)
  {
    
    for(NODE* p=l.pHead;p;p=p->pNext)
      for(NODE*q=p->pNext;q;q=q->pNext)
        if(p->data>q->data)
          HoanVi(p->data,q->data);
  }
  void NoiDS(LIST l1,LIST l2,LIST &l3)
  {
    Init(l3);
    NODE* p1=l1.pHead;
    NODE* p2=l2.pHead;
    NODE* Add;
    while(1)
    {
      if(p1==NULL && p2==NULL) break;
      else if(p1==NULL && p2!=NULL)
      {
        Add=GetNode(p2->data);
        AddTail(l3,Add);
        p2=p2->pNext;
      }
      else if( p2==NULL && p1!=NULL )
      {
        Add=GetNode(p1->data);
        AddTail(l3,Add);
        p1=p1->pNext;
      }
      else
      {
        if(p1->data < p2->data )
        {
          Add=GetNode(p1->data);
          AddTail(l3,Add);
          p1=p1->pNext;
        }
        else
        {
          Add=GetNode(p2->data);
          AddTail(l3,Add);
          p2=p2->pNext;
        }
      }
      
    }
  }
  Bài 3: cho danh sách sinh viên. mỗi sinh viên gồm các thông tin: MSSV, họ tên, địa chỉ, giới tính và điểm trung bình... thực hiện các yêu cầu sau:


  1: Nhập danh sách sinh viên.
  2: Xuất danh sách sinh viên.
  3: Xoá 1 sinh viên với MSSV khỏi danh sách.
  4: Sắp xếp danh sách tăng dần theo điểm trung bình.
  5: Liệt kê các sinh viên có điểm trung bình >= 5.
  6: Đếm số lượng sinh viên nam.
  7: Cập nhật điểm trung bình của 1 SV thông qua MSSV.


  file sinhvien.h


  Mã:
  #ifndef __DSSV__
  #define __DSSV__
  
  
  #include <iostream>
  #include <string.h>
  #include <conio.h>
  #include <iomanip>
  using namespace std;
  
  
  typedef struct sinhvien
  {
    char mssv[11]; 
    char hoten[50];
    int gt;
    float dtb; 
  }SINHVIEN;
  
  
  typedef struct node
  {
    SINHVIEN info;
    struct node* pNext;
  }NODE;
  
  
  typedef struct list
  {
    NODE* pHead;
    NODE* pTail;
  }LIST;
  
  
  void init(LIST &l);
  NODE* TaoNode(SINHVIEN sv);
  void NhapSV(SINHVIEN &x);
  void Input(LIST &l,SINHVIEN &sv);
  void ChenDau(LIST &l, NODE* ele);
  void ChenCuoi(LIST &l,NODE* ele);
  void XuatSV(LIST l);
  void XuatDSSV(LIST l,SINHVIEN sv);
  void XoaSV(LIST &l,char mssv[]);
  void SapXepDTBTang(LIST l);
  void LietKeTBLonHon5(LIST l);
  int DemSVNam(LIST l);
  void CapNhatDem(LIST l,char mssv[]);
  #endif
  file main.cpp


  Mã:
  #include "sinhvien.h"
  
  
  int Menu()
  {
    int c;
    cout<<endl<<endl<<"           CHUONG TRINH QUAN LY SINH VIEN"<<endl;
    cout<<"     ------------------------------------------------------"<<endl;
    cout<<"     |   1 : nhap danh sach.              |"<<endl;
    cout<<"     |   2 : Xuat Danh Sach.              |"<<endl;
    cout<<"     |   3 : Xoa 1 sinh vien voi MSSV.         |"<<endl;
    cout<<"     |   4 : Sap xep SV tang dan theo DTB.       |"<<endl;
    cout<<"     |   5 : Liet ke SV co DTB >= 5.0.         |"<<endl;
    cout<<"     |   6 : Dem so luong SV nam.           |"<<endl;
    cout<<"     |   7 : Cap nhat DTB cua VS thong qua MSSV.    |"<<endl;
    cout<<"     |   0 : Thoat.                  |"<<endl;
    cout<<"     ------------------------------------------------------"<<endl<<endl;
    cout<<"xin moi ban chon:";cin>>c;
    return c;
  }
  int main()
  {
    system("color 2C");
    int chon;
    SINHVIEN sv;
    LIST l;
    do{
      chon=Menu();
      switch(chon)
      {
      case 0: return 0;
      case 1:
        {
          init(l);
          Input(l,sv);
          cout<<endl<<endl<<endl;
        }break;
      case 2:
        XuatDSSV(l,sv);break;
      case 3:
        {
          char mssv[11];
          cin.ignore(1);
          cout<<"nhap ma so sinh vien can xoa:";
          cin.get(mssv,11);
          XoaSV(l,mssv);
        }break;
      case 4:
        {
          SapXepDTBTang(l);
          cout<<endl<<"da sap xep xong"<<endl;
        }break;
      case 5:
        {
            LietKeTBLonHon5(l);
        }break;
      case 6:
        {
          cout<<"so luong sinh vien nam la:"<<DemSVNam(l);
        }break;
      case 7:
        {
          char mssv[11];
          cin.ignore(1);
          cout<<"nhap MSSV can cap nhat:";
          cin.get(mssv,11);
          CapNhatDem(l,mssv);
        }break;
      
