Tiểu luận triết học: Quy luật mâu thuẫn

QUY LUẬT MÂU THUẪN LÀ QUY LUẬT QUAN TRỌNG NHẤT CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT LÀ HẠT NHÂN CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT VÌ NÓ VẠCH RA NGUỒN GỐC ĐỘNG LỰC CỦA SỰ VẬN ĐỘNG PHÁT TRIỂN CỦA THẾ GIỚI KHÁCH QUAN VÀ VÌ NÓ LÀ CHÌA KHOÁ LÀ CƠ SỞ GIÚP CHÚNG TA NẮM VỮNG THỰC CHẤT CỦA TẤT CẢ CÁC QUY LUẬT VÀ PHẠM TRÙ CỦA PHÉP BIỆN CHỨNG DUY VẬT. 1-NỘI DUNG QUY LUẬT A) MÂU THUẪN: LÀ HIỆN TƯỢNG KHÁCH QUAN VÀ PHỔ BIẾN. MÂU THUẪN LÀ MỐI LIÊN HỆ TÁC ĐỘNG QUA LẠI GIỮA CÁC MẶT ĐỐI LẬP TRONG CÙNG MỘT SỰ VẬT. MẶT ĐỐI LẬP LÀ NHỮNG MẶT, NHỮNG THUỘC TÍNH CÓ XU HỨƠNG PHÁT TRIỂN NGƯỢC CHIỀU NHAU, TỒN TẠI TRONG CÙNG MỘT SỰ VẬT HIỆN TƯỢNG TÁC ĐỘNG BIỆN CHỨNG VỚI NHAU LÀM CHO SỰ VẬT PHÁT TRIỂN.

[DOWNLOAD]http://www.mediafire.com/view/?boj5vkli9b69hbl[/DOWNLOAD]
Bài viết liên quan