Đề bài: Anh(chi) hãy trình bày ngắn gọn hoàn cảnh ra đời và mục đích chính của văn kiện Tuyên ngôn độc lập của Chủ tịch Hồ Chí Minh?

Gợi ý:

[FLOAT=right]https://lh4.googleusercontent.com/-3CqGvq3uXqA/UlAc5EkrjDI/AAAAAAAACc4/Sb9ZIxYwiM0/s450/Kenhdaihoc.com---Bac_Ho_doc_Tuyen_ngon_doc_lap.jpg[/FLOAT]

* Hoàn cảnh ra đời:

- Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc. Phát xít Nhật, kẻ đang chiếm đóng nước ta lúc bấy giờ đã đầu hàng Đồng minh. Trên toàn quốc, nhân dân ta vùng dậy giành chính quyền.

- Ngày 26 - 8 -1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh từ chiến khu Việt Bắc về tới Hà Nội. Tại căn nhà số 48 phố Hàng Ngang, Người soạn thảo bản Tuyên ngôn Độc lập.

- Ngày 2 - 9 - 1945, tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội, trước hàng vạn đồng bào, Người thay mặt Chính phủ lâm thời đọc bản Tuyên ngôn Độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.

* Mục đích sáng tác:


+ Tuyên bố với nhân dân trong nước và thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ cộng hoà, khẳng định chính thức quyền tự do độc lập và quyền được hưởng tự do độc lập của nước ta.

+ Tuyên bố chấm dứt và xoá bỏ mọi đặc quyền đặc lợi , mọi văn bản ràng buộc đã kí kết trước đây giữa Pháp và chính quyền phong kiến trên toàn lãnh thổ Việt Nam, tố cáo tội ác của thực dân Pháp đã gây ra đối với nhân dân ta trong suốt 80 năm.

+ Tuyên bố về quyền được hưởng tự do độc lập và khẳng định quyết tâm bảo vệ độc lập tự do của toàn thể dân tộc Việt Nam.

+ Đập tan luận điệu xảo trá của thực dân Pháp trong việc chuẩn bị dư luận tái chiếm Việt Nam.


Nguồn: Blog GV: Phan Thanh Vân
Bài viết liên quan