      default:cout<<endl<<endl<<"nhap sai sinh moi nhap lai"<<endl<<endl;break;
      }
    }while(true);
    system("pause");
  }
  file caidat.cpp


  Mã:
  #include "sinhvien.h"
  
  
  void init(LIST &l)
  {
    l.pHead=NULL;
    l.pTail=NULL;
  }
  
  
  NODE* TaoNode(SINHVIEN sv)
  {
    NODE* p;
    p=new NODE;
    if(p== NULL)
      return NULL;
    p->info=sv;
    p->pNext=NULL;
    return p;
  }
  void NhapSV(SINHVIEN &x)
  {
    cin.ignore(1); 
    cout<<"nhap ma so sinh vien:"; 
    cin.get(x.mssv,11); 
    cin.ignore(1); 
    cout<<"nhap ho va ten:"; 
    cin.get(x.hoten,50); 
    cout<<"nhap gioi tinh (1: nam - 0: nu):"; 
    cin>>x.gt;
    cout<<"nhap diem trung binh:"; 
    cin>>x.dtb; 
  }
  void ChenDau(LIST &l, NODE* ele)
  {
    if(l.pHead==NULL)
    {
      l.pHead=ele;
      l.pTail=l.pHead;
    }
    else
    {
      ele->pNext=l.pHead;
      l.pHead=ele;
    }
  }
  void ChenCuoi(LIST &l,NODE* ele)
  {
    if(l.pTail==NULL)
      ChenDau(l,ele);
    else
    {
      ele->pNext=l.pTail->pNext;
      l.pTail->pNext=ele;
      l.pTail=ele;
    }
  }
  void Input(LIST &l,SINHVIEN &sv)
  {
    int n;
    NODE* p;
    cout<<endl<<endl<<"nhap so luong sinh vien:";
    cin>>n;
    for(int i=1;i<=n;i++)
    {
      cout<<endl<<endl<<"nhap thong tin sinh vien thu"<<i<<endl;
      cout<<"---------------------------------"<<endl;
      NhapSV(sv);
      p=TaoNode(sv);
      ChenCuoi(l,p);
      cout<<endl<<endl;
    }
  }
  void XuatSV(SINHVIEN sv)
  {
  
