Tài liệu giúp các bạn sinh viên chuyên ngành Quản trị kinh doanh và Ngân hàng hệ thống lại toàn bộ kiến thức của bộ môn thanh toán

Câu 1: Loại hối fiếu mà ko cần kí hậu là:

a)Hối phiếu đích danh
b)Hối fiếu theo lệnh
c)Hối fiếu xuất trình

Câu 2: Thuật ngữ “chiết khấu” có nghĩa là
a)Thanh tóan ngay lập tức
b)Kiểm tra chứng từ rồi gửi chứng từ đến NH FH L/C yêu cầu thanh toán
c)Kiểm tra chứng từ và thanh toán trước ngày đáo hạn

Câu 3: Đồng tiền tính toán, đồng tiền thanh toán trong hợp đồng thương mại fải là ngoại tệ tự do chuyển đổi
a)Đúng
b)Sai

Câu 4.Phương tiện thanh tóan có nhiều tiện ích, tiết kiệm tiền mặt, an toàn đơn giản linh hoạt
a)Hối fiếu
b)Lệnh fiếu
c)Séc
d)Thẻ

Câu 5: Loại L/C nào sau đây đc coi là phương tiện tài trợ vốn cho nhà xuất khẩu
a)Irrevocable credit
b)Red clause credit
c)Revolving credit
d)Irrevocable transferable credit

Câu 6: Vì lợi ích quốc gia, nhà nhập khẩu nên lựa chọn đk giao hàng:
a)FOB
b)FAS
c)CIF
d)CFR (C&F)

Câu 7: Theo UCP 500, khi L/C ko quy định thời hạn xuất trình chứng từ thì được hiểu là:
a)7 ngày làm việc của NH
b)7 ngày sau ngày giao hàng
c)21 ngày sau ngày giao hàng
d)21 ngày sau ngày giao hàng nhưng fải nằm trong thời hạn hiệu lực của L/C đó

Câu 8: Trong mọi hình thức nhờ thu, trách nhiệm của Collecting Bank là:
a)Trao chứng từ cho nhà nhập khẩu
b)Khống chế chứng từ cho đến khi nhà NK trả tiền
c)Khống chế chứng từ cho đến khi nhà NK kí chấp nhận hối phiếu
d)Tất cả các câu trên đều ko chính xác

Câu 9: Chiết khấu miễn truy đòi trong thanh toán tín dụng chứng từ thực chất là mua đứt bộ chứng từ hàng hóa:
a)Đúng
b)Sai

Câu 10: Ngày giao hàng được hiểu là:
a)Ngày “Clean on board” trên B/L
b)Ngày FH B/L
c)Tùy theo loại B/L sử dụng

[DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/?yepptwgd4b95579[/DOWNLOAD]
[DOWNLOAD]http://upfile.vn/1Dqu[/DOWNLOAD]
Bài viết liên quan