PDA

View Full Version : Lịch sử 11 cơ bản - Bài 7: Những thành tựu văn hoá thời cận đạibutchimau
27-06-2012, 03:02
Bài 7
NHỮNG THÀNH TỰU VĂN HÓA THỜI CẬN ĐẠI1. Sự phát triển của văn hóa trong buổi đầu thời cận đại.
- Văn học
+ Xuất hiện nhiều nhà văn nhà thơ lớn Coóc-nây, La Phông-ten, Mô-li-e (Pháp).
+ Nhiều thể loại như bi kịch, hài kịch, truyện ngụ ngôn v.v….
- Âm nhạc.
+ Sự xuất hiện của các nhạc sĩ thiên tài như Bét-to-ven (Đức), Mô-da (Áo).
+ Các tác phẩm âm nhạc mang đậm tinh thần dân chủ, cách mạng.
- Về tư tưởng.
+ Sự ra đời của trào lưu triết học Ánh sáng có vai tṛ quan trọng trong cách mạng TS Pháp và sự phát triển của Châu Âu.
+ Các địa biểu như: Mông-te-xki-ơ, Vôn-te, Ruưt-xô v.v….

2. Thành tựu của văn học nghệ thuật từ đâu thế kỉ XIX đến đầu thế kỉ XX.
- Văn học.
+ Các tác phẩm văn học đă phản ánh toàn diện hiện thực xă hội phương Tây dưới sự thống trị của giai cấp Tư sản.
+ Các tác phẩm văn học đă lên án, phê phán sâu sắc xă hội phong kiến lỗi thời, xă hội tư bản bóc lột
+ Các tác phẩm văn học c̣n thể hiện ḷng yêu thương con người, nhất là nhân dân lao động, thể hiện ḷng yêu nước, yêu ḥa b́nh và tinh thần nhân đạo sâu sắc.

- Nghệ thuật.
+ Cuối TK XIX các lĩnh vực nghệ thuật như kiến trúc, âm nhạc, điêu khắc rất phát triển.
+ Nhiều thiên tài xuất hiện như:
- Về Mĩ thuật: như Van Gốc (Hà Lan), Pi-cat-xô (TBN) v.v…
- Về âm nhạc :có Trai-cốp-xki (Nga) điển h́nh của âm nhạc hiện thực.
-Tác dụng: Phản ánh hiện thực xă hội ở các nước trên thế giới thời kỳ cận đại.Mong ước xây dựng một xă hội tốt đẹp hơn.

3. Trào lưu tu tưởng tiến bộ và sự ra đời, phát triển của CNXHKH giữa XIX đầu XX.
- Trào lưu tư tưởng tiến bộ.
+ Dưới sự áp bức của chủ nghĩa tư bản một số nhà tư tưởng tiến bộ mong muốn xây dựng một xă hội tiến bộ không có áp bức, bóc lột.
+ Các đại biểu: Xanh-xi-mông, Phu-ri-ê (Pháp), Ô-oen (Anh).
+ Tư tưởng của các ông không thực hiện được trong điều kiện phát triển của CNTB => CNXH không tưởng.
* Triết học Đức và kinh tế chính trị học Anh:
- Hê-ghen (1770 - 1831) và Phoi-ơ-bác
(1804 - 1872) là những nhà triết học nổi
tiếng người Đức. Hê-ghen là nhà duy tâm
khách quan c̣n Phoi-ơ-bách là nhà duy
vật siêu h́nh...
- Khoa Kinh tế - chính trị cổ điển phát sinh ở Anh với các đại biểu như AđamXmít (1723 - 1790) và Ri-các-đô (1772 - 1823) ̃ mở đầu “lí luận về giá trị lao động” nhưng chỉ mới nh́n thấy mối quan hệ giữa vật và vật chứ chưa thấy mối quan hệ giữa người với người.

- Chủ nghĩa xă hội khoa học.
+ Sự phát triển của g/c VS, phong trào công nhân => CNXHKH ra đời (Mác –Ănghen).
+ CNXHKH kế thừa và phát triển những thành tựu KHTN và XH mà loài người đạt được.
+ Học thuyết của CNXHKH xây dựng trên quan điểm lập trường của giai cấp công nhân.
+ Học thuyết của CNXHKH gồm:Triết học, kinh tế chính trị trị học và CN
XH KH .


ST