  
    cout<<"     *     ma so sinh vien: "<<sv.mssv<<"."<<endl; 
    cout<<"     *     ho va ten: "<<sv.hoten<<"."<<endl; 
    cout<<"     *     gioi tinh:";
    if(sv.gt==1)
      cout<<" nam."<<endl;
    else cout<<" nu."<<endl;
    cout<<"     *     diem trung binh: "<<sv.dtb<<"."<<endl; 
  }
  void XuatDSSV(LIST l,SINHVIEN sv)
  {
    int i=1;
    cout<<"           DANH SACH SINH VIEN"<<endl;
    cout<<"     ********************************************"<<endl;
    for(NODE* p=l.pHead;p!=NULL;p=p->pNext)
      {
        cout<<"     *     sinh vien thu "<<i<<":"<<endl;
        XuatSV(p->info);
        if(p!=l.pTail)
        cout<<"     *___________________________________________"<<endl;
        i++;
      }
    cout<<"     ********************************************";
  } 
  void XoaDau(LIST &l)
  {
    NODE* h=l.pHead;
    l.pHead=l.pHead->pNext;
    delete(h);
  }
  void XoaCuoi(LIST &l)
  {
    NODE*p=l.pHead;
    while(p->pNext!=l.pTail)
      p=p->pNext;
    NODE* k=l.pTail;
    l.pTail=p;
    l.pTail->pNext=NULL;
    delete(k);
  }
  void Xoap(LIST &l,NODE* p)
  {
    NODE* k=l.pHead;
    while(k->pNext!=p)
      k=k->pNext;
    k->pNext=p->pNext;
    delete(p);
  }
  void XoaSV(LIST &l,char mssv[])
  {
    NODE* p;
    for(p=l.pHead;p;p=p->pNext)
    {
      if(strcmp(p->info.mssv,mssv)==0)
      {
        if(p==l.pHead)
          XoaDau(l);
        else
          if (p==l.pTail)
            XoaCuoi(l);
          else
            Xoap(l,p);
        break;
      }
    }
    if(p==NULL)
      cout<<endl<<endl<<"khong tim thay sinh vien co ma so nay"<<endl;
    else
      cout<<endl<<endl<<"xoa thanh cong"<<endl;
  }
  void HoanVi(SINHVIEN &a,SINHVIEN &b)
  {
    SINHVIEN t=a;a=b;b=t;
  }
  void SapXepDTBTang(LIST l)
  {
    for(NODE*p=l.pHead;p;p=p->pNext)
      for(NODE* p1=p->pNext;p1;p1=p1->pNext)
        if(p->info.dtb>p1->info.dtb)
          HoanVi(p->info,p1->info);
  }
  void LietKeTBLonHon5(LIST l)
  {
    NODE* p;
    int flag=0;
    cout<<"     DANH SACH SINH VIEN CO DIEM TRUNG BINH >= 5"<<endl;
    cout<<"     ********************************************"<<endl;
    for(p=l.pHead;p;p=p->pNext)
      if(p->info.dtb>=5)
      {
        XuatSV(p->info);
        flag=1;
        if(p!=l.pTail)
        cout<<"     *___________________________________________"<<endl;
      }
    if(flag==0)
      cout<<"khong co sinh vien nao co diem trung binh >=5"<<endl;
    cout<<"     ********************************************"<<endl;
  }
  int DemSVNam(LIST l)
  {
    NODE*p;
    int d=0;
    for(p=l.pHead;p;p=p->pNext)
      if(p->info.gt==1)
        d++;
    return d;
  }
  void CapNhatDem(LIST l,char mssv[])
  {
    NODE*p;
    for(p=l.pHead;p;p=p->pNext)
      if(strcmp(p->info.mssv,mssv)==0)
      {
        cout<<"nhap dem can sua:";
        cin>>p->info.dtb;
        break;
      }
    if(p==NULL)
      cout<<endl<<"khong tim thay mssv vua nhap"<<endl;
  }
  Bài 4
  1 : Nhập danh sách số nguyên.
  2 : Xuất danh sách số nguyên.
  3 : Tính tổng.
  4 : Sắp Xếp.


  Mã:
  #include <iostream.h>
  typedef struct node//khai bao node
  {
     struct node*pNext;//con tro ke tiep
      int info;//kieu so nguyen cho danh sach
  } NODE;
  typedef struct list//danh sach chua pTail va pHead
  {
      NODE* pTail;
      NODE* pHead;
  }LIST;
  
