PDA

View Full Version : Sinh học 10 Bài 18: Chu ḱ tế bào và quá tŕnh nguyên phânbutchimau
27-06-2012, 07:42
BÀI 18: CHU K̀ TẾ BÀO VÀ QUÁ TR̀NH NGUYÊN PHÂN


* Nội dung cơ bản
I. Chu kỳ tế bào:
- Tŕnh tự các giai đoạn mà tế bào cần phải trải qua trong khoảng thời gian giữa hai lần phân bào.

- Gồm ḱ trung gian và các ḱ của nguyên phân.

- Ḱ trung gian có pha G1, S và G2.
+ pha G1: TB tổng hợp các chất cần cho sự sinh trưởng.

+ pha S: nhân đôi ADN và NST

+ pha G2: TB tổng hợp tất cả những ǵ c̣n lại cần cho quá tŕnh phân bào.

II. Quá tŕnh nguyên phân:
- xảy ra ở TB sinh dưỡng và TB sinh dục sơ khai.

1. Phân chia nhân:
- Kỳ đầu: NST kép co xoắn. Màng nhân tiêu biến, thoi phân bào dần xuất hiện.

- Kỳ giữa: NST co xoắn đạt mức cực đại và tập trung thành hàng ở mặt phẳng xích đạo. Thoi phân bào đính với 2 phía của NST tại vị trí tâm động.

- Kỳ sau: Các nhiễm sắc tử dần tách nhau ra và di chuyển trên thoi phân bào về 2 cực của TB.

- Kỳ cuối: NST dăn xoắn, màng nhân dần xuất hiện.

2. Phân chia chất tế bào:
- TB chất phân chia tách thành 2 TB con (2n).

- TB động vật thắt màng TB ở vị trí mặt phẳng xích đạo (từ ngoài vào trung tâm).

- TB thực vật h́nh thành vách ngăn từ trung tâm đi ra ngoài.

III. Ư nghĩa của quá tŕnh nguyên phân
- Cơ thể đơn bào: để sinh sản.

- Cơ thể đa bào: làm tăng số lượng TB giúp cơ thể trưởng thành và phát triển, tái sinh mô và CQ bị thương.

- Bộ NST đặc trưng của loài được truyền đạt ổn định qua các thế hệ TB.

- Là h́nh thức sinh sản sinh dưỡng.

* Một số câu hỏi:
1. Thời gian phân chia, tốc độ phân chia TB ở các bộ phận khác nhau của từng cơ thể động vật, thực vật có giống nhau không?

2. Nếu cơ chế điều khiển phân bào bị hư hỏng hay trục trặc th́ điều ǵ sẽ xảy ra?

3. Giải thích các khái niệm: NST, tâm động, NST kép.

4. Điều ǵ sẽ xảy ra nếu ở kỳ giữa của nguyên phân, thoi phân bào bị phá hủy?

5. Nêu đặc điểm NST qua các ḱ (bộ NST của loài = 2n): h́nh dạng, số lượng.