PDA

View Full Version : Chèn công thức toán học vào bảng trong word 2010Dancer
05-12-2012, 10:47
Chèn công thức toán học vào bảng trong word 2010

Người dùng vẫn nghĩ công cụ Table của Word đơn giản chỉ là tŕnh bày dữ liệu dạng bảng với ḍng và cột nhưng thực tế, tuy không thể so sánh được với Excel về mặt tính toán, song Word cũng cho phép người dùng có thể thực hiện được một số phép tính cộng, trừ, nhân, chia để hỗ trợ hơn cho người dùng.
Cũng có thể người dùng cho rằng tính toán trong Word c̣n chậm hơn là tính bằng tay rồi điền kết quả vào. Tuy nhiên, điểm lợi thế hơn hẳn khi tính toán luôn trong Table của Word là việc khi chỉnh sửa dữ liệu th́ máy có khả năng cập nhật kết quả, c̣n nếu tính bằng tay th́ lại phải tính lại và điền lại. Lúc đó th́ tính toán bằng tay lại chậm hơn.

http://i50.tinypic.com/23js41y.jpg

Bảng 1. Bảng dữ liệu cần tính toán
Lấy ví dụ cụ thể như ở bảng 1. Để thực hiện bảng dữ liệu trên, người dùng thực hiện qua ba bước: nhập dữ liệu, tính toán và định dạng.
Bước 1. Nhập dữ liệu tất cả các cột, trừ cột Thành tiền
Bước 2. Tính Thành tiền = Số lượng + Đơn giá:

Hộp thoại Formula
- Kích chuột vào ô đầu tiên của cột Thành tiền, chọn lệnh Layout, nhóm Data, chọn Formula (fx)
http://i46.tinypic.com/1hcm4p.jpg
- Nhập công thức tính theo hai cách tại ô Formula:
http://i50.tinypic.com/ogjuk7.jpg
+ Tính trực tiếp theo cách dùng địa chỉ theo ḍng và cột của Excel. Trong trường hợp cụ thể này,Số lượng là cột D, Đơn giá là cột C, ḍng cần tính là ḍng 2, nên công thức tính sẽ là =c2+d2
+ Hoặc có thể sử dụng các hàm có trong ô Paste Function ở bên dưới hoặc gơ tên hàm vào. Trong Word có thể sử dụng các hàm cơ bản như: Sum (tính tổng), Count (đếm), Average (tính trung b́nh cộng), Max (giá trị lớn nhất), Min (giá trị nhỏ nhất), Product (nhân) … và có thể sử dụng địa chỉ ô và vùng như Excel. Để tính Thành tiền có thể viết như sau: = Product(left) hoặc = Product(c2:d2)
- Chọn chế độ định dạng tại ô Number Format (ví dụ: #,##0)
Bước 3. Sao chép xuống các ô bên dưới: Bôi đen kết quả vừa tính, chọn copy và paste xuống các ô bên dưới của cột thành tiền rồi bấm F9 để cập nhật theo ḍng.
Bước 4. Tính tổng: kích chuột vào ô cuối cùng của ḍng Thành tiền và chọn Layout/Formula, nhập công thức =sum(above) và chọn chế độ định dạng tại ô Number Format rồi OK.
Trong quá tŕnh làm việc, nếu dữ liệu tại các cột Số lượng và Đơn giá có điều chỉnh th́ chỉ cần bôi đen cột Thành tiền và bấm F9 th́ máy sẽ tự động cập nhập kết quả theo số liệu mới.
Chú ư: nếu người dùng nhập sai kiểu số liệu hoặc trong bảng có các ô dạng Merge Cells th́ có thể kết quả tính toán sẽ không chính xác.
Hộp thoại Formula
- Formula: Hiển thị hàm, công thức tính toán. Bắt đầu mỗi hàm hay công thức đều phải bắt đầu từ dấu “=” (SUM(ABOVE): Tỉnh tổng các giá trị ở trên). Bạn phải điền đúng công thức của mỗi hàm.
- Number format: Các định dạng kiểu số
- Paste Function: Các hàm cơ bản:
ABS: Trị tuyệt đối
AND: Hàm và
AVERAGE: Tính trung b́nh
COUNT: Đếm
IF: Hàm điều kiện
INT: Hàm chia lấy phần nguyên
MAX: Hàm lớn nhất
MIN: Hàm nhỏ nhất
MOD: Hàm chia lấy phần dư
NOT: Hàm phủ định
OR: Hàm hoặc
ROUND: Hàm làm tṛn
SUM: Tính tổng