  
  void init(LIST &l);//ham gan cho danh sach la NULL
  NODE* getnode(int x);//ham tao ra 1 node moi chua so nguyen
  void addHead(LIST &l,NODE* new_ele)//ham them 1 node moi vao dau danh sach
  void addTail(LIST &l, NODE* new_ele);//ham them node moi vao cuoi danh sach
  void input(LIST &l); // ham nhap danh sach
  void output(LIST l);// ham xuat danh sach
  long sum(LIST l);//ham tinh tong danh sach
  void HoanVi(int &a,int &b);// ham hoan vi
  void SapXepTang(LIST l);//ham sap xep
  int main()
  {
    LIST lst;
    int x;
     init(lst);
    input(lst);
    output(lst);
    cout<<"tong cac node la:"<<sum(lst);
    SapXepTang(lst);
    cout<<endl<<"da sap xep tang dan"<<endl;
    output(lst);
    system("pause");
  }
  void init(LIST &l)//gan cho danh sach la NULL ngay tu dau
  {
     l.pHead=NULL;
     l.pTail=NULL;
  }
  NODE* getnode(int x)
  {
     NODE *p;
     p=new NODE;//tao ra 1 node moi co con tro bat ki
     if(p==NULL)
           return NULL;
     p->info=x; // gan so nguyen x vao node moi
     p->pNext=NULL;//cho node moi do tro den NULL
     return p;
  }
  void addHead(LIST &l,NODE* new_ele)
  {
     if(l.pHead==NULL)//neu danh sach la NULL thi 
     {
             l.pHead=new_ele;//pHead luc nay la NULL se dc gan= node moi tao
             l.pTail=l.pHead;//pTail se bang pHead vi chi co 1 node H va T se nam chung
     }
     else//neu da co tren 1 node trong danh sach thi
     {
       new_ele->pNext=l.pHead;//node moi tro den pHead
       l.pHead=new_ele;//pHead = node moi
     }
  }
  void addTail(LIST &l,NODE* new_ele)
  {
     if(l.pTail==NULL)//chua co node nao thi them vao dau
            addHead(l,new_ele);
     else
     {
      new_ele->pNext=l.pTail->pNext;
      l.pTail->pNext=new_ele;
      l.pTail=new_ele;
     }
  }
  void input(LIST &l)
  {
     int n,x;
     cout<<"nhap so luong node = ";
     cin>>n;
     for(int i=1;i<=n;i++)// o day i chi the hien so luong phan tu trong danh sach
     {
         cout<<"nhap node thu "<<i<<" = ";
         cin>>x;
         
         NODE* p=getnode(x);//cho gia tri x vao 1 node va gan no vao node p
         addTail(l,p);//them node p nay vao sau danh sach
     }
  }
  void output(LIST l)
  {
     for(NODE* p=l.pHead;p!=NULL;p=p->pNext)
          cout<<p->info<<"\t";//p->info co nghia la dua ra so nguyen x
  }
  long sum(LIST l)
  {
     long s=0;
     for(NODE* p=l.pHead;p!=NULL;p=p->pNext)
          s=s+p->info;
          return s;
  }
  
  
  void HoanVi(int &a,int &b)
  {
     int t=a;a=b;b=t;
  }
  
  
  void SapXepTang(LIST l)
  {
     for(NODE* p=l.pHead;p;p=p->pNext)
     {
          for(NODE*q=p->pNext;q;q=q->pNext)
            if((p->info)>(q->info))
              HoanVi(p->info,q->info);
     }
  còn nữa.......
  Bài viết liên quan

 2. chào bạn!!
  code phần ngăn xếp bằng con trỏ
  Mã:
  //cai dat bang bam mo bang phuong phap chia
  #include <iostream.h>
  #define B 10
  using namespace std;
  struct Node{
  char a;
  Node *Next;
  };
  Node *H;// bang bam
  char S[11]={'a','b','c','d','e','f','g','h','i','j','k'};//khai bao mang gom 11 phan tu, la cac khoa can tim 
  //--------------------------------------------------------------
  int h(char x)//ham bam
  {
  return (int (x) % B);//h(x)nhan gia tri tu 1 den B-1
  }
  //---------------------------------------------------------------
  void MakeNull()//khoi tao bang bam rong
  {
  for(int i=0;i<B;i++)
  H[i]=NULL;
  }
  //---------------------------------------------------------------
  void Insert(char x)//chen khoa
  {
  Node *tmp=new Node;
  tmp->a=x;
  tmp->Next=NULL;
  tmp->Next=H[h(x)];
  H[h(x)]=tmp;
  }
  //---------------------------------------------------------------
  Node *Locate(char x)//tim vi tri cua x trong bang
  {
  Node *tmp=H[h(x)];
  while(tmp!=NULL&& tmp->a!=x) tmp=tmp->Next;
  return tmp;
  } 
  //---------------------------------------------------------------
  void Member(char x)//kiem tra xem co la khoa hay khong
  {
  if (Locate(x)!=NULL) cout<<" \n"<<x<<" "<<"CO LA KHOA TRONG BANG BAM";
  else cout<<"\n"<<x<<" "<<"KHONG LA KHOA TRONG BANG BAM";
  
