Tư Tưởng HCM là gì? Đối tượng và nhiệm vụ của môn học TT HCM. Ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu TT HCM đối với học sinh, sv hiện nay.


* Tư tưởng HCM là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản của CMVN, từ cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân đến CMXHCN, là kết quả của sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác- Lênin vào điều kiện cụ thể nước ta, đồng thời là sự kết tinh tinh hoa dân tộc và trí tuệ thời đại nhằm giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp và giải phóng con người


* Đối tượng nghiên cứu


- Bao gồm hệ thống quan điểm, quan niệm, lý luận của HCM về CMVN trong dòng chảy của thời đại mới mà cốt lõi là tư tưởng về độc lập dt gắn liền với CNXH.
- Là sự vận động của TTHCM trong thực tiễn CMVN.


* Nhiệm vụ nghiên cứu


- Nghiên cứu cơ sở hình thành TTHCM nhằm khẳng định sự ra đời của TTHCM là một tất yếu khách quan nhằm giải đáp các vấn đề lịch sử dân tộc đặt ra.
- Các giai đoạn hình thành, phát triển TTHCM
- Nội dung, bản chất CM, khoa hoc, đặc điểm của các quan điểm trong hệ thống TTHCM
- Vai trò nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam hành động của TTHCM đối với CMVN.
- Quá trình nhận thức, vận dụng, phát triển TTHCM qua các giai đoạn CM của Đảng và nhà nước ta.
- Các giá trị tư tưởng lý luận của HCM đối với kho tàng lý luận của HCM đối với kho tàng tư tưởng, lý luận CMTG của thời đại.


* Ý nghĩa của việc học tập, nghiên cứu TTHCM đối với học sinh, sinh viên.


Việc học tập TTHCM có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, nhất là trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với phát triển kinh tế tri thức, hội nhập quốc tế.
- Nâng cao năng lực tư duy lý luận và phương pháp công tác.
Thông qua việc học tập, nghiên cứu TTHCM để bồi dưỡng, củng cố cho sv lập trường, quan điểm CM trên nền tảng CN Mác- Lênin, TTHCM, đường lối, chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, biết vận dụng TTHCM vào giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra.
- Bồi dưỡng phẩm chất đạo đức CM và rèn luyện bản lĩnh chính trị
Trên cơ sở kiến thức đã học, sv vận dụng vào cuộc sống, tu dưỡng, rèn luyện bản than, hoàn thành tốt chức trách của mình, đóng góp thiết thực và hiệu quả cho sự nghiệp CM theo con đường mà HCM và Đảng ta đã lựa chọn.
Bài viết liên quan