  }
  //---------------------------------------------------------------
  void Delete(char x)//xoa di mot khoa
  {
  Node *tmp=H[h(x)];
  if(H[h(x)]->a==x)
  {
  tmp=H[h(x)];
  H[h(x)]=tmp->Next;
  delete(tmp);
  }
  else{
  tmp=H[h(x)];
  while(tmp->Next=NULL&&tmp->a!=x) 
  tmp=tmp->Next;
  if(tmp!=NULL){
  tmp=tmp->Next;
  }
  }
  }
  //---------------------------------------------------------------
  void Print()//ham in cac phan tu co trong bang bam
  {
  cout<<"\n-------------------------------------------";
  for(int i=0;i<=9;i++)
  if (H[i]!=NULL)
  {
  Node *tmp=H[i];
  cout <<" \n"<< h(i)<<"-> "<<H[i]->a <<" ";
  while (tmp->Next!=NULL)
  {
  tmp=tmp->Next;
  cout <<tmp->a <<" ";
  } 
  }
  }
  //---------------------------------------------------------------
  int main()
  {
  MakeNull();
  for(int i=0;i<11;i++) Insert(S[i]);
  cout<<"BANG BAM BAN DAU LA:";
  Print();
  cout<<"\n-------------------------------------------";
  Insert('k');
  Delete('f');
  Delete('a');
  Member('t');
  Member('a');
  Member('h');
  cout<<"\n-------------------------------------------";
  cout<<"\nBANG BAM SAU KHI XOA LA:";
  Print();
  cin.get();
  return 0;
  }


  code hàng đợi
  Mã:
  #include  <stdio.h>
  #include  <stdlib.h>
  #include  <conio.h>
  #include  <dos.h>
  #include  <string.h>
  #include  <math.h>
  #define MAX 50
  #define TRUE  1
  #define FALSE  0
  typedefstruct{
  int mahang;
  char ten[20];
  } hang;
  typedefstruct{
  int front, rear;
    hang node[MAX];
  } queue;
  /* nguyen mau cua ham*/
  void  Initialize( queue *pq);
  int Empty(queue *);
  void Insert(queue *, hang x);
  hang Remove(queue *);
  void  Traver(queue *);
  
  /* Mo ta ham */
  void Initialize ( queue *pq){
    pq->front = pq->rear = MAX -1;
  }
  int Empty(queue *pq){
  if(pq->front==pq->rear)
  return(TRUE);
  return(FALSE);
  }
  void Insert(queue *pq, hang x){
  if(pq->rear==MAX-1)
      pq->rear=0;
  else
  (pq->rear)++;
  if(pq->rear ==pq->front){
  printf("\n Queue full");
      delay(2000);return;
  }
  else
      pq->node[pq->rear]=x;
  }
  hang  Remove(queue *pq){
  if(Empty(pq)){
  printf("\n Queue Empty");
      delay(2000);
  }
  else{
  if(pq->front ==MAX-1)
        pq->front=0;
  else
        pq->front++;
  }
  return(pq->node[pq->front]);
  }
  void Traver( queue *pq){
  int i;
  if(Empty(pq)){
  printf("\n Queue Empty");
  return;
  }
  if(pq->front ==MAX-1)
      i=0;
  else
      i = pq->front+1;
  while(i!=pq->rear){
  printf("\n %11d % 15s", pq->node[i].mahang, pq->node[i].ten);
  if(i==MAX-1)
        i=0;
  else
        i++;
  }
  printf("\n %11d % 15s", pq->node[i].mahang, pq->node[i].ten);
  }
  
  void main(void){
    queue q;
  char chucnang, front1;char c; hang mh;
    clrscr();
    Initialize(&q);
  do{
      clrscr();
  printf("\n NGUOI SAN XUAT/ NHA TIEU DUNG");
  printf("\n 1- Nhap mot mat hang");
  printf("\n 2- Xuat mot mat hang");
  printf("\n 3- Xem mot mat hang");
  printf("\n 4- Xem hang moi nhap");
  printf("\n 5- Xem tat ca");
  printf("\n 6- Xuat toan bo");
  printf("\n Chuc nang chon:");chucnang=getch();
  switch(chucnang){
  case1:
  printf("\n Ma mat hang:");scanf("%d",&mh.mahang);
  printf("\n Ten hang:");scanf("%s", mh.ten);
          Insert(&q,mh);break;
  case2:
  if(!Empty(&q)){
            mh=Remove(&q);
  printf("\n %5d %20s",mh.mahang, mh.ten);
  }
  else{
  printf("\n Queue Empty");
            delay(1000);
  }
  break;
  case3:
          front1=(q.front==MAX-1)?0:q.front+1;
  printf("\n Hang xuat");
  printf("\n %6d %20s",q.node[front1].mahang, q.node[front1].ten);
  break;
  case4:
  printf("\n Hang moi nhap");
  printf("\n %5d %20s", q.node[q.rear].mahang,q.node[q.rear].ten);
  break;
  case5:
  printf("\ Hang trong kho");
          Traverse(&q);delay(2000);break;
  }
  }while(chucnang!=0);
  }

  chưa test bạn xem lại nhá
  Khi bạn tạo 1 chương trình con nếu có tham số truyền vào hàm thì khi gọi bạn cũng phải để tham số truyền vào tương ứng,còn tùy theo hàm đó có giá trị trả về hay ko có nếu có giá trị trả về bạn có thể tạo biến và cho biến bằng giá trị hàm trả về, với hàm có tham số truyền vào là con trỏ thì bạn phải để &biến khi gọi hàm
  Nói dài thế nhưng ví dụ đây
  void nguyento(int a){},int nguyento(int a){},void nguyento(){},float nguyento(){},int nguyento(int *a){}
  khi gọi bạn có thể gọi
  nguyento(a);int a=nguyento(b);nguyento();float a=nguyento();int a=nguyento(&a);
  |-)

 3. có gì ko hiểu bạn cứ hỏi tự nhiên o->,sao ko nhấn nút thanks((
  |-)

 4. #4
  Góp ý cái nhé ! một cái diễn đàn code mà copy code về nằm 1 hàng thì quá tệ, admin xem lại nhé !, thông tin hay mà ko thể chia sẻ thì diễn đàn này chẳng có tác dụng gì !

 5. #5
  Ngày tham gia
  Nov 2012
  Bài viết
  1
  anh oi, anh co the code giup em bai nhap danh sach lien ket tu file khong bon em sap thi roi

 6. #6
  Ngày tham gia
  Sep 2012
  Bài viết
  2
  A ơi em muốn hỏi về tạo 1 template lớp danh sách đơn có các phương thức tạo danh sách,thêm 1 nút,xóa 1 nút,sửa 1 nút,duyệt danh sách
  như trong danh sách đơn thì nó có phần thêm 1 nút vào đầu,vào cuối mà phần này ta tạo 1 nút thêm là như nào e k hiểu lắm a giúp em nhé?

Các Chủ đề tương tự

 1. Danh sách máy tính cầm tay được đem vào phòng
  Bởi vietnamhoc trong diễn đàn Kênh thông tin tuyển sinh
 2. Tiểu luận Danh sách tiểu luận
  Bởi Dancer trong diễn đàn Báo cáo-Luận văn-Đồ án
 3. Tổng hợp các bài tập trên danh sách liên kết [C/C++]
  Bởi jony_vu trong diễn đàn Thảo Luận
 4. Tư liệu: Phạm Ngũ Lão-Danh tướng nông dân
  Bởi vietnamhoc trong diễn đàn Diễn đàn Văn Học

Tag của Chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
Cam kết

Diễn đàn là một hệ thống mở, chúng tôi hoàn toàn không bảo đảm tính chính xác của nội dung và hoàn toàn không chịu trách nhiệm về bất kỳ nội dung nào. Đứng trên lập trường khách quan, chúng tôi tôn trọng tất cả các bài viết và ý kiến của bạn đọc. Chúng tôi chỉ xóa nội dung được cho là vi phạm bản quyền khi có yêu cầu từ phía tác giả hoặc đại diện.

Tài trợ
| m88.com Trang điểm cô dâu | xem video tin tuc tai homevn.net | chữ ký số viettel, chữ ký số | Miễn phí Tai Viber cho mobile | Tin tức hot nhất 24h qua | Cập nhật tin sao tại Yeutretho.com | Doc bao 24h
Theo dõi
Liên hệ
quantri.kdh@gmail.com|
Khung Upload nhanh

20956
Lượt xem